MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................................... 1
LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................................2
CHƢƠNG 1. SỞ LUẬN VỀ DU LỊCH CÁC SẢN PHẨM LƢU NIỆM.........5
1. Các khái niệm bản về du lịch ...................................................................5
2.
Các khái niệm bản về sản phẩm lƣu niệm..............................................9
CHƢƠNG 2. HIỆN TRẠNG VỀ SẢN PHẨM LƢU NIỆM TẠI MỘT SỐ TUYẾN
ĐIỂM DU LỊCH HẢI PHÒNG........................................................................................ 13
1. Giới thiệu về Hải Phòng ...............................................................................13
2. Tng quan tình hình du lch Hi Phòng
.................................................18
2.1.Điểm mạnh
..................................................................................................18
2.2. Điểm yếu
.....................................................................................................21
3. Hiện trạng sản phẩm lƣu niệm tại một số tuyến điểm du lịch HP........24
3.1. Hiện trạng sản phẩm lƣu niệm tại một số tuyến điểm du lịch HP.....24
3.2. Vấn đề tiêu thụ sản phẩm..........................................................................35
3.3. Đánh giá khái quát về sản phẩm lƣu niệm của Việt Nam nói chung
của Hải Phòng nói riêng....................................................................................38
CHƢƠNG 3.
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHO PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM LƢU NIỆM
HẢI PHÒNG.......................................................................................................................... 41
1.Những mặt mạnh, mặt yếu, hội thách thức đối với các sản phẩm lƣu
niệm tại Hải Phòng ......................................................................................41
2. Giải pháp........................................................................................................44
2.1. Giải pháp chung..........................................................................................44
2.2. Giải pháp đề xut v sn phm lưu nim...................................................47
2.3. Đề xuất phát triển du lịch mua sắm tại Hải Phòng...................................49
2.4. Giải pháp xây dựng các mặt hàng sản phẩm
lưu niệm đặc trưng cho
Hải Phòng .........................................................................................................50
KẾT LUẬN ............................................................................................................................ 51
TÀI
LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................... 52
PHỤ LỤC............................................................................................................................... 54
1
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn này, ngoài sự cố gắng của bản thân, em đã nhận
được sự giúp đỡ từ phía gia đình, thầy cô. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến
Thầy TS.Lê Thanh Tùng - Giảng viên Khoa Văn hóa Du lịch Trường Đại học Dân
lập Hải Phòng đã luôn định hướng, góp ý, sửa chữa những chỗ sai giúp em không
bị lạc lối trong biển kiến thức mênh mông.
Em
chân
thành
cảm
ơn
quý
Thầy,
Cô
trong
khoa
Văn
hóa
Du
lịch
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã tận tình truyền đạt kiến thức trong những
năm qua. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền
tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý báu để em
bước vào đời một cách vững chắc và tự tin.
Em xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ Phòng Nghiệp vụ hướng dẫn và
Phòng Quy hoạch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hải Phòng đã
giúp em trong quá trình thu thập số liệu. Đồng thời cung cấp những tài liệu có
ích cho bài khóa luận của em.
Với sự hiểu biết cũng như kiến thức còn hạn chế, nên luận văn không
tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự nhận xét góp ý quý báu
của các thầy cô và các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2012
Sinh viên
Phạm Thị Thanh Thủy
2
LỜI MỞ ĐẦU
1.
do chọn đề tài
Trong xu thế hội nhập đặc biệt Viêt Nam đã ra nhập tổ chức thương mại
WTO thì ngành du lịch càng có nhiều cơ hội để phát triển. Theo thống kê có
70% du khách đến Việt Nam và không quay trở lại với rất nhiều lý do. Trong
những năm gần đây, lượng du khách đến Việt Nam ngày càng tăng cũng như số
lượng người Việt Nam đi du lịch trong và ngoài nước cũng tăng lên đáng kể.
Đứng trước thời cơ và thách thức đó, bên cạnh việc làm thế nào để phát
triển ngành du lịch trở thành kinh tế chủ đạo thì việc nghiên cứu thị trường,thị
hiếu khách du lịch cũng như tìm ra những yếu điểm của ngành để có hướng khắc
phục là điều vô cùng quan trọng.
Hải
Phòng
một
thành
phố
biển
với
tiềm
năng
phát
triển
du
lịch
lớn.Trong rất nhiều giải pháp để tăng lượng khách, doanh thu ngành thì phát
triển sản phẩm du lịch cũng là một trong những giải pháp mang tính khả thi. Tuy
nhiên,theo số liệu thống kê, báo cáo của Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch Hải
Phòng, lượng khách du lịch đến thành phố Cảng năm 2009 hơn 4 triệu người,
trong đó có gần 631 nghìn khách quốc tế, chiếm gần 10% tổng lượng khách
quốc tế đến Việt Nam và 14% tổng lượng khách nội địa. Song doanh thu của du
lịch Hải Phòng năm 2009 hơn 1,21 nghìn tỷ đồng, chưa bằng 1,7% doanh thu
của ngành du lịch cả nước. Điều đó tiếp tục lặp lại trong thống kê về lượng
khách và doanh thu của du lịch 6 tháng đầu năm 2010 khi lượng khách đến Hải
Phòng gần 2 triệu người nhưng doanh thu cũng chỉ hơn 639 tỷ đồng.
Sản phẩm lưu niệm là phương tiện để quảng cáo cho một điểm, một địa
phương,một trung tâm du lịch,một vùng du lịch hay một quốc gia. Thông qua
sản phẩm lưu niệm du khách sẽ được gợi nhớ về một địa danh, một dân tộc. Hải
phòng có nhiều sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch nhưng những sản phẩm lưu
niệm đặc trưng mang hình ảnh của thành phố thì còn hạn chế. Sản phẩm lưu
niệm đối với sự phát triển của du lịch không chỉ tai Hải Phòng mà các tỉnh,
3