Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
®Ò ¸n
PhÇn I: lêi më ®Çu
Th­¬ng m¹i quèc tÕ ®ã lµ mét mòi nhän tiªn phong kh«ng thÓ thiÕu víi
bÊt kú mét quèc gia nµo ®ang vµ ®· ®i trªn con ®­êng ph¸t triÓn , ®Æc biÖt lµ
trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi mµ quèc tÕ ho¸ toµn cÇu ®ang diÔn ra m¹nh mÏ vµ
®ang lµ xu thÕ chung cña nh©n lo¹i. Kh«ng n»m ngoµi xu thÕ chung ®ã th× ViÖt
Nam ®· vµ ®ang thùc hiÖn xu thÕ ®ã tõ §¹i héi §¶ng VI n¨m 1986.Tr¶i qua h¬n
m­êi n¨m ®æi míi th× chóng ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ to lín mh­ : ®Èy lïi
®ãi nghÌo, t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng…. §ãng gãp vµo
nh÷ng thµnh c«ng ®ã kh«ng thÓ kh«ng nãi tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu á n­íc ta.V×
xuÊt khÈu cã mét vai trß to lín trong c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ ë n­íc ta, hiÖn
nay chóng ta ®· cã nhiÒu mÆt hµng xuÊ khÈu chñ lùc trong
®ã cã xuÊt khÈu ChÌ,
mét lo¹i c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy. Trong §¹i héi §¶ng lÇn IX th× §¶ng vµ nhµ
n­íc ta vÉn ­u tiªn h­íng vµo môc ®Ých xuÊt khÈu, trong ®ã
c©y chÌ còng ®­îc
chó ý ph¸t triÓn ®Ó phôc vô vµo môc ®Ých xuÊt khÈu, phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng
nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n­íc ta.
ChÌ lµ
mét lo¹i c©y ­a víi khÝ hËu n­íc ta, ®èi víi n­íc ta th× c©y chÌ cã
mét ý nghÜa rÊt to lín c¶ vÒ mÆt kinh tÕ vµ mÆt x· héi. VÒ mÆt kinh tÕ nã ®ãng
gãp rÊt lín trong tæng kim ngh¹ch xuÊt khÈu ë n­íc ta, gi¶i quyÕt ®­îc mét sè
lùc l­îng lao ®«ng cã viÖc lµm, nhÊt lµ lao ®éng ë n«ng th«n thu ngo¹i tÖ vÒ cho
®Êt n­íc.Cßn vÒ mÆt x· héi th× c©y chÌ cßn lµm gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp ë n­íc ta,
mÆt kh¸c nã cßn gãp phÇn phñ xanh ®Êt chèng ®åi träc á n­íc ta. Qua mét sè
n¨m gÇn ®©y cho thÊy xuÊt khÈu chÌ ë n­íc ta còng gÆp mét sè khã kh¨n vÉn
ch­a t­¬ng xøng víi tiÒn lùc cña nã nh­ gi¸ chÌ trªn thÕ giíi hiÖn nay ®ang
gi¶m, chÊt l­îng chÌ cña chóng ta kh«ng cao.... VÊn
®Õ ®Æt ra ë ®©y lµ ph¶i cã
nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó thóc ®Èy xuÊt khÈu chÌ ë n­íc ta. ChÝnh v× vËy trong lÇn viÕt
®Ò ¸n kinh tÕ th­îng mai em ®· chän ®Ò tµi: Ph­¬ng h­íng biÖn ph¸p thóc
®Èy xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam trong thêi gian tíi.§Ò ¸n nµy ®­îc hoµn thµnh
víi sù gióp ®ì cña PGS-PTS §Æng §×nh §µo. Néi dung cña ®Ò tµi nµy gåm ba
phÇn:
1
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
®Ò ¸n
Ch­¬ng 1 : luËn chung xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam.
Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam.
Ch­¬ng 3: Ph­¬ng h­íng
biÖn ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu chÌ cña
ViÖt Nam trong thêi gian tíi.
2
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
®Ò ¸n
phÇn II: néi dung
ch­¬ng 1: c¬ së lý luËn chung vÒ xuÊt khÈu chÌ
cña viÖt nam.
I.vai trß xuÊt khÈu chÌ trong nÒn kinh tÕ quèC
d©n.
1.Sù ph¸t triÓn cña ngµnh chÌ ViÖt Nam.
Sau §¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng, c¶ n­íc ta b­íc vµo mét thêi kú ®æi míi.
Sau khi tiÕn
hµnh thµnh c«ng mét thö nghiÖm ë giai ®o¹n tr­íc nh­: Liªn kÕt
c«ng n«ng nghiÖp (n¨m 1979 ra ®êi vµ ho¹t ®éng c¸c xÝ nghiÖp Liªn hiÖp c«ng
n«ng nghiÖp - s¶n xuÊt chÌ ë trung du miÒn nói nh­: Phó Thä, Yªn B¸i) c¶i tiÕn
hÖ thèng s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý (1983 - 1986), n¨m 1987 ngµnh chÌ b¾t ®Çu
b­íc vµo mét giai ®o¹n tiÕn hµnh nh÷ng thö nghiÖm vµ ®æi míi kinh tÕ mét c¸ch
c¨n b¶n vµ hÖ thèng.
ChÌ lµ lo¹i c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy ®­îc trång ë c¸c tØnh trung du vµ
miÒn nói phÝa B¾c vµ L©m §ång. S¶n xuÊt trong nhiÒu n¨m qua ®· ®¸p øng ®­îc
nhu cÇu vÒ chÌ uèng cña nh©n d©n, ®ång thêi xuÊt khÈu ®¹t kim ng¹ch hµng triÖu
USD hµng n¨m. Tuy cã nh÷ng thêi ®iÓm gi¸ chÌ thÊp lµm cho ®êi sèng ng­êi
lµm chÌ gÆp nhiÒu khã kh¨n, nh­ng nh×n tæng thÓ c©y chÌ vÉn lµ c©y gi÷ vÞ trÝ
quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, t¨ng
thu nhËp cho mét bé phËn ®¸ng kÓ nh©n d©n ë c¸c vïng trung du, miÒn nói, vïng
cao, vïng xa vµ gãp phÇn b¶o vÖ m«i sinh. V× vËy viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt chÌ lµ
3