Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp II. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn t¹i cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt nam. 1. Mét sè yÕu tè thuéc m«i tr­êng bªn ngoµi ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty. 1.1. YÕu tè ng­êi cung øng: ChÌ lµ c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy, s¶n phÈm thu ho¹ch lµ l¸, thêi gian thu ho¹ch mét løa chÌ lµ 9 - 10 ngµy, sau khi thu ho¹ch, c©y chÌ ®­îc bãn ph©n v« c¬ - h÷u c¬, gèc c©y ®­îc lµm s¹ch cá, cø nh­ thÕ mçi n¨m ng­êi c«ng nh©n n«ng nghiÖp thu ho¹ch ®­îc kho¶ng 20 løa chÌ. Nguyªn liÖu ®ã ®­îc ®­a ®Õn tr¹m thu mua hoÆc ®­a th¼ng ®Õn nhµ m¸y. Sau ®ã, c¸c xÝ nghiÖp thanh to¸n tiÒn vËt t­ hoÆc l­¬ng thùc cho c«ng nh©n n«ng nghiÖp. Tõ khi cã nghÞ quyÕt 10 vÒ ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý n«ng nghiÖp cña Bé ChÝnh trÞ n¨m 1988, Liªn hiÖp ®· vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o vµo kh©u qu¶n lý s¶n xuÊt. Víi viÖc thÝ ®iÓm dù ¸n giao quyÒn sö dông t­ liÖu s¶n xuÊt vµ ®Êt ®ai cho ng­êi lao ®éng, Liªn hiÖp ®· ®¹t ®­îc mét thµnh c«ng lín. KÕt qu¶ lµ do thùc sù ®­îc lµm chñ n­¬ng chÌ vµ thµnh qu¶ s¸ng t¹o nªn ng­êi lµm chÌ ®· tù bá vèn cña m×nh ra trång vµ ch¨m sãc chÌ - ®iÒu mµ tr­íc ®ã kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc. §©y qu¶ lµ mét b­íc chuyÓn biÕn c¨n b¶n trong c¬ chÕ qu¶n lý s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña Liªn hiÖp. §Õn nay, c¬ chÕ qu¶n lý s¶n xuÊt n«ng nghiÖp dùa trªn 3 h×nh thøc: kho¸n hé, kho¸n giao thÇu vµ b¸n v­ên chÌ cho ng­êi lao ®éng. C¸c h×nh thøc nµy ®ang ngµy cµng ph¸t huy t¸c dông. ChÌ lµ c©y ­a trång ë vïng ®Êt trung du vµ miÒn nói. Do ®ã, chóng ta dÔ nhËn thÊy c¸c vïng nguyªn liÖu chÌ cña Tæng c«ng ty tËp trung ë VÜnh Phó, B¾c Th¸i, Méc Ch©u, Tuyªn Quang, S¬n La ...HiÖn nay c¸c xÝ nghiÖp n«ng c«ng nghiÖp cña Tæng c«ng ty lµ kÕt qu¶ cña sù s¸p nhËp c¸c ®¬n vÞ chÕ biÕn víi c¸c n«ng tr­êng n»m trªn cïng ®Þa bµn, m« h×nh nµy gióp gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n 9 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khoa Marketing LuËn v¨n tèt nghiÖp trong kh©u ®­a nguyªn liÖu chÌ bóp tõ n¬i trång tíi n¬i chÕ biÕn do c¸c vïng nguyªn liÖu n»m r¶i r¸c ë nhiÒu n¬i. ë mçi mét vïng, ®Êt l¹i cã thµnh phÇn kh¸c nhau vµ do ®ã ®ßi hái Tæng c«ng ty ph¶i nghiªn cøu ®Ó trång nh÷ng gièng chÌ thÝch hîp cho tõng vïng. Hai vïng trång chÌ lín cung cÊp nguyªn liÖu cho chÕ biÕn chÌ xuÊt khÈu (chñ yÕu lµ chÌ ®en) lµ Méc Ch©u vµ S«ng CÇu ®· ®­îc chuyªn canh gièng chÌ cho n¨ng suÊt cao ®ång thêi thÝch hîp víi chÊt ®Êt ë ®©y. Song, b­íc sang n¨m 1999 do sù xãi mßn cña ®Êt vµ mét phÇn gièng chÌ ë c¸c n«ng tr­êng bÞ tho¸i hãa lµm diÖn tÝch trång ë hai vïng nµy gi¶m ®i ®¸ng kÓ, kÐo theo diÖn tÝch trång chÌ cña c¶ Tæng c«ng ty chØ cßn 5590 ha, tøc lµ gi¶m 18,7% so víi n¨m 1998. Trong n¨m 2000, tuy ®· t¨ng diÖn tÝch trång míi thªm 14,7% nh­ng tæng diÖn tÝch còng vÉn ch­a ®¹t ®­îc nh­ thêi kú tr­íc (n¨m 1997: 6535 ha, n¨m 1998: 6878 ha). NhËn thÊy trong hai n¨m 1999 vµ 2000, vïng nguyªn liÖu bÞ gi¶m m¹nh, Tæng c«ng ty ®· kh¾c phôc b»ng c¸ch triÓn khai mét sè biÖn ph¸p kü thuËt còng nh­ thö nghiÖm mét sè gièng chÌ cao s¶n nh»m t¨ng n¨ng suÊt. Theo b¶ng thèng kª cã thÓ thÊy n¨ng suÊt c©y chÌ liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m, ®Ønh cao lµ n¨m 2000 víi chØ tiªu nµy ®¹t 7,68 tÊn/ha. KÕt qu¶ lµ, nguyªn liÖu ®Çu vµo trong n¨m 2000 t¨ng 10,1% so víi n¨m 1999, tøc lµ s¶n l­îng chÌ bóp t­¬i tù s¶n xuÊt trong n¨m 2000 lµ 42000 tÊn. Tuy nhiªn, viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµm s¶n l­îng chÌ xuÊt khÈu cña Vinatea Corp t¨ng lªn, v× vËy nguyªn liÖu ®Çu vµo tù s¶n xuÊt cña Tæng c«ng ty vÉn kh«ng ®ñ cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn, do ®ã l­îng chÌ bóp t­¬i mµ Tæng c«ng ty ph¶i thu mua thªm liªn tôc gia t¨ng trong vßng ba n¨m qua. Cô thÓ lµ n¨m 1999 t¨ng 8,8% so víi n¨m 1998, n¨m 2000 t¨ng tíi 21,9% so víi n¨m 1999. VÒ mÆt tÝch cùc th× ®iÒu nµy ®¶m b¶o cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn cña Tæng c«ng ty cã mét nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo dåi dµo, nh­ng bªn c¹nh ®ã l¹i cã nhiÒu vÊn ®Ò tiªu cùc n¶y sinh. Thu mua nguyªn liÖu tõ bªn ngoµi tøc lµ viÖc kiÓm so¸t chÊt l­îng sÏ kh«ng ®­îc toµn diÖn, cã nh÷ng th¸ng 10