Tiu lun Tư pháp quc tế
Đề bài: BÌNH LUẬN HỆ THỐNG QUY PHẠM THỰC CHẤT QUY
PHẠM XUNG ĐỘT TRONG CÁC ĐẠO LUẬT BẢN HIỆN HÀNH CỦA
VIỆT NAM.
Bài làm:
Phần mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong xu hướng hội nhập hóa quốc tế, tăng cường giao lưu văn hóa,
kinh tế như hiện nay, các mối quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh
doanh thương mại, lao động có yếu tố nước ngoài (quan hệ mang tính
chất dân sự có yếu tố nước ngoài) ngày càng phát triển một cách khách
quan, phong phú và đa dạng. Thực tiễn cho thấy số lượng người nước
ngoài đến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như số du khách sang
Việt Nam du lịch không ngừng gia tăng bởi Việt Nam là một trong những
nước có tiềm năng kinh tế và du lịch. Song song với đó, lượng người Việt
Nam ra nước ngoài để học tập, kinh doanh, du lịch cũng ngày càng nhiều.
Vì vậy, sự ra đời của hệ thống quy phạm thực chất và quy phạm xung đột
trong các văn bản pháp luật của quốc gia để điều chỉnh các mối quan hệ
mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài là một yếu tố rất cần thiết.
Bên cạnh những ưu điểm của hệ thống quy phạm thực chất và quy phạm
xung đột thì vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập không nhỏ như còn
thiếu những quy phạm mang tính chất là nguyên tắc, nền tảng, thuộc về
chính sách TPQT của Việt Nam; có những quy phạm xung đột còn chưa
phù hợp với nhu cầu của đời sống thực tế…Chính vì lẽ đó, việc nghiên
cứu hệ thống quy phạm thực chất và quy phạm xung đột để hoàn thiện
chúng, góp phần phát triển giao lưu dân sự, kinh doanh, thương mại, lao
1
Tiu lun Tư pháp quc tế
động,
hôn
nhân
gia
đình
giữa
công
dân,
tổ
chức
của
Việt
Nam
với
công dân, tổ chức của nước ngoài là một tất yếu khách quan.
2. Mục đích nghiên cứu
Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của hệ thống quy phạm
pháp luật thực chất và quy phạm xung đột ở Việt Nam;
Đưa
ra
quan
điểm
nhân
về
hệ
thống
quy
phạm
pháp
luật
thực
chất và quy phạm xung đột đó.
Lập luận và đề xuất những quan điểm, phương hướng và kiến nghị
cụ thể để hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật xung đột ở Việt Nam.
3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của tiểu luận là: Hệ thống quy phạm pháp luật
thực chất và quy phạm pháp luật xung đột ở Việt Nam.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số vấn đề về quy phạm xung
đột liên quan trực tiếp đến đề tài như: khái niệm, cấu trúc, phân loại quy
phạm thực chất và quy phạm xung đột;
- Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các văn bản pháp luật điển hình có
chứa các mối quan hệ có tính chất dân sự như: Bộ luật dân sự, Bộ luật tố
tụng dân sự, Luật thương mại, Bộ luật lao động, Luật hôn nhân và gia
đình, Luật đất đai…
- Đề tài không phân tích hết tất cả các quy phạm xung đột trong các
ĐƯQT mà Việt Nam là thành viên và các văn bản PLVN, mà đề tài chủ
yếu tập trung phân tích những quy phạm xung đột còn có những điểm bất
cập, không phù hợp.
4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp luận: việc nghiên cứu đề tài luận án sử dụng phương
pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.
Phương pháp cụ thể: trên cơ sở phương pháp luận, luận án sử dụng
những phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp tổng hợp, so
sánh, đối chiếu, phân tích luật thực định….
2
Tiu lun Tư pháp quc tế
Phần nội dung
Chương 1: sở luận của hệ thống quy phạm thực chất quy
phạm xung đột
1.1 Quy phạm pháp luật thực chất
1.1.1 Khái niệm quy phạm thực chất
Quy phạm thực chất là quy phạm trực tiếp quy định quyền và nghĩa
vụ của các chủ thể tham gia quan hệ tư pháp cũng như trách nhiệm pháp
lý mà họ phải chịu khi có các hành vi vi phạm pháp luật.
1.1.2 Phân loại quy phạm thực chất
Quy phạm thực chất bao gồm: quy phạm thực chất thống nhất và quy
phạm thực chất thông thường
Quy phạm
thực
chất thống nhất
quy
phạm
được
các
bên
thống
nhất quy định trong các điều ước quốc tế, tập quán quốc tế nhất là trong
lĩnh vực thương mại và hàng hải quốc tế.
Khi đã có các điều ước quốc tế mà trong đó bao gồm các quy phạm
thực chất thống nhất, cơ quan có thẩm quyền giải quyết cũng như các
bên tham
gia quan hệ Tư pháp quốc tế sẽ theo đó để xem
xét và giải
quyết vấn đề trên cơ sở áp dụng ngay các quy phạm đó. Nó cũng loại trừ
việc chọn luật và áp dụng pháp luật nước ngoài khác.
Các quy phạm thực chất thống nhất còn được ghi nhận trong các tập
quán quốc tế, nhất là trong lĩnh vực thương mại và hàng hải quốc tế. Ví
dụ như các quy tắc tập quán trong Các điều khoản thương mại quốc tế-
Incoterms 2010 như các điều kiện mua bán, vận chuyển, bảo hiểm và các
phương thức giao hàng FOB (giao hàng trên tàu), CIF (tiền hàng và cước
phí), FAS (giao dọc mạn tàu)…
Quy phạm thực chất thông thường là quy phạm được quy định trong
các văn bản quy phạm pháp luật quốc gia (Bộ luật Dân sự Việt Nam năm
2015, Bộ luật Lao động Việt Nam năm 2012, Luật Hôn nhân và gia đình
năm
2014,
Luật
đầu
năm
2014,…)
Tuy
nhiên,
nhóm
quy
phạm
này
thường nằm trong các đạo luật chuyên ngành về thương mại, về đầu tư
nước ngoài, về cư trú, đi lại của người nước ngoài…
3