Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Lêi Më §Çu Vèn lµ ph¹m trï cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸, lµ mét trong hai yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸.V× vËy bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò t¹o lËp, qu¶n lý vµ sö dông ®ång vèn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt nh»m ®em l¹i nh÷ng lîi Ých tèi ®a cho doanh nghiÖp. Vèn cè ®Þnh lµ mét trong hai thµnh phÇn cña vèn s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nã tham gia vµo hÇu hÕt c¸c giai ®o¹n vµ gi÷ mét vÞ trÝ quan träng. Vèn cè ®Þnh th­êng chiÕm mét tû lÖ vèn kh¸ lín trong doanh nghiÖp.ViÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh nh­ thÕ nµo ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ sanr xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.V× vËy, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh lu«n lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña mäi doanh nghiÖp. Tõ tÇm quan träng cña vèn nãi chung vµ vèn cè ®Þnh nãi riªng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng Ty ChÌ Long Phó, cïng sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c¸n bé l·nh ®¹o C«ng ty nãi chung, phßng kÕ to¸n tµi chÝnh nãi riªng vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o §Æng H¶i Lý, t«i ®· t×m hiÓu vµ chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông Vèn Cè §Þnh t¹i C«ng ty chÌ Long Phó”. §Ò ¸n m«n häc ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn cßn gåm cã nh÷ng néi dung chÝnh sau ®©y: - Ch­¬ng 1: Nh÷ng lý luËn chung vÒ vèn cè ®Þnh vµ qu¶n lý sö dông Vèn cè ®Þnh. - Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ Vèn cè ®Þnh vµ qu¶n lý, sö dông Vèn cè ®Þnh t¹i C«ng Ty ChÌ Long Phó . - Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông Vèn cè ®Þnh t¹i C«ng Ty ChÌ Long Phó. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n C«ng Ty chÌ Long Phó ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong thêi gian kiÕn tËp t¹i C«ng Ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o §Æng H¶i Lý ®· tËn t×nh h­íng dÉn em hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n m«n häc nµy. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Ch­¬ng 1:Nh÷ng VÊn §Ò Chung VÒ Vèn Cè §Þnh Vµ Qu¶n Lý Sö Dông Vèn Cè §Þnh 1.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ Vèn Cè §Þnh. 1.1.1 Kh¸i niÖm. ViÖc mua s¾m, x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c tµi s¶n cè ®Þnh(TSC§) cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¶i thanh to¸n chi tr¶ b»ng tiÒn. Sè vèn ®Çu t­ øng tr­íc ®Ó mua s¾m, x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c TSC§ h÷u h×nh vµ v« h×nh ®­îc gäi lµ vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. §ã lµ sè vèn ®Çu t­ øng tr­íc v× sè vèn nµy nÕu ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶ sÏ kh«ng mÊt ®i, doanh nghiÖp sÏ thu håi ®­îc sau khi tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô cña m×nh. V× lµ vèn ®Çu t­ øng tr­íc ®Ó ®Çu t­ mua s¾m, x©y dùng c¸c TSC§ nªn quy m« cña Vèn cè ®Þnh lín hay nhá sÏ quy ®Þnh quy m« TSC§, cã ¶nh h­ëng lín tíi tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt vµ c«ng nghÖ, n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Song nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña TSC§ trong qu¸ tr×nh sö dông l¹i cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh, chi phèi ®Æc ®iÓm tuÇn hoµn vµ l­u chuyÓn vèn cè ®Þnh. 1.1.2 §Æc ®iÓm lu©n chuyÓn vèn cè ®Þnh: - Mét lµ: Vèn cè ®Þnh tham gia nhiÒu vµo chu k× s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm, ®iÒu nµy do ®Æc ®iÓm cña TSC§ ®­îc sö dông l©u dµi, trong nhiÒu chu k× s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh. - Hai lµ: Vèn cè ®Þnh lu©n chuyÓn dÇn dÇn tõng phÇn trong c¸c chu k× s¶n xuÊt. Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, mét bé phËn vèn cè ®Þnh ®­îc lu©n chuyÓn vµ cÊu thµnh chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm(d­íi h×nh thø c chi phÝ khÊu hao) t­¬ng øng víi phÇn gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§. - Ba lµ: Sau nhiÒu chu k× s¶n xuÊt vèn cè ®Þnh míi hoµn thµnh mét vßng lu©n chuyÓn. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Sau mçi chu k× s¶n xuÊt phÇn vèn ®­îc lu©n chuyÓn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm dÇn dÇn t¨ng lªn, song phÇn vèn ®Çu t­ ban ®Çu vµo TSC§ l¹i dÇn gi¶m xuèng cho ®Õn khi TSC§ hÕt thêi gian sö dông, gi¸ trÞ cña nã ®­îc chuyÓn dÞch hÕt vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt th× vèn cè ®Þnh míi hoµn thµnh mét vßng lu©n chuyÓn, ®Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn ®· h×nh thµnh nªn nã. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y ta cã thÓ rót ra kh¸i niÖm vÒ vèn cè ®Þnh nh­ sau: “Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp lµ mét bé phËn cña vèn ®Çu t­ øng tr­íc vÒ TSC§ mµ ®Æc ®iÓm cña nã lµ lu©n chuyÓn dÇn dÇn t­ngf phÇn trong nhiÒu chu k× s¶n xuÊt vµ hoµn thµnh mét vßng tuÇn hoµn khi TSC§ hÕt thêi gian sö dông”. 1.1.3 H×nh thøc biÓu hiÖn vèn cè ®Þnh trong doanh nghiÖp. Do ®Æc ®iÓm cña vèn cè ®Þnh vµ TSC§ lµ tham gia vµo nhiÒu chu k× s¶n xuÊt kinh doanh song vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt vµ ®Æc tÝnh sö dông ban ®Çu, gi¸ trÞ cßn l¹i chuyÓn dÞch dÇn dÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. V× vËy, vèn cè ®Þnh lu«n biÓu hiÖn d­íi hai h×nh th¸i :h×nh th¸i hiÖn vËt vµ h×nh th¸i gi¸ trÞ. Vèn cè ®Þnh biÓu hiÖn d­íi h×nh th¸i hiÖn vËt lµ h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ cña TSC§. §ã lµ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, vËt chuyÒn dÉn vµ c«ng cô qu¶n lý trong doanh nghiÖp.Vèn cè ®Þnh biÓu hiÖn d­íi h×nh th¸i gi¸ trÞ lµ thÓ hiÖn mét l­îng gi¸ trÞ ®· ®­îc ®Çu t­ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn nhiÒu chu k× s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.2 Tµi S¶n Cè §Þnh Doanh NghiÖp. 1.2.1 Kh¸i niÖm TSC§ : §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã nguån lùc kinh tÕ nh­: søc lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng vµ t­ liÖu lao ®éng. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc XÐt vÒ thêi gian h÷u dông vµ gi¸ trÞ ban ®Çu, nguån lùc kinh tÕ cña doanh nghiÖp ®­îc chia lµm hai lo¹i, ®ã lµ: TSC§ vµ TSL§. TSC§ lµ c¸c nguån lùc kinh tÕ cã gi¸ trÞ ban ®Çu lín vµ thêi gian h÷u dông dµi. Theo chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ( chuÈn mùc 03,04-quyÕt ®Þnh cña BT BTC sè 149/2001/Q§-BTC ngµy 31/12/2001). Mét nguån lùc cña doanh nghiÖp ®­îc coi lµ TSC§ ph¶i ®ñ 4 tiªu chuÈn sau: - Ch¾c ch¾n thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ trong t­¬ng lai tõ viÖc sö dông tµis¶n ®ã. - Nguyªn gi¸ tµi s¶n ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy. - Thêi gian sö dông ­íc tÝnh trªn mét n¨m. - Cã ®ñ tiªu chuÈn gi¸ trÞ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §Æc ®iÓm chung cña TSC§ trong doanh nghiÖp lµ tham gia vµo nhiÒu chu k× s¶n xuÊt kinh doanh víi vai trß lµ c¸c c«ng cô lao ®éng; Trong qu¸ tr×nh sö dông, TSC§ bÞ hao mßn dÇn. Gi¸ trÞ cña nã ®­îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm, bé phËn gi¸ trÞ chuyÓn dÞch nµy cÊu thµnh mét yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cña nã vÉn ®­îc gi÷ nguyªn trong suèt thêi gian sö dông. Tõ c¸c néi dung trªn cã thÓ ®­a ra ®Þnh nghÜa vÒ TSC§ : “TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín, tham gia nhiÒu chu k× s¶n xuÊt, cßn gi¸ trÞ cña nã th× ®­îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm c¸c chu k× s¶n xuÊt. 1.2.2 Ph©n lo¹i TSC§ trong doanh nghiÖp.  Theo h×nh th¸i biÓu hiÖn kÕt hîp tÝnh chÊt ®Çu t­ gåm cã: - Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. - Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh. - Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh.  Theo quyÒn së h÷u cña TSC§ gåm cã: - Tµi s¶n cè ®Þnh tù cã. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc - Tµi s¶n cè ®Þnh thuª ngoµi.  Theo nguån h×nh thµnh cña TSC§ ta cã: - TSC§ h×nh thµnh b»ng nguån vèn chñ së h÷u. - TSC§ h×nh thµnh b»ng nguån vèn vay.  C¨n cø vµo tÝnh chÊt cña TSC§ trong doanh nghiÖp, gåm cã: - TSC§ dïng cho môc ®Ých kinh doanh. - TSC§ dïng cho môc ®Ých phóc lîi, sù nghiÖp, an ninh quèc phßng. - TSC§ b¶o qu¶n hé, gi÷ hé, cÊt gi÷ hé nhµ n­íc. 1.2.3 KhÊu hao TSC§ . a.Hao mßn TSC§ : Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ bÞ ¶nh h­ëng bëi nhiÒu yÕu tè: nhiÖt ®é, thêi gian, c­êng ®é sö dông,tiÕn bé khoa häc… nªn TSC§ bÞ hao mßn dÇn ®i. Hao mßn TSC§ bao gåm:hao mßn h÷u h×nh vµ hao mßn v« h×nh. - Hao mßn h÷u h×nh lµ sù hao mßn vÒ vËt chÊt vµ gi¸ trÞ cña TSC§ trong qu¸ tr×nh sö dông. VÒ mÆt vËt chÊt, th× ®ã lµ sù thay ®æi tr¹ng th¸i vËt lý ban ®Çu cña c¸c bé phËn, chi tiÕt TSC§ d­íi sù t¸c ®éng cña ma s¸t , t¶i träng, nhiÖt ®é,ho¸ chÊt…®Ó kh«i phôc l¹i gi¸ trÞ sö dông cÇn tiÕn hµnh söa ch÷a thay thÕ.VÒ mÆt gi¸ trÞ, hao mßn h÷u h×nh lµ sù gi¶m dÇn gi¸ trÞ TSC§ cïng víi qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch dÇn tõng phÇn vµo gi¸ trÞ th­¬ng m¹i vµ gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt. - Hao mßn v« h×nh: lµ sù gi¶m sót vÒ gi¸ trÞ trao ®æi cña TSC§ do ¶nh h­ëng cña thiÕt bÞ khoa häc kÜ thuËt. Bao gåm cã hao mßn lo¹i 1, hao mßn lo¹i 2, hao mßn lo¹i 3. b.KhÊu hao TSC§ . §Ó bï ®¾p gi¸ trÞ TSC§ bÞ hao mßn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i chuyÓn dÞch dÇn dÇn gi¸ trÞ hao mßn ®ã vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt trong k× gäi lµ khÊu hao TSC§ . Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc KhÊu hao TSC§ lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn phÇn gi¸ trÞ hao mßn TSC§ , viÖc tÝnh khÊu hao TSC§ lµ nh»m thu håi l¹i vèn ®Çu t­ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó t¸i s¶n xuÊt TSC§ bÞ h­ háng ph¶i thanh lý, lo¹i bá khái qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Cã 4 ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao, bao gåm: - Ph­¬ng ph¸p khÊu hao b×nh qu©n. - Ph­¬ng ph¸p khÊu hao gi¶m dÇn. - Ph­¬ng ph¸p khÊu hao kÕt hîp. - Ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo s¶n l­îng. c.C¸c ph­¬ng ph¸p khÊu hao TSC§:  Ph­¬ng ph¸p khÊu hao b×nh qu©n:lµ ph­¬ng ph¸p tØ lÖ khÊu hao vµ møc khÊu hao hµng n¨m ®­îc x¸c ®Þnh theo møc kh«ng ®æi trong suèt thêi gian sö dông TSC§. C«ng thøc x¸c ®Þnh:Møc khÊu hao hµng n¨m( kh M ) Mkh=NG T Trong ®ã: + NG : nguyªn gi¸ TSC§ . + T : thêi gian sö dông TSC§. - TØ lÖ khÊu hao hµng n¨m:( : tkh) TMkh .100 hay T 1 .100 kh= NG kh=T NÕu doanh nghiÖp trÝch khÊu hao hµng th¸ng th× lÊy møc khÊu hao hµng n¨m chia cho 12 th¸ng.  Ph­¬ng ph¸p khÊu hao gi¶m dÇn: khÊu hao theo sè d­ gi¶m dÇn. C«ng thøc tÝnh:M G . T KH= di k T = T .H k kh s Trong ®ã: G : gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§ ®Çu n¨m. di Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc T: tØ lÖ khÊu hao TSC§ theo ph­¬ng ph¸p sè d­ gi¶m dÇn. k T: tØ lÖ khÊu hao TSC§ theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng. kh H : hÖ sè ®iÒu chØnh ®­îc x¸c ®Þnh tuú thuéc vµo thêi gian sö dông s TSC§ .  KhÊu hao theo tæng sè thø tù n¨m sö dông: M NG .T KH= ki Tki= Sonamsudungconlai(tinhtudaunamkhauhao) Tongsothutucacnamsudung Tki : tØ lÖ khÊu hao TSC§ n¨m i theo ph­¬ng ph¸p tæng sè thø tù n¨m.  Ph­ong ph¸p khÊu hao theo s¶n l­îng: M cho 1 ®¬n vÞ s¶n l­îng = NguyengiaTScodinh KH TongsanluonguoctinhtrongsuotthoigiansudungTSCD M TSC§ trong k× = M cho 1 ®¬n vÞ Sè s¶n l­îng dù tÝnh KH KH x s¶n l­îng thùc hiÖn trong k× 1.3 Qu¶n lý vµ sö dông Vèn cè ®Þnh trong doanh nghiÖp. 1.3.1 Khai th¸c vµ t¹o lËp nguån Vèn cè ®Þnh cña doanh nghÞªp. Khai th¸c vµ t¹o lËp nguån Vèn cè ®Þnh ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t­ TSC§ lµ kh©u ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh qu¶n trÞ Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. C¨n cø vµo c¸c dù ¸n ®Çu t­ TSC§ ®· ®­îc thÈm ®Þnh ®Ó lùa chän vµ khai th¸c c¸c nguån vèn ®Çu t­ phï hîp. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, doanh nghiÖp cã thÓ khai th¸c nguån Vèn ®Çu t­ vµo TSC§ tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nh­: lîi nhuËn ®Ó l¹i t¸i ®Çu t­, tõ nguån vèn liªn doanh liªn kÕt, tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc tµi trî, tõ nguån vèn vay ng©n hµng, tõ thÞ tr­êng vèn…Mçi nguån vèn trªn cã ­u ®iÓm, nh­îc ®iÓm riªng vµ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn kh¸c nhau, chi phÝ sö dông kh¸c nhau; V× thÕ trong khai th¸c, t¹o lËp nguån vèn cè ®Þnh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i chó ý ®a d¹ng ho¸ c¸c nguån tµi trî, c©n nh¾c kü c¸c ­u nh­îc ®iÓm tõng nguån vèn ®Ó lùa chän c¬ cÊu c¸c nguån tµi trî Vèn cè ®Þnh hîp lý vµ cã lîi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc nhÊt cho doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng nh¹y bÐn vµ lu«n ®æi míi c¸c chÝnh s¸ch, c¬ chÕ tµi chÝnh cña nhµ n­íc ®Ó t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp cã thÓ khai th¸c, huy ®éng ®­îc c¸c nguån vèn cÇn thiÕt. 1.3.2 B¶o toµn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông Vèn cè ®Þnh. Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp cã thÓ ®­îc sö dông cho c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ dµi h¹n (mua s¾m, l¾p ®Æt, x©y dùng c¸c TSC§ h÷u h×nh vµ v« h×nh ) vµ c¸c lo¹i ho¹t ®éng kinh doanh th­êng xuyªn (s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô) cña doanh nghiÖp. Do ®Æc ®iÓm cña TSC§ vµ Vèn cè ®Þnh lµ tham gia vµo nhiÒu chu k× s¶n xuÊt kinh doanh song vÉn gi÷ ®­îc nguyªn h×nh th¸i vÊt chÊt vµ ®Æc tÝnh sö dông ban ®Çu(®èi víi TSC§ h÷u h×nh) cßn gi¸ trÞ cßn l¹i chuyÓn dÞch dÇn dÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. V× thÕ néi dung b¶o toµn Vèn cè ®Þnh lu«n bao gåm hai mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ.Trong ®ã b¶o toµn vÒ mÆt hiÖn vËt lµ c¬ së , tiÒn ®Ò ®Ó b¶o toµn Vèn cè ®Þnh vÒ mÆt gi¸ trÞ. B¶o toµn Vèn cè ®Þnh vÒ mÆt hiÖn vËt kh«ng ph¶i chØ lµ gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt vµ ®Æc tÝnh sö dông ban ®Çu cña TSC§ mµ quan träng h¬n lµ duy tr× th­êng xuyªn n¨ng lùc s¶n xuÊt ban ®Çu cña nã.§iÒu ®ã cã nghÜa lµ trong qu¸ tr×nh sö dông doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ kh«ng lµm mÊt m¸t TSC§, thùc hiÖn ®óng quy chÕ sñ dông, b¶o d­ìng sña ch÷a TSC§ nh»m duy tr× vµ n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña TSC§ , kh«ng ®Ó TSC§ bÞ h­ háng tr­íc thêi h¹n quy ®Þnh. Mäi TSC§ cña doanh nghiÖp ph¶i cã hå s¬ theo dâi riªng.Cuèi n¨m tµi chÝnh doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª TSC§ ; mäi tr­êng hîp thõa,thiÕu TSC§ ®Òu ph¶i lËp biªn b¶n , t×m nguyªn nh©n vµ cã biÖn ph¸p sö lý. B¶o toµn Vèn cè ®Þnh vÒ mÆt gi¸ trÞ lµ ph¶i duy tr× ®­îc gi¸ trÞ thùc (søc mua) cña vèn cè ®Þnh ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i so víi thêi ®iÓm bá vèn ®Çu t­ bn ®Çu bÊt kÓ sù biÕn ®éng gi¸ c¶, sù thay ®æi cña tØ gi¸ hèi ®o¸i, ¶nh h­ëng cña tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Trong c¸c doanh nghiÖp nguyªn nh©n kh«ng b¶o toµn Vèn cè ®Þnh cã thÓ chia lµm 2 lo¹i: Nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan.C¸c nguyªn nh©n chñ quan phæ biÕn lµ:do c¸c sai lÇm trong quyÕt ®Þnh ®Çu t­ TSC§ , do viÖc qu¶n lý, sö dông TSC§ kÐm hiÖu qu¶…c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan th­êng lµ: do rñi ro bÊt ngê trong kinh doanh (thiªn tai, ®Þch ho¹…), do tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt, do biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr­êng. Mét sè biÖn ph¸p ®Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn Vèn cè ®Þnh: - Ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng gi¸ trÞ cña TSC§ t¹o ®iÒu kiÖn ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c t×nh h×nh biÕn ®éng cña Vèn cè ®Þnh, quy m« ph¶i b¶o toµn. §iÒu chØnh kÞp thêi gi¸ trÞ cña TSC§ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ khÊu hao , kh«ng ®Ó mÊt vèn cè ®Þnh. Th«ng th­êng cã 3 ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chñ yÕu sau: §¸nh gi¸ TSC§ theo gi¸ nguyªn thuû(nguyªn gi¸): Lµ toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ cña doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó cã ®­îc TSC§ cho ®Õn khi ®­a TSC§ vµo ho¸t ®éng b×nh th­êng nh­ gi¸ mua thùc tÕ cña TSC§, c¸c chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì,l¾p ®Æt, ch¹y thö, l·i tiÒn vay ®Çu t­ TSC§ khi ch­a bµn giao vµ ®­a vµo sö dông , thuÕ vµ lÖ phÝ tr­íc b¹ nÕu cã…Tuú theo tõng lo¹i TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh, nguyªn gi¸ TSC§ ®­îc x¸c ®Þnh víi néi dung cñ thÓ kh¸c nhau. - ¦u®iÓm: cho doanh nghiÖp thÊy ®­îc sè tiÒn vèn ®Çu t­ mua s¾m TSC§ ë thêi ®iÓm ban ®Çu. - Nh­îc ®iÓm: do sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ nªn cã thÓ dÉn tíi sù kh¸c nhau vÒ gi¸ trÞ ban ®Çu cña cïng mét lo¹i TSC§ nÕu ®­îc mua s¾m ë nh÷ng thêi k× kh¸c nhau. §¸nh gi¸ TSC§ theo gi¸ trÞ kh«i phôc(cßn gäi lµ ®¸nh gi¸ l¹i): Lµ gi¸ trÞ ®Ó mua s¾m TSC§ ë t¹i thêi ®iÓm ®¸nh gi¸. Do ¶nh h­ëng cu¶ tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt, gi¸ ®¸nh l¹i th­êng thÊp h¬n gi¸ trÞ nguyªn thuû. - ¦u ®iÓm: thèng nhÊt møc gi¸ c¶ cña TSC§ ®­îc mua s¾m ë thêi ®iÓm kh¸c nhau vÒ thêi ®iÓm ®¸nh gi¸. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc - Nh­îc ®iÓm: rÊt phøc t¹p, do ®ã th­êng sang mét sè n¨m nhÊt ®Þnh ng­êi ta míi ®¸nh gi¸ l¹i mét lÇn. §¸nh gi¸ TSC§ theo gi¸ trÞ cßn l¹i: Lµ phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§ ch­a chuyÓn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm.Gi¸ trÞ cßn l¹i cã thÓ tÝnh theo gi¸ trÞ ban ®Çu(gäi lµ gi¸ trÞ nguyªn thuû cßn l¹i) hoÆc gi¸ ®¸nh l¹i(gäi lµ gi¸ trÞ kh«i phôc cßn l¹i). ¦u ®iÓm:®¸nh gi¸ gi¸ trÞ cßn l¹i tÝnh theo nguyªn gi¸ cho phÐp thÊy ®­îc møc ®é thu håi vèn ®Çu t­ ®Õn thêi ®iÓm ®¸nh gi¸.Tõ ®ã gióp cho viÖc lùa chän chÝnh s¸ch khÊu hao ®Ó thu håi sè vèn ®Çu t­ cßn l¹i ®Ó b¶o toµn vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Lùa chän ph­¬ng ph¸p khÊu hao vµ x¸c ®Þnh møc khÊu hao phï hîp , kh«ng ®Ó mÊt vèn vµ h¹n chÕ tèi ®a ¶nh h­ëng bÊt lîi cña hao mßn v« h×nh.Nguyªn t¾c chung lµ møc khÊu hao ph¶i phï hîp víi hao mßn thùc tÕ cña TSC§ (c¶ hao mßn h÷u h×nh vµ hao mßn v« h×nh). NÕu khÊu hao thÊp h¬n møc hao mßn thùc tÕ sÏ kh«ng ®¶m b¶o thu håi ®ñ vèn khi TSC§ hÕt thêi h¹n sö dông.Ng­îc l¹i sÏ lµm t¨ng chi phÝ mét c¸ch gØa t¹o, lµm gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp.V× vËy doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt cô thÓ mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt ®Çu vµo vµ gi¸ b¸n s¶n phÈm ë ®Çu ra ®Ó cã chÝnh s¸ch khÊu hao phï hîp víi quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng, võa ®¶m b¶o thu håi ®ñ vèn, võa kh«ng g©y nªn sù ®ét biÕn tron gi¸ c¶. Chó träng ®æi míi trang thiÕt bÞ, ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ hiÖn cã cña doanh nghiÖp c¶ vÒ thêi gian vµ c«ng suÊt. KÞp thêi thanh lý c¸c TSC§ kh«ng cÇn dïng hoÆc ®· h­ háng, kh«ng dù tr÷ qu¸ møc c¸c TSC§ ch­a cÇn dïng. Thùc hiÖn tèt chÕ ®é b¶o d­ìng, söa ch÷a dù phßng TSC§, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng TSC§ h­ háng tr­íc thêi h¹n sö dông hoÆc h­ háng bÊt th­êng g©y thiÖt h¹i ngõng s¶n xuÊt. Trong tr­êng hîp TSC§ ph¶i tiÕn hµnh söa ch÷a lín, cÇn c©n nh¾c tÝnh to¸n kÜ hiÖu qu¶ cña nã. NÕu chi phÝ söa ch÷a TSC§ mµ lín h¬n mua s¾m thiÕt bÞ míi th× nªn thay thÕ TSC§ cò.