Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc qu¶n trÞ nh©n lùc. Lêi nãi ®Çu N­íc ta ®ang n»m trong thêi kú qu¸ ®é tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc, cho nªn vÊn ®Ò héi nhËp vµo khu vùc còng nh­ thÕ giíi cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc lín ®ßi hái ph¶i cã sù vËn hµnh mét c¸ch ®ång bé trong tÊt c¶ c¸c ngµnh lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Nh­ng thùc tÕ ®· ch÷ng minh r»ng cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp mÆc dï d­ nguån vèn vÒ kinh doanh, cã ®éi ngò ng­êi lao ®éng cã tr×nh ®é , kinh nghiÖm mµ vÉn lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶. Mét nguyªn nh©n s©u xa cña nã chÝnh lµ vÊn ®Ò vÒ nh©n sù ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò cã liªn quan trùc tiÕp tíi ng­êi lao ®éng nh­ viÖc tr¶ l­¬ng, thï lao , b¶o hiÓm x· héi. V× vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh l­¬ng bæng lµ mét vÊn ®Ò mu«n thña cña nh©n lo¹i vµ lµ vÊn ®Ò nhøc nhèi cña hÇu hÕtc¸c c«ng ty ViÖt Nam. §©y lµ mét ®Ò tµi tõng g©y tranh luËn s«i næi trªn diÔn ®µn quèc héi ViÖt Nam trong nhiÒu n¨m qua. Qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu trong lÜnh vùc qu¶n trÞ nh©n sù, em ®· m¹nh d¹n chon ®Ò tµi : “Hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ c«ng trong doanh nghiÖp hiÖn nay lµ mét yªu cÇu cÊp b¸ch.”. §©y lµ mét ®Ò tµi réng ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ. En xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o - TiÕn sÜ Ph¹m Thuý H­¬ng cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c thµy c« gi¸o trong khoa ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy. Néi dung ®Ò ¸n bao gåm: PhÇn I. Lý luËn chung vÒ tiÒn l­¬ng. PhÇn II. Thùc tr¹ng vÒ c¸c h×nh thøc tr¶ c«ng cho ng­êi lao ®éng. PhÇn III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ c«ng trong doanh nghiÖp. 1 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc qu¶n trÞ nh©n lùc. PhÇn I Lý luËn chung vÒ tiÒn l­¬ng I. Kh¸i niÖm, yªu cÇu, nguyªn t¾c cña tæ chøc tiÒn l­¬ng. TiÒn l­¬ng lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc kÝch thÝch con ng­êi lµm viÖc h¨ng h¸i nh­ng ®ång thêi còng lµ mét nguyªn nh©n g©y tr× trÖ, bÊt m·n hoÆc tõ bá c«ng ty mµ ra ®i. TÊt c¶ ®Òu tuú thuéc vµo n¨ng lùc tr×nh ®é cña cÊp qu¶n trÞ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ sù ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng søc lao ®éng, søc lao ®éng lµ hµng ho¸, do vËy tiÒn l­¬ng lµ gi¸ c¶ cña søc lao ®éng. Khi ph©n tÝch vÒ nÒn kinh tÕ t­ b¶n chñ nghÜa n¬i mµ c¸c quan hÖ thÞ tr­êng thèng trÞ mäi quan hÖ kinh tÕ, x· héi kh¸c. C .Mac viÕt ”tiÒn c«ng kh«ng ph¶i lµ gi¸ c¶ hay gi¸ trÞ cña lao ®éng mµ chØ lµ h×nh th¸i c¶i trang cña gi¸ trÞ hay gi¸ c¶ cña søc lao ®éng.”(CMac – Angghen tuyÓn tËp 2 nhµ xuÊt b¶n sù thËt – Hµ Néi 1962, trang 31) TiÒn l­¬ng ph¶n ¸nh nhiÒu quan hÖ kinh tÕ x· héi kh¸c nhau. TiÒn l­¬ng tr­íc hÕt lµ sè tiÒn mµ ng­êi sö dông lao ®éng tr¶ cho ng­êi lao ®éng. §ã lµ quan hÖ kinh tÕ cña tiÒn l­¬ng, mÆt kh¸c do tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña lo¹i hµng ho¸ søc lao ®éng mµ tiÒn l­¬ng kh«ng chØ thuÇn tuý lµ vÊn ®Ò kinh tÕ mµ cßng lµ vÊn ®Ò x· héi rÊt quan träng, liªn quan ®Õ ®êi sèng vµ trËt tù x· héi, ®ã lµ quan hÖ x cña tiÒn l­¬ng ... Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nhÊt lµ trong ho¹t ®éng kinh doanh ®èi víi c¸c chñ doanh nghiÖp, tiÒn l­¬ng lµ mét phÇn chi phÝ cÊu thµnh chi phÝ s¶n xuÊt – kinh doanh. V× vËy tiÒn l­¬ng lu«n ®­îc tÝnh to¸n vµ qu¶n lý chÆt chÏ. §èi víi ng­êi lao ®éng tiÒn l­¬ng lµ thu nhËp tõ qu¸ tr×nh lao ®éng , phÇn thu nhËp chñ yÕu ®èi víi ®¹i ®a sè lao ®éng trong x· héi cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn møc sèng cña hä phÊn ®Êu n©ng cao tiÒn l­¬ng lµ môc ®Ých hÕt th¶y cña mäi ng­êi lao ®éng. Môc ®Ých nµy t¹o ®éng lùc ®Ó ng­êi lao ®éng ph¸t triÓn tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng lao ®éng. 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc qu¶n trÞ nh©n lùc. §Ó hiÒu râ vÒ tiÒn l­¬ng, tr­íc hÕt ta ph¶i hiÓu søc lao ®éng trë thµnh hµng ho¸ ®øng trªn gãc ®é qu¶n trÞ nh©n lùc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc. 1. Søc lao ®éng trë thµnh hµng ho¸. Trong phÇn nghiªn cøu nµy chóng ta kh«ng ®i s©u nghiªn cøu c¸c quan ®iÓm cña C Mac vÒ vÊn ®Ò søc lao ®éng mµ chØ ®Ò cËp ®Õn trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng x· héi chñ nghÜa d­íi hai ®iÒu kiÖn c¬ b¶n sau: Thø nhÊt n­íc ta tån t¹i nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ nÒn s¶n xuÊt x· héi thÓ hiÖn râ sù th¸ch rêi gi÷a hai quyÒn së høu vµ sö dông t­ liÖu s¶n xuÊt ë c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. Kinh tÕ t­ nh©n; ng­êi lao ®éng lµ ng­êi kh«ng cã quyÒn së h÷u t­ liÖn s¶n xuÊt, nh­ng cã quyÒn sö dông t­ liÖu s¶n xuÊt. Kinh tÕ nhµ n­íc lµ së h÷u chung tËp thÓ c«ng nh©n viªn chøc ®Òu lµ ng­êi lµm c«ng ¨n l­¬ng, gi¸m ®èc vµ ng­êi lao ®éng ®Òu ®­îc nhµ n­íc giao quyÒn qu¶n lý sö dông t­ liÖu s¶n xuÊt chø kh«ng ®­îc quyÒn së h÷u t­ liÖu s¶n xuÊt. Thø hai, n­íc ta ®ang ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng v× vËy ng­êi lao ®éng ®­îc tù do chän viÖc lµm vµ ®­îc quyÒn lùa chän c¶ n¬i lµm viÖc, tù do dÞch chuyÓn n¬i lµm viÖc gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, gi÷a c¸c c¬ së kinh tÕ. V× vËy cã thÓ kÕt luËn tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng ®­îc tr¶ theo gi¸ c¶ søc lao ®éng. 2. C¸c kh¸i niÖm vÒ tiÒn l­¬ng. 2.1 TiÒn l­¬ng lµ g×. TiÒn l­¬ng lµ gi¸ c¶ cña søc lao ®éng ®­îc h×nh thµnh th«ng qua sù tho¶ thuËn gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng do quan hÖ cung cÇu søc lao ®éng trªn thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh cña luËt lao ®éng. Nh­ vËy cÇn cã sù ph©n biÖt gi÷a tiÒn l­¬ng vµ tiÒn c«ng ®Ó tr¸nh sù nhÇm lÉn c¬ b¶n khi ®ñ tr¶ cho ng­êi lao ®éng. TiÒn l­¬ng ®­îc tr¶ mét c¸ch th­êng xuyªn vµ æn ®Þnh, tiÒn c«ng ®­îc tr¶ theo khèi l­îng c«ng viÖc hoÆc thêi gian lao ®éng hoµn thµnh. 2.2 TiÒn l­¬ng danh nghÜa, tiÒn l­¬ng thùc tÕ. 3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc qu¶n trÞ nh©n lùc. TiÒn l­¬ng danh nghÜa ®­îc hiÓu lµ sè tiÒn mµ ng­êi sö dông lao ®éng tr¶ cho ng­êi lao ®éng. Sè tiÒn nµy nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo tr×nh ®é kinh nghiÖm lµm viÖc... TiÒn l­¬ng thùc tÕ lµ sè l­îng c¸c lo¹i hµng ho¸ tiªu dïng vµ c¸c lo¹i dÞch vô cÇn thiÕt mµ ng­êi lao ®éng h­ëng l­¬ng cã thÓ mua ®­îc b»ng tiÒn l­¬ng danh nghÜa cña hä. Nh­ vËy tiÒn l­¬ng thùc tÕ kh«ng chØ phô thuéc vµo sè l­îng tiÒn l­¬ng danh nghÜa mµ cßn phô thuéc vµo gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i hµng ho¸ tiªu dïng vµ c¸c lo¹i dÞch vô mµ hä muèn mua. Cã thÓ biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a chóng qua c«ng thøc sau. T I = tldn tltt I gc Víi I : tiÒn l­¬ng thùc tÕ tltt I : tiÒn l­¬ng danh nghÜa tldn I : gi¸ c¶. gc XuÊt ph¸t tõ c«ng thøc trªn cã thÓ ®­a ra cã mét chÝnh s¸ch lín vÒ thu nhËp, tiÒn l­¬ng vµ ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. 2.3 TiÒn l­¬ng tèi thiÓu. Mçi mét con ng­êi sinh ra vµ lín lªn ®Òu cã c¸c nhu cÇu thiÕt yÕu c¬ b¶n, ®¶m b¶o tèi thiÓu vÒ c¸c mÆt nh­ ¨n , mÆc , ë, ®i l¹i, häc thËp, h­ëng thô v¨n ho¸ x· héi , giao tiÕp x· héi , b¶o hiÓm x· héi, ®Æc biÖt c¶ trong vÊn ®Ò nu«i con. Nh×n chung ®Òu nh»m mét môc ®Ých duy tr× cuéc sèng vµ lµm viÖc. Møc sèng tèi thiÓu lµ møc ®é mµ chóng ta tho¶ m·n nhu cÇu tèi thiÓu trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cô thÓ, ®ã lµ mét møc sèng thÊp chØ ®ñ ®Ó b¶o ®¶m cho con ng­êi cã mét th©n thÓ khoÎ m¹nh, mét nhu cÇu vËt chÊt tèi thiÓu. VËy tiÒn l­¬ng tèi thiÓu lµ g× ? §ã lµ sè tiÒn dïng ®Ó tr¶ cho ng­êi lao ®éng mµ ng­êi lao ®éng lµm nh÷ng c«ng viÖc ®¬n gi¶n nhÊt trong x· héi trong nh÷ng ®iÒu kiÖn lao ®éng b×nh th­êng kh«ng qua ®µo t¹o nghÒ. §ã lµ sè tiÒn mµ ng­êi lao ®éng 4 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc qu¶n trÞ nh©n lùc. b¶o ®¶m mua ®­îc t­ liÖu sinh ho¹t tiªu dïng thiÕt yÕu ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng c¸ nh©n vµ cã giµnh mét phÇn ®Ó b¶o hiÓm lóc giµ vµ nu«i con. 3. Nh÷ng yªu cÇu tr¶ l­¬ng. Thø nhÊt, tr¶ l­¬ng trªn c¬ së tho¶ thuËn gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng ®­îc ghi trªn hîp ®ång lao ®éng. Thø hai, ®Ó b¶o vÖ cho ng­êi lao ®éng , tuy hai bªn ®· tho¶ thuËn møc l­¬ng víi nhau nh­ng quan träng lµ møc l­¬ng ®ã kh«ng ®­îc phÐp thÊp h¬n møc l­¬ng tèi thiÓu do nhµ n­íc quy ®Þnh. Thø ba, ng­êi lao ®éng lµm viÖc g× ®­îc tr¶ l­¬ng theo c«ng viÖc Êy vµ theo kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc. Víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng do ng­êi lao ®éng lùa chän vµ ®­îc duy tr× trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Thø t­, møc l­¬ng tèi thiÓu do nhµ n­íc quy ®Þnh tr¶ cho ng­êi lµm viÖc ®¬n gi¶n nhÊt trong ®iÒu kiÖn lao ®éng b×nh th­êng kh«ng qua ®µo t¹o nghÒ. Cßn ng­êi cã tr×nh ®é lµnh nghÒ cã chuyªn m«n tuú thuéc nghiÖp vô hoÆc nh÷ng ng­êi lµm viÖc phøc t¹p, lµm viÖc trong m«i tr­êng ®éc h¹i, nguy hiÓm nÆng nhäc ph¶i tr¶ møc l­¬ng cao h¬n. Thø n¨m, tuú theo kh¶ n¨ng tæ chøc thùc tÕ cho phÐp mµ ng­êi sö dông lao ®éng cã thÓ tr¶ cho ng­êi lao ®éng víi møc l­¬ng cao h¬n møc l­¬ng tèi thiÓu vµ cao h¬n møc l­¬ng quy ®Þnh trong b¶ng l­¬ng. 4. Nh÷ng nguyªn t¾c cña tiÒn l­¬ng. - Nguyªn t¾c 1 : Ph¶i ®¶m b¶o møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lín h¬n tèc ®é t¨ng tiÒn l­¬ng. - Nguyªn t¾c 2 : §¶m b¶o mèi quan hÖ gi÷a tÝch luü vµ tiªu dïng. - Nguyªn t¾c 3 : T¹o ®iÒu kiÖn cho tÝch luü vµ t¸i s¶n xuÊt më réng, t¹o c¬ së h¹ gi¸ thµnh vµ gi¶m gi¸ c¶ hµng ho¸. - Nguyªn t¾c 4 : Kh¶ n¨ng ®Ó ®¶m b¶o lµ t¨ng møc l­¬ng b×nh qu©n cã thÓ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng tr×nh ®é ng­êi lao ®éng ®¶m b¶o viÖc lµm co ng­êi lao ®éng, hoÆc gi¶m thÊt nghiÖp trong x· héi.§iÒu nµy phô thuéc rÊt nhiÒu ë b¶n th©n 5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc qu¶n trÞ nh©n lùc. tõng doanh nghiÖp tr×nh ®é qu¶n lý c¶i c¸ch hµnh chÝnh, sö dông hîp lý c¸c ®iÒu kiÖn lîi thÕ vÒ tù nhiªn ®æi míi nhËp khÈu, ¸p dông c«ng nghÖ míi. Mét vÊn ®Ò ®­îc ®Æt ra lµ ph¶i ®¶m b¶o mèi quan hÖ hîplý vÒ tiÒn l­¬ng gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng lµnh nghÒ kh¸c nhau trong nÒn kinh tÕ quèc d©n cã nghÜa lµ rót ng¾n ®­îc kho¶ng c¸ch vÒ thu nhËp gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng cã cïng tr×nh ®é chuyªn m«n nh­ng lµm viÖc trong nh÷ng nghµnh, lÜnh vùc kh¸c nhau. B¶n th©n c«ng viÖc ThÞ tr­êng lao B¶n th©n nh©n ®éng Ên ®Þnh møc - L­¬ng viªn L­¬ng vµ ®·i - Møc hoµn bæng trªn thÞ tr­êng. ngé cho tõng thµnh c¸ nh©n - Th©m niªn - Chi phÝ sinh ho¹t. - Thµnh viªn l­¬ng trung thµnh. - C«ng ®oµn, x· héi, luËt - TiÒm n¨ng ph¸p. nh©n viªn. M«i tr­êng c«ng ty H×nh 01. C¸c quyÕt ®Þnh ¶nh h­ëng tíi l­¬ng bæng vµ ®·i ngé thuéc vÒ tµi chÝnh 6 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc qu¶n trÞ nh©n lùc. II. HÖ thèng tr¶ c«ng. Trong khi ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch vÒ tiÒn l­¬ng, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu kü c¸c yÕu tè x¸c ®Þnh vµ ¶nh h­ëng tíi l­¬ng bæng. NÕu kh«ng chó ý ®Õ c¸c yÕu tè nµy , hÖ thèng tr¶ c«ng cña doanh nghiÖp sÏ mang tÝnh chÊt chñ quan vµ thiªn lÖch. §ã lµ c¸c yÕu tè ®­îc m« t¶ v¾n t¾t ë h×nh 01 (trÝch: Qu¶n lý nh©n sù – NguyÔn H÷u Th©n – trang 32 ch­¬ng 10 ) A. HÖ thèng tr¶ c«ng thèng nhÊt cña nhµ n­íc. 1. ChÕ ®é l­¬ng cÊp bËc. 1.1 Kh¸i niÖm. §ã lµ toµn bé nh÷ng quy ®Þnh mµ c¸c doanh nghiÖp vËn dông ®Ó tr¶ cho ng­êi lao ®éng c¨n cø vµo chÊt l­îng vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng khi hä hoµn thµnh mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh, chÕ ®é l­¬ng cÊp bËc ¸p dông cho nh÷ng ng­êi lao ®éng trùc tiÕp vµ tr¶ theo kÕt qu¶ cv cña hä thÓ hiÖn qua sè l­îng chÊt l­îng lao ®éng. Sè l­îng lao ®éng thÓ hiÖn ë møc hao phÝ thêi gian lao ®éng dïng ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. ChÊt l­îng lao ®éng thÓ hiÖn ë tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng ®­îc sö dông vµo qu¸ tr×nh lao ®éng nguån gèc s©u xa lµ tr×nh ®é gi¸o dôc ®µo t¹o kinh nghiÖm kü n¨ng, biÓu hiÖn th«ng qua n¨ng suÊt lao ®éng. 1.2 ý nghÜa. - ChÕ ®é l­¬ng cÊp vËc t¹o kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tiÒn l­¬ng gi÷a c¸c ngµnh, c¸c nghÒ mét c¸ch hîp lý, gi¶m bít tÝnh chÊt b×nh qu©n trong viÖc tr¶ l­¬ng. - ChÕ ®é l­¬ng cÊp bËc cã t¸c dông lµm cho viÖc bè trÝ vµ sö dông c«ng nh©n thÝch hîp víi kh¶ n¨ng vÒ søc khoÎ vµ tr×nh ®é lµnh nghÒ cña hä, t¹o c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch lao ®éng nhÊt lµ kÕ ho¹h tuyÓn chän, ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é ng­êi lao ®éng. - KhuyÕn khÝch vµ thu hót ng­êi lao ®éng vµo lµm viÖc trong nh÷ng ngµnh nghÒ cã ®iÒu kiÖn lao ®éng nÆng nhäc, khã kh¨n ®éc h¹i. 7 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc qu¶n trÞ nh©n lùc. ChÕ ®é l­¬ng cÊp bËc kh«ng ph¶i lµ cè ®inh, tr¸i l¹i tuú theo ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ , chÝnh trÞ vµ x· héi trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh mµ chÕ ®é tiÒn l­¬ng nµy ®­îc c¶i tiÕn hay söa ®æi thÝch hîp ®Ó ph¸t huy tèt vai trß, t¸c dông cña nã. 1.3 Néi dung cña chÕ ®é l­¬ng cÊp bËc. Thang b¶ng l­¬ng. Kh¸i niÖm: thang l­¬ng lµ mét b¶n x¸c ®Þnh quan hÖ tû lÖ vÒ tiÒn l­¬ng gi÷a nh÷ng c«ng nh©n trong cïng mét nghÒ hoÆc nhãm nghÒ kh¸c nhau theo tr×nh ®é lµnh nghÒ cña hä. Mét thang l­¬ng bao gåm mét sè bËc l­¬ng vµ hÖ sè phï hîp víi c¸c bËc ®ã. - BËc l­¬ng nh»m ph©n biÖt tr×nh ®é lµnh nghÒ cña c«ng nh©n ®­îc xÐt tõ thÊp ®Õn cao. - HÖ sè l­¬ng chØ râ lao ®éng cña c«ng nh©n bËc nµo ®ã sÏ ®­î tr¶ l­¬ng cao h¬n ng­êi lao ®éng lµm viÖc ë nh÷ng c«ng viÖc xÕp vµo møc l­¬ng tèi thiÓu lµ bao nhiªu lÇn. - Nhãm l­¬ng x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn lao ®éng. - HÖ sè t¨ng tuyÖt ®èi. h = H + H tdn n n-1 Víi Hn : hÖ sè l­¬ng bËc n Hn-1 : hÖ sè l­¬ng bËc n-1 h : hÖ sè t¨ng tuyÖt ®èi. tdn - HÖ sè t¨ng t­¬ng ®èi : h H = tdn tg®n h n1 Víi Htg®n : hÖ sè t¨ng t­¬ng ®èi. Tr×nh tù x©y dùng thang l­¬ng. - X©y dùng chøc danh nghÒ nghiÖp cña c«ng nh©n. Chøc danh nghÒ cña c«ng nh©n lµ chøc danh cho c«ng nh©n trong cïng mét nghÒ hay mét nhãm nghÒ. ViÖc x©y dùng c¨n cø vµo tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm vµ néi dung cña qu¸ tr×nh lao ®éng. 8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc qu¶n trÞ nh©n lùc. X¸c ®Þnh hÖ sè cña thang l­¬ng thùc hiÖn th«ng qua ph©n tÝch thêi gian vµ yªu cÇu vÒ ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp cÇn thiÕt ®Ó mét c«ng nh©n cã thÓ ®¹t tíi bËc cao nhÊt trong nghÒ. X¸c ®Þnh béi sè cña thang l­¬ng. Ngoµi ph©n tÝch quan hÖ trong nhãm nghÒ vµ nh÷ng nghÒ kh¸c ®Ó ®¹t ®­îc t­¬ng quan hîp lý gi÷a c¸c nghÒ víi nhau. X¸c ®Þnh sè bËc cña thang l­¬ng c¨n cø vµo béi sè cña mét thang l­¬ng tÝnh chÊt phøc t¹p cña s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt cho lao ®éng. X¸c ®Þnh hÖ sè l­¬ng cña c¸c bËc dùa vµo béi sè cña thang l­¬ng sè bËc trong thang l­¬ng vµ tÝnh chÊt trong hÖ sè t¨ng t­¬ng ®èi mµ x¸c ®Þnh hÖ sè l­¬ng t­¬ng øng cho tõng bËc l­¬ng. BËc l­¬ng 1 2 3 4 5 6 7 + Nhãm 1 HÖ sè l­¬ng 1,35 1,47 1,62 1,78 2,18 2,67 3,28 + Nhãm 2 HÖ sè l­¬ng 1,4 1,55 1,72 1,92 2,33 2,84 3,45 H×nh 2. Thang l­¬ng c«ng nh©n c¬ khÝ, ®iÖn, ®iÖn tö, tin häc. Møc l­¬ng Kh¸i niÖm : lµ sè tiÒn dïng ®Ó tr¶ c«ng lao ®éng trong mét ®¬n vÞ thêi gian (giê, ngµy, th¸ng) phï hîp víi bËc trong thang l­¬ng trong mét thang l­¬ng, møc tuyÖt ®èi cña møc l­¬ng ®­îc quy ®Þnh cho bËc 1 hay møc tèi thiÓu, c¸c bËc cßn l¹i th× ®­îc tÝnh dùa vµo suÊt l­¬ng bËc mét vµ hÖ sè l­¬ng t­¬ng øng víi bËc ®ã. M = K . M i i l Víi Mi : lµ møc l­¬ng cña bËc i nµo ®ã. Ml : lµ møc l­¬ng tèi thiÓu. 9 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc qu¶n trÞ nh©n lùc. Ki : hÖ sè l­¬ng bËc i. Tiªu chuÈn cÊp bËc c«ng viÖc. Kh¸i niÖm : tiªu chuÈn cÊp bËc c«ng viÖc lµ møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc ®­îc x¸c ®Þnh theo mét thang ®¸nh gi¸ vÒ tr×nh ®é kü thuËt, vÒ tæ chøc s¶n xuÊt yªu cÇu cña c¸c chøc n¨ng lao ®éng bao gåm chuÈn bÞ, tÝnh to¸n thùc hiÖn qu¸ tr×nh lao ®éng, møc ®é tr¸ch nhiÖm. CÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n : (CV V) CBCV = i i Vi VíI CVi : lµ c«ng viÖc bËc thø i. V : lµ sè l­îng c«ng viÖc cïng bËc i. i V : lµ tæng sè c«ng viÖc thuéc mäi bËc. i Trªn c¬ së b¶n tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt ( cÊp bËc c«ng viÖc ) c¸c doanh nghiÖp tæ chøc båi d­ìng kiÕn thøc vµ tay nghÒ , thi n©ng bËc cho c«ng nh©n , bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng phï hîp vµ hiÖu qu¶ nhÊt. 2. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng chøc vô. 2.1 Kh¸i niÖm. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng chøc vô lµ toµn bé nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ n­íc mµ c¸c tæ chøc qu¶n lý nhµ n­íc c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi vµ c¸c doanh nghiÖp ¸p dông ®Ó tr¶ l­¬ng cho lao ®éng qu¶n lý. Kh¸c víi c«ng nh©n, ng­êi lao ®éng trùc tiÕp th× ng­êi lao ®éng qu¶n lý tuy kh«ng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm, hµng ho¸ nh­ng l¹i ®èng vai trß rÊt quan träng nh­ lËp kª ho¹ch, ®iÒu hµnh, kiÓm so¸t vµ ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 2.2 X©y dùng chÕ ®é tiÒn l­¬ng chøc vô. - X©y dùng chøc danh cña lao ®éng qu¶n lý dùa vµo tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt, kh¶ n¨ng l·nh ®¹o, th©m niªn c«ng t¸c. - §¸nh gi¸ sù phøc t¹p cña lao ®éng trong tõng chøc danh. 10