TRƯỜNG ĐI HC CN THƠ
KHOA: KINH T & QUN TR KINH DOANH
NHÓM 2
LP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2013
(VLVH)
Đ TÀI:
NGHIÊN CU V S CN THIT CA BO
HIM TÍN DNG TI VIT NAM
BÀI CHUYÊN Đ ĐIM KIM TRA GIA K
MÔN LÝ THUYT BO HIM
Thành phCn Thơ
Tháng 1/2017
BNG DANH SÁCH PHÂN CHIA CÔNG VIC NHÓM 2
MÔN HC: LÝ THUYT BO HIM
STT
Hvà tên
Ni dung công vic
Tl
Tl
phân công
đóng
hoàn
góp (%)
thành (ti
đa 100%)
1
Đinh Mnh Khôi
Phân chia công vic,
16,67
100%
(Nhóm trưởng)
CT1321M015
tng hp, sa li & b
sung. Gii thiu đtài,
kết lun & kiến ngh
2
Phan Ngc Li
Cơ slý thuyết (khái
16,67
100%
CT1321M003
nim/đnh nghĩa có
liên quan, đc đim,
tính cht)
3
Nguyn Lương
Ni dung cơ bn ca
16,67
100%
Bn
nghip vBH tín dng
CT1321M009
(đi tượng BH, phm
vi, phí & phương pháp
tính phí, hp đng BH,
bi thường)
4
ĐHng Nht
Cơ slý thuyết (chc
16,67
100%
CT1321M026
năng, vai trò ca bo
him tín dng và ri ro
tài chính)
5
Khưu Tn Bu
Ni dung cơ bn ca
16,67
100%
CT1321M008
nghip vBH tín dng
(đi tượng BH, phm
vi, phí & phương pháp
2
tính phí, hp đng BH,
bi thường)
6
Trn Thanh Tân
Thc trng (Khai thác,
16,67
100%
CT1321M030
bi thường, kết qu
kinh doanh ca nghip
vBH)
MC LC
CHƯƠNG 1
GII THIU VĐTÀI........................................................................5
CHƯƠNG 2
CƠ SLÝ THUYT CA BO HIM TÍN DNG............................7
2.1. MT SKHÁI NIM..................................................................7
2.1.1. Khái nim bo him..............................................................7
2.1.2. Khái nim tín dng.................................................................8
2.1.3. Khái nim bo him tín dng................................................8
2.2. ĐC ĐIM VÀ TÍNH CHT CA BO HIM TÍN DNG.....8
2.2.1. Đc đim................................................................................8
2.2.2. Tính cht.................................................................................8
2.3. CHC NĂNG CA BO HIM TÍN DNG.............................9
2.4. VAI TRÒ CA BO HIM TÍN DNG.....................................9
2.4.1. Đi vi khách hàng cá nhân...................................................9
2.4.2. Đi vi ngân hàng thương mi............................................10
2.4.3. Đi vi công ty bo him....................................................10
CHƯƠNG 3
NI DUNG CƠ BN CA BO HIM TÍN DNG..........................11
3.1. ĐI TƯỢNG THAM GIA.........................................................11
3.2. PHM VI CA BO HIM TÍN DNG...................................11
3.3. PHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH PHÍ.........................................11
3.4. QUYN LI VÀ TRÁCH NHIM CA CÁC BÊN THAM
GIA BO HIM TÍN DNG.............................................................11
CHƯƠNG 4
THC TRNG TRIN KHAI HOT ĐNG BO HIM TÍN DNG
TI VIT NAM......................................................................................12
4.1. TNG QUAN HOT ĐNG TÍN DNG CA VIT NAM...12
4.1.1. Tình hình hot đng tín dng..............................................12
4.1.2. Ri ro trong hot đng tín dng..........................................12
3