Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc PhÇn më ®Çu Tr­íc xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, n­íc ta ph¶i tiÕn hµnh ®æi míi vµ më cöa nÒn kinh tÕ th× míi cã thÓ tr¸nh tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ. Trong qu¸ tr×nh ®ã chóng ta cÇn ph¶i cã mét lùc l­îng nµo ®ã ®Ó dÉn d¾t nÒn kinh tÕ ®i theo ®óng h­íng vµ ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· ®Æt ra, gióp chóng ta hoµ nhËp mµ kh«ng hoµ tan trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay. Lùc l­îng ®ã chÝnh lµ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ, hä cã mét vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Nh­ng hiÖn nay ë n­íc ta vÉn ch­a x©y dùng ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ giái vÒ tr×nh ®é vµ n¨ng lùc chuyªn m«n vµ ®ñ vÒ sè l­îng, muèn kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng ®ã chóng ta ph¶i cã sù t¸c ®éng vµo c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ. Do ®ã lµm thÕ nµo n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ lµ mét vÊn ®Ò rÊt cÊp thiÕt hiÖn nay. §Ò ¸n m«n häc cña em: “N©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ë n­íc ta hiÖn nay” víi môc ®Ých t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ë n­íc ta hiÖn nay. Trªn c¬ së ®ã em xin phÐp ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ë n­íc ta hiÖn nay. §Ó lµm râ ®­îc c¸c vÊn ®Ò trong viÖc ®µo t¹o vµ båi d­ìng, em ®· sö dông rÊt nhiÒu c¸c tµi liÖu nh­ s¸ch, gi¸o tr×nh, thµnh qu¶ nghiªn cøu cña c¸c thÇy trong tr­êng. Bªn c¹nh ®ã em cßn thu thËp th«ng tin tõ c¸c nguån kh¸c nh­ b¸o, t¹p chÝ... §Ò ¸n nµy bao gåm mét sè néi dung sau: - Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ chÊt l­îng ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ. - Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ë n­íc ta hiÖn nay. - Ch­¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ. NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Do tr×nh ®é cã h¹n nªn bµi nghiªn cøu cña em cã thÕ cßn cã rÊt nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy, c¸c c« ®Ó bµi viÕt cña em hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS Mai V¨n B­u ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Ch­¬ng I Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chÊt l­îng C«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ I. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ. 1. Kh¸i niÖm vÒ c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ. ë mçi quèc gia kh¸c nhau th× viÖc x©y dùng ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc lµ hoµn toµn kh¸c nhau. ë n­íc ta, theo ph¸p lÖnh c¸n bé c«ng chøc ®­îc ban hµnh ngµy 9/3/1998 th× c¸n bé c«ng chøc lµ nh÷ng ng­êi cã Quèc tÞch ViÖt Nam, trong biªn chÕ, lµm viÖc theo chÕ ®é ng¹ch bËc, ®­îc h­ëng l­¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo luËt ®Þnh. C¸c tiªu chÝ ®Ó x¸c ®Þnh c¸n bé c«ng chøc ë ViÖt Nam 1 hiÖn nay : - Lµ c«ng d©n ViÖt Nam. - §­îc tuyÓn dông, bæ nhiÖm hoÆc bÇu cö vµo lµm viÖc trong biªn chÕ chÝnh thøc cña bé m¸y Nhµ n­íc, tæ chøc chÝnh trÞ-x· héi. - §­îc xÕp vµo mét ng¹ch trong hÖ thèng ng¹ch bËc cña c«ng chøc do Nhµ n­íc qui ®Þnh. - §­îc h­ëng l­¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc. §éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ lµ mét bé phËn cña c¸n bé, c«ng chøc. Tõ sau ®¹i héi §¶ng toµn quèc lµn thø VI(1986), n­íc ta ®ang chuyÓn dÇn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vai trß cña bé phËn nµy ngµy cµng quan träng, nã ®ßi hái chóng ta ph¶i x©y dùng ®­îc ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ thÝch hîp víi nã. Theo c¸ch hiÓu ngµy nay, c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ lµ mét bé phËn ®Æc biÖt quan träng trong ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc nãi chung. Hä lµ nh÷ng ng­êi lµm viÖc trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ, trong c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ, tham gia ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch kinh tÕ NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc vµ thùc hiÖn viÖc qu¶n lý cña Nhµ n­íc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ trªn ph¹m vi toµn quèc hoÆc trong tõng vïng hay lÜnh vùc cô thÓ. 2. ChÊt l­îng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ. ChÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi sù thµnh c«ng cña c¸c chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc.ChÊt l­îng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ®­îc thÓ hiÖn qua hai chØ tiªu chñ yÕu sau: ChÊt l­îng cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ®­îc thÓ hiÖn qua tr×nh ®é vµ n¨ng lùc chuyªn m«n ®­îc ®¸nh gi¸ chñ yÕu qua c¸c chØ tiªu vÒ bËc häc, häc vÞ cña hä, ng¹ch, bËc c«ng chøc vµ hä ®­îc ®µo t¹o d­íi h×nh thøc nµo...Ngoµi ra cßn cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ th«ng qua c¸c chØ tiªu kh¸c nh­ th©m niªn c«ng t¸c, vÞ trÝ c«ng t¸c mµ ng­êi ®ã ®· tõng n¾m gi÷, kh¶ n¨ng thµnh th¹o c«ng viÖc, c¸ch giao viÖc vµ sö dông nh©n viªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn qu¶n lý...Ng­êi c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt réng lín vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng, xu h­íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, biÕt ph©n tÝch vµ kh¸i qu¸t c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ ®Ó tõ ®ã cã thÓ tr¸nh ®­îc sù hôt hÉngvÒ kü n¨ng, nghiÖp vô trong c«ng t¸c cña hä; ®­a ra nh­ng gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò mét c¸ch phï hîp, dÔ dµng thÝch øng ®­îc víi hoµn c¶nh. Mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ giái sÏ lµ mét c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc mét c¸ch toµn diªn, ®Ó cã mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ giái nÕu chØ tËp trung vµo viÖc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n th× ch­a ®ñ, bëi lÏ mét c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ tèt ngoµi cã tr×nh ®é chuyªn m«n giái th× cóng cÇn ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, chÝnh trÞ tèt. Nh­ vËy phÈm chÊt ®¹o ®øc chÝnh trÞ lµ rÊt quan träng ®èi víi mçi c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ. PhÈm chÊt ®¹o ®øc cña ng­êi c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ bao gåm c¶ ®¹o ®øc c¸ nh©n nh­ dòng c¶m, cÈn thËn, qu¶ quyÕt söa lçi cña m×nh...; c¶ nh÷ng phÈm chÊt cÇn cã trong quan hÖ víi mäi ng­êi, víi c«ng viÖc, hä kh«ng chØ lµm cho m×nh trong s¹ch, tiÕn bé mµ hä cßn biÕt c¸ch lµm cho mäi ng­êi xung quanh cóng trong s¹ch vµ tiÕn bé. Cïng víi ®ã, ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc nãi chung vµ c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ nãi riªng coµn cÇn ph¶o cã ®¹o ®øc chÝnh trÞ c¸ch m¹ng, ®Æc biÖt lµ trong t×nh h×nh thÕ giíi lu«n lu«n biÕn ®éng hiÖn nay. Hä ph¶i lu«n lµ nh÷ng ng­êi trung thµnh víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña ®Êt n­íc; biÕt ®Æt lîi Ých cña ®Êt n­íc, cña tËp thÓ lªn trªn NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc lîi Ých cña b¶n th©n; lu«n cã ý thøc t«n träng ph¸p luËt, lµm mét tÊm g­¬ng s¸ng cho mäi ng­êi xung quanh mµ ®Æc biÖt lµ víi quÇn chóng nh©n d©n; vµ hä cã ý thøc kh«ng ngõng häc tËp v­¬n lªn ®Ó tù hoµn thiÖn m×nh. 3. Vai trß cña c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ. Mäi c¸n bé, c«ng chøc trong bé m¸y nhµ n­íc ï ë vÞ trÝ nµo ®i ch¨ng n÷a th× còng ®Òu cã nh÷ng vai trß nhÊt ®Þnh ®èi víi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc v× ®©y lµ nguån lùc gióp khai th«ng vµ sö dông c¸c nguån lùc kh¸c nhau cña ®Êt n­íc. Trong ®ã næi lªn vai trß cña c¸c c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë n­íc ta hiÖn nay ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ®· trë thµnh métlùc l­îng quan träng trong hÖ thèng c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ còng nh­ trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Vai trß cña hä lµ: Thø nhÊt, c¸c c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ®Æc biÖt lµ c¸c c¸n bé cÊp cao vµ c¸c chuyªn gia lµ nh÷ng ng­êi tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh ®­êng lèi, chiÕn l­îc, ®Þnh h­íng, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ; x©y dùng nªn c¬ chÕ vµ thÓ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña ®Êt n­íc. C¸c c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ cïng víi Nhµ n­íc thiÕt lËp nh÷ng khu«n khæ chung cho thÞ tr­êng ho¹t ®éng nh­ hÖ thèng ph¸p luËt, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ...®Ó gãp phÇn kh¾c phôc c¸c khuyÕt tËt cña thÞ tr­êng vµ gióp cho thÞ tr­êng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Hä cßn gióp Nhµ n­íc x©y ®óng ®¾n dùng ®­êng lèi, chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ trong tõng giai ®o¹n, tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc vµ tõng ®Þa ph­¬ng, do ®ã ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi vµ ph¸t triÓn toµn diÖn nÒn kinh tÕ. H¬n thÕ n÷a, hä cßn lµ nh÷ng ng­êi quyÕt ®Þnh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ vµ lùa chän c¸n bé ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nh÷ng nhiÖm vô qu¶n lý vµ t¹o ra m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi trong thêi kú ®æi míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Thø hai, c¸c c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ lµ nh÷ng ng­êi biÕn chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, chiÕn l­îc, chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch vµ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc thµnh hiÖn thùc. Hä sö dông quyÒn lùc Nhµ n­íc ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ qu¶n lý kinh tÕ ë ph¹m vi c¶ n­íc hay tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc, tõng ®Þa ph­¬ng cô thÓ. Dùa trªn c¬ së NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc c¸c chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, chiÕn l­îc...ph¸t triÓn kinh tÕ mµ Nhµ n­íc ®­a ra, c¸c c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ thùc hiÖn viÖc phèi hîp c¸c qu¸ tr×nh qu¶n lý kinh tÕ ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi nh÷ng mÊt c©n ®èi, nh÷ng m©u thuÉn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh qu¶n lý gióp cho toµn bé nÒn kinh tÕ vËn hµnh ®óng h­íng vµ ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®Æt ra nh»m lµm cho ®Êt n­íc ngµy cµng ph¸t triÓn. Thø ba, c¸c c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ lµ ng­êi cã thÓ thu thËp ®­îc nh÷ng nguyÖn väng chÝnh ®¸ng vµ hîp lý cña nh©n d©n, lµ cÇu nèi giòa Nhµ n­íc víi nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ. C«ng viÖc cña hä g¾n liÒn víi cuéc sèng cña nh©n d©n, ®«i khi hä ph¶i lµm viÖc trùc tiÕp víi nh©n d©n, víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó t×m hiÓu møc sèng vµ nguyÖn väng cña nh©n d©n, t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ mong muèn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®èi víi Nhµ n­íc. Trªn c¬ së ®ã Nhµ n­íc cïng c¸c c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ t×m ra c¸c gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng. Thø t­, c¸c c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ gióp Nhµ n­íc cã thÓ sö dông vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ nhÊt c¸c nguån lùc vµ c¬ héi quèc gia. Trong qu¸ tr×nh v¹ch ra chñ tr­¬ng, ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ trong c¶ ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, hä cã kh¶ n¨ng tæng hîp, ph©n tÝch c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc vÒ thùc tr¹ng c¸c nguån lùc, c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi, tiÒm n¨ng cña ®Êt n­íc...®Ó ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n ho¹t ®éng tèi ­u nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt c¸c nguån lùc x· héi nh­ tµi nguyªn thiªn nhiªn, nguån lao ®éng...Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi nÒn kinh tÕ, c¸c c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ chÝnh lµ nh÷ng ng­êi ph¸t hiÖn ra nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cña ®Êt n­íc trong t×nh h×nh míi. Trªn c¬ së ®ã, hä cïng Nhµ n­íc t×m ra nh÷ng viÖc lµm cô thÓ nh»m h¹n chÕ nh÷ng nguy c¬, khã kh¨n cã thÓ x¶y ra k×m h·m ®µ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc vµ n¾m b¾t nh÷ng c¬ héi, thêi c¬ ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n­íc. II. ChÊt l­îng ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ. 1. Kh¸i niÖm chÊt l­îng ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ. ë bÊt kú mét quèc gia nµo gi¸o dôc-®µo t¹o lu«n lµ con ®­êng c¬ b¶n ®Ó cã mét nguån nh©n lùc ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc §µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ còng vËy, nã kh«ng chØ bao gåm sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o nãi chung v× ®µo t¹o ë ®©y kh«ng chØ ®¬n thuÇn ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n mµ cßn gi¸o dôc vÒ chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, ý thøc tr¸ch nhiÖm, t¸c phong c«ng t¸c, vai trß vµ vÞ trÝ cña ng­êi c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ trong bé m¸y nhµ n­íc. §©y lµ mét qu¸ tr×nh th­ìng xuyªn, liªn tôc tøc lµ ng­êi c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ kh«ng chØ ®­îc ®µo t¹o mét lÇn nh­ gi¸o dôc phæ th«ng mµ hä ph¶i th­êng xuyªn häc tËp trau dåi thªm nh÷ng kiÕn thøc míi vÒ qu¶n lý kinh tÕ còng nh­ n©ng cao hiÓu biÕt vÒ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng thÕ giíi. §µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ cã cïng mét môc ®Ých lµ trang bÞ kiÕn thøc cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n ly kinh tÕ. Nh­ng ®µo t¹o lµ qu¸ tr×nh truyÒn thô kiÕn thøc míi ®Ó ng­êi c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ cã mét tr×nh ®é cao h¬n. Cßn båi d­ìng lµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng lµm t¨ng thªm nh÷ng kiÕn thøc ®ßi hái víi nh÷ng ng­êi mµ hä ®ang gi÷ mét chøc vô nhÊt ®Þnh. Tãm l¹i, ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ lµ c¸c ho¹t ®éng nh»m n©ng cao n¨ng lùc cho c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ trong viÖc ®ãng gãp vµo ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. Trong c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ th× viÖc lµm sao ®Ó ®µo t¹o vµ båi d­ìng cã chÊt l­îng cao l¹i lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i. ChÊt l­îng ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ thÓ hiÖn ë tr×nh ®é, kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t­¬ng øng víi thêi gian vµ b»ng cÊp mµ c¸c c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ nhËn ®­îc. 2. Vai trß chÊt l­îng ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ. ChÊt l­îng ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ cã vai trß rÊt quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ cña mäi quèc gia: §µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ nh»m phôc vô cho sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt n­íc v× ®©y lµ mét bé phËn ®Æc biÖt quan träng trong lùc l­îng c¸n bé c«ng chøc. Mäi ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch... ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Òu ®­îc c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ thùc hiÖn víi lùc l­îng c¬ b¶n lµ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ. Tr­íc ®©y n­íc ta ®· tån t¹i kh¸ l©u theo c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung, quan liªu, bao cÊp; nh­ng ngµy nay c¬ chÕ ®ã kh«ng cßn phï hîp n÷a nªn viÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ lµ mét NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc yªu cÇu cÊp thiÕt cã tÝnh sèng cßn nh»m t¹o ra b­íc ph¸t triÓm míi cho ®Êt n­íc. Tr­íc sù ®æi míi nh­ vËy, nÕu chóng ta cã mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ®­îc ®µo t¹o vµ båi d­ìng cã chÊt l­îng cao th× sÏ kh«ng bÞ lóng tóng khi vËn hµnh c¬ chÕ kinh tÕ míi, sÏ gi¶i quyÕt ®­îc rÊt nhiÒu vÊn ®Ò n¶y sinh khi chuyÓn sang c¬ chÕ kinh tÕ míi. Tr­íc xu h­íng toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ th× chÊt l­îng ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ cao sÏ t¹o ra mét ®éi ngò c¸n bé c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ giái. Hä sÏ gióp ®Êt n­íc n¾m b¾t ®­îc c¸c c¬ héi do toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ mang tíi mét c¸ch nhanh chãng; ®ång thêi cóng gióp h¹n chÕ ®­îc nh÷ng rñi ro vµ th¸ch thøc. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ, mäi quèc gia ®Òu ph¶i më cöa nÒn kinh tÕ, ®a d¹ng ho¸, ®a ph­¬ng ho¸ c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i trªn nguyªn t¾c gi÷ v÷ng ®éc lËp chñ quyÒn, b×nh ®¼ng, cïng cã lîi, thu hót c¸c nguån lùc bªn ngoµi ®Ó ph¸t huy lîi thÕ vµ nguån lùc bªn trong. Kh«ng chØ thÕ, khi tiÕn hµnh hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ, do míi tiÕp cËn víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi trong mét thêi gian ch­a ph¶i lµ dµi nªn chóng ta kh«ng thÓ hiÓu hÕt ®­îc nh÷ng luËt ch¬i cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay còng nh­ c¸c th«ng lÖ quèc tÕ khi tham gia hîp t¸c víi n­íc ngoµi, v× vËy chóng ta sÏ m¾c ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng va vÊp, h¹n chÕ vµ sÏ ph¶i chÞu kh«ng Ýt nh÷ng thua thiÖt nÕu nh­ chóng ta kh«ng cã mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ giái, chÊt l­îng cao. §iÒu ®ã nãi lªn r»ng viÖc n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ cã vai trß rÊt quan träng trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ cña n­íc ta hiÖn nay. Ngµy nay, c¸c cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ang diÔn ra hÕt søc m¹nh mÏ, v× vËy sù ph¸t triÓn cña tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi nãi chung vµ cña n­íc ta nãi riªng tÊt yÕu ph¶i g¾n c«ng nghiÖp ho¸ víi hiÖn ®¹i ho¸, ph¶i g¾n liÒn víi tiÕn bé cña khoa häc-c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý ngµy cµng cao. §Ó tiÕp thu ®­îc nh÷ng thµnh tùu cña tiÕn bé khoa häc-c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý cao ®ã th× chóng ta ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé khoa häc vµ qu¶n lý kinh tÕ cã chÊt l­îng cao ®Ó cung cÊp cho §¶ng vµ Nhµ n­íc nh÷ng c¬ së khoa häc cho c¸c quyÕt ®Þnh, c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, chiÕn l­îc, kÕ hoach, dù ¸n... ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Lùc l­îng nµy ph¶i biÕt tiÕp thu mét c¸ch th«ng minh nh÷ng tri thøc cña nh©n lo¹i, ®ång thêi tiÕp thu nh÷ng lîi NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc thÕ cña c¸c n­íc ®i sau, biÕt gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong ph¸t triÓn víi xu h­íng ph¸t triÓn ngµy nay cña thÕ giíi. Trong thêi kú nµy, trªn thÞ tr­êng kh«ng chØ diÔn ra sù c¹nh tranh khèc liÖt vÒ c¸c hµng ho¸ vËt chÊt vµ dÞch vô ®­îc s¶n xuÊt ra gi÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, mµ trªn thÞ tr­êng lao ®éng còng diÔn ra sù c¹nh tranh, ®Æc biÖt trong ®ã cã sù c¹nh tranh vÒ c¸c c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ. Sù c¹nh tranh ®ã diÔn ra ë c¶ bªn cung (lµ nh÷ng ng­êi ®­îc ®µo t¹o vµ cã ý muèn trë thµnh ng­êi c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ) vµ bªn cÇu (lµ c¸c c¬ quan cã nhu cÇu tuyÓn c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ). Gi÷a nh÷ng ng­êi cã nhu cÇu, nguyÖn väng lµm c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ th× hä c¹nh tranh nhau ®Ó cã ®­îc nh÷ng chç lµm viÖc thÝch hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh, nh÷ng chç lµm viÖc tèt ®Ó hä cã thÓ lµm viÖc víi hiÖu qu¶ cao nhÊt. Cßn c¸c c¬ quan thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kinh tÕ th× c¹nh tranh víi nhau ®Ó tuyÓn ®­îc c¸c c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ giái, cã ®ñ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc vÒ lµm viÖc cho m×nh. V× vËy viÖc n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ sÏ gióp cho c¸c c¬ quan tuyÓn ®­îc nh÷ng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ nh­ mong muèn phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. 3. Néi dung chÊt l­îng ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ C¸n bé, c«ng chøc nãi chung vµ c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ nã riªng cÇn ph¶i ®­îc ®µo t¹o vµ båi d­ìng mét c¸ch th­êng xuyªn, liªn tôc. §èi víi mçi lo¹i c¸n bé, c«ng chøc l¹i cã mét néi dung ®µo t¹o kh¸c nhau, theo ®ã sÏ cã néi dung vÒ chÊt l­îng ®µo t¹o kh¸c nhau. §èi víi c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ th× chÊt l­îng ®µo t¹o ®­îc thÓ hiÖn qua hai néi dung chÝnh, ®ã lµ ®µo t¹o vµ båi d­ìng cho c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ vÒ tr×nh ®é, n¨ng lùc chuyªn m«n vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc chÝnh trÞ. §µo t¹o vµ båi d­ìng vÒ tr×nh ®é vµ n¨ng lùc chuyªn m«n cho ng­êi c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ sÏ gióp cho hä cã kiÕn thøc ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc, phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c nh©n viªn cÊp d­íi; gióp cho hä cã sù hiÓu biÕt chung vÒ xu h­íng ph¸t triÓn cña x· héi vµ thêi ®¹i. §ång thêi nã còng sÏ gióp cho c¸c c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ më mang tÇm nhËn thøc h­íng vÒ hiÖn ®¹i ho¸, h­íng ra thÕ giíi, h­íng tíi t­¬ng lai cho c¸c c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ. Kh«ng chØ thÕ viÖc nµy gãp phÇn gióp cho c¸c c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch vÊn ®Ò, kh¸i NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc qu¸t c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi ®Ó cã nh÷ng gi¶i ph¸p cho mäi vÊn ®Ò cña ®Êt n­íc ®­îc ®Æt ra. Ngoµi ra cßn lµm cho ng­êi c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ thµnh th¹o nghiÖp vô, chuyªn m«n, kü thuËt vµ cã kinh nghiÖm c«ng t¸c v÷ng vµng. §µo t¹o ®­îc ng­êi c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ giái còng cã nghÜa lµ ph¶i lµm cho hä cã n¨ng lùc qu¶n lý bao gåm n¨ng lùc thùc tÕ vÒ ph©n tÝch t×nh huèng, n¨ng lùc quyÕt s¸ch vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò, n¨ng lùc tæ chøc vµ chØ huy, n¨ng lùc kÝ kÕt vµ phèi hîp ho¹t ®éng. §µo t¹o vµ båi d­ìng phÈm chÊt ®¹o ®øc chÝnh trÞ cho c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ sÏ gióp cho hä cã kh¶ n¨ng lµm viÖc víi con ng­êi vµ uy tÝn cña ng­êi c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ trong tæ chøc sÏ ®­îc n©ng cao lªn, nã gióp ng­êi c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ dÔ dµng h¬n trong viÖc h­íng tíi môc tiªu cña tæ chøc. §iªï ®ã lµm cho hä cã ý thøc chÝnh trÞ, tr×nh ®é chÝnh trÞ, ý thøc tu©n thñ luËt ph¸p vµ c¸c quy t¾c ®iÒu lÖ trong tæ chøc. Cïng víi nh÷ng t­ t­ëng, quan ®iÓm chÝnh trÞ trªn lµ gióp cho hä tù hoµn thiÖn ®¹o ®øc b¶n th©n cña m×nh: trung thùc, cÇn mÉn, nh©n hËu, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao...TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã sÏ t¹o ra uy tÝn cho ng­êi c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ. 4. N©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ. 4.1 .Yªu cÇu n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ. §µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ lµ mét viÖc lµm rÊt cÊp b¸ch hiÖn nay kh«ng chØ riªng ®èi víi n­íc ta mµ ®èi víi tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. ChÝnh v× thÕ mµ viÖc ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ kh«ng thÓ ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch cÈu th¶, viÖc n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o vµ båi d­ìng ®ã ph¶i ®¸p øng ®­îc mét sè yªu cÇu sau: N©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ph¶i ®ång nghÜa víi viÖc x©y dùng ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ®ñ vÒ sè l­îng, cã chÊt l­îng cao, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, cã kiÕn thøc vµ n¨ng lùc qu¶n lý, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu ®­îc nh÷ng kiÕn thøc qu¶n lý kinh tÕ míi cña thÕ giíi vµ biÕt c¸ch øng dông mét c¸ch s¸ng t¹o vµo hoµn c¶nh cô thÓ cña n­íc m×nh. §éi ngò nµy ph¶i cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang m« h×nh kinh tÕ míi kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh NguyÔn ThÞ H¶i Hµ Líp: QLKT 43B