Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª Lêi nãi ®Çu §Êt n­íc ta ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­¬ng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ viÖc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµ mét tÊt yÕu. Tr¶i qua suèt chÆng ®­êng ®æi míi nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· vµ ®ang h×nh thµnh mét thÞ tr­¬ng kinh tÕ cã sù c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp. ThÞ tr­êng qu¶ng c¸o cña ViÖt Nam ®­îc dù ®o¸n trong n¨m 2006 cã møc t¨ng tr­ëng 28%, mét møc t¨ng tr­ëng gÊp 5 lÇn møc t¨ng tr­ëng trung b×nh cña thÞ tr­êng qu¶ng c¸o thÕ giíi ( 5%), sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­¬ng nµy sÏ trë nªn gay g¾t h¬n bao giê hÕt, sù x©m nhËp cña c¸c c«ng ty qu¶ng c¸o n­íc ngoµi sÏ cµng lµm thÞ tr­êng nµy nãng báng h¬n. §iÒu nµy còng cho th©y nh÷ng thay ®æi trong nhËn thøc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®èi víi qu¶ng c¸o. C«ng cô qu¶ng c¸o ngµy cµng ®­îc khai th¸c m¹nh mÏ, triÖt ®Ó vµ trë thµnh c«ng cô quan träng, hiÖu qu¶ ®Ó c¸c doanh nghiÖp qu¶ng b¸ cho th­¬ng hiÖu cña m×nh trªn thÞ tr­êng, t¹o dùng mét chç ®øng v÷ng ch¾c cho th­¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp trong t©m trÝ kh¸ch hµng. MÆt kh¸c nhËn thøc cña ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam ®èi víi c¸c th«ng tin qu¶ng c¸o còng ®· cã nh÷ng thay ®æi rÊt lín. V× vËy yªu cÇu ®Æt ra cho c¸c th«ng tin qu¶ng c¸o ®Ó cã thÓ ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp cµng kh¾t khe h¬n, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp khi x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o ph¶i ®Çu t­ cã tÝnh chiÕn l­îc vµ hîp lý h¬n. Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp cña nhµ n­íc ®· cã bÒ giÇy truyÒn thèng ph¸t triÓn trªn 100 n¨m qua ®· phÇn nµo cã ®­îc chç ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam vµ dµnh ®­îc t×nh c¶m yªu mÕn cña kh¸ch hµng. Qu¶ng c¸o ®· ®ãng gãp kh«ng nhá cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®i lªn, cho viÖc qu¶ng b¸ s¶n phÈm- th­¬ng hiÖu, l«i kÐo vµ duy tr× lßng trung thµnh cña kh¸ch hµng trong nhiÒu n¨m qua cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi, chóng ta ph¶i thõa nhËn r»ng qu¶ng c¸o lu«n mang l¹i gi¸ trÞ lan truyÒn v« cïng to lín cho doanh nghiÖp. Tuy vËy c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi 1 Líp: Marketing 44b Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª vÉn ch­a thùc sù t¹o ®­îc nh÷ng Ên t­îng s©u s¾c cho kh¸ch hµng, ch­a cã tÝnh s¸ng t¹o vµ cßn nhiÒu ®iÓm cßn bÊt cËp trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o. H¬n n÷a, sang n¨m 2006 nµy, khi mµ qu¶ng c¸o cµng bïng næ h¬n bao giê hÕt c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, xu h­íng tiªu dïng hµng ho¸ v× th­¬ng hiÖu lµ mét tÊt yÕu. Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi còng ®ang ®­a ra s¶n phÈm míi lµ lo¹i bia chai 330ml nªn viÖc qu¶ng c¸o ®Ó qu¶ng b¸ cho s¶n phÈm nµy nh»m môc ®Ých x©m nhËp vµo thÞ tr­êng cao cÊp vµ thÞ tr­¬ng miÒn Nam vµ suÊt khÈu cµng ®Æt ra cÊp thiªt nhÊt. C¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o cÇn ph¶i cã chÊt l­îng, ®éc ®¸o, s¸ng t¹o, thu hót ®­îc sù chó ý cña kh¸ch hµng vµ cuèi cïng lµ t¹o niÒm tin th«i thóc kh¸c hµng uèng bia cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi. Trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng tiªu thô – thÞ tr­êng cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi, cã sù h­íng dÉn d×u d¾t cña anh §¹t vµ tËp thÓ phßng tiªu thô vµ thÊy gi¸o h­íng dÉn GS.TS TrÇn Minh §¹o em ®· chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn chiÕn l­îc qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi “ lµm chuyªn ®Ò thùc tËp. Trong chuyªn ®Ò em chñ yÕu tËp trung nghiªn cøu ®Õn thùc tr¹ng ho¹t ®éng Qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi. Tõ ®ã ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p gióp cho viÖc hoµn thiÖn chiÕn l­îc qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi, ®Ó qu¶ng c¸o cã thÓ cã nh÷ng ®ãng gãp h¬n n÷a trong viÖc qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi. Chuyªn ®Ò nµy ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ®­îc tr×nh bµy thµnh 3 phÇn nh­ sau: Ch­¬ng I: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi Ch­¬ng II: Ph©n tÝch ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi 2 Líp: Marketing 44b Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª Ch­¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi Do thêi gian cã h¹n vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái sai sãt, thõa thiÕu. VËy nªn kÝnh mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy gi¸o ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®­îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n anh §¹t, tËp thÓ phßng tiªu thô Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi – thÇy gi¸o h­íng dÇn, GS.TS TrÇn Minh §¹o trong thêi gian qua ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 3 Líp: Marketing 44b Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª Ch­¬ng 1 thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña tæng c«ng ty bia- r­îu- n­íc gi¶i kh¸t hµ néi i. Tæng Quan VÒ Tæng C«ng Ty Bia - R­îu - NGK Hµ Néi 1.1. Tæng quan vÒ tæng c«ng ty Tªn giao dÞch: Tæng C«ng Ty Bia- R­îu- N­íc Gi¶I Kh¸t Hµ Néi Tªn TiÕng ViÖt: HanoiBeer-Alcohol-Beverage Corporation. Tªn viÕt t¾t: HABECO §Þa ChØ: 183 Hoµng Hoa Th¸m- Ba §×nh Hµ Néi. §iÖn Tho¹i: (84.4) 8.453843 Fax: (84.4) 8.464549 Email: vinabeco@hn.vnn.vn Website: http://www.moi.gov.vn/Trang vang/ Ngµnh: Bia – R­¬u – N­íc Gi¶i Kh¸t. 1.2. H×nh thøc së h÷u: Doanh nghiÖp quèc doanh cña nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 75/2003/Q§-BCN ngµy 06/05/2003 cña Bé Tr­ëng Bé C«ng NghiÖp vµ ®­îc chuyÓn ®æi tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con theo QuyÕt ®Þnh sè 36/2004/Q§ - BCN ngµy 11/05/2004 cña Bé Tr­ëng Bé C«ng NghiÖp. Tªn Th­¬ng HiÖu: HABECO. Logo Vµ Slogan: BÝ quyÕt duy nhÊt-TruyÒn thèng tr¨m n¨m ý nghÜa logo: - §Æc tr­ng cho v¨n ho¸ Hµ Néi víi Chïa Mét Cét. - BiÓu t­îng ®¼ng cÊp víi 5 ng«i sao. - BiÓu t­îng cho søc m¹nh víi 5 chó gÊu. 4 Líp: Marketing 44b Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª - Th«ng ®iÖp göi tíi kh¸ch hµng lµ HABECO, since 1890. Slogan : TruyÒn thèng tr¨m n¨m. 1.3. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn: TiÒn th©n cña Tæng c«ng ty lµ Nhµ m¸y Bia Hommel, Nhµ m¸y Bia Hµ Néi, C«ng ty Bia Hµ Néi, cã truyÒn thèng trªn 100 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn víi nh÷ng cét mèc lÞch sö nh­: - N¨m 1890: nhµ m¸y bia Hommel ®­îc x©y dùng vµ s¶n xuÊt nh÷ng mÎ bia ®Çu tiªn. - N¨m 1957: nhµ m¸y bia Hommel ®­îc kh«I phôc, ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y Bia Hµ Néi. - N¨m 1993: nhµ m¸y Bia Hµ Néi ®· ®­îc ®æi tªn thµnh C«ng ty Bia Hµ Néi vµ b¾t ®Çu qu¸ tr×nh ®Çu t­ míi thiÕt bÞ n©ng c«ng suÊt lªn 50 triÖu lÝt / n¨m. -N¨m 2003: Tæng C«ng ty Bia – R­îu – N­íc gi¶I kh¸t Hµ Néi ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i C«ng ty Bia Hµ Néi vµ mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty R­îu – Bia – N­íc gi¶i kh¸t ViÖt Nam. - N¨m 2004 dù ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, n©ng cao c«ng suÊt bia Hµ Néi lªn 100 triÖu lÝt/n¨m ®· hoµn tÊt vµ ®­a vµo sö dông, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña ng­êi tiªu dïng vÒ c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng. §Õn nay, Tæng c«ng ty gi÷ vai trß C«ng ty mÑ víi nhiÒu c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt, ®¬n vÞ phô thuéc tr¶i dµi tõ miÒn Trung Qu¶ng B×nh ®Õn c¸c tØnh, thµnh phÝa B¾c, ®ã lµ: C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn R­îu Hµ Néi, C«ng ty CP Bia Thanh Ho¸, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – H¶i D­¬ng, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – Qu¶ng B×nh, C«ng ty CP Bao b× Bia R­îu NGK, C«ng ty TNHH Thuû tinh SanMiguel Yamamura H¶i Phßng, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – Th¸i B×nh, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – Qu¶ng Ninh, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – H¶i Phßng. 1.4. LÜnh vùc , ngµnh nghÒ kinh doanh. C«ng ty mÑ ®­îc kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ chñ yÕu sau: a, S¶n xuÊt, kinh doanh c¸c lo¹i: bia, r­îu, n­íc gi¶i kh¸t, cån, bao b×. 5 Líp: Marketing 44b Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª b, XuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i: s¶n phÈm bia, r­îu, n­íc gi¶i kh¸t, cån, bao b×, vËt t­ nguyªn liÖu, c¸c lo¹i h­¬ng liÖu, n­íc cèt ®Ó s¶n xuÊt bia r­îu, n­íc gi¶i kh¸t, c¸c lo¹i thiÕt bÞ chuyªn ngµnh bia, r­îu, n­íc gi¶i kh¸t, c, DÞch vô ®Çu t­, t­ vÊn , nghiªn cøu, ®µo t¹o, chuyÓn giao c«ng nghÖ, thiÕt kÕ, chÕ t¹o, x©y, l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh chuyªn ngµnh bia, r­îu, n­íc gi¶i kh¸t. d, T¹o nguån vèn ®Çu t­, cho vay vèn, ®Çu t­ vèn vµo c¸c c«ng ty con, C«ng ty liªn kÕt. ®, Kinh doanh kh¸ch s¹n, du lÞch, héi chî triÓn l·m, th«ng tin qu¶ng c¸o vµ c¸c ngµnh nghÒ kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt II. Thùc Tr¹ng S¶n XuÊt Kinh Doanh Cña Tæng c«ng ty Bia - R­îu - N­íc gi¶i Kh¸t Hµ Néi : 2. §¸nh Gi¸ N¨ng Lùc Kinh Doanh Cña Tæng C«ng Ty: 2.1. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh: Nguån vèn: Vèn ®iÒu lÖ t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp Tæng C«ng Ty n¨m 2003 la: 710.824.000.000VN§. Sè ®¨ng ký kinh doanh: 113641- DNNN. Tµi kho¶n cò: 431101.000006 Tµi kho¶n míi: 1500.311.000006 T¹i Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n. Chi nnh¸nh Hµ Néi: 77 L¹c Trung- Hai Bµ tr­ng – Hµ Néi. 6 Líp: Marketing 44b Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª B¶ng 1: B¶ng C©n §èi KÕ To¸n Tõ N¨m 2001 – 2004 (2005 ch­a tæng kÕt) Tµi s¶n N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 I. TSL§ & ®Çu t­ ng¾n h¹n 338.840,15 487.580,18 798.816,43 1.081.728,23 1. TiÒn mÆt 278.131,76 400.222,74 657.292,76 889.651,28 2. Kho¶n ph¶i thu 6.036,52 80686,36 13.561,07 18.544,68 3. Hµng tån kho 48.887,65 70.347,77 114.629,99 155.395,80 4. TSL§ kh¸c 3.369,65 4.848,39 7.383,36 10.149,34 II TSL§ & ®Çu t­ dµi h¹n 146.416,5 210.688,67 339.732,57 461.522,49 1. TSL§ h÷u h×nh 122.196,52 175.836,90 281.936,83 383.445,67 Nguyªn gi¸ 356.005,47 512.280,52 843.094,41 1.140.659,73 KhÊu hao -258.906,77 -372.558,58 -608.266,83 -824.261,20 2. TSC§ v« h×nh 2.931,39 4.218,18 6.383,54 9.279,99 Nguyªn gi¸ 3.864,16 5.560,40 9.135,03 12.363,51 KhÊu hao -932,77 -1.342,23 -2.296,49 -3.083,52 3. §Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 2.021,08 2.908,27 4.714,34 6.397,57 4. Chi phÝ XDCB dë dang 19.267,50 27.725,32 46.242,86 62.399,25 Tæng tµi s¶n =I+II 485.256,65 698.268,85 1.138.549,00 1.543.250,73 Nguån vèn I. Nî ph¶i tr¶ 69.869,26 100.539,64 164.150,89 222.439,90 1. Nî ng¾n h¹n 67.972,70 97.810,54 159.734,02 216.444,09 2. Nî dµi h¹n 115,52 166,23 216,84 308,61 3. Nî kh¸c 1.781,04 2.562,86 4.200,04 5.687,21 II. Nguån vèn chÝnh s¸ch 415.387,39 597.929,22 974.398,11 1.320.810,83 Tæng nguån vèn 485.256,65 698.268,85 1.138.549,00 1.543.250,73 ( Nguån: Phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n) 7 Líp: Marketing 44b Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª B¶ng 2: C¬ cÊu vèn cña c«ng ty bia Hµ Néi(2003) STT Lo¹i vèn Sè l­îng Tû träng (%) (tû ®ång) * Vèn cè ®Þnh 187 100 1. -Vèn ng©n s¸ch 63 34 -Vèn tù bæ xung 16 10 -Vèn vay 66 35 -Vèn chiÕm dông 34 21 * Vèn l­u ®éng 33 100 2. -Vèn ng©n s¸ch cÊp 29 88 -Vèn tù bæ xung 4 12 (Nguån: Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n) Qua B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ta thÊy nguån vèn cña Tæng c«ng ty chñ yÕu lµ vèn ng©n s¸ch chiÕm h¬n 86% tæng vèn, vèn ®i vay chiÕm mét tû lÖ nhá vµ chñ yÕu lµ vay ng¾n h¹n. Tai s¶n l­u ®éng chñ yÕu lµ tiÒn mÆt, Tæng c«ng ty sö dông ph­¬ng thøc b¸n hµng tr¶ tiÒn ngay ( hoÆc tr¶ chËm trong thêi gian ng¸n vµ chØ víi sè l­îng nhá) nªn c¸c kho¶n ph¶i thu thÊp, chØ chiÕm kho¶ng 1,5%. Tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc ®Çu t­ nhiÒu, n¨m s¨u cao h¬n n¨m tr­íc ®Æc biÖt n¨m 2003 nguyªn gi¸ TSC§ t¨ng h¬n 331 tû so víi n¨m 2002vµ n¨m 2004 t¨ng gÇn 300 tû so víi n¨m 2003. 2.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt. ThiÕt bÞ c«ng nghÖ (phÇn cøng) chñ yÕu lµ nhËp tõ c¸c n­íc ch©u ¢u vµ ®­îc gióp ®ì cña c¸c n­íc nh­ §øc, TiÖp Kh¾c… Tuy nhiªn, hÖ thèng c¸n bé kü thuËt Tæng c«ng ty ®· tõng b­íc tr­ëng thµnh vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, cã thÓ ®¶m nhiÖm còng nh­ c¶i tiÕn mét sè kh©u – giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn. HiÖn t¹i Tæng c«ng ty ®ang së h÷u mét d©y truyÒn trang thiÕt bÞ t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i bao gåm: - HÖ thèng thiÕt bÞ nÊu vµ nhµ nÊu cña §øc c«ng suÊt 100 triÖu lÝt/n¨m 8 Líp: Marketing 44b Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª - HÖ thèng lªn men cña CHLB §øc c«ng suÊt 50 triÖu lÝt/n¨m - HÖ thèng thu håi CO cña §an M¹ch 2 - HÖ thèng chiÕt bia lon cña CHLB §øc 7500 lon/h - HÖ thèng chiÕt bia chai cña CHLB §øc 150000 chai/h - D©y chuyÒn chiÕt chai hiÖn ®¹i cña §øc 30000 chai/h - HÖ thèng l¹nh cña NhËt - HÖ thèng lß dÇu cña §µi Loan 10 tÊn h¬i/h - HÖ thèng xö lý n­íc hiÖn ®¹i cña §øc - HÖ thèng xö lý n­íc th¶i chèng « nhiÔm m«i tr­êng… HÖ thèng trang thiÕt bÞ hiÖn cã cña Tæng c«ng ty cho phÐp s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao tuy nhiªn víi c«ng suÊt hiÖn t¹i ch­a thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tiªu thô cña thÞ tr­êng. V× vËy nã cã ¶nh h­ëng lín tíi viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô cña Tæng c«ng ty. 9 Líp: Marketing 44b Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª B¶ng 3: S¬ §å Quy Tr×nh C«ng NghÖ S¶n XuÊt Bia Cña C«ng Ty Bia Hµ Néi. G¹o + Malt L¾ng malt trong ë n® Lµm s¹ch Lµm s¹ch Men gièng Lªn men Xay Ng©m KhÝ s¹ch Hå ho¸ Xay Läc b·o hoµ CO2 DÞch ho¸ T¨ng chøa ¸p lùc §¹m ho¸ §un s«i Chai Lon Keg §­êng ho¸ 1 §­êng ho¸ Röa chai Röa lon Röa 2 B· bia Läc ChiÕt chai ChiÕt lon ChiÕt Hoa §ãng nót GhÐp mÝ XuÊt §un hoa §­êng Thanh Thanh trïng trïng B· bia T¸ch b· bia KiÓm tra L¾ng §ãng kÐt ®Çy v¬i trong H¹ nhiÖt D¸n nh·n §ãng hép ®é KhÝ s¹ch Lªn men NhËp kho NhËp kho Men s¬ bé gièng Thu håi Lªn men XuÊt XuÊt CO2 chÝnh Thu håi men Lªn men phô 10 Líp: Marketing 44b