BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LCH
TRƯỜNG ĐẠI HC M THUT VIT NAM
TRẦN ĐÌNH HÙNG
YU T SIÊU THC TRONG TRANH HUY TIP,
NGUYN TRUNG TÍN NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ MĨ THUẬT
HÀ NI 2017
BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LCH
TRƯỜNG ĐẠI HC M THUT VIT NAM
TRẦN ĐÌNH HÙNG
YU T SIÊU THC TRONG TRANH HUY TIP,
NGUYN TRUNG TÍN NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ MĨ THUẬT
Chuyên ngành: Mthut to hình (Hi ha)
Mã s:
60210102
Khóa: 18 (2015-2017)
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DN
PGS. TS. NGUYỄN NGHĨA PHƯƠNG
HÀ NI 2017
BNG CH CÁI VIT TT
GS
: Giáo
H
: Hình
KTS
: Kiến trúc sư
NXB
: Nhà xut bn
PGS
: Phó giáo sư
TLMT
:
Triển lãm Mĩ thuật
TS
: Tiến sĩ
TSKH
: Tiến sĩ khoa học
Tr
: Trang