BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LCH
TRƯỜNG ĐẠI HC M THUT VIT NAM
BO NGC
YU T THỜI ĐẠI TRONG NGH THUT SẮP ĐẶT
VIT NAM
LUẬN VĂN THẠC MỸ THUT
Hà Ni, năm 2017
BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LCH
TRƯỜNG ĐẠI HC M THUT VIT NAM
BO NGC
YU T THỜI ĐẠI TRONG NGH THUT SẮP ĐẶT
VIT NAM
LUẬN VĂN THẠC MỸ THUT
Chuyên ngành: Mthut to hình (Hi ha)
Mã s: 60210102
Khóa: 18 (20152017)
Giảng viên hướng dn: PGS. TS Trang Thanh Hin
Hà Ni, năm 2017
MC LC BNG CH CÁI VIT TT
Nxb
Nhà xut bn
PGS
Phó giáo sư
TS
Tiến sĩ
Tr
Trang