Nguyễn Dương Ngọc Linh Lớp PHS 19A L ỜIMỞĐẦU Kinh doanh xu t b n ph m là m t quá tr nh u tư công s c và ti n ấ ả ẩ ộ ì đầ ứ ề c a t ch c các ho t ng mua bán hàng hoá xu t b n ph m nh m m c ủ để ổ ứ ạ độ ấ ả ẩ ằ ụ đích có l i nhu n liên t c và không ng ng phát tri n. ợ ậ ụ ừ ể N n kinh t th trng theo nh hng XHCN d i s l nh o c a ề ế ị ườ đị ướ ướ ự ã đạ ủ ng c ng s n Vi t Nam t o ra môi trng thu n l i cho ho t ng kinh Đả ộ ả ệ đã ạ ườ ậ ợ ạ độ doanh nói chung và kinh doanh xu t b n ph m nói riêng. ấ ả ẩ Hi n nay trong kinh doanh xu t b n ph m có nhi u thành ph n, l c ệ ấ ả ẩ ề ầ ự l ng tham gia t o nên m t th trng xu t b n ph m đa d ng và phong phú. ượ ạ ộ ị ườ ấ ả ẩ ạ Đi u này góp ph n đáng k vào vi c tuyên truy n ch trương, ng l i, ề ầ ể ệ ề ủ đườ ố chính sách c a ng và Nhà nc trong nhân dân và ra th gi i. ủ Đả ướ ế ớ N n kinh t th trng m b o s t n t i và phát tri n cho doanh ề ế ị ườ đả ả ự ồ ạ ể nghi p t ch c kinh doanh. i v i nh ng doanh nghi p t ch c kinh doanh ệ ổ ứ Đố ớ ữ ệ ổ ứ làm ăn kém hi u qu s b đào th i. Do đó t n t i và phát tri n các doanh ệ ả ẽ ị ả để ồ ạ ể nghi p kinh doanh nói chung, kinh doanh xu t b n ph m nói riêng ph i có ệ ấ ả ẩ ả m t quá tr nh ph n u n l c t m ra hng đi thích h p cho m nh. Quá ộ ì ấ đấ ỗ ự để ì ướ ợ ì tr nh đó là vi c nghiên c u, t m hi u phương pháp tiêu th XBP, v v y ì ệ ứ ì ể để ụ ì ậ ngh thu t bán XBP ra i như m t công c h u hi u h tr ho t ng tiêu ệ ậ đờ ộ ụ ữ ệ ỗ ợ ạ độ th XBP phát tri n. ụ ể Bán XBP là khâu nghi p v cu i cùng nhưng l i tác ng m nh m và ệ ụ ố ạ độ ạ ẽ tr c ti p n hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p. Do đó vi c s d ng ự ế đế ệ ả ủ ệ ệ ử ụ ngh thu t bán XBP như th nào bán c nhanh nh t, nhi u nh t, bán ệ ậ ế để đượ ấ ề ấ đúng i tng nh t là v n b c xúc c a các doanh nghi p hi n nay. đố ượ ấ ấ đề ứ ủ ệ ệ V i ngh a đó, em ch n chuyên nghiên c u c a m nh là: “T nh h nh s ớ ý ĩ ọ đề ứ ủ ì ì ì ử d ng ngh thu t tiêu th XBP công ty Phát Hành sách Hà N i hi n ụ ệ ậ ụ ở ộ ệ nay”. Ngoài l i m u và k t lu n, chuyên g m có 3 chương: ờ ở đầ ế ậ đề ồ 1 Nguyễn Dương Ngọc Linh Lớp PHS 19A Chương I: Nh ng v n chung v ngh thu t tiêu th XBP và ữ ấ đề ề ệ ậ ụ ý ngha c a nó i v i công ty PHS Hà N i hi n nay. ĩ ủ đố ớ ộ ệ Chương II: T nh h nh s d ng ngh thu t tiêu th XBP công ty ì ì ử ụ ệ ậ ụ ở PHS Hà N i hi n nay. ộ ệ Chương III: Nh n xét chung và nh ng thành t u t c ậ ữ ự đã đạ đượ trong vi c s d ng ngh thu t tiêu th XBP hi n nay. ệ ử ụ ệ ậ ụ ệ CHƯƠNG I N CHUNG TIÊU XBP VÀ HỮNGVẤNĐỀ VỀNGHỆTHUẬT THỤ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI CÔNG TY PHS HÀ NỘI HIỆN NAY. 2 Nguyễn Dương Ngọc Linh Lớp PHS 19A Công ty Phát hành sách Hà N i c chính th c thành l p vào năm ộ đượ ứ ậ 1954 theo quy nh s 531/VHQN B Văn hoá Thông tin v i tên g i “Chi đị ố ộ ớ ọ s Phát hành sách Vi t Nam”. Sau m t th i gian ho t ng n ngày ở ệ ộ ờ ạ độ đế 14/6/1960 c i tên thành Công ty Phát hành sách (PHS) Hà N i. Tr i đượ đổ ộ ả qua m t quá tr nh ho t ng y khó khăn, th thách trong nh ng năm u ộ ì ạ độ đầ ử ữ đầ chuy n i cơ ch qu n l kinh t cho n nay Công ty PHS Hà N i là m t ể đổ ế ả ý ế đế ộ ộ doanh nghi p Nhà n c thu c S Văn hoá Thông tin Thành ph Hà N i, là ệ ướ ộ ở ố ộ đơn v qu n l kinh doanh chuyên ngành PHS, có tr s chính t i 34 Tràng ị ả ý ụ ở ạ Ti n. Công ty PHS Hà N i kh ng nh c v trí c a m nh trong ngành ề ộ đã ẳ đị đượ ị ủ ì PHS. Mác nói: “Con ngi là t ng hoà các m i quan h x h i” và góc đ ườ ổ ố ệ ã ộ ở ộ nào đó Công ty PHS Hà N i c ng như v y. B i v quá tr nh h nh thành và ộ ũ ậ ở ì ì ì phát tri n c a Công ty luôn di n ra các m i quan h v i b n hàng, khách ể ủ ễ ố ệ ớ ạ hàng và bao trùm lên nó là các y u t v kinh t chính tr , văn hoá x h i c a ế ố ề ế ị ã ộ ủ c n c nói chung và c a Th đô Hà N i nói riêng. ả ướ ủ ủ ộ 2 Th đô Hà N i v i di n tích g n 1000 km là thành ph có m t dân ủ ộ ớ ệ ầ ố ậ độ s đông và có v trí chi n lc r t quan tr ng. Ngh quy t 08 c a i h i ố ị ế ượ ấ ọ ị ế ủ Đạ ộ ng toàn qu c l n th V kh ng nh c n xây d ng Th đô Hà N i là Đả ố ầ ứ đã ẳ đị ầ ự ủ ộ trung tâm u n o v chính tr – văn hoá - khoa h c k thu t, ng th i là đầ ã ề ị ọ ỹ ậ đồ ờ trung tâm l n v kinh t và giao d ch qu c t trong c nc. Do đó, Hà N i ớ ề ế ị ố ế ả ướ ộ r t vinh d là nơi di n ra nhi u cu c giao lưu gi a các Nguyên th Qu c gia ấ ự ễ ề ộ ữ ủ ố c a n c b n v i n c ta. V i v trí và vai tr quan tr ng như v y, Hà N i ủ ướ ạ ớ ướ ớ ị ò ọ ậ ộ luôn c Nhà n c chú tr ng u tư trên m i l nh v c. Đó chính là đi u đượ ướ ọ đầ ọ ĩ ự ề ki n thu n l i cho các doanh nghi p u tư s n xu t kinh doanh. Hà N i v i ệ ậ ợ ệ đầ ả ấ ộ ớ phương châm xây d ng và phát tri n n n giáo d c như hi n nay th ch c ự ể ề ụ ệ ì ắ ch n vi c mua xu t b n ph m ph c v cho giáo d c là r t c n thi t. ắ ệ ấ ả ẩ ụ ụ ụ ấ ầ ế 1. Ngh thu t bán XBP trong cơ ch th trng hi n nay. ệ ậ ế ị ườ ệ Bán XBP trong n n kinh t th trng là khâu cu i cùng nhưng l i có ề ế ị ườ ố ạ vai tr vô cùng quan tr ng trong kinh doanh XBP. Bán XBP chính là quá ò ọ 3 Nguyễn Dương Ngọc Linh Lớp PHS 19A tr nh th c hi n vi c trao i giá tr cho hàng hoá XBP t hàng sang ti n, ì ự ệ ệ đổ ị ừ ề chuy n giao quy n s h u v hàng hoá XBP t tay ngi bán sang tay ngi ể ềở ữ ề ừ ườ ườ mua. K t thúc quá tr nh này, ngi mua có c XBP, ngi bán s có c ế ì ườ đượ ườ ẽ đượ ti n tương ng v i giá tr c a hàng hoá đó. ề ứ ớ ị ủ Kinh doanh XBP là l nh v c ho t ng kinh t c thù, b n ch t đích ĩ ự ạ độ ế đặ ả ấ th c c a ho t ng kinh doanh XBP trong cơ ch th trng là ph i th c ự ủ ạ độ ế ịườ ả ự hi n song song hai m c tiêu: kinh t và x h i. Tuy nhiên hai m c tiêu này ệ ụ ế ã ộ ụ có s tác ng qua l i l n nhau. Trên ph m vi x h i: Kinh doanh XBP l y ự độ ạ ẫ ạ ã ộ ấ m c tiêu chính tr , x h i làm tôn ch và m c đích nh hng cho doanh ụ ị ã ộ ỉ ụ đị ướ nghi p th c hi n m c tiêu kinh t . C n xét trong ph m vi t ng doanh ệ ự ệ ụ ế ò ạ ừ nghi p, m c tiêu kinh t đóng vai tr là ng l c, là cơ s cho s t n t i và ệ ụ ế ò độ ự ở ự ồ ạ phát tri n doanh nghi p, t o đi u ki n doanh nghi p th c hi n t t các ể ệ ạ ề ệđể ệ ự ệ ố nhi m v chính tr – x h i. ệ ụ ị ã ộ Như v y n n kinh t th trng v i c trưng riêng có làm cho ho t ng ậ ề ế ịườ ớ đặ đã ạ độ kinh doanh nói chung, kinh doanh XBP nói riêng thay i h n v b n ch t. đổ ẳ ề ả ấ N n kinh t th trng v i tính ưu vi t c a nó làm cho ho t ng kinh ề ế ịườ ớ ệ ủ đã ạ độ doanh XBP tr nên sôi ng và không ng ng thông qua s lng hàng hoá ở độ ừ ố ượ đưa vào th trng nhi u hơn, ch t lng t t hơn, đáp ng c nhu c u ị ườ ề ấ ượ ố ứ đượ ầ XBP ngày càng đa d ng và phong phú c a khách hàng. Khi chuy n sang cơ ạ ủ ể ch th trng, giá c chính là bi u hi n c a giá tr , hàng hoá XBP ch bán ế ịườ ả ể ệ ủ ị ỉ c khi khách hàng có nhu c u, có kh năng thanh toán và ngi bán có đượ ầ ả ườ kh năng đáp ng. K t thúc bán hàng ngi mua nh n c XBP mà mnh ả ứ ế ườ ậ đượ ì mong mu n, ngi bán s có ti n tương ng v i giá tr c a XBP ti p t c ố ườ ẽ ề ứ ớ ịủ để ế ụ tái s n xu t kinh doanh, th c hi n vi c ph bi n tri th c cho nhi u ngi ả ấ ự ệ ệ ổ ế ứ ề ườ trên m i vùng l nh th . ọ ã ổ Trong n n kinh t th trng hi n nay, v n b c xúc c a các doanh nghi p ề ế ịườ ệ ấ đề ứ ủ ệ kinh doanh nói chung và kinh doanh XBP nói riêng là làm th nào hàng ế để hoá c a m nh bán c nhanh nh t, nhi u nh t, bán đúng i tng nh t. ủ ì đượ ấ ề ấ đố ượ ấ 4 Nguyễn Dương Ngọc Linh Lớp PHS 19A Mu n v y th các doanh nghi p ph i có công c th c hi n. Xu t phát t yêu ố ậ ì ệ ả ụ ự ệ ấ ừ c u đó m t lo t các h c thuy t kinh t v i nh ng v n l lu n - th c ti n ầ ộ ạ ọ ế ế ớ ữ ấ đề ý ậ ự ễ v kinh doanh nói chung và ngh thu t bán hàng nói riêng ra i. Ngh ề ệ ậ đã đờ ệ thu t bán hàng tr thành công c h u hi u trong vi c h tr trong vi c ậ đã ở ụ ữ ệ ệ ỗ ợ ệ bán hàng c a doanh nghi p. Trong s thành công c a doanh nghi p góp ủ ệ ự ủ ệ ph n không nh là s đóng góp c a các phương ti n thông tin i chúng ầ ỏ ự ủ ệ đạ trong vi c gi i thi u và tuyên truy n sách. ệ ớ ệ ề 2. ngh a c a vi c s d ng ngh thu t bán XBP i v i công ty phát Ý ĩ ủ ệ ử ụ ệ ậ đố ớ hành sách Hà N i. ộ Vi c s d ng ngh thu t bán XBP có ngh a vô cùng quan tr ng b i v có ệ ử ụ ệ ậ ý ĩ ọ ở ì làm t t khâu này th ho t ng bán XBP m i t c hi u qu cao. Trong ố ì ạ độ ớ đạ đượệ ả n n kinh t th trng các doanh nghi p c n s d ng ngh thu t bán XBP. ề ế ị ườ ệ ầ ử ụ ệ ậ Ngh thu t bán XBP tr thành công c không th thi u i v i m i ệ ậ đã ở ụ ể ế đố ớ ỗ doanh nghi p kinh doanh XBP. Công ty Phát hành sách Hà N i c ng không ệ ộ ũ n m ngoài đi u đó. Ngoài s d ng ngh thu t kinh doanh, các doanh nghi p ằ ề ử ụ ệ ậ ệ c n áp d ng các phương ti n thông tin i chúng gi i thi u – tuyên truy n ầ ụ ệ đạ để ớ ệ ề XBP v đi u đó s h tr tích c c cho doanh nghi p th c hi n t t hi u qu ì ề ẽ ỗ ợ ự ệ ự ệ ố ệ ả kinh doanh và hi u qu x h i. Nhi u doanh nghi p kh ng nh c vai ệ ả ã ộ ề ệ đã ẳ đị đượ tr , v trí c a m nh trên th trng nh th c hi n nh ng bi n pháp, h nh th c ò ị ủ ì ị ườ ờ ự ệ ữ ệ ì ứ kinh doanh phù h p tho m n nhu c u c a khách hàng m t cách t t nh t. ợ để ả ã ầ ủ ộ ố ấ Chính đi u đó t o ra m t s c m nh kh ng l làm cho ti n tr nh đi lên c a ề ạ ộ ứ ạ ổ ồ ế ì ủ các doanh nghi p c thu n l i. V v y, doanh nghi p kinh doanh XBP c n ệ đượ ậ ợ ì ậ ệ ầ có nh n th c đúng v vai tr ngh a c a vi c s d ng các phương ti n ậ ứ ề ò ý ĩ ủ ệ ử ụ ệ thông tin gi i thi u và tuyên truy n XBP c a m nh. để ớ ệ ề ủ ì th c hi n t t vi c s d ng ngh thu t bán XBP th i h i các doanh Để ự ệ ố ệ ử ụ ệ ậ ì đòỏ nghi p t ch c kinh doanh ph i căn c vào hàng hoá XBP, v trí c a hàng ệ ổ ứ ả ứ ị ủ hoá XBP trên th trng giá tr s d ng kh năng bán, kh năng c a doanh ịườ ị ử ụ ả ả ủ nghi p và t ch c kinh doanh. Kinh doanh XBP là ho t ng thương m i ệ ổ ứ ạ độ ạ 5 Nguyễn Dương Ngọc Linh Lớp PHS 19A nên vi c th c hi n m c tiêu kinh t là t t y u song song v i hi u qu x h i. ệ ự ệ ụ ế ấ ế ớ ệ ả ã ộ B i v kinh doanh có hi u qu th doanh nghi p m i có th t n t i và phát ở ì ệ ả ì ệ ớ ể ồ ạ tri n c. Vi c áp d ng ho t ng gi i thi u và tuyên truy n sách góp ph n ể đượ ệ ụ ạ độ ớ ệ ề ầ thúc y, h tr cho ho t ng bán hàng. Hàng hoá XBP qua gi i thi u và đẩ ỗ ợ ạ độ ớ ệ tuyên truy n qu ng cáo s tr lên h p d n hơn v khách hàng s có n tng, ề ả ẽ ở ấ ẫ ì ẽ ấ ượ n y sinh nhu c u và c u XBP. V v y XBP s bán c nhi u hơn, nhanh ả ầ ầ ìậ ẽ đượ ề hơn và bán đúng i tng. Ho t ng gi i thi u và tuyên truy n kh ng nh đố ượ ạ độ ớ ệ ề ẳ đị và nâng cao uy tín cho Công ty Phát hành sách Hà N i. ộ 6 Nguyễn Dương Ngọc Linh Lớp PHS 19A CHƯƠNG II T TIÊU XBP CÔNG TY ÌNHHÌNHSỬDỤNGNGHỆTHUẬT THỤ Ở PHS HÀ NỘI HIỆN NAY. Nh n th c sâu s c v s t t y u c a vi c s d ng ngh thu t bán XBP ậ ứ ắ ề ự ấ ế ủ ệ ử ụ ệ ậ trong n n kinh t th trng, Công ty PHS Hà N i trong nhi u năm nay ề ế ị ườ ộ ề đã s d ng ngh thu t bán XBP như m t công c thúc y ho t ng bán ử ụ ệ ậ ộ ụ để đẩ ạ độ hàng c a m nh. Trong đó c bi t s d ng các bi n pháp xúc ti n tiêu th ủ ì đặ ệ ử ụ ệ ế ụ mang tính ngh thu t cao như: qu ng cáo, khuy n m i, giao ti p ng x và ệ ậ ả ế ạ ế ứ ử các bi n pháp khác như: H i ch – Tri n l m; t đi m ng ph ;d ch v : ệ ộ ợ ể ã ụ ể đườ ố ị ụ bưu đi n, fax, internet v.v… ệ 1. Qu ng cáo trên đài phát thanh : ả Qu ng cáo trên đài phát thanh có th truy n tin n m i nơi, m i ả ể ề đế ọ ọ thính gi .T l công chúng ti p nh n thông tin cao nh t là nông thôn. Tuy ả ỷ ệ ế ậ ấ ở nhiên h n ch c a phương ti n này không có tính lâu b n và d b ngi ạ ế ủ ệ ề ễ ị ườ nghe b qua ho c thi u t p trung do tác ng c a môi trng xung quanh. ỏ ặ ế ậ độ ủ ườ Hi n nay, các DN thương m i s d ng kho ng 59 đài phát thanh các t nh, ệ ạ ử ụ ả ỉ thành ph và 2228 đài phát thanh huyên, th tr n. Đài ti ng nói Vi t Nam là ố ị ấ ế ệ phương ti n qu ng cáo có th truy n thông tin n 70% dân s c a c nc ệ ả ể ề đế ố ủ ả ướ và th gi i. Ngi tiêu dùng Vi t Nam có th ti p nh n thông tin qu ng cáo ế ớ ườ ệ ể ế ậ ả t 4 kênh phát thanh chính : 2 kênh AM, 1 kênh FM và 1 kênh SW. Trong ừ đó có kênh phát thanh b ng 13 ti ng th ti ng trên th gi i, SW phát sang ằ ế ứ ế ế ớ 24/24 h trong ngày. L i th c a kênh này là phát c đi xa. Hi n nay, kênh ợ ế ủ đượ ệ này n c v i đông o khán gi nghe đài m i l a tu i, m i t ng l p đế đượ ớ đả ả ở ọ ứ ổ ọ ầ ớ trên m i khu v c khác nhau k c vùng núi và h i o. c bi t là n v i ọ ự ể ả ả đảĐặ ệ đế ớ các doanh nghi p XBP t o đi u ki n cho công ty có thêm i tác, b n hàng. ệ ạ ề ệ đố ạ Bi u 1 : Giá qu ng cáo 1 phút trên m t s đài phát thanh l n c a c ể ả ộ ố ớ ủ ả n c như sau : ướ 7 Nguyễn Dương Ngọc Linh Lớp PHS 19A Đài Giá cho DN trong nc Giá cho DN Giá cho DN nc TT ướ ướ phát ( ng ) liên doanh ngoài đồ thanh TP.HC 1 600.000 - 800.000 80 - 60 U SD 120-240usd M Ti ng 2 300.000 60.000 đ 150 usd ế nói VN C n 3 50.000-80.000 200.000-300.000 đ ầ Thơ 40.000-60.000 H i 4 20.000-30.000 60.000-100.000 đ ả đ Ph ng ò 5 150.000 200.000 đ 250.000-300.000đ QN-DN Ngu n: Báo giá c a các đài phát thanh TP.HCM, C n Thơ, Ti ng nói ồ ủ ầ ế Vi t Nam, H I Ph ng. ệ ả ò Qua bi u trên cho th y, giá qu ng cáo trên đài phát thanh tương i ể ấ ả đố cao. Trong đó qu ng cáo t i m t s đài phát thanh l n như: TP.HCM, Ti ng ả ạ ộ ố ớ ế nói Vi t Nam v i giá cao nh t, m c phí gi a các doanh nghi p trong ệ ớ ấ ứ độ ữ ệ n c, doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p nc ngoài có s khác bi t. ướ ệ ệ ướ ự ệ M c dù có giá qu ng cáo cao hơn so v i m t s đài phát thanh như: C n ặ ả ớ ộ ố ầ Thơ, H i Ph ng.. nhưng qu ng cáo trên hai đài phát thanh v n thu hút c ả ò ả ẫ đượ nhi u doanh nghi p tham gia do i tng thính gi l n. M c dù Nhà nc ề ệ đố ượ ả ớ ặ ướ có nh ng chính sách gi m chi phí qu ng cáo trên đài phát thanh cho ữ để ả ả doanh nghi p trong nc so v i doanh nghi p nc ngoài. Song v i m c chi ệ ướ ớ ệ ướ ớ ứ phí chi thng xuyên cho qu ng cáo trên đài phát thanh i v i các để ườ ả đố ớ doanh nghi p XBP c bi t là công ty PHS Hà n i là r t khó khăn. Tuy ệ đặ ệ ộ ấ nhiên, trong nh ng năm qua công ty PHS Hà N i t m ra nh ng gi i pháp ữ ộ đã ì ữ ả cho riêng m nh khai thác tính l i th i v i phương ti n qu ng cáo này. ì để ợ ế đốớ ệ ả Công ty t n d ng chuyên m c c truy n đêm khuya phát sang FM c a đã ậ ụ ụ đọ ệ ủ 8 Nguyễn Dương Ngọc Linh Lớp PHS 19A Đài ti ng nói VN qu ng cáo sách, ch y u là các sách v văn h c có ế đểả ủ ế ề ọ đề c p nh ng v n b c xúc trong cu c s ng hi n nay. Ví d tác ph m:”Cu c ậ ữ ấ đề ứ ộ ố ệ ụ ẩ ộ đ i dài l m” liên k t v i NXB H i nhà văn c xu t hi n trong chuyên ờ ắ ế ớ ộ đã đượấệ m c c truy n đêm khuya. Thông qua các câu chuy n b n c s c gi i ụ đọ ệ ệ ạ đọẽ đượớ thi u v n i dung c a cu n truy n, a ch t m mua cu n sách đó. Ngoài ra, ệ ề ộ ủ ố ệ đị ỉì ố công ty c n t n d ng các m c đi m tin v ho t ng văn hoá qu ng cáo ò ậ ụ ụ ể ề ạ độ đểả XBP thông qua vi c gi i thi u XBP m i có. ệ ớ ệ ớ Hi n nay, qu ng cáo XBP trên đài phát thanh c a công ty chưa c ệ ả ủ đượ ph bi n, đi u này do nhi u nguyên nhân khác nhau. Hàng hoá XBP là hàng ổ ế ề ề hoá c thù, nó khác v i các hàng hoá thông thng. V v y vi c qu ng cáo đặ ớ ườ ì ậ ệ ả XBP không th qu ng cáo phút ch c trên đài như các hàng hoá khác. Song ể ả ố qua nh ng cu n sách c gi i thi u trên đài góp ph n làm tăng lng ữ ố đượớ ệ đã ầ ượ khách hàng n v i công ty. đếớ 2. Qu ng cáo trên truy n h nh: ả ề ì thu hút khách hàng, công ty PHS Hà N i c n t n d ng th m nh Để ộ ò ậ ụ ếạ qu ng cáo trên truy n h nh. Truy n h nh là phương ti n truy n t i thông tin ả ề ì ề ì ệ ề ả t t, h p d n nh t và sâu r ng n v i nhi u khách hàng. Đi m m nh c a ố ấ ẫ ấ ộ đế ớ ề ể ạ ủ truy n h nh là có kh năng gây c s chú cho m i i tng, l a tu i, ề ì ả đượự ý ọ đố ượứ ổ nh ng ngi có thu nh p ngh nghi p khác nhau. Truy n h nh có kh năng ữ ườ ậ ề ệ ề ì ả bi u t tng tuyên truy n qu ng cáo m t cách hoàn h o nh t v truy n ể đạ ý ưở ề ả ộ ả ấì ề h nh k t h p c âm thanh l n h nh nh, ngôn t trong qu ng cáo. Do đó, ì ế ợ ả ẫ ì ả ừ ả qu ng cáo trên truy n h nh s có nhi u l i th cho công ty PHS Hà N i. Tuy ả ề ì ẽ ề ợ ế ộ nhiên qu ng cáo trên truy n h nh khá cao, nhi u lúc vt quá kh năng c a ả ề ì ề ượ ả ủ công ty PHS Hà N i. ộ Qua bi u trên cho th y: Giá qu ng cáo trên truy n h nh khá cao, m c ể ấ ả ề ì ứ phí có khác nhau c a th i gian khác nhau trong tu n và trong ngày. độ ủ ờ ầ Để khuy n khích các doanh nghi p trong nc qu ng cáo, đài truy n h nh Hà ế ệ ướ ả ề ì N i gi m m t ph n l n kinh phí qu ng cáo so v i doanh nghi p nc ộ đãả ộ ầ ớ ả ớ ệ ướ 9 Nguyễn Dương Ngọc Linh Lớp PHS 19A ngoài. Song m c giá trên v n là cao so v i công ty PHS Hà N i. V th mà ứ ẫ ớ ộ ì ế nhi u năm nay vi c qu ng cáo XBP trên truy n h nh c th c hi n không ề ệ ả ề ì đượự ệ nhi u công ty PHS Hà N i. Do đó, h u h t các chương tr nh qu ng cáo ề ở ộ ầ ế ì ả XBP c a công ty u ph i s d ng di h nh th c làm phóng s . V XBP là ủ đề ả ử ụ ướ ì ứ ự ì hàng hoá c thù nên con ngi ph i tr i qua m t quá tr nh s d ng và bi n đặ ườ ả ả ộ ì ử ụ ế nh ng tri th c XBP thành nh ng hành vi trong i s ng th m i th y c ữ ứ ữ đờố ì ớ ấ đượ giá tr s d ng c a nó. V v y n u th c hi n vi c qu ng cao XBP trên truy n ịử ụ ủ ìậ ế ự ệ ệ ả ề h nh theo qu ng cáo thương m i th s không có hi u qu . Nh ng tác ph m ì ả ạ ìẽ ệ ả ữ ẩ qu ng cáo trên truy n h nh thông qua phóng s như:”T đi n tên riêng th ả ề ì ự ừể ế gi i”;”Nh ng phương thu c bí truy n”. ớ ữ ố ề Thông qua chương tr nh này, công ty PHS Hà N i có th gi i thi u ì ộ ểớ ệ t i công chúng v nh ng tác gi , tác ph m. T đó XBP c qu ng cáo sâu ớ ề ữ ả ẩ ừ đượả r ng. ộ 3.Qu ng cáo XBP qua báo và t p chí: ả ạ Qu ng cáo XBP qua báo và t p chí là phương th c qu ng cáo thu hút ả ạ ứ ả khách hàng không kém so v i các phương th c qu ng cáo khác. B i l , báo ớ ứ ả ở ẽ chí là phương ti n truy n thông i chúng không th thi u trong i s ng x ệ ề đạ ể ế đờ ố ã h i. c báo tr thành nhu c u hàng ngày c a ngi dân đô th . Ph n ộ Đọ đã ở ầ ủ ườ ị ụ ữ quan tâm nhi u hơn n nh ng báo gia nh, ngi p.. Nam gi i quan tâm ề đế ữ đì ườ đẹ ớ nhi u hơn n l nh v c đi n t .. S lng c gi c a báo ngày càng phát ề đếĩ ự ệ ử ố ượđộ ả ủ tri n do kinh t phát tri n và tr nh dân trí cao. Qu ng cáo b ng t p chí ể ế ể ì độ ả ằ ạ v a có kh năng l a ch n-cung c p thông tin r ng r i và v a có tính toàn ừ ả ự ọ ấ ộ ã ừ qu c-v a có tính a phương. Đi u này t o ra ưu th cho vi c tuyên ố ừ đị ề đã ạ ế ệ truy n và qu ng cáo XBP. Giá qu ng cáo trên các báo và t p chí là r t khác ề ả ả ạ ấ nhau. Giá qu ng cáo trên các báo, t p chí Vi t Nam là tương i r so ả ạ ở ệ đố ẻ v i giá qu ng cáo c a các nc trên th gi i. Giá qu ng cáo Vi t Nam có ớ ả ủ ướ ế ớ ả ở ệ th tham kh o qua bi u giá c a m t s báo như sau: ể ả ể ủ ộ ố 10