Mô hình số trong động lực biển - Chương 2: Các phương trình tải

Đăng ngày 10/17/2019 3:48:52 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 60 | FileSize: 0.66 M | File type: PDF
Mô hình số trong động lực biển - Chương 2: Các phương trình tải. Những nội dung chính trong chương 2 gồm có: Cơ sở toán học, điều kiện biên và điều kiện ban đầu, các thuộc tính số cơ bản, sơ đồ số ẩn và hiện, các sơ đồ số trung tâm, sai số tính toán, các thức tính toán và thức vật lý của lời giải số, quá trình khuếch tán,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.


 

 
 
 
 

 


 


 


 (
"! #$)
) 4' 
"- S&)0
\! . /sCV/? ‡ "1'O $' O G $% :
 Y^ . "5(/sO#O GU ^ 1 C„,%"Q[
"!@"Q/ (%#&'"1'ORfO G^ 1
r . (s'OCV &'"1'OR;' $%&'j1 ( 
"5/ (1 " !O ;;!"5@"Q1 " !O  /s‚ 
       - b+c
&'1 " !O  /s
       - b++c
hb+c"1'O/N?R 1 " !O '
   - b+3c
&'hb++c
   - b+6c
"1'Ob+3c&'b+6c"59 =X'"1'O (&'{ 
]? ‚ h" ;
    - b+
&'&N"1'O/N?'
   - b+c
m1'"59 '"1'OIO.// !K$ :A 
&G,1O'-&GCX@?@AW&G"#H@‚ "1'O"5/ !QZ,1
C I`&N ' U 1RECVC I   "#H@/N
N"5:*,1C IIO& C CV@?@Ab+cE8
&U 
:KC I"V &U "1'O/N ;!"/s#‚ 
b+c&'b++c
 
http://www.ebook.edu.vn

  
 
 
  


  
    - b+c
&'hb+c
   - b+Pc
# (N;!4"#H@b+3c b+6c&'b+c' (N
:K :,X$ W/" !OU O'$CV" !OU Ubd@ 
+c D&'r nn C 2c ?4O" !O      ,9
D%&'@e/ !Kb+3c;C CV@?@A;/NR
     - b+c
T(;!ŠJ"1'O/N &'b+c /N@?@AR C„4"(
- C„@I,X"1'O/N $U    &U  '" !O
IO
   - b+2c
&'/s"b+2c&'b+c/ !KC Ij1"V &U "1'O/N
?&U @?@A/N '
   - b+c
Bs (NX;!4"#H@R"1'O{ b+6c
    - b++c
&U "1'O/N '$U     C„
      - b+3c
(5b+c&'b+3c"5/ !KOU "1'OIO&U /N 
   
      - b+6c
b+6c"1'O/N?@"Q$U &U HUOpU &'C";
"’ 8A“$U &U HUOpU #8Nf&Q'"#
H@R:KCVbW^ . CVc;!. 8/s (5 (
*.hU 
 U = OW R "1 ,  8 "#W ,- . ^ ! 8

http://www.ebook.edu.vn
 

 


 


 

  


 
   
 

 


  

 

 

 


 
 
" DU\! . 5[/ ("#%/#&N Ck,%O#U ; .
OpU / (") / !K$"V &U "1'OC„"- z O#CV") 
yU O%"H' C„I/VU +

!"#$ %&' ( )(#$% * +&,
 ‚  /. / ! Q  Q R 'O  1 " !O
   &'
   K&U b+c&'b++c
      - b+
      - b+c
L (N"V &U "1'O (&'{ h‚ $'
Xb+3c&'b+6c &H,%
   - b+<c
\1'OION"5/shb+chb+
        b+c
A   K'/U : /s N"5"#H
@/N b+c ; "1'O'"5@?@A&U "#H@
/N?HUOpU :"G;@U'O .O"#H@R
e@?@A-O# "! (N"1'OIO\!'O&N
 b+ &' b+c  &'C";
 (*."5h" &( '
        
    
b+Pc
hb+Pc
           b+c
 
http://www.ebook.edu.vn
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
6 lần xem

Mô hình số trong động lực biển - Chương 2: Các phương trình tải. Những nội dung chính trong chương 2 gồm có: Cơ sở toán học, điều kiện biên và điều kiện ban đầu, các thuộc tính số cơ bản, sơ đồ số ẩn và hiện, các sơ đồ số trung tâm, sai số tính toán, các thức tính toán và thức vật lý của lời giải số, quá trình khuếch tán,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết..

Nội dung

( "!#$) )4' "- S&)0 \! . /sCV/?‡ "1'O $'O G $%: Y^ . "5(/sO#O GU ^ 1C„,%"Q[ "!@"Q/ (%#&'"1'ORfO G^ 1 r . (s'OCV&'"1'OR;' $%&'j1( "5/ (1 " !O ;;!"5@"Q1 " !O /s‚ - b+c &'1 " !O /s - b++c hb+c"1'O/N?R1 " !O ' - b+3c &'hb++c - b+6c "1'Ob+3c&'b+6c"59 =X'"1'O (&'{ ]? ‚ h" ; -b+e‚ b+

Tài liệu liên quan