TRUNG TÂM BI DƯỠNG CHÍNH TR THÀNH PH ĐIN BIÊN PH
LP TRUNG CP LÝ LUN CHÍNH TR­ HÀNH CHÍNH
***
BÀI THU HOCH
NGHIÊN CU THC T
NI DUNG NGHIÊN CU: NGHIÊN CU THC T TI HU ­
ĐÀ NNG – QUNG BÌNH – QUNG TR
Người thc hin: Nguyn Văn Nam
Đơn v công tác: Lp ngun 11
1
GII THIU CHUNG
1. Ni dung nghiên cu
­ Ni dung:

Báo cáo vtình hình phát trin KT­ XH thành phHuế, thành
phĐà Nng, Qun Sơn Trà (Đà Nng).

Nghiên cu thc tế ti khu Kinh thành Huế.

Hành hương đến hai đim du lch tâm linh: Nghĩa trang Thành
CQung Tr, MBác Giáp – Qung Bình.
­Thi gian: Tngày 05/5/2018 đến ngày 10/5/2018.
­ Đa đim: Huế ­ Đà Nng – Qung Bình – Qung Tr.
2. Mc đích nghiên cu

Giúp hc viên rèn luyn khnăng vn dng lý lun vào thc tin đđánh
giá, phân tích mt vn đcthể ở cơ s, góp phn thc hin trong thc tế
nguyên lý “ hc đi đôi vi hành”.

Nhm giúp cho hc viên tìm hiu vtình hình phát trin kinh tế ­ xã hi
thành phHuế, thành phĐà Nng, Qun Sơn Trà (Đà Nng) đbsung
kiến thc đã hc, phc vtt hơn cho hc viên khi vcông tác ti cơ s;

Nghiên cu, tìm hiu các di tích văn hóa, lch s, mô hình kinh tế và danh
lam thng cnh nhm mrng tm nhìn, nâng cao ý thc đoàn kết gia các
dân tc và tinh thn yêu quê hương đt nước.
3. Phương pháp nghiên cu
Hai phương pháp chyếu là phương pháp quan sát và phương pháp tng kết
kinh nghim.
2
I. KT QUNGHIÊN CU
1. Khái quát tình hình
Vi hành trình 5 ngày , chúng tôi đã đi qua rt nhiu di tích lch s, mi đa
danh mi chúng tôi đu có nhng cm nhn riêng khác nhau, nhưng dường như ở
bt knơi nào, nơi đâu chúng tôi cũng thy thào, tcường vmt thi oanh
lit ca lch sdân tc Vit Nam.
NgMuôn
(Thuc qun th di tích C Đô Huế Tnh Tha Thiên Huế
Đim đu tiên đoàn tham quan thc tế chúng tôi dng chân là Cđô Huê. Đên
vơi Huêchung tôi đươc giơi thiêu thât nhiêu kiên thưc bô ich vêHuêvacac triêu
đinh tai đây. Kinh Thành Huế là tòa thành cđô Huế, nơi đóng đô ca vương
triu nhà Nguyn trong sut 140 năm t1805 đến 1945. Hin nay Kinh thành Huế
là
mt
trong
s
các
di
tích
thuc
Huế được UNESCO công
nhn
T
thi
các chúa
tng
được
chn
làm
th
ph
năm
1635­
ph
Kim
Long ;
đến
thi Nguyn Phúc Thái, Nguyn Phúc Khoát đã di phvPhú Xuân trong nhng
năm
1687­1712;
1739­1774.
Đến
thi Tây Sơn,
Huế
vn
được
vua Quang
Trung chn làm thành kinh đô cho vương quc ca ông. Năm 1802, khi Nguyn
3