SOÁ LIEÄU THIEÁT KEÁ

STT

Nhò

p L1

(m)

Nhò

p L2

(m)

Nhò

p L3

(m)

Chieà

Cao H1(m)

Chieà

Cao H2(m)

Chieà

Cao H3(m)

Chieà

Cao H4(m)

Böôùc

Khung b(m)

Hoaït

taûipc (kG/m2)

H

snp

Vuøn

g gioù

Đa

hình

09

5.4

5.4

2.4

4.5

4.5

4.5

4.5

3

600

1.

2

IV

B

Hoaïttaûimaùi: pcm  =75kG/m2

 


 

 

I . LA CHN GII PHÁP KT CU

1.  Chn vt liu s dng

 


 

Sdng bêtông cp đbn B25 có Rb = 14.5 MPa, Rbt = 1.05MPa Sdng thép :

 


 

Nếu Nếu


< 10 mm , dùng thép AI có Rs = Rsc = 225 MPa, Rsw=175MPa. 10 mm , dùng thép AII có Rs = Rsc = 365Mpa, Rsw=290MPa.

 


 

2.  La chn gii pháp kết cu :

H kết cu thun khung toàn khi , sàn sườn toàn khi, không b trí dm ph , ch có các dm qua ct .

II .TÍNH TOÁN SƠ BCÁC CU KIN

1)      Chn kích thước chiu dày sàn :

Sdng công thc :

 


 

h D xL


hmin

 


 

m 1

Vi hmin  = 6 mm

D = ( 0.8 – 1.4 ) m = ( 40 – 45 )

Sơ b chn kích thước ô bn sàn tng 2,3,4

Tên ô bn

D

m

L1

h(m)

h chn

(m)

h chn

(cm)

S1(3x5.4m2)

1

40

3

0.075

0.08

80

S2(3x5.4m2)

1

40

3

0.075

0.08

80

S3(2.4x3m2)

1.1

40

2.4

0.066

0.07

70

Sơ b chn kích thước ô bn sàn tng mái :

Tên ô bn

D

m

L1

h(m)

h chn (m)

h chn

(cm)

S1(3x5.4m2)

1

40

3

0.075

0.08

80

S2(3x5.4m2)

1

40

3

0.075

0.08

80

S3(2.4x3m2)

1.1

40

2.4

0.066

0.07

70

 

III . XÁC ĐNH TI TRNG TÁC DNG LÊN SÀN

1.       Tĩnh ti tính toán :

a)    Sàn tng  2 , 3, 4

Vt liu

Chiu

Dày (m)

G

(kg/m3)

TLTC

(kg/m2)

Hs đTin cy n

Trs

Tinh toán (kg/m2)

Tng

Cng (kg/m2)

Gch ceramic lát nn

0.01

1800

18

1.2

21.6

21.6

Va đm # 50

0.02

2000

40

1.3

52

52

Bn BTCT

0.08

2500

200

1.1

220

220

Va XM #50 trát trn

0.015

2000

30

1.3

39

39

Vy g= 332.6 (kG/m2)

 

b)      Sàn tng Mái : ( chưa k trng lượng bn thân sàn)

Vt liu

Chiu

Dày (m)

G

(kg/m3)

TLTC

(kg/m2)

Hs đTin cy n

Trs

Tinh toán (kg/m2)

Tng Cng

(kg/m2)

Gch lá nem