Mô hình số trong động lực biển - Chương 1: Thiết lập các phương trình tổng quát

Đăng ngày 10/17/2019 3:48:34 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 43 | FileSize: 0.42 M | File type: PDF
Mô hình số trong động lực biển - Chương 1: Thiết lập các phương trình tổng quát. Những nội dung chính trong chương 1 gồm có: Các phương trình chuyển động, liên tục và khuếch tán; tách dòng chảy thành dòng chảy trung bình và nhiễu động quanh trạng thái trung bình; các phương trình năng lượng; các phương trình 2 chiều; áp dụng các hàm dòng;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  

   

   http://www.ebook.edu.vnhttp://www.ebook.edu.vn


 
 
   
 !"# $%&' (
 )*
+ ,-.',-./ &' 0"#*1
 / 
 2
3 453
6789"#&:;
<789"#=
>?@ABCC DC*&'@?@AEF
+ + G+
+ HIDJ"K+
++L HIDJ"K9"#=+<
+3L HIJ"K$/."MN!+
+6L HID+
3,%'O,-+P
3B' 1 )"QRS O+P
3+!"# :)"Q32
33!"# G3
6TU,-.V 3+
6C? ((1 OWX,&'1 "3+
6+ ") DJ"K36
63!"#*O:UY") D3P
  
6+
+CZ96+
+,%"Q[ 6+
++[ 8CV&'U CV6<
++\ G 8/ $&'" G 8/"=6
+3#HCV/.6P
+3]^ . CV" ./' / 6P
+3+\#)"Q<2
+6 "MCV_&' 8<+

http://www.ebook.edu.vn


HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
6 lần xem

Mô hình số trong động lực biển - Chương 1: Thiết lập các phương trình tổng quát. Những nội dung chính trong chương 1 gồm có: Các phương trình chuyển động, liên tục và khuếch tán; tách dòng chảy thành dòng chảy trung bình và nhiễu động quanh trạng thái trung bình; các phương trình năng lượng; các phương trình 2 chiều; áp dụng các hàm dòng;... Mời các bạn cùng tham khảo..

Nội dung

http://www.ebook.edu.vn http://www.ebook.edu.vn !"# $%&'( )* +,-.',-./ &' 0"#*1 / 2 3 453 6789"#&:; <789"#= >?@ABCC DC*&'@?@AEF + + G+ + HIDJ"K+ ++L HIDJ"K9"#=+< +3L HIJ"K$/."MN!+ +6L HID+ 3,%'O,-+P 3B' 1 )"QRSO+P 3+!"#:)"Q32 33!"# G3 6TU,-.V 3+ 6C? ((1 OWX,&'1 "3+ 6+") DJ"K36 63!"#*O:UY") D3P 6+ +CZ96+ +,%"Q[6+ ++[ 8CV&'U CV6< ++\ G 8/ $&'" G 8/"=6 +3#HCV/.6P +3]^ . CV" ./' / 6P +3+\#)"Q<2 +6"MCV_&' 8<+ http://www.ebook.edu.vn +?@A/N"V &U ,b5c +6T# C5'P +<. "5 8A:5bdcP +"M/ DOOD +* "V Y^ . CV$U :"G6 +PL8CV:@"Q !"#$%&'2+ 3/' /.2+ 3N@e/"=2+ 3+L 4523 33f""GN"(1 'g26 36 (NX 0U & 8 (N" G 8/ $2 3<\ G 8/"=2P 3+]^ . CVR8 2 3+"QCVR8 2 33 (Nh/U"! (N&'IHC"MCV" . 33Nd CDbk[/ $Z2 3>k[CV1/ (< 3+O: / $, "#&'!"(/l G< 33]U M&'U "?P6 36ml9"#&'8VU / (") PP ()*+,&'-+./0& 6Z"= 6+: CVQ'no, 6+Z"= 6++L R"1"V &U 'no,&'" G 8/ $P 6+3 (NNCV+22 6+6:KCV" G 8/ $+2 6+<. 8"#H@+2P 6+. 8"#H@&'H)"QRCV1 OCY(+2 6+* &N[&'* CV+3 63!"#/ G/ !:+< 63"MCVCV1X C+< 63+"MCV OX^ + 633 (NC Ij1/OX^ ++< 66: / GCk,%KIl&'9"#C O++P 66Tj$p/.R (NKIl++ 66+]^ . CV&'X 8Il+3+ 663B (") 9"#C O+36 6<: ')*Y" G 8pK+3P 6?@ACV3< 3\ G 8/ $3 6CV3 6LW" .bu/ c3+ 6+LrCCYD ,D3< 63L .O, $ (3P B€, D n ?' 4O< /'* E"#X/.@./ !&' "1 ,)(jC I{5"! . fy 8 ,%;!OZ#/' E"#C:kC:&'&{/^ VC'CX)(O: CV,%/' h" ."( K1h " !"( 8"1 &'?;Hj' $K/ ! LCV"5 !j&?"G . E"#X CX)"Q&'# %RC"MCV(CV&'"#H@R 8OOCV O: |N/ $, "#U X U M+ G T $KC &'9C 4OV $'. ,E&4H5 ;! "I'O#' 89NVVC%&%O:9H` "#X9/ !b,-.E GC;cO: . ,9,X// !T^ ,QVp/OC# ,O# 8"! &Npp:z C C;?O"5CX;[R"# . T^ ,QOYyY7m7^\1 97T"l1" G 8X 8:& 8OLrL1Oy47?"l 8"H&';j; [@" T^ ,Q T09 http://www.ebook.edu.vn VC''(*.5R G .24O ; GVC8&^ "GN"(IHCV&'[(IHC & $&'/#O:K,%CV"#X/ !&/#. X9' 4OCO.$.''O#‚XRf: sOH? ƒO#=p% 1";: "IC,1?4D X"f: [U C & $9&' C&G& 8Cp@(V C'Hb+3&'6cU("GN"(j" G/.C ";"(K,%\#X9/ !'O#F&X#U&'C„ : 8X(f: /*('/#F&X'…&'";f : U 1Z . b(&'/ c 85U :`R GU,I,/l&'C;=!"#/ G"1 ,%#&'^ ,"#X $&' 85Z1 )"Q%"HeRVC''`&h /'K,% C Ij1"#X/ !&'&hIHK1 y 8 /'p9 /.OCV8CV&'" G 8/ $"5 CV&U (NC Ij1"V &U /' O# G"5O:.+L . "V &U * ( &'/ "59'OO\#@?@AH)"QC CVHK,% C"M_ƒ 8D^ "5 . HZ"I(^ "9 /p"=hO%+"(O%+PR' 3.NO: G#=j;!4^ (N/."5O:."(NO%3/s;Op= R \W/ 8?O1"(C"MCD: /' &U / $Z CV1/ (&''OOQU 6O:.O: / GTj&?"GW. O: / G&'!"#%#&'^ &H,% .O^ H H@?@A&'H)"Q'"W/ 8p 8Z "=hO: no, O#&' (NHID^ "5 /'` 8 O,D&'k_ (N"= $,' /' U: (NCUU & 8 ( 8O^ H &';!Ck,%"! $K"#X9/ !Z < O: . | t & 8 H ^ 5 X $ CV" ."5O%<2 61j/.Ck,%* ) "QX"M j* W&', 0 (D^ * %#&'^ "5 http://www.ebook.edu.vn .K?.O†BBr Dw7&'D j C & $R^"1 9)5xCd /C&G& 8 !O"QO#CV CV+&'3 .ƒO^"1 9) 5xC"l,':O#4OAe"!''VC' .K .OL-a.[Ry 89\1 , ,DB"l‚ 5:X 8:& 8':ƒ.O:ww"l5 f& 8 _/Q/..V { http://www.ebook.edu.vn !"!#$%& " !"#$%& O: CVO:z^&NV&'ON"#"1 ,,X$8 V E"#X9Y 8"#X9/ !, 0"QN /.'"#5V 5&'45 'C„"5, N89"#\GOW,{": ;!'89"#=fC„Ck ,%89"#&:;N. &U V"W1 OX: 0"#ROW 789"#"5"WC% UCH":% U$H /p&'% U$$'=&NV,9D/%' K' &' \!N 8&'p9C„Ck,%[ 8;OpD@ ";%"5/ !Q/s &' '=&NV/s &' D& ('O#ACV@? 8 =O#CV1C„! 8 )$'/#/ QACV L ! 8/.'"#5"5& (Z,1D@C bc "; ON"#U ^ C? '=&NV; R \?&' ''=KC?,"#UIk=?s (DKX&-- (DKX51 &' (O#W/?‡W./ACV;{ Q "V &U &' "V &U ^5 T( '"#UIk D@KC? ;!/ !Q'CV 1C?/ (,1RO#=k?z,!"# b+c B.'V 5;!/ !Q:* $% http://www.ebook.edu.vn b3c '"V &U ?z:eC„' b3c \V &U /?‡#H'R?zb&H,%"#OV 8"#c,1 )*R /.''

Tài liệu liên quan