Hvà tên: Lê SHiếu
Chđ: NG DNG CÔNG NGH THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG
TRONG DY HC PHÉP DI HÌNH VÀ PHÉP ĐNG DNG TRONG
MT PHNG.
Danh mc cm tviết tt
Viết tt
Viết đy đ
CNTT
Công nghthông tin
GV
Giáo viên
HS
Hc sinh
PMDH
Phn mm dy hc
PPDH
Phương pháp dy hc
M ĐU
Vi quan nim quá trình hc tp không chlà quá trình lĩnh hi các kiến
thc có sn mà là quá trình HS tkhám phá, phát hin, tìm kiếm kiến thc thông
qua sgiúp đ, hướng dn ca GV. CNTT có ý nghĩa vô cùng quan trng, vi
tác đng ca CNTT môi trường dy hc cũng có sthay đi, nó tác đng mnh
mti qua trình ging dy, đào to và hc tp da trên shtrca các phn
mm ng dng, website và htng CNTT đi kèm. Vic ng dng CNTT vào
quá trình dy hc sgóp phn nâng cao cht lượng ging dy và hc tp, CNTT
to ra môi trường hc tp mi mang tính tương tác cao gia thy và trò ch
không chđơn thun là thy ging trò nghe hay thy đc trò chép. Hơn na vic
ng dng CNTT khuyến khích và to điu kin cho HS chđng tìm kiếm, lĩnh
hi tri thc. CNTT là mt trong nhng phương tin giúp GV đi mi PPDH ch
không ththay đi cmt quá trình dy hc.
Lp: Phương pháp Toán K22 – ĐHSP Thái Nguyên
Hvà tên: Lê SHiếu
Toán hc là mt môn khoa hc tru tượng, do đó vic ng dng CNTT
trong dy hc Toán sgiúp bài ging sinh đng hơn, stương tác hai chiu luôn
được thiết lp, HS sđtn thi gian vào nhng vic thcông không cn thiết,
tránh nhm ln, giúp HS phát trin tư duy suy lun logic, óc tưởng tượng toán
hc và đc bit là khnăng ttìm tòi chiếm lĩnh kiến thc.
Trong thc tế khi ging dy vphn “ phép di hình và phép đng
dng trong mt phng lp 11”, tôi nhn thy rng đây là phn kiến thc rt
quan trng trong vic phát trin tư duy Toán hc cho HS như: tư duy logic, tư
duy thut toán, tư duy tru tượng và trí tưởng tượng qutích,… hơn na đây
cũng là mt chđkhó đòi hi HS phi tư duy cao và có trí tưởng tưởng suy
lun hình hc tt, thc tế cho thy ni dung phép biến hình và phép đng dng
đã gây cho HS nhiu khó khăn khi hc tp.
Vit Nam đã có nhiu nghiên cu ca nhiu tác givvic ng dng
CNTT trong dy hc nói chung và vic sdng các phn mm dy hc trong
dy hc môn Toán và phn “ phép di hình và phép đng dng trong mt
phng” nói riêng. Tuy nhiên chưa có tác ginào nghiên cu đy đvvic s
dng phn mm Geogebra trong dy hc phn “ phép di hình và phép đng
dng trong mt phng”.
PPDH Geogebra
đã được nhiu GV và HS ca nhiu nước trên thế gii
sdng và mang li hiu qucao trong quá trình dy – hc hình hc nói chung
và dy hc bài toán “ phép di hình và phép đng dng trong mt phng” nói
riêng.
Xut phát tnhng lí do trên, tôi quyết đnh chn đtài cho bài tiu lun
là:” s dng phn mm geogebra trong dy hc ni dung phép di hình và
phép đng dng trong mt phng”.
Chương I: CƠ S LÝ LUN VÀ THC TIN.
1.1
Tng quan v ng dng CNTT trong dy hc.
1.1.1
Xu hướng ng dng CNTT trong dy hc trường THPT.
Thc cht ca quá trình ng dng CNTT trong dy hc là sdng các
phương tin đkhuyếch đi, mrng khnăng nghe nhìn và trao cho máy các
thao tác truyn đt, xlý thông tin. Các phương tin đó được xem như các công
clao đng trí tumi bao gm: máy vi tính, video, máy chiếu qua đu, máy
chiếu tinh thlng, máy quay kthut s, các phn mm cơ bn: xây dng thí
nghim o, thí nghim mô phng, CD­ROM,… đc bit là mng Internet. Trong
đó máy vi tính đóng vai trò là trung tâm phi hp, xlý mi hình thc thhin
và thao tác truyn đt thông tin. Máy vi tính kết hp vi mt sphn mm to
Lp: Phương pháp Toán K22 – ĐHSP Thái Nguyên
Hvà tên: Lê SHiếu
nên mt công chtrcó nhiu chc năng to ln như: có thto nên, lưu gi,
sp xếp, sa đi, hin thli,… mt khi lượng thông tin vô cùng ln mt cách
nhanh chóng, dthc hin. Do vy, máy vi tính được xem như là mt công c
dy hc không ththiếu trong mt xã hi hin
đi..
Ngày nay CNTT xâm nhp rt mnh mvào trường phthông, vi s
phát trin mnh mca CNTT, xu hướng dy hc có shtrca máy tính và
các thiết bhtrnhư máy chiếu đang đươc rt nhiu GV chú ý và sdng.
Trong môi trường hc tp mang tính cá thcao, HS theo đui nhng câu hi
khác nhau, tc đlàm vic khác nhau, sdng các tài liu khác nhau, tham gia
vào các loi hot đng khác nhau và làm vic trong nhng nhóm hc tp thì
người thy cn thiết
và có thda vào CNTT đhoàn thin và phát trin tài
liu nhm đáp ng mt cách tt hơn nhu cu phân hóa ca HS. CNTT cho phép
GV sáng to tài liu cho mình, ngày nay có rt nhiu phn mm mà GV ddàng
sdng như OFFICE, các phn mm son tho, vhình,…
1.1.2
Xu hướng ng dng CNTT trong dy hc môn toán trường THPT.
Ta biết rng dy hc theo kiu truyn thng vcơ bn là quá trình “
truyn ti” thông tin, tri thc tGV sang HS, GV đóng vai trò chđng còn HS
thì bthđng,… Quan đim đi mi vgiáo dc cho rng vic hc tp xy ra
theo quá trình, ti đó HS đóng vai trò hot đng tích cc đnhn thc vkhái
nim. Đi mi PPDH nhn mnh đến các hot đng hc tp, tăng cường hot
đng nhóm.
Toán hc là mt môn khoa hc tru tượng, do đó vic khai thác và ng
dng CNTT nói chung, sdng phn mm và máy vi tính trong dy và hc Toán
nói riêng có nhiu đc thù. Ngoài vic giúp HS chiếm lĩnh tri thc thì vn đ
phát trin tư duy suy lun logic, óc tượng tượng sáng to và đc bit là khnăng
ttìm tòi chiếm lĩnh tri thc là mt mc tiêu rt quan trng.
Do có nhiu tính năng, CNTT có thto ra được nhng thay đi ưu vit
vni dung và PPDH môn Toán như:

To ra môi trường hc tp đc bit, mô phng các hin tượng, các
quá trình, các hthng tnhiên hoc nhân to.

HS đóng vai trò chđng hơn so vi phương pháp hc cũ đó HS
chthđng tiếp nhn thông tin do GV cung cp.

Truy nhp thông tin và tìm kiếm thông tin qua mng.

Nhiu phn mm có khnăng đc bit xlý được các biu tượng,
vhình, đth, gii phương trình như: Maple, geogebra, cabri, GSP,
Graph,….

Khnăng lưu tr, xlý, lp báo cáo kết qucác cuc điu tra,…
Lp: Phương pháp Toán K22 – ĐHSP Thái Nguyên