Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay trong bèi c¶nh kinh tÕ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng trªn thÞ
tr­êng quèc tÕ, tèc ®é toµn cÇu ho¸ vµ tù do ho¸ th­¬ng m¹I diÔn ra nhanh
chãng, nhiÒu quèc gia vµ nhiÒu c«ng ty ®ang n¾m trong tay l­îng vèn dù tr÷
khæng lå cã nhu cÇu ®Çu t­ n­íc ngoµi.
§©y lµ ®IÒu kiÖn thuËn lîi ®èi víi
c¸c n­íc thiÕu vèn cã nhu cÇu ®Çu t­ lín. V× vËy ®Çu t­ n­íc ngoµI chiÕm
mét vÞ trÝ rÊt quan träng trong bèi c¶nh hiÖn nay ®èi víi kh«ng chØ nh÷ng
n­íc ph¸t triÓn mµ cßn quan träng ®èi víi nh÷ng n­íc ®ang ph¸t triÓn. §Æc
biÖt lµ ViÖt Nam ®Çu t­ n­íc ngoµI nh»m ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp
ho¸ hiÖn ®¹I ho¸, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, chuyÓn
dÞch c¬ cÊu ngµnh
nghÒ, ®Çu t­ x©y ®Çu t­ n­íc ngoµI dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, ®æi míi c«ng nghÖ
thiÕt bÞ, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô vµ søc m¹nh
c¹nh tranh
c¶u hµng ho¸.
Trong bèi c¶nh hiÖn nay, c¸c nø¬c ®ang ph¸t triÓn cã thÓ tËn dông mäi
nguån lùc cña thÕ giíi, tiÕp thu ®­îc nh÷ng tinh tuý cña nh©n lo¹I, nh÷ng
cèng hiÕn vµ nh÷ng ph¸t minh vÜ ®¹I cña c¸c bËc thÕ hÖ ®I tr­íc, nh»m ®I t¾t
®ãn ®Çu
trªn con ®uêng ph¸t triÓn vµ thu hÑp ®Çu t­ n­íc ngoµI dÇn kho¶ng
c¸ch víi c¸c n­íc ®I tr­íc. Khi ®ã ®Çu t­ n­íc ngoµI cã vai trß nh­ mét
ph­¬ng tiÖn ®¾c lùc ®Î thùcn hiÖn chñ tr­¬ng trªn, lµ mét quèc gia ®ang
tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn ®ång thêi ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹I
ho¸ , ViÖt Nam cÇn huy ®éng tèi ®a mäi nguån
lùc. §¹I héi §¶ng toµn quèc
lÇn thø IX ®· kh¼ng ®Þnh: “ Kinh vèn ®Çu n­íc ngoµI mét
phËn quan träng cña
nÒn kinh thÞ tr­êng héi chñ
nghÜa ë n­íc ta,
®­îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn l©u ®Çu n­íc ngoµI, b×nh ®¼ng víi c¸c
thµnh phÇn kh¸c. Thu hót ®Çu n­íc ngoµI chñ tr­¬ng quan träng,
gãp phÇn khai th¸c c¸c nguån lùc trong n­íc, réng hîp t¸c kinh
quèc tÕ, t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp phôc nghiÖp CNH- H§H ph¸t
triÓn cña ®Êt n­íc” .
Víi mong muèn vËn dông kiÕn thøc ®Ó t×m hiÓu nÒn kinh tÕ ViÖt Nam
nªn t«i chän ®Ò tµi: "Thùc tr¹ng gi¶i ph¸p ®Ó huy ®éng dông
hiÖu qu¶ nguån vèn ®Çu cña n­íc ngoµi" . T«i rÊt mong ®­íc sù gãp ý
cña thÇy c« vµ b¹n bÌ.
- 0-
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Lêi cuèi cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy ph¹m thµnh ®· tËn
t×nh h­íng dÉn t«i cïng th­ viÖn tr­êng §HKQD vµ c¶m ¬n ®ång nghiÖp
trong viÖc gióp t«i hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
PhÇn a.
phÇn më ®Çu
I. ý nghÜa cña ®Ò tµI
HiÖn nay, trªn thÕ giíi, nhiÒu quèc gia, nhiÒu tæ chøc tµI chÝnh quèc tÕ
vµ nhiÒu c«ng ty ®ang n¨m l­îng vèn dù tr÷ khæng lå cã nhu cÇu ®Çu t­ ra
n­íc ngoµI. §©y lµ ®IÒu kiÖn thuËn lîi ®èi víi c¸c n­íc ®ang thiÕu vèn, cã
nhu cÇu ®Çu t­ lín. V× vËy nhu cÇu thu hót vèn ®Çu t­ vµ sö dông nguån vèn
dã lµ mét vÇn ®Ò cÊp thiÕt, quan träng ®èi v¬ÝnhiÒu n­íc trªn thÕ giíi dÆc
biÖt lµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, trong ®ã cã viÖt nam.
§èi víi n­íc ta thùc hiªn môc tiªu æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ –x·
héi, thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµI (FDI) lµ mét vÊn ®Ò tÊtyÕu kh«ng
thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi ViÖt Nam trong bèi c¶nh hiÖn nay, giai ®o¹n mµ chóng
ta thùc hiÖn chiÕn l­îc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹I ho¸ ®Êt n­íc.
Trong ®IÒu kiÖn hiÖn nay cña ®Êt n­íc, nh×n nhËn mét c¸ch tæng thÓ
th× n­íc ta ®ang cßn lµ mét n­íc nghÌo so víi b¹n bÌ trong khu vùc, ®Æc biÖt
trong khu vùc §«ng Nam ¸, mÆc dï chóng ta ®· cã nh÷ng tiÕn bé v­ît bËc
so víi tr­íc ®©y, ®· cã nh÷ng ®­êng lèi, chÝnh s¸ch ®æi míi nh÷ng mµ c¸I
mµ chóng ta mong muèn th× ch­a ®¹t ®­îc. V× vËy ®Ó ®Êt n­íc ngµy mét
h­ng thÞnh phån vinh th× chóng ta ph¶I cã nh÷ng b­íc ®I thËt ®óng ®¾n, cã
sù thèng nhÊt tõ trung ­¬ng ®Õn c¬ së nh»m t¹o nªn søc m¹nh chung ph¸t
huy tèi ®a nguån lùctong n­íc còng nh­ n­íc ngoµI. ChÝnh v× vËy nghiªn
cøu nh÷ng lÜnh vùc cã liªn quan®Õn vÊn ®Ò ®Êt n­íc ®ang lµ mèi quan t©m
hµng ®Çu cña toµn x· héi. Nh÷ng vÊn ®Ò ®ã kh«ng thÓ kh«ng nh¾c ®Õn c¸I
t¸c ®éng trùc tiÕp lªn toµn x· héi ®ã lµ vÊn ®Ò huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu
qu¶ nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµI lµ mét néi dung quan träng. Nã liªn quan
®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, chÝnh trÞ cña ®Êt n­íc, t¸c ®éng trùc tiÕp lªn
c¸c mÆt ®êi sèng cña x· héi. Do vËy nghiªn cøu, më réng tÇm hiÓu
biÕt vÒ
nã lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt.
N­íc ta ®ang trong thêi k× c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹I ho¸, chuyÓn ®æi
c¬ cÊu kinh tÕ, chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh nghÒ trªn mäi lÜnh vùc, nhê sù ®æi
míi ®ã mµ chóng ta thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ quan träng, kh«ng nh÷ng v­ît
- 1-
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
qua khñng ho¶ng triÒn miªn trong thËp kØ 80 mµ cßn ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh
tùuto lín trong ph¸t triÓn kkinh tÕ x· héi.
Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ trong l5 n¨m liÒn (1993-1997) ®¹t møc 8-
9,5 % l¹m ph¸t bÞ ®Èy lïi, ®êi sèng ®¹I bé phËn nh©n d©n ®­îc c¶I thiÖn c¶
vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn. Cã ®­îc thµnh tùu kinh tÕ ®¸ng ghi nhËn nµy lµ nhê
®ãng gãp lín cña trùc tiÕp ®Çu t­ n­íc ngoµI FDI.
Nã ®· gãp phÇn më réng, ®a d¹ng ho¸, ®a ph­¬ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng
kinh tÕ ®èi ngo¹I t¹o ®IÒu kiÖn t¨ng c­êng cñng cè vµ t¹o ra nh÷ng thÕ lùc
míi cho nÒn kinh tÕ n­íc ta trong qu¸ tr×nh héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ
khu vùc.
II. Ph­¬ng ph¸p luËn cña ®Ò tµI .
Bµi viÕt dùa trªn nh÷ng quy luËt hiÖn t­îng kh¸ch quan. Dùa vµo c¸c
quy
luËt cña triÕt häc nh­:
-
ph­¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng.
-
ph­¬ng ph¸p lÞch sö.
-
ph­¬ng ph¸p so s¸nh.
-
ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµI liÖu.
-
ph­¬ng ph¸p tæng hîp ®¸nh gi¸.
Vµ mét sè ph­¬ng ph¸p
kh¸c.
III. ph¹m vi nghiªn cøu.
Do ph¹m vi cña ®Ò tµI cã giíi h¹n cho nªn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu,
xem xÐt ®¸nh gi¸ nã ph¶I cã c¸I nh×n s©u s¾c, nh×n tõ nhiÒu h­íng, nhiÒu gãc
®é, khÝa c¹nh kh¸c nhau trªn c¬ së ®¸nh gi¸ s©u vÊn ®Ò. BµI viÕt ®­îc tr×nh
bµy d­íi d¹ng mét ®Ò ¸n cña mét m«n häc vµ chØ dõng l¹I ë møc ®é ®Ò ¸n
m«n häc.
- 2-