BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành công nghệ thông tin HẢI PHÒNG 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY TNHH THIÊN DƯƠNG BẰNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ MAGENTO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY TNHH THIÊN DƯƠNG BẰNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ MAGENTO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin Sinh viên thực hiện: Lê Trường Sơn Giáo viên hướng dẫn: Ths. Vũ Anh Hùng Mã Sinh viên: 1212101008 HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------o0o------- NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Sinh viên: Lê Trường Sơn Lớp: CT1601 Mã số: 1212101008 Ngành: Công Nghệ Thông Tin Tên đề tài: Xây dựng website bán hàng cho công ty TNHH Thiên Dương bằng phần mềm nguồn mở magento NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1.Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp. a. Nội dung: b. Các yêu cầu cần giải quyết 2. Các số liền cần thiết để thiết kế, tính toán 3. Địa điểm thực tập CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ và tên:..................................................................................................................... Học hàm học vị:.......................................................................................................... Cơ quan công tác:......................................................................................................... Nội dung hướng dẫn:…………………………………………………………………................ ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Người hướng dẫn thứ Hai: Họ và tên:..................................................................................................................... Học hàm học vị:.......................................................................................................... Cơ quan công tác:......................................................................................................... Nội dung hướng dẫn:…………………………………………………………………................ ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 18 tháng 05 năm 2016 Yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 19 tháng 07 năm 2016 Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Sinh viên Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Cán bộ hướng dẫn Đ.T.T.N Hải Phòng, ngày ............tháng.........năm 2016 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT. Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 2. Đánh giá chất lượng của đề tài tốt nghiệp (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn: ( Điểm ghi bằng số và chữ) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Ngày.......tháng.........năm 2016 Cán bộ hướng dẫn chính ( Ký, ghi rõ họ tên ) PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 1. Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp (về các mặt như cơ sở lý luận, thuyết minh chương trình, giá trị thực tế,…)