BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NGH THUẬT TRUNG ƯƠNG
ĐỖ TH PHƯƠNG
QUN L HI TRUYN THNG QUÁN GIÁ,
YÊN S, HUYỆN HOÀI ĐỨC,
THÀNH PH NI
LUẬN VĂN THẠC QUẢN VĂN HÓA
Khóa 3 (2015 - 2017)
Ni, 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Quản lý lhi truyn thng
Quán Giá xã Yên S, huyện Hoài Đức, thành phHà Nội” là bài luận văn
do chính tôi thc hin nghiên cu và hoàn thành, tôi xin hoàn toàn chu
trách nhim vbài viết ca mình.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Ni ngày 20 tháng 08 năm 2017
Hc viên
Đỗ Th Phương
DANH MC CH VIT TT
BVHTT&DL :
Bộ văn hóa thể thao và du lịch
CNXH:
Chủ nghĩa xã hội
TP:
Thành phố
TW :
Trung ương
UBND :
Ủy ban nhân dân
VHTT :
Văn hóa thông tin
VN:
Việt Nam