Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1 Lêi më ®Çu Trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp th× c«ng t¸c kÕ to¸n lµ c«ng t¸c quan träng lu«n ®­îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m v× chóng g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp ®øng tr­íc sù c¹nh tranh gay g¾t víi nhau, kh«ng chØ c¸c doanh nghiÖp t¨ng c­êng ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng mµ cßn ph¶i quan t©m tíi c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n vµ nguån vèn cña m×nh. Qu¶n lý kinh tÕ cña doanh nghiÖp ®¶m b¶o thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®iÒu quan träng lµ ph¶i tù bï ®¾p ®­îc toµn bé chi phÝ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ kÕt qu¶ cuèi cïng lµ ph¶i cã l·i. Muèn vËy, doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý tèt tµi s¶n vµ nguån vèn cña m×nh ®Ó tõ ®ã tÝnh to¸n c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sao cho hiÖu qu¶ . §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã, c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn n¾m b¾t mét l­îng th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt. C¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng vµ c¸c th«ng tin trong néi bé doanh nghiÖp. V× vËy, mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ quan träng nhÊt cña doanh nghiÖp lµ c«ng t¸c kÕ to¸n. C«ng t¸c kÕ to¸n cã nhiÖm vô cung cÊp th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi chÝnh x¸c ®Çy ®ñ sè liÖu cho c¸c nhµ qu¶n lý. Tõ ®ã c¸c nhµ qu¶n lý sÏ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp víi sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ tµi liÖu quan träng ®Î nghiªn cøu , ®¸nh gi¸ tæng qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, tr×nh ®é sö dông vèn vµ triÓn väng kinh tÕ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, Em ®· ®i s©u t×m hiÓu vÒ lÜnh vùc nµy vµ em ®· chän tªn cho ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ViÖt nam" Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2 MÆc dï ®· ®Ó t©m nghiªn cøu ®Ò tµi nµy nh­ng do cßn cã nh÷ng h¹n chÕ vÒ kinh nghiÖm thùc tiÔn, vÒ nguån tµi liÖu... nªn ®Ò ¸n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù phª b×nh vµ chØ b¶o cña c¸c thÇy c« ®Ó bµi viÕt cã thÓ hoµn thiÖn h¬n. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3 phÇn I lý luËn chung vÒ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n I. Môc ®Ých, kh¸i niÖm, vai trß vµ ý nghÜa cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 1. Môc ®Ých cña B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Héi ®ång ChuÈn mùc KÕ to¸n quèc tÕ IASC ®· ®­a ra "nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ viÖc lËp vµ tr×nh bµy c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh" n¨m 1998. vÝ dô nh­: §­a ra c¸c kh¸i niÖm lµm c¬ së cho viÖc lËp vµ tr×nh bµy c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸c ®èi t­îng sö dông bªn ngoµi; hoÆc h­íng dÉn viÖc lËp tiªu chuÈn kÕ to¸n cho qu¸ tr×nh x©y dùng c¸c chuÈn mùc vµ trî gióp nh÷ng ng­êi lËp b¸o c¸o… ViÖc ¸p dông nh÷ng chuÈn mùc kÕ to¸n ®­îc quèc tÕ chÊp nhËn nh­ lµ mét biÖn ph¸p cÇn thiÕt t¹o tÝnh minh b¹ch vµ gi¶i thÝch ®óng ®¾n c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n kh«ng n»m ngoµi nh÷ng chuÈn mùc quèc tÕ, nªn nã còng thÓ hiÖn tÝnh minh b¹ch trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. §©y chÝnh lµ môc ®Ých cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh nãi chung cña c¸c doanh nghiÖp hay lµ môc ®Ých cña B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n nãi riªng. TÝnh minh b¹ch cña B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®­îc ®¶m b¶o th«ng qua viÖc c«ng bè ®Çy ®ñ vµ cã thuyÕt minh râ rµng vÒ nh÷ng th«ng tin h÷u Ých, cÇn thiÕt cho viÖc ra quyÕt ®Þnh kinh tÕ cña nhiÒu ®èi t­îng sö dông. 2. Kh¸i niÖm b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng thÓ, lµ b¶ng tæng hîp - c©n ®èi tæng thÓ ph¶n ¸nh tæng hîp t×nh h×nh vèn kinh doanh cña ®¬n vÞ c¶ vÒ tµi s¶n vµ nguån vèn hiÖn cã cña ®¬n vÞ ë mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Thêi ®iÓm quy ®Þnh lµ ngµy cuèi cïng cña mét kú b¸o c¸o. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4 Thùc chÊt cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ b¶ng c©n ®èi gi÷a tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n cña doanh nghiÖp cuèi kú h¹ch to¸n. Sè liÖu trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cho biÕt toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp theo c¬ cÊu tµi s¶n , nguån vèn, vµ c¬ cÊu nguån vèn h×nh thµnh c¸c tµi s¶n ®ã. C¨n cø vµo B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, ta cã thÓ nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp . §ã lµ kh¸i niÖm vÒ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña ViÖt nam, vµ kh«ng n»m ngoµi nh÷ng chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ ( xem: C¸c sù kiÖn x¶y ra sau ngµy lËp B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n IAS 10 - C¸c chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ) 3. Vai trß cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cã mét vai trß quan träng, bëi nã lµ tµi liÖu ®Ó nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ tæng qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tr×nh ®é sö dông vèn ë mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Thêi ®iÓm quy ®Þnh lµ ngµy cuèi cïng cña kú b¸o c¸o. §ång thêi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cßn thÓ hiÖn triÓn väng kinh tÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. 4. ý nghÜa cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Th«ng qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, ta cã thÓ xem xÐt quan hÖ c©n ®èi tõng bé phËn vèn vµ nguån vèn, còng nh­ c¸c mèi quan hÖ kh¸c. Vµ th«ng qua viÖc nghiªn cøu c¸c mèi quan hÖ ®ã gióp cho ng­êi qu¶n lý thÊy râ t×nh h×nh huy ®éng nguån vèn chñ së h÷u vµ nguån vay nî ®Ó mua s¾m tõng lo¹i tµi s¶n, hoÆc quan hÖ gi÷a c«ng nî kh¶ n¨ng thanh to¸n, kiÓm tra c¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng , kiÓm tra t×nh h×nh chÊp hµnh kÕ ho¹ch…Tõ ®ã ph¸t hiÖn ®­îc t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi, vµ cã ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p kÞp thêi ®¶m b¶o c¸c mèi quan hÖ c©n ®èi vèn cho ho¹t ®éng tµi chÝnh thùc sù trë nªn cã hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm vµ cã lîi cho doanh nghiÖp. II. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: kÕt cÊu, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 1. KÕt cÊu cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5 KÕt cÊu cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cã thÓ lµ mét trong hai kiÓu: b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n kÕt cÊu däc, vµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n kÕt cÊu ngang theo hai mÉu sau ®©y: b¶ng sè 1: b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (KiÓu kÕt cÊu däc) TT chØ tiªu sè tiÒn Tµi s¶n (vèn) (vèn ph©n theo kÕt cÊu) … … … … … … tæng céng A Tæng céng Nguån vèn (Nguån h×nh thµnh cña vèn) … … … … … … tæng céng B b¶ng sè 2: b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (KiÓu kÕt cÊu ngang) Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6 tµi s¶n tiÒn nguån vèn tiÒn I. Tµi s¶n I. Nguån vèn II.Tµi s¶n II. Nguån vèn Céng tµi s¶n a céng nguån vèn A Dï kÕt cÊu kiÓu b¶ng däc hay b¶ng ngang th× B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n còng ®Òu ®­îc chia lµm 2 phÇn: PhÇn tµi s¶n vµ phÇn nguån vèn, ®­îc thÓ hiÖn trong néi dung cña B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n nh­ sau: 2. Néi dung cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Néi dung cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lu«n lu«n bao gåm hai phÇn: - PhÇn tµi s¶n: Ph¶n ¸nh vèn theo h×nh th¸i tµi s¶n - Nguån vèn: Ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh c¸c lo¹i vèn- nguån cña tµi s¶n * PhÇn Tµi s¶n: ph¶n ¸nh toµn bé tµi s¶n hiÖn cã cña ®¬n vÞ t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o theo c¬ cÊu tµi s¶n vµ h×nh thøc tån t¹i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp . C¸c tµi s¶n nµy ®­îc ph©n theo nh÷ng tiªu thøc nhÊt ®Þnh ®Ó ph¶n ¸nh ®­îc kÕt cÊu cña vèn kinh doanh . C¸c lo¹i tµi s¶n th­êng s¾p xÕp theo tÝnh lu©n chuyÓn cña tµi s¶n. Cô thÓ nh­ sau: - Tµi s¶n cè ®Þnh (®· vµ ®ang h×nh thµnh) vµ c¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n. - Sau ®ã lµ tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n th­êng ®­îc s¾p xÕp theo tuÇn tù (Nguyªn vËt liÖu; c«ng cô dông cô; chi phÝ s¶n xuÊt dë dang; thµnh phÈm; c¸c kho¶n ph¶i thu; vèn b»ng tiÒn). HoÆc bªn tµi s¶n, cã thÓ s¾p xÕp c¸ bé phËn trªn theo tuÇn tù ng­îc l¹i -Tr­íc hÕt lµ thanh to¸n l­u ®éng gåm: vèn b»ng tiÒn- ®Çu t­ ng¾n h¹n- c¸c kho¶n ph¶i thu - hµng ho¸ tån kho. Sau ®ã míi ®Õn tµi s¶n cè ®Þnh. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7 XÐt vÒ mÆt kinh tÕ: sè liÖu bªn "Tµi s¶n" thÓ hiÖn tµi s¶n vµ kÕt cÊu c¸c lo¹i tµi s¶n cña doanh nghiÖp hiÖn cã ë thêi kú lËp b¸o c¸o; taÞ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh kinh doanh . Do ®ã cã thÓ ®¸nh gÝa tæng qu¸t n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tr×nh ®é sö dông vèn cña ®¬n vÞ. XÐt vÒ mÆt ph¸p lý, tµi s¶n chÝnh lµ vèn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp. * PhÇn Nguån vèn: Ph¶n ¸nh nguån vèn h×nh thµnh tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o. ViÖc s¾p xÕp c¸c nguån vèn cã thÓ cã 2 c¸ch: Mét lµ, tr­íc hÕt chia thµnh nguån vèn chñ së h÷u vµ nguån vèn vay nî , sau ®ã ph©n theo ph¹m vi sö dông cô thÓ. Hai lµ, tr­íc hÕt lµ nguån vèn vay nî , sau ®ã míi ®Õn nguån vèn chñ së h÷u. ( Nguån vèn tù cã). VÒ mÆt kinh tÕ : sè liÖu bªn "Nguån vèn" thÓ hiÖn c¸c nguån vèn mµ ®¬n vÞ ®ang sö dông trong kú kinh doanh. Tû lÖ vµ kÕt cÊu cña tõng nguån vèn ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp . VÒ mÆt ph¸p lý: sè liÖu bªn "nguån vèn" thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt ph¸p lý cña doanh nghiÖp ®èi víi Nhµ n­íc , ®èi víi Ng©n hµng, ®èi víi cÊp trªn, víi kh¸ch hµng vµ c¸n bé , c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ vÒ tµi s¶n ®ang sö dông . B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cã thÓ kÕt cÊu theo: kiÓu 1 bªn ( mÉu B¶ng sè 1), vµ cã thÓ kÕt cÊu theo: kiÓu 2 bªn - kiÓu Tµi kho¶n ( mÉu B¶ng sè 2) 3. Ph­¬ng ph¸p lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Do kÕ to¸n lµ ph­¬ng tiÖn thu thËp th«ng tin cho viÖc qu¶n lý mét c¸ch th­êng xuyªn , liªn tôc vµ cã hÖ thèng, bëi vËy nã cÇn cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p; c¸c ph­¬ng ph¸p ®ã liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau vµ t¹o nªn mét hÖ thèng hoµn chØnh c¸c ph­¬ng ph¸p . C¸c ph­¬ng ph¸p cña h¹ch to¸n kÕ to¸n kh«ng thÓ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8 tiÕn hµnh mét c¸ch riªng biÖt; tÝnh hÖ thèng cña ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ®­îc biÓu diÔn trªn hai ph­¬ng diÖn cña hai chøc n¨ng ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc. TÝnh biÖn chøng cña qu¸ tr×nh nhËn thøc tõ trùc quan sinh ®éng ®Õn t­ duy trõu t­îng, tõ h×nh thµnh kh¸i niÖm ®Õn ph¸n ®o¸n, ph©n tÝch trong xö lý th«ng tin kÕ to¸n …®· h×nh thµnh ph­¬ng ph¸p lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®­îc øng dông réng r·i trong mäi tæ chøc; còng cã thÓ øng dông B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n trªn tõng bé phËn tµi s¶n vµ nguån vèn, tõng qu¸ tr×nh kinh doanh hoÆc c©n ®èi toµn bé tµi s¶n vµ nguån vèn hoÆc c©n ®èi kÕt qu¶ chung cho toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , kinh doanh cña ®¬n vÞ h¹ch to¸n. §Ó lËp ®­îc B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, ngoµi tµi kho¶n tæng hîp ta cÇn ph¶i c¨n cø c¶ vµo sè liÖu cña tµi kho¶n ph©n tÝch. Vµ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n míi ®­îc lËp ph¶i dùa vµo sè d­ cña c¸c tµi kho¶n ë cuèi kú tr­íc. Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cña n­íc ta th× : c¸c tµi kho¶n lo¹i I " Tµi s¶n l­u ®éng" vµ tµi kho¶n lo¹i II " Tµi s¶n cè ®Þnh " lµ c¬ së ®Î nghi vµo bªn tµi s¶n cña B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, cßn c¸c tµi kho¶n lo¹i III vµ tµi kho¶n lo¹i IV " Nguån vèn chñ së h÷u" lµ c¬ së ®Ó nghi vµo bªn " Nguån vèn" cña B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. III. Nguyªn t¾c, c¬ së sè liÖu cña viÖc lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 1. Nguyªn t¾c B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®­îc lËp ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c: phï hîp víi nh÷ng tiªu chuÈn ®· ®­îc quy ®Þnh, thèng nhÊt vÒ néi dung, kÕt cÊu, thêi h¹n lËp vµ nép … B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ph¶i ph¶n ¸nh ®­îc nh÷ng c©n ®èi tÊt yÕu gi÷a hai mÆt cña vèn víi nguån; cña thu víi chi vµ kÕt qu¶ lç, l·i; cña c«ng nî vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n… B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ph¶i thÓ hiÖn ®­îc tÝnh minh b¹ch trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Th«ng th­êng c¸c B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cã kÕt cÊu 1 bªn, ®«i lóc l¹i cã kÕt cÊu 2 bªn. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 9 2. C¬ së sè liÖu C¬ së sè liÖu ®Ó lËp B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: - C¨n cø vµo c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt - C¨n cø vµo B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n kú tr­íc Sè liÖu cña c¸c tµi s¶n ®­îc nghi vµ s¾p xÕp trong B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n theo tÝnh lu©n chuyÓn cña chóng. Cßn sè liÖu cña bªn Nguån vèn th× thÓ hiÖn c¸c nguån vèn mµ ®¬n vÞ sö dông trong kú kinh doanh, thÓ hiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp , ®ång thêi thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña doanh nghiÖp ®èi víi Nhµ n­íc , ®èi víi ng©n hµng, víi kh¸ch hµng, vµ c¸n bé trong doanh nghiÖp vÒ tµi s¶n mµ doanh nghiÖp ®ang sö dông Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 10 phÇn II Thùc tr¹ng cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ë c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam hiÖn nay 1. Thùc tr¹ng néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh, ghi c¸c chØ tiªu trong B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n trong" chÕ ®é kÕ to¸n míi " cña ViÖt nam hiÖn nay bé, tæng c«ng ty:…….. mÉu sè b 01 - dn ®¬n vÞ:……………….. b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n T¹i ngµy … th¸ng… n¨m… ®¬n vÞ tÝnh…. tµi s¶n m· sè d­ néi dung-ph­¬ng ph¸p tÝnh sè nî tk a. Tµi S¶n L­u §éng vµ ®Çu 100 . Ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ trÞ TSC§ vµ §TNH. M· t­ ng¾n h¹n sè100=MS(110+120+130+140+150+160) I. tiÒn 110 . Ph¶n ¸nh toµn bé tiÒn hiÖn cã ë doanh nghiÖp . M· sè110= MS(111+112+113) 1. TiÒn mÆt t¹i quü 111 111 . Gåm tiÒn mÆt, ng©n phiÕu t¹i quü, tiÒn ViÖt nam , gi¸ trÞ vµng, kim lo¹i quý 2.TiÒn göi Ng©n hµng 112 112 . Gåm tiÒn thùc göi ng©n hµng, tiÒn ViÖt nam , gi¸ trÞ vµng , b¹c, ®¸ quý göi ng©n hµng 3.TiÒn ®ang chuyÓn 113 113 . Gåm tiÒn, sÐc ®ang lµm thñ tôc t¹i ng©n hµng (tiÒn ViÖt nam vµ ngo¹i tÖ) II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi 120 . Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ c¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n chÝnh ng¾n h¹n m· sè 120= MS(121+128+129) 1. §Çu t­ chøng kho¸n NH 121 121 . Gi¸ trÞ tiÒn mua cæ phiÕu, tr¸i phiÕu thêi h¹n d­íi 1 2. §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c 128 128 n¨m hoÆc môc ®Ých ®Ó b¸n bÊt kú lóc nµo 3. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ng¾n h¹n 129 129 . Gi¸ trÞ c¸c ho¶n ®Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c cña DN . Gi¸ trÞ dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ng»n h¹n ( ghi ©m trong ngoÆc)