BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM
NÔNG THỊ THU TRANG
VẤN ĐỀ ĐỒNG TÍNH
TRONG HỘI HỌA VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
LUẬN VĂN THẠC SỸ MỸ THUẬT
Nội - 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM
NÔNG THỊ THU TRANG
VẤN ĐỀ ĐỒNG TÍNH
TRONG HỘI HỌA VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
LUẬN VĂN THẠC SỸ MỸ THUẬT
Chuyên ngành: Mỹ thuật Tạo hình (Hội họa)
Mã số: 60 21 01 02
Khóa: 18 (2015 - 2017)
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Văn Sửu
Nội - 2017
BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT
ĐH
Đại học
HCM
Hồ Chí Minh
ICS
Nhóm đại diện cho một số diễn đàn của người đồng tính
ISEE
Viện Nghiên cứu kinh tế xã hội Việt Nam
LGBT
Cộng đồng người đồng tính
Nxb
Nhà xuất bản
PGS
Phó giáo sư
ThS
Thạc sĩ
TP
Thành phố
TS
Tiến sĩ
VHNT
Văn hoá nghệ thuật
VHTT
Văn hoá thông tin