Mô hình số trong động lực biển - Chương 3: Các mô hình số hai chiều

Đăng ngày 10/17/2019 3:49:11 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 95 | FileSize: 1.45 M | File type: PDF
Mô hình số trong động lực biển - Chương 3: Các mô hình số hai chiều. Những nội dung chính trong chương 3 gồm có: Các bài toán cơ bản, lời giải số của hệ phương trình, cách tiếp cận từng bước để thiết lập và phân tích sơ đồ đơn giản, các mô hình số hai chiều, lọc số, làm mịn lưới. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết. 

!!


 
 *
"+,$- .

+ 7% 7
! B_,& 
'fC„@I,XNCV "1
'O $O:. 85%#&'^ &' G U
,I C;=&'E G7l/p"=h8 "V &U U:
"5"\;' !"#,9DU
 * &'  
            b3c
          b3+c
&' $%
   b33c
8 $ "!" . [ 8 ,?l/ !Q?
/ DJ"K"5/z" \#CI)#   
 @"QO G :  " G 8/ $"5O:.1 / $, 
" G 8/"=1 ^ " !O \ G 8/ $&'/"=;!@"Q
D G  f  &9 s /'  "W $ "I ;
 8O&';!' 8O,? U /p"=@DO@eCVlk'O
CzO#CV&?"G $*"( " G 8/ $&'/"=
T(f;!"W #1 ' "l;! O
! 8" G 8/ $('&'/ $" G 8/ $C„= ("!"
 8O,?y 8"" G 8/"=;! ; 4(. Ck
,%CV 8*p ,&NC„k O@DO* / (") D^ 
%#&'" G 8/"=(' &U &9s.ZR1
 /"=C„/Q@,=D^ &' ( QCkR* C„@
"QA/s1 X
L. Us& 8@I,XNCV@k[VA'/U"= $
 (N^ . ;F/' 
]^ . CV"- z CV 8*p?5"! (N" G 8/"=
&'" G 8/ $ V 8ƒ= !O"Q&' !OK^ . CV\ G
*9 (N"# NR (*.CV'CC&U ^ . . H"l
;
 
http://www.ebook.edu.vn
  
! !
 
!6 <=
fC„/p"=@I,X 45/Z & ; $*W
„&U &?"G9&hpU \!,@? 'lI
b3c&U  b3+c&U &'b33c&U  # (*.D&(
;
     %   & %   &
         b36c
\!N?1 &:U' C„X 8HI$O G'
"I . (s'=&NVJ;&U / $,/s2\ G";!
 8 V U="^/^T' C„ . (s.1 X&'XOC
"G/s2yU j . ('

     b3<c
45'=b"#4&'(4c    C b3
"5/.'D^ y 45'=8V OC
"5/.'D^  ;:%V"! !O1 RN
CV V1K &'K/b36c! 8'=&D,-
45yD'"W,-45" *OW;/G#"&Q
. hOW"("b &'”DCD D Pc'=R&D,9
D "#&'&F"#'
 %        &b3c
>?@A/N?b : 8XU?:c
 %  &b3c
^%&%"!O:.CXG45hM"(&QH X
GC;,' E&X"1 ,'@(MRC;"K&'C;
 ( ;"K^@? 8,.@1h/^m-45,C;"K
 ?/ D ‡C;/s2…A;C; (&N!45
\#UR,-45;!Ck,%"!"WCXG45
C;,' ; ‡/ (") C;=b &'€ OD c
V1-1 b36c@"QM45bZ"I45"=&'
"51/Z KC? ;&'C?$OWc&' $45,OC
&'OC"
!! `& & ' 05 /0a

http://www.ebook.edu.vn
 
<
9
<
=
:
=
<
9
<
9
9
<
9
<
9
9 
 
&


\Q F 1   C„ f f @ "Q H , ?
 8O " G 8/ $&'" G 8/"= U( " .
 /./s/z" CV1OC…f^;& -K
?"#X9U: K & (1 8/.Z [ 8ON/Z 
& " G 8@"Q1 "5/ !QV?Z [ 8'\
&'&Db & c&'ON
>; > 
 <9 <
<9 <

; >
9( <
: =


; >
9' < 
: = 
 
 
;
9b3c
:
f;!& (1 8 /.C
   ( ' d b3c
Z"I&D];?.'=R1 X !.KC?"b :XCX
'1 Xc
\!8b3c'e/: 1 " !O  RO G  Q $ R)
5(H&&(bs& & c. 'CVX&' 1 " !O 
b&'7 /D +cr Q $R)5(H"5,@?h"Q
K
% &(  b3Pc
Z"I%/ !QON"&QT&N
 & & &'  7
 b3c
&',";8V'e/: 1 O‚ " !OR  V" G 8/ $"- z "!
 8OR8 e/: . ,? /sCV Q $IO\!
" (Nh/ !$"V &U 8b3c U(l@k[/' 
" .  CV1 (b/ c !"#"5/z
* hb3Pc; Q $C
  7
 b32c
&'O# Q:IO ^5' AO#" G 8/ $^ . ,
?\ G 8/ $';!"WZ/ $Kb"^/^c W1 / $ZbO#
"^/? ‡ j V Uc l9'O GjN&'@e" G 8
/ $,9/ $ CyNVJ;&U / $''/&'h^5)
*O:./Z b3c ?s
 & &' & 7
 b3c
rA (
 $& O# (N ;Qhb3c…(CV1 & '
, AO# Q $IO&'A$=O#" G 8/ $…OW (CV
1'IO =; " G 8/ $"!; 8O,?yNV,W
IO $*"(,-.&'W z O G (N'ƒ"f"V 
 
http://www.ebook.edu.vn
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
6 lần xem

Mô hình số trong động lực biển - Chương 3: Các mô hình số hai chiều. Những nội dung chính trong chương 3 gồm có: Các bài toán cơ bản, lời giải số của hệ phương trình, cách tiếp cận từng bước để thiết lập và phân tích sơ đồ đơn giản, các mô hình số hai chiều, lọc số, làm mịn lưới. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết..

Nội dung

* "+,$-. +7%7 !B_,& 'fC„@I,XNCV "1 'O $O:. 85%#&'^ &' GU ,IC;=&'E G7l/p"=h8 "V &U U: "5"\;' !"#,9DU * &' b3c b3+c &' $% b33c 8 $"!" .[ 8,?l/ !Q? / DJ"K"5/z" \#CI)# @"QO G: " G 8/ $"5O:.1 / $, " G 8/"=1 ^ " !O \ G 8/ $&'/"=;!@"Q D G f &9 s /' "W $ "I ; 8O&';!' 8O,?U /p"=@DO@eCVlk'O CzO#CV&?"G $*"( " G 8/ $&'/"= T(f;!"W #1 '"l;! O ! 8" G 8/ $('&'/ $" G 8/ $C„= ("!" 8O,?y 8"" G 8/"=;!;4(. Ck ,%CV 8*p,&NC„k O@DO* / (") D^ %#&'" G 8/"=('&U &9s.ZR1 /"=C„/Q@,=D^ &' ( QCkR* C„@ "QA/s1 X L. Us& 8@I,XNCV@k[VA'/U"= $ (N^ . ;F/' ]^ . CV"- z CV 8*p?5"! (N" G 8/"= &'" G 8/ $V 8ƒ= !O"Q&' !OK^ . CV\ G *9 (N"# NR(*.CV'CC&U ^ . . H"l ; http://www.ebook.edu.vn !6<= fC„/p"=@I,X 45/Z & ; $*W „&U &?"G9&hpU \!,@? 'lI b3c&U b3+c&U &'b33c&U # (*.D&( ; % & % & b36c \!N?1 &:U'C„X 8HI$O G' "I . (s'=&NVJ;&U / $,/s2\ G";! 8V U="^/^T' C„ . (s.1 X&'XOC "G/s2yU j . (' b3?@A/N?b: 8XU?:c %&b3c ^%&%"!O:.CXG45hM"(&QHX GC;,' E&X"1 ,'@(MRC;"K&'C; (;"K^@? 8,.@1h/^m-45,C;"K ?/ D‡C;/s2…A;C; (&N!45 \#UR,-45;!Ck,%"!"WCXG45 C;,' ;‡/ (") C;=b &'€ ODc V1-1 b36c@"QM45bZ"I45"=&' "51/Z KC? ;&'C?$OWc&' $45,OC &'OC" !!`&&'05/0a http://www.ebook.edu.vn \Q F 1 C„ f f @ "Q H , ? 8O" G 8/ $&'" G 8/"=U( " . /./s/z" CV1OC…f^;& -K ?"#X9U:K & (1 8/.Z[ 8ON/Z & " G 8@"Q1 "5/ !QV?Z[ 8'\ &'&Db&c&'ON >; > <9 < <9 < ; > 9( < : = ; > 9' < : = ; 9b3c : f;!& (1 8 /.C ( ' d b3c Z"I&D];?.'=R1 X!.KC?"b:XCX '1 Xc \!8b3c'e/: 1 " !O RO G Q $ R) 5(H&&(bs& & c. 'CVX&'1 " !O b&'7 /D+cr Q $R)5(H"5,@?h"Q K % &( b3Pc Z"I%/ !QON"&QT&N & &&' 7 b3c &',";8V'e/: 1 O‚ " !OR V" G 8/ $"- z "! 8OR8 e/: . ,?/sCV Q $IO\! "(Nh/ !$"V &U 8b3cU(l@k[/' " . CV1 (b/ c !"#"5/z *hb3Pc; Q $C 7 b32c &'O# Q:IO^5'AO#" G 8/ $^ . , ?\ G 8/ $';!"WZ/ $Kb"^/^cW1 / $ZbO# "^/?‡ j V Ucl9'O GjN&'@e" G 8 / $,9/ $ CyNVJ;&U / $''/&'h^5) *O:./Z b3c?s & &' & 7 b3c rA ( $& O#(N ;Qhb3c…(CV1 & ' ,AO# Q $IO&'A$=O#" G 8/ $…OW(CV 1'IO=; " G 8/ $"!; 8O,?yNV,W IO $*"(,-.&'Wz O G (N'ƒ"f"V http://www.ebook.edu.vn &U / $K '=&NVJ;/s2 H,? 8O^ $8&U CXM1 Rk1"Q, O#=jfC„?s" G 8/ $;!.ZU #H 1"Q,\!@DO@e (DfC„" .8 /. b3cYb33cC b3+c b3+/c b3+c 8$CV1/ ("5/z*"#CI?:") CV1OC"5! 8/sOC"&'OC'''O( HR&NVBs"&'/ (OU 8$;!& (Z,1 "V @K ( ' b33c '"I &' < < < = 9 > 9( 9 < > ; ' < 9 = 9 ; 9 : b33c T' &D#f"$O&D' > ; < 9 b36c =: \ G";ef@"QH&:UO G ' b3

Tài liệu liên quan