BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LCH
TRƯỜNG ĐẠI HC M THUT VIT NAM
NGUYN XUÂN NGC
YU T BIU HIN TRONG TRANH CA
TRN QUNH
GIANG, ĐINH Ý NHI ĐINH THỊ THM POONG
LUẬN VĂN TỐT NGHIP
Hà Ni 2017
BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LCH
TRƯỜNG ĐẠI HC M THUT VIT NAM
NGUYN XUÂN NGC
YU T BIU HIN TRONG TRANH CA
TRN QUNH
GIANG, ĐINH Ý NHI ĐINH THỊ THM POONG
LUẬN VĂN TỐT NGHIP
Chuyên ngành: Mthut to hình (Hi ha)
Mã s: 60210102
Khóa: 18 (2015 2017)
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DN KHOA HC:
PGS.TS. TRANG THANH HIN
Hà Ni 2017
BNG CH CÁI VIT TT
Nxb
Nhà xut bn
TS
Tiến sĩ
PGS
Phó giáo sư
Tr.
Trang
H
Hình