Khóa lun tt nghip
GVHD: Nguyn Th Thúy Ngc
MC LC
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ..........................................................................5
DANH MC BẢNG…………………………………………………………….6
DANH MC CÁC CHVIT TẮT……………………………………………7
MỞ ĐẦU...............................................................................................................8
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT
NAM -
CHI NHÁNH HUYN MHÀO........................................................11
1.1. Quá trình hình thành và phát trin ca ngân hàng.......................................11
1.2. Chức năng, nhiệm vca ngân hàng...........................................................12
1.2.1. Huy động vn............................................................................................12
1.2.2. Cho vay, đầu tư…………………………………………………………..12
1.2.3. Các hoạt động khác:..................................................................................13
1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của ngân hàng............................................13
1.3.1. Mô hình tchức cơ cấu bmáy qun lý...................................................13
1.3.2. Chức năng, nhiệm vca tng phòng ban:...............................................13
1.3.2.1. Ban giám đốc………………………………………………………..…13
1.3.2.2. Phòng kế toán………………………………………………………….14
1.3.2.3. Tkim tra ni bộ……………………………………………………..14
1.3.2.4. Các phòng chuyên môn nghip vụ…………………………………….14
1.3.2.5. Phòng giao dịch………………………………….…………………….16
1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh trong 3 năm từ 2012 - 2014……………..16
CHƯƠNG II: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VN VÀ SDNG VN
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..................................................................18
2.1. Cơ sở lý lun về huy động vn.....................................................................18
2.1.1. Khái niệm huy động vn...........................................................................18
2.1.2. Vai trò ca hoạt động huy động vn:........................................................18
2.1.2.1. Đối với khách hàng…………………………………………………….18
2.1.2.2. Đối vi nn kinh tế…………………………………………………….18
2.1.2.3. Đối với NHTM………………………………………………………...18
SVTH: Hoàng Bình Minh
1
Lp 46CN
Khóa lun tt nghip
GVHD: Nguyn Th Thúy Ngc
2.1.3. Ngun vốn huy động ca NHTM. ............................................................18
2.1.3.1. Huy động vn qua tài khon tin gửi………………………………….19
2.1.3.2. Huy động vn thông qua phát hành giy tờ có giá…………………….20
2.1.3.3. Các hình thức huy động vốn khác..........................................................21
2.1.4. Nhng rủi ro thường gặp trong huy động vốn…………………………...21
2.2. Cơ sở lý lun vtín dng NHTM. ...............................................................22
2.2.1. Khái nim tín dụng NHTM……………………………………………...22
2.2.2. Chức năng của tín dụng………………………………………………….22
2.2.2.1. Chức năng phân phối lại tài nguyên…………………………………...22
2.2.2.2. Chức năng thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển sn xuất……….23
2.2.3. Phân loi tín dụng………………………………………………………..23
2.2.4. Khái quát vtín dng ngn, trung, dài hạn………………………………24
2.2.4.1. Nguyên tắc cho vay……………………………………………………24
2.2.4.2. Điều kiện cho vay……………………………………………………...25
2.2.4.3. Đối tượng cho vay……………………………………………………..25
2.2.4.4. Thi hạn cho vay………………………………………………………26
2.2.4.5. Lãi suất cho vay………………………………………………………..26
2.2.4.6. Các phương thức cho vay……………………………………………...26
2.2.5. Qui trình cho vay………………………………………………………...27
2.3. Phương pháp phân tích:................................................................................29
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VN VÀ SDNG
VN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH
HUYN MHÀO GIAI ĐOẠN 2012 2014………………………………...31
3.1. Khái quát tình hình ngun vn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam - Chi nhánh huyn Mỹ Hào giai đoạn 2012 2014...................................31
3.1.1. Quy mô huy động vn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -
Chi nhánh huyn MHào giai đoạn 2012 2014..............................................31
3.1.2. Các hình thức huy động vn ca của Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam - Chi nhánh huyn Mỹ Hào giai đoạn 2012 2014...................................39
SVTH: Hoàng Bình Minh
2
Lp 46CN
Khóa lun tt nghip
GVHD: Nguyn Th Thúy Ngc
3.1.2.1. Tin gi tiết kiệm……………………………………………………...42
3.1.2.2. Tin gi ca các tchc kinh tế……………………………………….45
3.1.2.3. Tin gi ca kho bạc…………………………………………………..46
3.1.2.4. Phát hành giy tờ có giá……………………………………………….46
3.2. Khái quát tình hình sdng vn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam - Chi nhánh huyn Mỹ Hào giai đoạn 2012 2014...................................47
3.2.1. Doanh scho vay......................................................................................53
3.2.1.1. Doanh scho vay theo thi hn tín dụng……………………………...55
3.2.1.2. Doanh scho vay theo thành phn kinh tế…………………………….56
3.2.2. Doanh sthu n. .......................................................................................59
3.2.2.1. Doanh sthu ntheo thi hn tín dụng……………………………….60
3.2.2.2. Doanh sthu ntheo thành phn kinh tế……………………………...61
3.2.3. Tình hình dư nợ.........................................................................................63
3.2.3.1. Dư nợ theo thi hn tín dụng…………………………………………..64
3.2.3.2. Dư nợ theo thành phn kinh tế………………………………………...65
3.2.4. Tình hình nquá hn. ...............................................................................67
3.2.4.1. Nquá hn theo thi hn tín dụng…………………………………….68
3.2.4.2. Nquá hn theo thành phn kinh tế…………………………………..69
3.2.5. Đánh giá hiệu qusdng vn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam Chi nhánh huyn MHào qua các chs................................................71
3.2.5.1. Tlệ dư nợ trên vốn huy động………………………………………...71
3.2.5.2. Vòng quay vn tín dng (Doanh sthu nợ trên dư nợ bình quân)…….72
3.3. Mt sgii pháp nhm nâng cao hiu quả huy động vn và sdng vn ti
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh huyn MHào...........73
3.3.1. Tăng cường huy động vn ........................................................................73
3.3.1.1. Chủ động đa dạng hóa các hình thức huy động vốn …………………..72
3.3.1.2. Nâng cao chất lượng dch vụ…………………………………………..74
3.3.2. Tăng nhanh doanh số cho vay...................................................................76
CHƯƠNG IV: KẾT LUN & KIN NGH......................................................78
SVTH: Hoàng Bình Minh
3
Lp 46CN