LỜI MỞ
ĐẦU
Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến quan
trọng,chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường, đã
đặt các nghành ,các doanh nghiệp
trong môi trường cạnh tranh gay gắt, bên cạnh
đó là các biến động khoa học ,công nghệ,kinh tế ,chính trị , mang đến cho doanh
nghiệp
những cơ hội, nhưng cũng đặt các doanh nghiệp
vào môi trường kinh
doanh
ngày càng biến động, phức tạp và nhiều rủi ro thách thức. Vì vậy kinh
doanh
trong cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp
phải hết sức năng động
,nhạy bén, linh hoạt trước sự biến động của môi trường để khai thác ,tận dụng các
cơ hội và hạn chế rủi ro trong kinh doanh. Một doanh nghiệp
kinh doanh
có hiệu
quả đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ giữa các chính sách ,chiến lược,kế hoạch ,đồng
thời phải quản lí được mọi hoạt động như mua ,bán ,dự trữ, lao động ,vốn chi phí
,điều chỉnh hoạt động kinh doanh
linh hoạt thích ứng với mọi biến động của
thị
trường ,trong mối quan hệ kinh tế đa dạng và phức tạp .Trung tâm kinh doanh
thương mại
dịch vụ mía đường I là một đơn vị tiêu biểu cho loại hình doanh
nghiệp
thương mại nhỏ ở Việt Nam ,hiện nay,đang phải đối mặt với nhiều khó
khăn như
sự canh tranh ,sự ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường kinh
doanh, trong khi đó vốn kinh doanh
thiếu phải vay lãi xuất cao, để lỡ nhiều cơ
hội kinh doanh,
điều đó đặt ra cho không chỉ trung tâm mà các doanh nghiệp
thương mại
hiện nay ở Việt Nam làm như thế
nào để thúc đẩy hoạt động kinh
doanh
của mình ,nâng cao hiệu quả và mở rộng thị trường kinh doanh. Nhận thấy
tầm quan trọng của
vấn đề này ,trong thời gian thực tập tại trung tâm em xin chọn
đề tài "Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh
của trung tâm kinh
doanh
thương mại
dịch vụ mía đường I " làm đề tài nghiên cứu .
2
PH LỤC
Lời mở đầu
Chương I:
sở luận về hoạt động kinh doanh
I-Hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp
thương mại
trong nền kinh tế thị
trường .
1-Doanh nghiệp thương mại
và chức năng của nó .
2- Các loại hình doanh nghiệp
thương mại
.
3-Các yêu cầu và mục đích của doanh nghiệp
thương mại
trong nền kinh tế
thị trường .
II- Nội dung cơ bản của hoạt động kinh doanh
thương mại
:
1-Hoạt động nghiên cứu thị trường.
2- Huy động và sử dụng hợp lí các nguồn đưa vào kinh doanh .
3- Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ .
4- Quản trị vốn, chi phí và nhân sự trong kinh doanh
.
III-Các
nhân
t
ảnh
hưởng
đến
hoạt động
kinh
doanh
của
doanh nghiệp
thương mại
:
1-Các yếu tố khách quan .
2- Các yếu tố chủ quan .
3-Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp
thương
mại
Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh
của trung tâm kinh doanh
thương mại
dịch vụ mía đường :
I-Lịch sử hình thành và phát triển của trung tâm
1-Lịch sử hình thành và phát triển của trung tâm .
2-Chức năng hoạt động của trung tâm .
3-Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm
4-Chế độ hoạt động tài chính
5-Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh
của trung tâm .
3
6-Mối quan hệ của trung tâm với các đơn vị khác .
II- Đặc điểm hoạt động kinh doanh
của trung tâm :
1-Đặc điểm mặt hàng kinh doanh .
2-Đặc điểm thị trường kinh doanh
.
III-Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
của trung tâm :
1-Các nhân tố khách quan .
2-Các nhân tố chủ quan .
IV-Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh
của trung tâm .
1-Hoạt động nghiên cứu thị trường .
2-Hoạt động mua hàng .
3-Hoạt động bán hàng .
4-Chi phí kinh doanh
.
5-Hoạt động dự trữ .
6-Khách hàng .
7-Đối thủ cạnh tranh.
8- kết quả hoạt động kinh doanh
của trung tâm
V-Nhận xét hoạt động kinh doanh
của trung tâm :
1-ưu điểm .
2-Nhược điểm .
3-Nguyên nhân .
Chương III:
I-Phương hướng và mục tiêu kinh doanh
của trung tâm trong thời gian tới
II- Các giải pháp .
III-Điều kiện và tiền đề để thực hiện các giải pháp .
IV-Một số kiến nghị .
4