Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Kinh tÕ vµ Qu¶n lý C«ng nghiÖp Lêi më ®Çu Ngµnh c«ng nghiÖp DÖt may lµ mét ngµnh cã truyÒn thèng tõ l©u ë ViÖt Nam. §©y lµ mét ngµnh quan träng trong nÒn kinh tÕ cña n­íc ta v× nã phôc vô nhu cÇu thiÕt yÕu cña con ng­êi, lµ ngµnh gi¶i quyÕt ®­îc nhiÒu viÖc lµm cho x· héi vµ ®Æc biÖt nã lµ ngµnh cã thÕ m¹nh trong xuÊt khÈu, t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ ph¸t triÓn, gãp phÇn c©n b»ng c¸n c©n xuÊt nhËp khÈu cña ®Êt n­íc.Trong qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay, ngµnh DÖt may ®ang chøng tá lµ mét ngµnh mòi nhän trong nÒn kinh tÕ ®­îc thÓ hiÖn qua kim ng¹ch xuÊt khÈu liªn tôc t¨ng trong mÊy n¨m gÇn ®©y, c¸c thÞ tr­êng lu«n ®­îc réng më,sè lao ®éng trong ngµnh ngµy cµng nhiÒu vµ chiÕm tû träng lín trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, gi¸ trÞ ®ong gãp cña ngµnh vµo thu nhËp quèc d©n… Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ vµ nh÷ng biÕn ®éng cña m«i tr­êng kinh tÕ , ngµnh DÖt may ®ang ®øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc míi cho sù ph¸t triÓn. Víi môc ®Ých tim hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò lín liªn quan ®Õn ngµnh trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ thö t×m mét sè gi¶i ph¸p ®Ó kh¸c phôc nh÷ng vÊn ®Ò ®ã, em ®· quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi : “Ngµnh DÖt May ViÖt Nam trªn con ®­êng héi nhËp”. Bµi viÕt ®­îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o Th.s Mai Xu©n §­îc. §©y lµ mét bµi viÕt víi vÊn ®Ò ®­îc ®Ò cËp t­¬ng ®èi réng nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong ®­îc sù gãp ý cña mäi ng­êi. Néi dung bµi viÕt ®­îc chia lµm hai phÇn: -PhÇn mét: Thùc tr¹ng ngµnh DÖt May ViÖt Nam. -PhÇn hai: §Þnh h­íng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp DÖt May ViÖt Nam. TrÇn Hoµi ViÖt C«ng nghiÖp 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Kinh tÕ vµ Qu¶n lý C«ng nghiÖp I. Thùc tr¹ng ngµnh dÖt may viÖt nam 1.1 ThÞ tr­êng dÖt may Trong h¬n 10 n¨m qua, ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn v­ît bËc trong lÜnh vùc xuÊt khÈu víi tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n 23.8%/ n¨m, v­¬n lªn ®øng thø 2 trong c¶ n­íc vÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu, sau ngµnh dÇu khÝ. NÕu nh­ n¨m 1990 hµng dÖt may ViÖt Nam míi chØ cã mÆt ë gÇn 30 n­íc trªn thÕ giíi th× ®Õn nay ®· hiÖn diÖn ë hÇu kh¾p c¸c ch©u lôc víi trªn 100 n­íc vµ vïng l·nh thæ. Kim ng¹ch xuÊt khÈu kh«ng ngõng t¨ng. N¨m 1998 xuÊt khÈu hµng dÖt may ®¹t 1,45 tû USD, tíi n¨m 1999 ®· t¨ng lªn 1,76 tû USD vµ n¨m 2000 xuÊt gÇn 1,89 tû USD, gÊp 16 lÇn so víi n¨m 1990. N¨m 2002 kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ngµnh ®¹t 2,7 tû USD, t¨ng 30,7% so víi n¨m 2001, v­ît kÕ ho¹ch 12,5%. N¨m 2003 lµ 3,6 tû USD vµ v­ît h¬n 400 triÖu USD so víi môc tiªu ®Ò ra, ®iÒu nµy kh«ng chØ gãp phÇn ®­a kim ng¹ch xuÊt khÈu nãi chung cña c¶ n­íc t¨ng 20% mµ cßn t¹o cë së v÷ng ch¾c cho sù t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu cho nh÷ng n¨m sau. Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may qua c¸c n¨m §¬n vÞ : triÖu USD 4000 3660 3500 3000 2755 2500 1892 1975 2000 15021450 1747 1500 850 1150 1000 500 0 1995 1996 19971998 1999 2000 2001 20022003 ThÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ yÕu cña hµng dÖt may n­íc ta hiÖn nay lµ NhËt B¶n, Hoa Kú vµ EU. TrÇn Hoµi ViÖt C«ng nghiÖp 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Kinh tÕ vµ Qu¶n lý C«ng nghiÖp *ThÞ tr­êng EU Hµng dÖt may chiÕm 25% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµo EU Tõ n¨m 1993, EU dµnh cho ViÖt Nam ®iÒu kiÖn xuÊt khÈu hµng dÖt hµng n¨m vµ tõng ®ît ®iÒu chØnh t¨ng h¹n ng¹ch. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam liªn tôc t¨ng tõ 1991 ®Õn nay. TrÞ gi¸ xuÊt khÈu trong c¸c n¨m 1991 ®Õn 2001 t¨ng lªn 21 lÇn. T¨ng tr­ëng liªn tôc hµng n¨m: n¨m thÊp nhÊt (1993) còng t¨ng 5,3%, c¸c n¨m cao ®¹t 77,6% (1994 vµ 1997), 87,6% (1995). Bªn c¹nh ®ã EU lµ thÞ tr­êng nhËp khÈu lín nhÊt cña ViÖt Nam vÒ hµng may mÆc (40% xuÊt khÈu may mÆc cña ViÖt Nam). Tõ tr­íc ®Õn nay hµng nµy ®­îc EU cÊp h¹n ng¹ch, t¨ng sè l­îng hµng n¨m. Tèc ®é t¨ng tr­ëng hµng n¨m trªn 38%. EU vµ ViÖt Nam ®· ký hiÖp ®Þnh xuÊt khÈu may mÆc cña ViÖt Nam thêi kú 1998-2000, t¨ng 31% so víi 1992-1997. ViÖt Nam sö dông c¶ h¹n ng¹ch cña EU cÊp cho Singapore, Indonesia, Philipin. Giai ®o¹n 2001- 2002 EU t¨ng h¹n ng¹ch cho ViÖt Nam víi 16 m· hµng may mÆc xuÊt khÈu sang EU. Tû träng hµng dÖt may ViÖt Nam gi÷ møc 15-16% kim ng¹ch xuÊt khÈu. N¨m 1999 xuÊt khÈu hµng nµy ®¹t 700 triÖu USD. C¸c n­íc nhËp khÈu lín lµ §øc, Ph¸p, Hµ Lan, Anh. NhiÒu n­íc ®Æt gia c«ng may mÆc cho ViÖt Nam (§øc, Ph¸p …) Kim ng¹ch xuÊt khÈu dÖt may vµo EU §¬n vÞ: triÖu USD 700 620 631 600 580 590 575 500 420 450 400 350 300 245 285 200 185 100 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 TrÇn Hoµi ViÖt C«ng nghiÖp 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Kinh tÕ vµ Qu¶n lý C«ng nghiÖp *ThÞ tr­êng NhËt B¶n NhËt B¶n lµ mét thÞ tr­êng më, cã quy m« t­¬ng ®èi lín ®èi víi c¸c nhµ xuÊt khÈu hµng may mÆc n­íc ngoµi, lµ n­íc nhËp khÈu hµng may mÆc lín thø 2 trªn thÕ giíi víi sè d©n 126,9 triÖu ng­êi vµ møc thu nhËp b×nh qu©n hµng n¨m 30.039USD/ng­êi. Tuy nhiªn, viÖc mua s¾m cña ng­êi NhËt B¶n ®èi víi c¸c s¶n phÈm may mÆc kh¸c víi thÞ tr­êng Mü, EU. Ng­êi tiªu dïng NhËt B¶n chÞu t¸c ®éng rÊt m¹nh bëi c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ c¸c lo¹i t¹p chÝ, phim ¶nh. NÕu nh­ cã mét mÉu mèt míi xuÊt hiÖn ë Newyork, Milan, Pari hoÆc Tokyo th× c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin vÒ thêi trang ®Òu ®­a tin cËp nhËt ®Õn mÉu mèt ®ã, lµm thay ®æi së thÝch tiªu dïng hµng may mÆc rÊt nhanh. Trong khi ®ã, hµng may mÆc ViÖt Nam xuÊt khÈu sang NhËt B¶n chØ míi ®¸p øng ®­îc mét c¸ch t­¬ng ®èi hai yªu cÇu, ®ã lµ gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng. Cßn yªu cÇu vÒ kiÓu d¸ng th× kiÓu d¸ng hµng may mÆc ViÖt Nam rÊt nghÌo nµn, kh«ng ®a d¹ng do ngµnh c«ng nghiÖp thiÕt kÕ thêi trang trong n­íc ch­a ph¸t triÓn, vÒ nh·n m¸c chØ ng­êi tiªu dïng trong n­íc míi biÕt ®Õn nh·n m¸c c¸c s¶n phÈm may ViÖt Nam. Hµng dÖt may ViÖt Nam xuÊt khÈu sang NhËt B¶n §¬n vÞ : triÖu USD 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 105.7 58.4 104.1 210.5 309.5 325 321 417 620 592 480 NhËt B¶n lµ thÞ tr­êng phi h¹n ng¹ch lín nhÊt cña ViÖt Nam. HiÖn nay ViÖt Nam ®øng thø 4 trong c¸c n­íc cã hµng may xuÊt khÈu vµo NhËt B¶n. C¸c s¶n phÈm cña ViÖt Nam xuÊt khÈu sang NhËt B¶n chñ yÕu lµ hµng may mÆc nh­ Jacket, quÇn ¸o thÓ thao, quÇn ©u, s¬ mi, quÇn ¸o lãt, quÇn ¸o dÖt kim…. Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang NhËt B¶n hµng n¨m ®Õn n¨m 2000 ®¹t cao nhÊt (620 triÖu USD), sau ®ã ®Õn n¨m 2001 l¹i gi¶m 5%so víi n¨m 2000 cßn 592 triÖu USD. Theo sè liÖu míi nhÊt cña Bé Th­¬ng m¹i th× n¨m 2002, kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may sang NhËt B¶n ®¹t d­íi 500 triÖu USD, gi¶m 20% so víi n¨m 2001. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do søc Ðp c¹nh TrÇn Hoµi ViÖt C«ng nghiÖp 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Kinh tÕ vµ Qu¶n lý C«ng nghiÖp tranh cña hµng Trung Quèc cã chÊt l­îng, mÉu m· ®a d¹ng vµ gi¸ rÎ, hiÖn ®· chiÕm tíi gÇn 90% thÞ phÇn hµng may mÆc nhËp khÈu cña NhËt B¶n. NhiÒu doanh nghiÖp ViÖt Nam chØ nghÜ tíi viÖc thay ®æi mÉu m· s¶n phÈm khi chu kú sèng cña s¶n phÈm ®ã ®· b­íc sang giai ®o¹n tho¸i trµo, hµng kh«ng b¸n ®­îc n÷a. Cßn xuÊt khÈu c¶ n¨m qua còng gi¶m 1,8% so víi n¨m 2002. *ThÞ tr­êng Hoa Kú Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Mü: n¨m 1998 ®¹t 26.4 triÖu USD, n¨m 1999 ®¹t 48 triÖu USD, n¨m 2000 ®¹t 60 triÖu USD, n¨m 2001 ®¹t 49 triÖu USD. N¨m 2001 ViÖt Nam vµ Hoa Kú ®· thiÕt lËp quan hÖ th­¬ng m¹i trë l¹i b»ng viÖc ký kÕt mét hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Nam- Hoa Kú. Cã thÓ nãi ®©y lµ mét c¬ héi míi rÊt tèt cho th­¬ng m¹i cña ViÖt Nam, trong ®ã cã ngµnh may mÆc. Bëi Hoa Kú ®­îc xÕp lµ n­íc cã l­îng nhËp khÈu hµng may mÆc lín nhÊt trªn thÕ giíi, thªm vµo ®ã trong thêi gian ®Çu Mü kh«ng ¸p dông quator còng nh­ viÖc møc thuÕ sÏ gi¶m tõ 40% xuèng cßn 20% sau khi hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i cã hiÖu lùc. Sau mét n¨m thùc hiÖn HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt- Mü, hµng dÖt may v­¬n lªn ®øng thø 2 trong b¶ng xÕp h¹ng xuÊt khÈu vµo Hoa Kú. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña hµng dÖt may t¨ng lªn tíi 1,9 tû USD. C¸c mÆt hµng dÖt may xuÊt khÈu sang Hoa Kú còng ®a d¹ng h¬n so víi tr­íc. Th¸ng 1 n¨m 2001, ViÖt Nam míi chØ cã kho¶ng 17 chñng lo¹i cã kim ngach xuÊt khÈu ®¸ng kÓ nh­ng ®Õn th¸ng 7 n¨m 2002 ®· cã ®Õn 42 chñng lo¹i kh¸c nhau xuÊt khÈu vµo Hoa Kú. §ång thêi tû träng cña hµng dÖt may trong tæng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Hoa Kú t¨ng lªn râ rÖt. N¨m 2001 hµng dÖt may chØ chiÕm 4,7% tæng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam th× ®Õn th¸ng 7 n¨m 2002 ®· lªn ®Õn 24,2%, chØ ®øng sau nhãm hµng h¶i s¶n, v­ît qua c¸c nhãm hµng truyÒn thèng lµ kho¸ng s¶n vµ giÇy dÐp. MÆc dï cã sù ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng xuÊt khÈu, nh­ng tû träng xuÊt khÈu hµng dÖt may tËp trung chñ yÕu vµo c¸c lo¹i quÇn ¸o dÖt kim vµ dÖt thoi, c¸c mÆt hµng kh¸c chiÕm tû träng kh«ng lín. TrÇn Hoµi ViÖt C«ng nghiÖp 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Kinh tÕ vµ Qu¶n lý C«ng nghiÖp 1.2 ThiÕt bÞ c«ng nghÖ ngµnh DÖt may. ThiÕt bÞ c«ng nghÖ ngµnh DÖt may ViÖt Nam võa l¹c hËu võa thiÕu ®ång bé, s¶n phÈm lµm ra kh«ng cã n¨ng lùcc¹nh tranh. Theo ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn Liªn hîp quèc ngµnh DÖi may ViÖt Nam ®ang ë tr×nh ®é 2/7 cña thÕ giíi, thiÕt bÞ m¸y mãc l¹c hËu 3-3 thÕ hÖ. §iÒu nµy lµm cho n¨ng lùc s¶n xuÊt cña ngµnh DÖt may cßn nhiÒu h¹n chÕ. M¸y mãc thiÕt bÞ ngµnh DÖt phÇn lín lµ cò kü, l¹c hËu vµ cã xuÊt xø tõ nhiÒu n­íc. Ngµnh DÖt cã gÇn 50% thiÕt bÞ ®· sö dông trªn 25 n¨m nªn h­ hang nhiÒu, mÊt tÝnh n¨ng vËn hµnh tù ®éng nªn n¨ng suÊt thÊp, chÊt l­îng s¶n phÈm thÊp, gi¸ thµnh cao.Trong nhiÒu n¨m qua, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®· sö dông nguån vèn tù cã, vèn vay trung h¹n, dµi h¹n ®Ó mua s¾m thiÕt bÞ,gãp phÇn n¨ng cao chÊt l­¬ng c«ng nghÖ, ®a dang ho¸ s¶n ph¶m.Hµng ngµn m¸y dÖt kh«ng thoi, cã thoi khæ r«ng ®· ®­îc nhËp vÒ, nhiÒu bé ®å m¾c míi , hiÖn ®¹i ®· ®­îc trang bÞ thay thÕ cho nh÷ng thiÕt bÞ qu¸ cò. Tuy ngµnh DÖt ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ nh­ng cho ®Õn nay tr×nh ®é kü thuËt cña ngµnh vÉn cßn l¹c hËu so víi khu vùc vµ thÕ giíi. Trong 5 n¨m gÇn ®©y , toµn ngµnh ®· tranh bÞ thªm ®­îc gÇn 20.000 m¸y may hiÖn ®¹i c¸c lo¹i ®Ó s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng s¬ mi, jacket, ®å b¶o hé lao ®éng, ¸o ph«ng c¸c lo¹i… c¶i thiÖn mét b­íc chÊt l­îng hµng may xuÊt khÈu vµ néi ®Þa. Ngµnh may liªn tôc ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt vµ ®æi míi thiÕt bÞ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu chÊt l­îng cña thÞ tr­êng thÕ giíi.C¸c m¸y may ®­îc sö dông hiÖn nay phÇn lín lµ hiÖn ®¹i, cã tèc ®é cao(4.000-5.000 vßng/phót), cã b¬m dÇu tù ®éng, ®¶m b¶o vÖ sinh c«ng nghiÖp. Mét sè doanh nghiÖp ®· ®Çu t­ d©y chuyÒn ®ång bé, sö dông nhiÒu m¸y chuyªn dïng s¶n xuÊt mét mÆt hµng nh­ ®©y chuyÒn may s­ mi cña May 10, ®©y chuyÒn may quÇn ®øng cã thao t¸c bé phËn tù ®éng theo ch­¬ng tr×nh, ®©y chuyÒn s¶n xuÊt quÇn Jean cã hÖ thèng m¸y giÆt mµi. 1.3 Nguyªn liÖu cho ngµnh DÖt may. ViÖc s¶n xuÊt nguyªn liÖu b«ng tõ c¸c nguån trong n­íc hiÖn ®ang thu hót sù quan t©m ®Æc biÖt. HiÖn nay, ViÖt Nam chØ cã t5hÓ s¶n xuÊt h¬n 3.000 TrÇn Hoµi ViÖt C«ng nghiÖp 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Kinh tÕ vµ Qu¶n lý C«ng nghiÖp tÊn b«ng/n¨m, ®¸p øng ®­îc 5% nhu cµu cña ngµnh DÖt trong n­íc. Sîi tæng hîp ph¶i nhËp khÈu hoµn toµn vµ sîi bong cho s¶n xuÊt hµng dÖt kim còng ph¶i nhËp khÈu víi sè l­îng lín hµng n¨m. H¬n n÷a, dï ngµnh ho¸ chÊt trong n­íc t­¬ng ®èi ph¸t triÓn nh­ng 100% ho¸ chÊt nhuém vµ h¬n 80%ho¸ chÊt kh¸c vÉn ph¶i nhËp khÈu. Nh­ vËy vÊn ®Ò nguyªn liÖu chÝnh lµ vÊn ®Ò nan gi¶i cho ngµnh dÖt. Cho ®Õn nay mÆc dï c©y b«ng ViÖt Nam cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn nh­ng c¬ chÕ vµ tæ chøc thùc hiÖn cßn lóng tong. Cã tíi 95% nguyªn liÖu chÝnh(b«ng) ph¶i nhËp khÈu víi gi¸ kh«ng æn ®inh. HiÖn t¹i c¸c doanh nghiÖp DÖt vÉn ph¶i ch¹y theo thÞ tr­êng mua b«ng theo kiÓu mí mãn, gi¸ c¶ thÊt th­êng lµm cho s¶n xuÊt kinh doanh ë thÕ bÞ ®éng vµ bÊt lîi. §Çu ra cña dÖt chÝnh lµ ®Çu vµo cho may hay nãi c¸ch kh¸c lµ s¶n phÈm cña ngµnh DÖt chÝnh lµ nguyªn liÖu cho ngµnh May. Nh­ng nguyªn vËt liÖu trong n­íc (ngµnh DÖt) ch­a ®¸p øng ®­îc do chÊt l­îng thÊp, nªn ph¶i nhËp do ®ã rÊt bÞ ®éng , th­êng kh«ng ®ång bé.C¸c s¶n phÈm DÖt th­êng kh«ng ®¹t tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng vµ cã tÝnh chÊt ®¬n ®iÖu. V¶i sîi s¶n xuÊt trong n­íc phÇn lín ®­îc sö dông ë c¸c doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng ®Ó s¶n xuÊt quÇn ¸o cho n«ng th«n vµ vïng xa, chØ tho¶ m·n mét sè nhu cÇu cña thµnh thÞ. §iÒu nµy chÝnh lµ nguyªn nh©n g©y khã kh¨n cho c¸c nhµ chÕ t¹o may m¹c vµ thêi trang, còng nh­ c¸c nhµ thiÕt kÕ ®Ó n©ng cao hiÖu suÊt sö dông c¸c nguån nguyªn liÖu trong n­íc.Trªn 80% v¶i s½n cã trong n­íc hiÑn nay ®Òu ph¶i nhËp khÈu. ThËm chÝ c¸c doanh nghiªp may thuéc Tæng c«ng ty DÖt may còng h«ng sö dông v¶i do c¸c c«ng ty trong n­íc s¶n xuÊt, cã tíi 90% nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng may mÆc xuÊt khÈu ph¶i nhËp tõ n­íc ngoµi nªn bÞ phô thuéc vµo kh¸ch hµng bªn ngoµi. V× vËy gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña ngµnh may lín nh­ng nguyªn liÖu chÝnh vµ phô phÇn lín ph¶i nhËp khÈu nªn hiÖu qu¶ thÊp. 1.4 MÆt hµng DÖt may. Tr­íc ®©y, c¸c mÆt hµng sîi ®­îc s¶n xuÊt chñ yÕu lµ c¸c lo¹i sîi b«ng ch¶i th«, cung cÊp cho thÞ tr­êng néi ®Þa, dÖt c¸c mÆt hµng phæ th«ng nh­ v¶i b¹t qu©n dông, v¶i b¶o hé lao ®éng, ka ki.Nh÷ng n¨m gÇn ®©y mÆt hµng sîi ®a d¹ng vµ phong phó h¬n. Tuy c¸c mÆt hµng ®· ®­îc ph¸t triÓn vµ n©ng cao chÊt TrÇn Hoµi ViÖt C«ng nghiÖp 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Kinh tÕ vµ Qu¶n lý C«ng nghiÖp l­îng mét c¸ch râ rÖt, mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan trong xuÊt khÈu vµ tiªu thô néi ®Þa nh­ng tû lÖ s¶n l­îng mÆt hµng cã hiÖu qu¶ ch­a cao lµm cho viÖc phôc håi vèn ®Çu t­ chem., kÐo dµi viÖc tr¶ nî.H¬n n÷a c«ng t¸c nghiªn cøu c¸c mÆt hµng ch­a ®­îc khuyÕn khÝch, thiÕu chñ ®éng trong viÖc t×m hang míi… nªn ch­a thay thÕ ®­îc c¸c mÆt hµng mµ ngµnh May ph¶i nhËp ®Ó t¸i xuÊt, ch­a h×nh thµnh ®­îc mèi liªn hÖ v÷ng ch¾c gi÷a DÖt vµ May trªn thÞ tr­êng néi ®Þa. S¶n phÈm cña ngµnh May rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, cã tÝnh chÊt thêi trang, võa cã tÝnh quèc tÕ, võa cã tÝnh d©n téc. Kinh tÕ ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n ®­îc n©ng cao, yªu cÇu hµng may l¹i cµng phong phó vµ chÊt l­îng cao h¬n. Bªn c¹nh nh÷ng mÆ hµng truyÒn thèng nh©n d©n mÆc hµng ngµy, th«ng qua gia c«ng cho c¸c n­íc, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn lµm quen víi c«ng nghÖ may phøc t¹p, thêi trang cña thÕ giíi. Cã nhiÒu chñng lo¹i mÆt hµng c¸c doanh nghiÖp ®ang s¶nn xuÊt phôc vô tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu nh­: -Nhãm mÆt hµng lãt. -nhãm mÆt hµng mÆc th­¬ng ngµy: s¬ mi, quÇn ©u,¸o v¸y… -Nhãm quÇn ¸o thÓ thao: quÇn ¸o v¶i thun, quÇn ¸o Jean. -Nhãm thêi trang hiÖn ®¹i -Nhãm trang phôc ®Æc biÖt: Qu©n ®éi, Néi vô, b¶o hé lao ®éng cho c¸c lo¹i ngµnh nghÒ. C¸c chñng lo¹i mÆt hµng trªn víi nhiÒu chÊt liÖu vµ phô liÖu, c¸c doanh nghiÖp may ®ang thùc hiÖn ®¬n hµng víi n­íc ngoµi vµcña c¸c ngµnh trong n­íc víi tay nghÒ tèt, khÐo lÐo nªn s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®¹t yªu cÇu chÊt l­îng cña kh¸ch hµng. Tuy vËy, do cßn thiÕu c¸c m¸y chuyªn dïng hiÖn ®¹i, ph¶i dung nhiÒu thao t¸c thñ c«ng nªn n¨ng suÊt thÊp so víi nhiÒu n­íc kh¸c. Mét sè mÆt hµng nh­ ¸o da….do ch­a co m¸y chuyªn dïng nªn cßn bÞ h¹n chÕ trong s¶n xuÊt. TrÇn Hoµi ViÖt C«ng nghiÖp 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Kinh tÕ vµ Qu¶n lý C«ng nghiÖp 1.5 Lao ®éng ngµnh dÖt may. NghÒ dÖt may kh«ng ®ßi hái kÜ thuËt cao siªu, ®iªu luyÖn nªn ngµnh rÊt dÔ thu hót nhiÒu lao ®éng. §Õn nay cac doanh nghiÖp Dªt may ®· thu hót h¬n 500.000 lao ®éng gãp phÇn ®¸ng kÓ trong viÖc gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Tuy r»ng lao ®éng ViÖt Nam cã ®«i bµn tay khÐo lÐo, tiÕp thu kiÕn thøc míi nhanh nh­ng do ch­a ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n, hÖ thèng nªn tr×nh ®é cña hä cßn rÊt h¹n chÕ. H¬n n÷a, do ®iÒu kiÖn lµm viÖc chuyªn m«n ho¸ cao nªn c­êng ®é lam viÖc c¨ng th¼ng trong khi tiÒn l­¬ng nãi chung cßn thÊp vµ cã sù chªnh lÖch lín gi÷a c¸c doanh nghiÖp nªn cã nhiÒu biÕn ®éng lín trong ®éi ngò lao ®éng ngµnh. Thùc tÕ cho thÊy r»ng c¸c c«ng ty s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ®ñ viÖc lµm, thu nhËp cao, biÕn ®éng lao ®éng nhá, c«ng nh©n g¾n bã víi c«ng ty, thËm chÝ nhiÒu ng­êi xin vµo lµm viÖc. Ng­îc lai ë nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶, s¶n xuÊt ®×nh trÖ, thiÕu viÖc lµm, thu nhËp thÊp sÏ n¶y sinh tinh tr¹ng “ ®Êt kh«ng lµnh, chim kh«ng ®Ëu”, c«ng nh©n lµnh nghÒ , c«ng nh©n míi ®µo t¹o sau th¬i gian quen viÖc cung sÏ dÇn chuyÓn sang c«ng ty kh¸c. Bªn c¹nh ®ã ngµnh ®ang cã t×nh tr¹ng thiÕu nguån lao ®éng qu¶n lý vµ kÜ thuËt, nghiÖp vô. HÇu hÕt, c¸c c¸n bé qu¶n lý chñ chèt trong c¸c doanh nghiÖp DÖt may ®Òu cã trinh ®ä ®¹i häc hoÆc cao ®¼ng, chuyªn m«n kh¸ nh­ng tr×nh ®é qu¶n lý theo phong c¸nh c«ng nghiÖp cßn yÕu, tiÕp cËn víi ph­¬ng thøc qu¶n lý hiÖn ®¹i cßn Ýt. C¸n bé kÜ thuËt chñ yÕu tr­ëng thµnh tõ c«ng nh©n bËc cao nªn chØ giái vÒ chuyªn m«n cña nh­ng s¶n phÈm cô thÓ con nh­ viÖc s¸ng t¸c mÉu, t¹o dang s¶n ph¶m cßn rÊt kÐm. C¸c doanh nghiÖp rÊt cÇn nh÷ng kü s­ cã b»ng cÊp, c«ng nh©n kÜ thuËt vµ c¸c nhµ qu¶n lý- nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Cã mét thùc tÕ lµ nhiÒu doanh nghiÖp bá ra mét sè tiÒn lín ®Ó mua thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, gi¸ cao ®Ó chuÈn bÞ cho viÖc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cao cÊp, song ng­êi vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ nµy l¹i cã tr×nh ®é chuyªn m«n thÊp. TrÇn Hoµi ViÖt C«ng nghiÖp 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Kinh tÕ vµ Qu¶n lý C«ng nghiÖp Nh×n chung t¨ng tr­ëng nhanh trong khi nh÷ng c¸n bé kÜ thuËt vµ qu¶n lý ®­îc ®µo t¹o t¹i c¸c tr­êng cã xu h­íng gi¶m dÇn nªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thiÕu ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ vµ c¸n bé khoa häc cho ngµnh DÖt may. II. ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp dÖt may viÖt nam 2.1.Quan ®iÓm ph¸t triÓn. 2.1.1 mét sè quan ®iÓm ph¸t triÓn ngµnh dÖt may. 2.1.1.1 C«ng nghiÖp dÖt may ph¶i ®­îc ­u tiªn ph¸t triÓn vµ ph¶i ®­îc coi lµ ngµnh träng ®iÓm trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m tiÕp theo Trong 4 n¨m qua ,kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ®Òu t¨ng vµ ®· v­¬n lªn hµng thø hai trong 10 mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ®Êt n­íc . MÆt kh¸c, ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may lµ ngang thu hót nhiÒu lao ®éng, vèn ®Çu t­ kh«ng lín vµ ®ang trong xu h­íng chuyÓn dÞch tõ c¸c n­íc §«ng ¸ vµ c¸c n­íc §«ng Nam ¸. N­íc ta lµ mét n­íc cã nguån lao ®éng dåi dµo vµ lµnh nghÒ nªn cã thÓ coi ®©y lµ mét lÜnh vùc lín cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nhÊt. §ång thêi víi d©n sè lµ h¬n 80 triÖu thÞ tr­êng trong n­íc cã tiÒm n¨ng to lín tiªu thô c¸c mÆt hµng tiªu dïng trong ®ã cã hµng DÖt may. 2.1.1.2 Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp DÖt may theo h­íng hiÖn ®¹i vµ ®a d¹ng vÒ s¶n phÈm C«ng nghÖ hiÖn ®¹i ngµy nay ®· trë thµnh yªu tè quyÕt ®Þnh cho sù phån vinh cña mçi quèc gia, hay søc m¹nh c¹nh tranh kinh tÕ quèc tÕ cña mçi s¶n phÈm. Chóng ta chØ cã thÓ thu hÑp kho¶ng c¸ch so víi c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ tham gia vµo qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ th«ng qua viÖc t¨ng c­êng n¨ng lùc c«ng nghÖ quèc gia, tiÕp cËn vµ lµm chñ c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ c«ng nghÖ cao. Tõ nhËn ®Þnh ®ã , c«ng nghiÖp dÖt may ph¶i d­îc ph¸t triÓn theo h­íng hiÖn ®¹i vµ ®a d¹ng ho¸ vÒ s¶n phÈm. Trong thêi gian tíi , cung víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¶ n­íc , nhu cÇu hµng tiªu dïng sÏ t¨ng lªn nh­ng kh«ng ®¬n gi¶n t¨ng vÒ sè l­îng mµ ngµy cµng ®ßi hái n©ng cao vÒ chÊt l­îng ,®a d¹ng vÒ mÉu m· vµ sè l­îng c¸c mÆt hµng cao cÊp còng t¨ng lªn. Theo quy luËt tiªu dïng th× khi thu nhËp t¨ng lªn , TrÇn Hoµi ViÖt C«ng nghiÖp 43B