L ỜIMỞĐẦU D i ch tư b n ch ngh a, giai c p công nhân c n c g i là giai ướ ế độả ủ ĩ ấ ò đượọ c p vô s n, là giai c p hoàn toàn không có tư li u s n xuát, ph i bán s c lao ấ ả ấ ệ ả ả ứ ng cho nhà tư b n ki m s ng. Là giai c p g n li n v i s n xu t i công độ ả để ếố ấ ắ ề ớ ả ấ đạ nghi p và c n n công nghi p rèn luy n, giai c p công nhân có tính t ệ đượ ề ệ ệ ấ ổ ch c, k lu t cao và có đi u ki n thu n l i t p h p l c lng, bi u th s c ứ ỷ ậ ề ệ ậ ợ ậ ợ ự ượ ể ị ứ m nh c a m nh. Là giai c p b áp b c, bóc l t, có l i ích i l p tr c ti p v i ạ ủ ì ấ ị ứ ộ ợ đố ậự ế ớ giai c p tư s n, giai c p công nhân kiên quy t u tranh ch ng giai c p tư ấ ả ấ ế đấ ố ấ s n, có kh năng đoàn k t v i qu n chúng lao ng b áp b c bóc l t trong ả ả ế ớ ầ độ ị ứ ộ cu c u tranh chung. ộ đấ Cùng v i s phát tri n không ng ng c a s n xu t i công nghi p, giai ớ ự ể ừ ủ ả ấ đạ ệ c p công nhân không ng ng l n lên v m t s lng và ch t lư ng. Do l i ấ ừ ớ ề ặ ố ượ ấ ợ ợ ích i l p c a giai c p tư s n, giai c p công nhân không ng ng u tranh đố ậủ ấ ả ấ ừ đấ ch ng giai c p tư s n. Cu c u tranh y d n n h nh thành th c giai c p ố ấ ả ộ đấ ấ ẫ đếì ý ứ ấ và chính ng c a giai c p công nhân. Thông qua chính ng tiên phong c a đả ủ ấ đả ủ mnh, giai c p công nhân l nh o cu c u tranh giành chính quy n ti n ì ấ ã đạ ộ đấ ề ế hành cu c c i bi n cách m ng i v i x h i không có giai c p, do đó, giai ộ ả ế ạ đốớ ã ộ ấ c p công nhân t xoá b v i tư cách là m t giai c p. ấ ự ỏ ớ ộ ấ Trong tác ph m “Tuyên ngôn c a ng C ng s n” C.Mác và Ăngghen ẩ ủ Đả ộ ả có vi t: ế “S phát tri n c a n n i công nghi p phá s p di chân giai c p ự ể ủ ề đạ ệ đã ậ ướ ấ tư s n chính ngay cái n n t ng trên đó giai c p tư s n xây d ng lên ch ả ề ả ấ ả đã ự ế s n xu t và chi m h u nó… S s p c a giai c p tư s n và th ng l i độ ả ấ ế ữ ự ụ đổ ủ ấ ả ắ ợ c a giai c p vô s n là t t y u như nhau…” ủ ấ ả ấ ế 1 I. CƠ SỞLÝLUẬN 1. S phát tri n c a các h nh thái kinh t - x h i là m t quá tr nh ự ể ủ ì ế ã ộ ộ ì l ch s t nhiên. ị ử ự Lch s phát tri n c a x h i tr i qua nhi u giai đo n n i ti p nhau ị ử ể ủ ã ộ đã ả ề ạ ố ế t th p n cao. Tương ng v i m i giai đo n là m t h nh thái kinh t - x ừ ấ đế ứ ớ ỗ ạ ộ ì ế ã h i. S v n ng thay th nhau c a các h nh thái kinh t - x h i trong l ch ộ ự ậ độ ế ủ ì ế ã ộ ị s u do tác ng c a quy lu t khách quan, đó là quá tr nh l ch s t nhiên ử đề độ ủ ậ ì ị ử ự c a x h i. Marx vi t "Tôi coi s phát tri n c a nh ng h nh thái kinh t - x ủ ã ộ ế ự ể ủ ữ ì ế ã h i là m t quá tr nh l ch s t nhiên". ộ ộ ì ị ử ự Các m t cơ b n h p thành m t h nh thái kinh t - x h i: l c lng s n ặ ả ợ ộ ì ế ã ộ ự ượ ả xu t quan h s n xu t và ki n trúc thng t ng tách r i nhau, mà liên h bi n ấ ệ ả ấ ế ượ ầ ờ ệ ệ ch ng v i nhau h nh thành nên nh ng quy lu t ph bi n c a x h i. Do tác ứ ớ ì ữ ậ ổ ế ủ ã ộ ng c a quy lu t khách quan đó, mà các h nh thái kinh t - x h i v n ng độ ủ ậ ì ế ã ộ ậ độ và phát tri n thay th nhau t th p lên cao trong l ch s như m t quá tr nh ể ế ừ ấ ị ử ộ ì l ch s t nhiên không ph thu c và trí, nguy n v ng ch quan c a con ị ử ự ụ ộ ý ệ ọ ủ ủ ng i. ườ Quá tr nh phát tri n l ch s t nhiên c a x h i có ngu n g c sâu xa ì ể ị ử ự ủ ã ộ ồ ố ở s phát tri n c a l c lng s n xu t. ự ể ủ ự ượ ả ấ L c lng s n xu t, m t m t c a phương th c s n xu t, là y u t b o ự ượ ả ấ ộ ặ ủ ứ ả ấ ế ố ả m tính k th a trong s phát tri n lên c a x h i qui nh khuynh hng đả ế ừ ự ể ủ ã ộ đị ướ phát tri n t th p. Quan h s n xu t là m t th hai c a phương th c s n xu t ể ừ ấ ệ ả ấ ặ ứ ủ ứ ả ấ bi u hi n tính gián đo n trong s phát tri n c a l ch s . Nh ng quan h s n ể ệ ạ ự ể ủ ị ử ữ ệ ả xu t l i th i c xoá b và c thay th b ng nh ng ki u quan h s n xu t ấ ỗ ờ đượ ỏ đượ ế ằ ữ ể ệ ả ấ m i cao hơn và h nh thái kinh t - x h i m i cao hơn ra i. Như v y, s ớ ì ế ã ộ ớ đờ ậ ự xu t hi n, s phát tri n c a h nh thái kinh t - x h i, s chuy n bi n t h nh ấ ệ ự ể ủ ì ế ã ộ ự ể ế ừ ì thái đó lên h nh thái cao hơn c gi i thích trc h t b ng s tác ng c a ì đượ ả ướ ế ằ ự độ ủ quy lu t v s phù h p c a quan h s n xu t v i tính ch t và tr nh c a l c ậ ề ự ợ ủ ệ ả ấ ớ ấ ì độ ủ ự l ng s n xu t. Quy lu t đó là khuynh hng t t m ng cho m nh trong ượ ả ấ ậ ướ ự ìđườ ì 2 s phát tri n thay th các h nh thái kinh t - x h i. Nghiên c u con ng ự ể ế ì ế ã ộ ứ đườ t ng quát c a s phát tri n l ch s c quy nh b i quy lu t chung c a s ổ ủ ự ểị ử đượđị ở ậ ủự v n ng c a n n s n xu t v t ch t chúng ta nh n th y logic c a l ch s th ậ độủ ề ả ấ ậ ấ ì ấ ủ ị ử ế gi i. ớ Th c t l ch s loài ngi tr i qua các h nh thái kinh t x h i: c ng ự ế ịử ườ đã ả ì ế ã ộộ s n nguyên thu , chi m h u nô l , phong ki n, tư b n ch ngh a. Sau khi xây ả ỷ ế ữ ệ ế ả ủ ĩ d ng h c thuy t h nh thái kinh t x h i, C.Mác v n d ng h c thuy t đó ự ọ ếì ế ã ộ đã ậụ ọ ế vào phân tích x h i tư b n, v ch r các quy lu t v n ng, phát tri n c a x ã ộ ả ạ õ ậậ độ ể ủ ã h i và đi n d báo s ra i cùa h nh thái kinh t x h i cao hơn, h nh ộ đãđếự ự đờ ì ế ã ộ ì thái c ng s n ch ngh a mà giai đo n u là ch ngh a x h i. ộ ả ủ ĩ ạ đầ ủ ĩã ộ V ch ra con ng t ng quát c a l ch s , đi u đó có ngh a là gi i thích ạ đườ ổ ủ ịử ề ĩ ả c r ràng s phát tri n x h i trong m i th i đi m c a quá tr nh l ch s . đượõ ự ểã ộ ỗ ờ ể ủ ì ị ử Lch s c th vô cùng phong phú, có hàng lo t nh ng y u t làm cho quá ị ử ụ ể ạ ữ ế ố tr nh l ch s đa d ng và thng xuyên bi n i, không th xem xét quá tr nh ì ị ử ạ ườ ế đổ ể ì l ch s như m t ng th ng. ị ử ộ đườẳ Theo quan đi m c a ch ngh a duy v t l ch s , nhân t quy t nh quá ể ủ ủ ĩ ậ ị ử ố ế đị tr nh l ch s , xét n cùng là n n s n xu t i s ng th c hi n. Nhưng nhân t ì ị ử đế ề ả ấ đờ ốựệ ố kinh t không ph i là nhân t duy nh t quy t nh các nhân t khác nhau c a ế ả ố ấ ế đị ố ủ ki n trúc thng t ng u có nh hng n quá tr nh l ch s . N u không ế ượầ đề ả ưởđế ì ị ử ế tính n s tác ng l n nhau c a các nhân t đó th không th y hàng lo t đếự độ ẫ ủ ố ì ấ ạ nh ng s ng u nhiên mà tính t t y u kinh t xuyên qua t v ch ra ng ữ ự ẫ ấ ế ế để ự ạđườ đi cho m nh. V v y hi u l ch s c th th c n thi t ph i tính n t t c ì ìậ đểểị ử ụ ể ì ầếả đếấ ả các nhân t b n ch t có tham gia trong quá tr nh tác ng l n nhau đó. ố ảấ ì độẫ Có nhi u nguyên nhân làm cho quá tr nh chung c a l ch s th gi i có ề ì ủ ị ử ế ớ tính đa d ng, đi u ki n c a môi trng a l có nh hng nh t nh n s ạ ề ệ ủ ườ địý ả ưở ấ địđếự phát tri n x h i. c bi t bu i ban u c a s phát tri n x h i, th đi u ểã ộ Đặệ ởổ đầủ ự ể ã ộ ìề ki n c a môi trng a l là m t trong nh ng nguyên nhân quy nh quá ệ ủ ườ địý ộ ữ đị tr nh không ng u c a l ch s th gi i, có dân t c đi lên, có dân t c trí tu ì đồđềủ ị ử ế ớ ộ ộ ệ 3 l c h u. C ng không th không tính n s tác ng c a nh ng y u t như ạ ậ ũ ể đếự độ ủ ữ ế ố Nhà nc, tính c đáo c a n n văn hoá c a truy n th ng c a h tư tng và ướ độ ủ ề ủ ề ố ủ ệ ưở tâm l x h i vv… i v i ti n tr nh l ch s . ý ã ộ đố ớ ế ì ị ử Đi u quan tr ng trong l ch s là s nh hng l n nhau gi a các dân ề ọ ị ử ự ả ưở ẫ ữ t c. S nh hng đó có th di n ra di nh ng h nh th c r t khác nhau t ộ ự ảưở ể ễ ướ ữ ì ứ ấ ừ chi n tránh và cp đo t n vi c trao i hàng hoá và giao lưu văn hoá. Nó ế ướ ạ đế ệ đổ có th c th c hi n trong t t c các l nh v c c a i s ng x h i t kinh t , ể đượự ệ ấ ả ĩ ự ủ đờ ố ã ộ ừ ế khao h c - k thu t n h tư tng. Trong đi u ki n c a th i i ngày nay, ọ ỹ ậ đếệ ưở ề ệ ủ ờ đạ có nh ng nc phát tri n k thu t r t nhanh chóng, nh n m v ng và s ữ ướ ể ỹ ậ ấ ờ ắ ữ ử d ng nh ng thành t u khoa h c - k thu t c a các nc khác. nh hng ụ ữ ự ọ ỹ ậ ủ ướ Ả ưở c a th c có m t ngh a l n lao trong l ch s . ủ ý ứ đã ộ ý ĩ ớ ị ử Không th hi u c tính c đáo c a các riêng bi t n u không tính ể ể đượ độ ủ ệ ế n s phát tri n không ng u c a s phát tri n l ch s th gi i m t dân đếự ể đồ đề ủ ự ể ị ử ế ớ ộ t c này ti n lên phía trc, m t s dân t c khác l i ng ng tr , m t s nc ộ ế ướ ộ ố ộ ạ ừ ệ ộ ố ướ do hàng lo t nh ng nguyên nhân c th l i b qua m t h nh thái kinh t - x ạ ữ ụ ể ạỏ ộ ì ế ã h i nào đó. Đi u đó ch ng t là s k t c thay th các h nh thái kinh t - x ộ ề ứ ỏ ự ế ụ ế ì ế ã h i không gi ng nhau t t c các dân t c. ộ ố ở ấ ả ộ Tuy nhiên, trong toàn b tính đa d ng c a l ch s c a các dân t c khác ộ ạ ủ ị ử ủ ộ nhau th trong m i th i k l ch s c th v n có khuynh hng ch nh t ì ỗ ờ ỳ ịử ụ ể ẫ ướ ủ đọấ nh c a s phát tri n x h i. xác nh c trưng c a giai đo n này hay đị ủ ự ể ã ộ Để đị đặ ủ ạ giai đo n khác c a l ch s th gi i phù h p v i khuynh hng l ch s ch ạ ủ ị ử ế ớ ợ ớ ướ ị ử ủ o đó là khái ni m th i i l ch s . đạ ệ ờ đạ ịử 2. u tranh giai c p là ng l c phát tri n c a x h i có các giai Đấ ấ độ ự ể ủ ã ộ c p i kháng ấ đố Nghiên c u phép bi n ch ng nói chung, quy lu t th ng nh t và u ứ ệ ứ ậ ố ấ đấ tranh gi a các m t i l p nói riêng, chúng ta th y r ng, mâu thu n nói ữ ặ đố ậ ấ ằ ẫ chung và u tranh gi a các m t i l p là ngu n g c, ng l c c a s phát đấ ữ ặ đố ậ ồ ố độ ự ủ ự tri n. Ngu n g c c a s phát tri n x h i là do s phát tri n c a s n xu t, là ể ồ ố ủ ự ể ã ộ ự ể ủ ả ấ 4 s thay th các phương th c s n xu t khi l c lng s n xu t phát tri n n ự ế ứ ả ấ ự ượ ả ấ ể đế m c mâu thu n gay g t v i quan h s n xu t l i th i. ứ ẫ ắớ ệ ả ấ ỗ ờ Trong x h i có giai c p i kháng, do l i ích c a m nh, giai c p th ng ã ộ ấ đố ợ ủ ì ấ ố tr duy tr , b o v quan h s n xu t c b ng t t c s c m nh hi n có, c ị đã ìả ệ ệ ả ấ ũ ằ ấ ả ứ ạ ệ đặ bi t dùng b máy nhà nc th ng tr ch ng l i l c lng c a các giai c p ệ ộ ướ ố ị đểố ạ ự ượ ủ ấ m i i di n cho l c lng s n xu t tiên ti n. V v y mu n thay i quan h ớ đạ ệ ự ượ ả ấ ế ì ậ ố đổ ệ s n xu t c b ng quan h s n xu t m i m ng cho l c lng s n xu t ti p ả ấ ũ ằ ệ ả ấ ớ ở đườ ự ượ ả ấ ế t c phát tri n ph i g t b s c n tr c a giai c p th ng tr , ph i thông qua ụ ể ả ạ ỏ ự ả ở ủ ấ ố ị ả cu c u tranh giai c p. R ràng, mâu thu n gi a l c lng s n xu t và quan ộ đấ ấ õ ẫ ữ ự ượ ả ấ h s n xu t c bi u hi n v m t x h i là cu c u tranh giai c p gi a giai ệ ả ấ đượ ể ệ ề ặ ã ộ ộ đấ ấ ữ c p i di n cho l c lng s n xu t m i và giai c p th ng tr mu n duy tr ấ đạ ệ ự ượ ả ấ ớ ấ ố ị ố ì quan h s n xu t c , b o v l i ích c a chúng. Song, v giai c p th ng tr ệ ả ấ ũ để ảệ ợ ủ ì ấ ố ị có c b máy quy n l c nhà nc ch ng l i các l c lng ti n b , cho nên ả ộ ề ự ướ đểố ạ ự ượ ế ộ cu c u tranh giai c p y d n t i cách m ng x h i. Cách m ng x h i – ộ đấ ấ ấ ẫ ớ ạ ã ộ ạ ã ộ “cái u tiên c a l ch s y” d n n xoá b ch x h i ch , xoá b giai đầ ủ ị ử ấ ẫ đế ỏ ế độ ã ộũ ỏ c p th ng tr và quan h s n xu t th ng tr , thi t l p ch m i, t o đi u ấ ố ị ệ ả ấ ố ị ế ậ ế độớ ạ ề ki n quan h s n xu t m i ra i phát tri n, tr thành quan h s n xu t chi ệ để ệ ả ấ ớ đờ ể ở ệ ả ấ ph i, th ng tr , m ng cho l c lng s n xu t phát tri n. B i v y, u ố ố ị ở đườ ự ượ ả ấ ể ở ậ đấ tranh giai c p có ngh a là ng l c l n c a s phát tri n x h i, nó là m t ấ ý ĩ độ ự ớ ủ ự ể ã ộ ộ phương th c cơ b n gi i quy t mâu thu n gi a l c lng s n xu t và quan ứ ả để ả ế ẫ ữ ự ượ ả ấ h s n xu t, xác l p phương th c s n xu t m i, thúc y ti n b x h i. Có ệ ả ấ ậ ứ ả ấ ớ đẩ ế ộ ã ộ th nói r ng, u tranh giai c p trong m i th i k l ch s có các giai c p i ể ằ đấ ấ ỗ ờ ỳ ị ử ấ đố kháng u xu t phát t kinh t và nh m gi i quy t v n kinh t , t đó kéo đề ấ ừ ế ằ ả ế ấ đề ế ừ theo nh ng v n khác và thông qua đó thúc y x h i phát tri n. ữ ấ đề đẩ ã ộ ể u tranh giai c p là phương ti n, đi u ki n ch không ph i là m c Đấ ấ ệ ề ệ ứ ả ụ đích, m c đích c a u tranh giai c p là làm cho s n xu t phát tri n, kinh t ụ ủ đấ ấ ả ấ ể ế phát tri n, x h i ti n b , xác l p m t h nh thái kinh t – x h i m i ti n b , ể ã ộ ế ộ ậ ộ ì ế ã ộ ớ ế ộ thay th cho h nh thái kinh t x h i c l i th i. ế ì ế ã ộ ũđã ỗờ 5 i v i ngi c ng s n, l tng c a h là u tranh nh m ti n t i Đố ớ ườộ ả ý ưởủ ọ đấ ằ ếớ xoá b giai c p bóc l t cu i cùng trong l ch s , th c hi n t do, b nh ng, ỏ ấ ộ ố ị ử ự ệự ì đẳ bác ái trên th c t . Song đó là m t quá tr nh l ch s lâu dài, tr i qua các bc ự ế ộ ì ị ử ả ướ g p gh nh, quanh co, ch không ph i là con ng th ng t p, d dàng. ậ ề ứ ả đườẳ ắ ễ u tranh giai c p là m t trong nh ng ng l c phát tri n quan tr ng Đấ ấ ộ ữđộ ự ể ọ c a x h i có giai c p, như C.Mác và Ăngghen nói, nó là m t n b y v i ủ ã ộ ấ ộ đòẩĩ đạ c a cu c cách m ng x h i hi n i…. Nhu c u ngày càng tăng c a con ủ ộ ạ ã ộ ệđạ ầ ủ ngi, s phát tri n c a khoa h c, k thu t và công ngh , c nh ng nhân t , ườự ểủ ọ ỹ ậ ệả ữ ố v tư tng, o c …. u là nh ng ng l c c a s phát tri n x h i. u ề ưở đạ đứđề ữđộ ự ủự ể ã ộ Đấ tranh giai c p là m t ng l c cơ b n c a s phát tri n c a x h i có các giai ấ ộ độự ả ủự ể ủã ộ c p i kháng ấ đố 3. S m nh l ch s c a giai c p công nhân ứ ệ ị ử ủ ấ Ch ngh a Mác Lênin không coi giai c p công nhân ch là giai c p ủ ĩ ấ ỉ ấ ch u nhi u đau kh , “đáng c c u v t” mà chính là giai c p có s m nh ị ề ổ đượứ ớ ấ ự ệ l ch s h t s c to l n là xoá b ch bóc l t tư b n ch ngh a – ch bóc ị ử ế ứớ ỏ ế độộ ả ủ ĩ ế độ l t cu i cùng trong x h i loài ngi, th c hi n s chuy n hoá t x h i tư ộ ố ã ộ ườ ự ệự ể ừ ã ộ b n lên x h i x h i ch ngh a. ả ã ộ ã ộủ ĩ Theo Mác và Ăngghen, s m nh l ch s y không ph i do mu n ch ứ ệị ửấ ả ý ố ủ quan c a giai c p công nhân ho c do s áp t c a các nhà tư tng, mà do ủ ấ ặ ự đặủ ưở nh ng đi u ki n khách quan quy nh. Hai ông vi t: “V n không ph i ữ ề ệ đị ế ấ đề ả ở ch hi n nay ngi vô s n nào đó, th m chí toàn b giai c p vô s n, coi cái ỗệ ườ ả ậ ộ ấ ả g là m c đích c a m nh. V n là ch giai c p vô s n th c ra là g , và phù ì ụ ủ ì ấ đềởỗ ấ ả ự ì h p v i s t n t i y c a b n thân nó, giai c p vô s n bu c ph i làm g v ợ ớ ự ồ ạ ấủả ấ ả ộ ả ì ề m t l ch s ” ặ ị ử Giai c p công nhân là giai c p c n n i công nghi p “tuy n l a” ấ ấ đượề đạ ệ ể ự tà t t c các giai c p và t ng l p lao ng trong dân cư mà ch y u là nông ấả ấ ầ ớ độ ủ ế dân. S ra i c a giai c p công nhân g n li n v i n n s n xu t i công ự đờ ủ ấ ắ ề ớề ả ấ đạ 6 nghi p và ch tr thành m t giai c p n nh khi s n xu t i công nghi p ệ ỉở ộ ấ ổ đị ả ấ đạ ệ đã thay th v cơ b n n n s n xu t th công. ế ề ả ềả ấủ Cùng v i s phát tri n không ng ng c a s n xu t i công nghi p, giai ớ ự ể ừ ủả ấ đạ ệ c p công nhân không ng ng l n lên v m t s lng và ch t lng. Do l i ấ ừ ớ ềặ ố ượ ấ ượ ợ ích i l p c a giai c p tư s n, giai c p công nhân không ng ng u tranh đố ậủ ấ ả ấ ừ đấ ch ng giai c p tư s n. Cu c u tranh y d n n h nh thành th c giai c p ố ấ ả ộ đấ ấẫ đếì ý ứ ấ và chính ng c a giai c p công nhân. Thông qua chính ng tiên phong c a đả ủ ấ đả ủ mnh, giai c p công nhân l nh o cu c u tranh giành chính quy n ti n ì ấ ã đạ ộ đấ ề ế hành cu c c i bi n cách m ng i v i x h i không có giai c p, do đó, giai ộ ảế ạđố ớã ộ ấ c p công nhân t xoá b v i tư cách là m t giai c p. ấ ự ỏ ớ ộ ấ Khi nghiên c u quá tr nh h nh thành th c giai c p vô s n, ch ngh a ứ ì ì ý ứ ấ ả ủ ĩ Mác – Lênin cho r ng cu c u tranh c a giai c p công nhân u tiên n y ằ ộ đấ ủ ấ đầ ả sinh m t cách t phát theo b n năng. Đi u đó c n thi t như Lênin nói: “N u ộ ự ả ề ầ ế ế công nhân không t gi i phóng m nh th ch ng ai gi i phóng cho h c . ựả ì ì ẳ ả ọ ả Nhưng … ch có b n năng thôi th ch ng đi c xa. Cho nên ph i nâng b n ỉ ả ì ẳ đượ ả ả năng đó thành th c”. ýứ V v y, vi c rèn luy n th c giai c p chân chính c a giai c p công ìậ ệ ệ ý ứ ấ ủ ấ nhân là quá tr nh u tranh thng xuyên và quy t li t gi a hai h tư tng ì đấ ườ ế ệữ ệ ưở tư s n và vô s n. Mu n th ng l i c trong s nghi p này, ph i làm cho ả ả ố ắ ợ đượ ự ệ ả giai c p công nhân và phong trào công nhân th m nhu n l lu n khoa h c ấ ấ ầý ậ ọ c a ch ngh a Mác - Lênin. Nhi m v này ph i do ng c a giai c p công ủ ủ ĩ ệ ụ ả đả ủ ấ nhân l y ch ngh a Mác – Lênin làm h tư tng c a m nh m nh n. Ch có ấ ủ ĩ ệ ưở ủ ì đả ậ ỉ m t ng như v y m i có kh năng “đưa vào trong phong trào công nhân t ộ đả ậ ớ ả ự phát nh ng tng x h i ch ngh a th t r r t, g n phong trào đó v i ữ ý ưởã ộ ủ ĩ ậ õ ệắ ớ nh ng tư tng x h i x hôi ch ngh a… nh ng tư tng này ph i t t i ữ ưở ã ộ ã ủ ĩ ữ ưở ả đạ ớ tr nh hi n i. ì độệ đạ Trong cu c u tranh giành chính quy n và l nh o x y d ng x ộ đấ để ề ã đạã ự ã h i m i, giai c p công nhân không có v khí nào quan tr ng hơn là t ch c. ộ ớ ấ ũ ọ ổ ứ 7 Hnh th c t ch c cao nh t c a giai c p công nhân là ng c ng s n.Khi ì ứ ổứ ấủ ấ đả ộ ả không có m t ng theo h c thuy t cách m ng và khoa h c c a ch ngh a ộ đả ọ ế ạ ọ ủ ủ ĩ Mác Lênin th không nh ng giai c p công nhân không vươn t i cu c u ì ữ ấ ớ ộ đấ tranh giai c p có th c, mà c ng không th tr thành giai c p l nh o qu n ấ ýứ ũ ể ở ấ ãđạ ầ chúng lao ng b áp b c, bóc l t l t giai c p tư s n, c i t o x h i theo độ ị ứ ộ ậ đổấ ả ả ạã ộ ch ngh a x h i. ủ ĩã ộ 4. S phát tri n bi n ch ng c a l ch s ự ể ệ ứ ủ ịử Lch s th gi i tr i qua nh ng bc ti n l n, v i và c nh ng ị ử ếớ đã ả ữ ướế ớ ĩ đạảữ bc lùi l n là m t s th t, là bi n ch ng, đúng v i quan đi m c a ch ngh a ướ ớ ộ ự ậ ệ ứ ớ ể ủ ủ ĩ duy v t. ậ Không ch có ch ngh a x h i tr i qua bc lùi l n mà ch ngh a tư ỉ ủ ĩã ộả ướ ớ ủ ĩ b n c ng có nh ng bc lùi tng như không th ti n lên c. Sau th ng ả ũ ữ ướ ưở ểế đượ ắ l i c a cu c cách m ng tư s n Pháp 1789, sau nh ng th ng l i nh m phát ợ ủ ộ ạ ả ữ ắ ợ ằ tri n ch ngh a tư b n ra toàn châu Âu, cách m ng tư s n thoái trào, tri u i ể ủ ĩ ả ạ ả ề đạ Bu cđông ph c tích. Năm 1830, r i năm 1848 la o ti p t c cu c cách ố đã ụ ồ ị ếụ ộ m ng tư s n. R i l i n Lui Bônapáctơ lên ngôi hoàng nc Pháp. ạ ả ồ ạ đế đếướ Nhưng r i ch phong ki n c ng không th kéo lùi c l ch s . n ồ ế độ ế ũ ể đượị ử Đế 1870, r t cu c cách m ng tư s n Pháp th ng l i hoàn toàn. Nh ng quan ố ộ ạ ả đãắ ợ ữ h tư b n ch ngh a chi n th ng quan h s n xu t phong ki n. ệ ả ủ ĩđãế ắ ệ ảấ ế Ngày nay c ng v y, nh ng thành t u c a ch ngh a x h i m u t ũ ậ ữ ựủ ủ ĩã ộ ở đầừ Cách m ng Tháng Mi Nga v i năm 1971, s m i m i m u m t th i ạ ườ ĩ đạ ẽã ã ở đầộờ i m i, th i i th ng l i c a ch ngh a x h i, c a nh ng tư tng t do – đạớ ờ đạắ ợ ủủ ĩã ộủ ữ ưởự b nh ng – bác ái th c s ch không c n trên danh ngh a như di th i c a ì đẳ ự ự ứ ò ĩ ướờ ủ ch ngh a tư b n. Du quanh co, ph c t p, nh ng tư tng c a Cách m ng ủ ĩ ả ứ ạ ữ ưở ủ ạ Tháng M i và c a Lênin v quy n t quy t c a các dân t c và s gi i ườ ủ ề ề ự ế ủ ộ ựả 8 phóng con ngi kh i áp b c, bóc l t c a ch ngh a tư b n s nh t nh ườ ỏ ứ ộ ủ ủ ĩ ả ẽ ấ đị chi n th ng. Nhân lo i s t nguy n l a ch n nhi u con ng đi t i t do – ế ắ ạ ẽ ựệ ự ọ ề đườ ớ ự b nh ng – bác ái th t s . Có nh n nh n l ch s như v y th dù th y Exin h ì đẳ ậ ự ì ậ ị ử ậ ì ấ ạ lá c búa li m thay b ng lá c ba s c th i Nga hoàng, ph nh Cách ờ đỏ ề ằ ờ ắ ờ ủ đị m ng Tháng Mi, du th y trc này 7-11-1991, con cháu d ng h vua Nga ạ ườ ấ ướ ò ọ có tr v chúng ta c ng không bàng hoàng. Ph i chăng đó là nh ng di n bi n ở ề ũ ả ữ ễ ế l ch s , nhưng r i trc sau l ch s v n t m th y con ng đi c a nó. Ph i ị ử ồ ướ ị ử ầ ìấ đườ ủ ả chăng l ch s v n l p l i quy lu t ph nh c a ph nh l i di n ra. Lôgích ị ử ẫ ắ ạ ậ ủ địủ ủ địạễ c a s phát tri n là như v y. ủ ự ể ậ II. CƠ SỞ THỰC TIỄN 1. Cơ s th c ti n ởự ễ Th c ti n ch ngh a tư b n v n không gi i quy t c các t n n c ự ễ ủ ĩ ảẫ ả ế đượệ ạ ỗ h u c a nó, nhát là n n th t nghi pp và n u t phân bi t ch ng t c v n là ung ữ ủ ạ ấ ệ ế ệ ệủ ộố nh t c a x h i hi n i, ch ngh i tư b n không t m cách tiêu di t nó, mà ọủ ã ộệ đạủ ã ả ì ệ trái l i trong nhi u lúc nó v n dùng ph c v cho quy n l i v k c a giai ạ ề ẫ đểụ ụ ềợ ịỷ ủ c p tư s n. Ngay c quy n b nh ng c a ph n v n đang lâm vào t nh tr ng ấ ả ả ề ì đẳủ ụ ữ ẫ ì ạ t i t nh t c bi t là các l nh v c ti n công, vi c làm và các quan h x ồ ệấ đặệ ở ĩ ự ề ệ ệ ã h i và các đi u ki n sinh ho t. M t t nh tr ng n a là s phát tri n c a khoa ộ ề ệ ạ ộ ìạ ữ ự ể ủ h c k thu t là các phương ti n thông tin i chúng hi n đa v n là s n ph m ọ ỹ ậ ệ đạ ệ ịố ả ẩ c a văn minh - văn hoá th không hi m nơi c s d ng ch ng l i văn ủ ì ế đã đượử ụđểốạ hoá văn minh v m c đích thương m i. Ngi ta c ng làm tng v l ng t ìụ ạ ườ ũ ưở ề òừ thi n c a các chính quy n tư s n và gi i ch khi th y đâu đó h có nh ng ệủ ề ả ớ ủ ấ ở ọ ữ c i cách v m t phúc l i, nhưng k th c đó là k t qu c a nh ng cu c u ả ềặ ợ ỳ ự ế ả ủữ ộ đấ tranh ngày càng có th c c a giai c p công nhân, thng là do các chính ý ứ ủ ấ ườ ng cánh t làm n ng c t và hơn n a đó chính là đi u mà giai c p tư s n b t đả ả ò ố ữ ề ấ ảắ bu c ph i làm b o v l i ích lâu dài c a h . ộ ả để ảệ ợ ủ ọ N u trên các l nh v c kinh t - x h i ch ngh a tư b n hi n i luôn ế ĩ ự ế ã ộủ ĩ ả ệ đạ t m cách đi u ch nh và thích nghi v i nh ng đi u ki n m i nh m vt ìđủ đểề ỉ ớ ữ ề ệ ớ ằ ượ 9 qua nh ng cu c kh ng ho ng, t m con ng phát tri n, th trong l nh v c ữ ộ ủ ả ì đườ ể ì ĩ ự chính tr c ng v y. Bài h c l ch s cho th y, v n l n nh t i v i các Nhà ịũ ậ ọị ử ấ ấ đề ớấ đốớ nc tư s n là ngăn ch n c các cơn b o táp cách m ng thng phát sinh ướ ả ặ đượ ã ạ ườ do s b t m n cao c a giai câp công nhân, ho c ti p theo nh ng th i k ự ấ ã độ ủ ặ ế ữ ờ ỳ h n lo n c a x h i, mà trong đó giai c p tư s n xâu xé l n nhau b n rút ỗ ạ ủ ã ộ ấ ả ẫ để ò xương tu c a nhân dân lao ng. Giai c p tư s n và đang c g ng xoa d u ỷ ủ độ ấ ả ố ắ ị mâu thu n cơ b n này b ng m i th đo n. M t khi quy n l i v k c a giai ẫ ả ằ ọ ủ ạ ộ ềợ ịỷ ủ c p tư s n b ng ch m th k c ch ngh a tư b n Nhà nc hay các m t ấ ả ị đụạ ìể ảủ ĩ ả ướ ặ tr n liên minh di các tên g i khác, cu i cùng u tan v . R ràng v n ậ ướ ọ ố đề ỡõ ấ đề không th c gi i quy t n u như m u thu n cơ b n y không c gi i ể đượả ế ế ẫ ẫ ả ấ đượả quy t. ế Trong t nh h nh đó ch ngh a tư b n c a lương l i xu t u l di n. ì ì ủ ĩ ả ỉ ạ ấ đầộệ Nhi u chính tr gia, h c gi tư s n thng nêu ra chiêu bài x h i s bi n i ề ị ọ ả ả ườ ã ộ ẽ ế đổ v cơ b n không ph i bàng u tranh cách m ng mà b ng s chuy n bi n d n ề ả ả đấ ạ ằ ự ể ế ầ nh n th c và l ng ch c n c a giai c p tư s n, s khác th rêu rao v các kh ậ ứ ò ắ ẩủ ấ ả ố ì ề ả năng gi i quy t nh ng mâu thu n gi a tư b n và lao ng n m ngay trong ả ế ữ ẫ ữ ả độ ằ quá tr nh th c hi n nh ng nhi m v s n xu t. Ngh a là, theo h c n ph i ti n ì ự ệ ữ ệ ụ ảấ ĩ ọ ầả ế hành "cu c c i cách trí tu và o c" ngay trc khi giành c chính ộ ả ệ đạ đứ ướ đượ quy n t giai c p tư s n. T t c ch là m dân b i trong t nh h nh hi n nay mà ề ừ ấ ả ấ ả ỉ ị ở ì ì ệ giai c p tư s n đang làm ra s c c ng c l c lng và s n sàng tiêu di t b t c ấ ả ứ ủ ố ự ượ ẵ ệấứ m t s ph n kháng nào hay m t nào ng t i s t n vong cu chính ộ ự ả ộ ý đồđụớự ồ ả quy n tư s n. ề ả G n đây, ngi ta c ng luôn bàn lu n nhi u v m t y u t trong n n ầ ườ ũ ậ ềề ộ ếố ề chính tr c a các nc ch ngh a tư b n phát tri n là ch x h i dân ch ịủ ướ ủ ĩ ả ể ế độ ã ộủ ở m t s nc t ng c coi là ki u m u chính tr cho các nc tư b n. Đúng ộ ố ướ ừ đượ ể ẫ ị ướ ả là không ai ph nh n c m t s thành t u quan tr ng v kinh t - x h i ủ ậ đượộ ố ự ọ ề ế ã ộ mà các nc ày t c và m t th i t o ra cái o tng v m t l i thoát cho ướ đạ đượộ ờ ạ ả ưởề ộ ố ch ngh a tư b n là có th thay i c hoàn toàn th c tr ng mà không thay ủ ĩ ả ể đổ đượ ự ạ i th c ch t nhưng hi n nay t nh h nh không như ngi ta mong mu n. đổự ấ ệ ì ìđã ườ ố 10