Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu ph¶i tù th©n vËn ®éng, tù tham gia vµo thÞ tr­êng vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh. ViÖc n¾m b¾t c¸c nhu cÇu thÞ tr­êng, t×m c¸ch ®¸p øng vµ tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu thÞ tr­êng lµ con ®­êng duy nhÊt dÉn ®Õn thµnh c«ng cho doanh nghiÖp. Xi m¨ng lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng quan träng ®­îc Nhµ n­íc kiÓm so¸t chÆt chÏ vµ ch­a cã s¶n phÈm thay thÕ trong lÜnh vùc x©y dùng. Tuy nhiªn toµn ngµnh xi m¨ng ®ang ph¶i ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng cung v­ît cÇu vµ thùc tÕ c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, viÖc gi¶i quyÕt ®Çu ra cho thÞ tr­êng xi m¨ng ®ang lµ vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m. XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng chung cña ngµnh xi m¨ng, lµ mét thµnh viªn cña Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam víi chøc n¨ng tiªu thô lµ chñ yÕu, C«ng ty VTKTXM ®· sím nhËn thøc ®­îc vai trß cña Marketing vµ t×m ra c¸ch thøc b¸n hµng hiÖu qu¶ nhÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng, tÝnh chÊt ngµnh nghÒ kinh doanh. Do vËy, b¸n hµng c¸ nh©n ë C«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh lµ ho¹t ®éng quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty vµ ®ang cÇn ®­îc ®Èy m¹nh h¬n n÷a. B»ng kiÕn thøc ®· häc vµ qua thùc tÕ thùc tËp tèt nghiÖp t¹i C«ng ty VTKTXM, d­íi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o- ThS NguyÔn Thu HiÒn cïng c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty em ®· chän ®Ò tµi “§Èy m¹nh b¸n hµng c¸ nh©n trong ho¹t ®éng tiªu thô ë C«ng ty VTKTXM” ®Ó thùc hiÖn luËn v¨n tèt nghiÖp. Do thêi gian cã h¹n, kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái sai sãt, em kÝnh mong sù gióp ®ì cña c« ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. * Môc ®Ých nghiªn cøu: + NhËn thøc ®­îc thùc tÕ ho¹t ®éng b¸n hµng c¸ nh©n ë mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i trªn quan ®iÓm Marketing + Gióp C«ng ty n©ng cao kÕt qu¶ kÕt qu¶ tiªu thô vµ t¹o ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh dùa trªn viÖc t¨ng c­êng ho¹t ®éng b¸n hµng c¸ nh©n * Ph¹m vi nghiªn cøu: Khoa Marketing 1 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp + Xem xÐt thùc tr¹ng tiªu thô vµ ®Æc ®iÓm cña t×nh h×nh b¸n hµng c¸ nh©n trong ho¹t ®éng tiªu thô ë C«ng ty VTKTXM + Dùa trªn quan ®iÓm marketing ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh b¸n hµng c¸ nh©n ë C«ng ty. Nh­ vËy, cÊu tróc bµi luËn v¨n gåm 3 phÇn chÝnh sau: Ch­¬ng I: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô ë C«ng ty VTKTXM Ch­¬ng II: Ph©n tÝch t×nh h×nh b¸n hµng c¸ nh©n trong ho¹t ®éng tiªu thô ë C«ng ty VTTKXM. Ch­¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m ®Èym¹nh b¸n hµng c¸ nh©n trong ho¹t ®éng tiªu thô ë C«ng ty VTKTXM. Khoa Marketing 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch­¬ng I Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô ë c«ng ty vËt t­ - kü thuËt xi m¨ng(VTKTXM) I.Tæng quan vÒ c«ng ty vËt t­ - kü thuËt xi m¨ng 1/ LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty vËt t­ kü thuËt xi m¨ng cã trô së t¹i Km6 ®­êng Gi¶i Phãng- quËn Thanh Xu©n- thµnh phè Hµ Néi. C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ lµ thµnh viªn cña Tæng C«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam, kinh doanh chñ yÕu lµ xi m¨ng, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, h¹ch to¸n ®éc lËp, ®­îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ sö dông con dÊu riªng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IV ®· ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt quan träng cña ViÖt Nam, Nhµ n­íc ®· thùc sù khuyÕn khÝch qu¸ tr×nh x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. §Ó phôc vô tèt h¬n cho nhu cÇu xi m¨ng trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ thùc hiÖn c¶i c¸ch vÒ c¬ cÊu tæ chøc, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng l­u th«ng xi m¨ng ®Ó hoµ nhËp, thÝch nghi vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ kinh tÕ míi. Ngµy 12/02/1993 Bé x©y dùng ra quyÕt ®Þnh sè 023A thµnh lËp XÝ nghiÖp VËt t­- kü thuËt xi m¨ng trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp xi m¨ng(nay ®æi tªn lµ Tæng C«ng ty xi m¨ng). §©y lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc víi ngµnh kinh doanh chñ yÕu lµ xi m¨ng trong ®ã cã kÕt hîp víi mét sè vËt liÖu kü thuËt x©y dùng kh¸c. Ngµy 30/09/1993 Bé x©y dùng ra QuyÕt ®Þnh sè 455/ BXD – TCL§ ®æi tªn XÝ nghiÖp vËt t­ kü thuËt xi m¨ng thµnh C«ng ty vËt t­ kü thuËt xi m¨ng. Trong qu¸ tr×nh më réng quyÒn tù chñ kinh doanh cña C«ng ty vµ c¶i thiÖn c«ng t¸c tiªu thô xi m¨ng ë ®Þa bµn Hµ Néi, ngµy 10/07/1995, chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam thay mÆt cho Héi ®ång qu¶n trÞ ra quyÕt ®Þnh sè 833/ TCT-H§QT vµ kÓ tõ ngµy 22/7/1995 theo quyÕt ®Þnh nµy C«ng ty sÏ tiÕp nhËn vµ qu¶n lý c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô, tµi s¶n, lùc l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Chi nh¸nh xi m¨ng Hoµng Th¹ch vµ Chi nh¸nh xi m¨ng BØm S¬n t¹i Hµ Néi. KÓ tõ ngµy 01/8/1995 C«ng ty ®­îc bæ xung thªm nhiÖm vô míi ®ã lµ tæ chøc l­u th«ng tiªu thô xi m¨ng trªn ®Þa bµn Hµ Néi theo ph­¬ng thøc Tæng ®¹i lý (®¹i lý hoa hång), thùc hiÖn viÖc tiªu thô xi m¨ng cho C«ng ty xi m¨ng Hoµng Th¹ch vµ C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n. Tæng c«ng ty xi m¨ng t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty chñ ®éng h¬n trong viÖc khai th¸c nguån hµng kinh doanh vµ chñ ®éng h¬n trong kinh doanh, kÓ tõ ngµy Khoa Marketing 3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp 01/06/1998 C«ng ty vËt t­ kü thuËt xi m¨ng ®· chuyÓn ph­¬ng thøc kinh doanh tõ ph­¬ng thøc Tæng ®¹i lý sang ph­¬ng thøc mua ®øt b¸n ®o¹n. §Þa bµn kinh cña C«ng ty còng ®­îc më réng tõ phÝa Nam s«ng Hång thµnh phè Hµ Néi ®Õn Hµ T©y, Hßa B×nh, S¬n La vµ Lai Ch©u. KÓ tõ ngµy 01/04/2000 C«ng ty VTKTXM tiÕp nhËn thªm c¸c thÞ tr­êng mµ Tæng c«ng ty giao lµ: Th¸i Nguyªn, Cao B»ng, B¾c C¹n, Tuyªn Quang, Phó Thä, Hµ Giang, Yªn B¸i, VÜnh Phóc, Lµo Cai vµ thÞ tr­êng phÝa B¾c s«ng Hång Hµ Néi, theo quyÕt ®Þnh sè 97/XMVN- H§QT ngµy 21/3/2000. 1.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm cña C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty ho¹t ®éng theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ sau: - Tæ chøc vµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh l­u th«ng xi m¨ng trªn thÞ tr­êng - Nghiªn cøu vµ n¾m v÷ng nhu cÇu thÞ tr­êng hµng ho¸, dÞch vô. - TiÕp tôc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong kh©u l­u th«ng, C«ng ty thùc hiÖn c«ng t¸c vËn chuyÓn hµng ho¸, tiÕp nhËn, b¶o qu¶n, ph©n lo¹i vµ ghÐp ®ång bé hµng ho¸. - Dù tr÷ hµng ho¸ ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ, ®óng chÊt l­îng. - Thùc hiÖn b×nh æn gi¸ vµ ®¸p øng nhu cÇu xi m¨ng trªn thÞ tr­êng ®­îc giao. - Tæ chøc vµ thùc hiÖn l­u th«ng kinh doanh vµ tiªu thô xi m¨ng ë thÞ tr­êng Hµ Néi theo ph­¬ng thøc mua ®øt trªn c¬ së kÝ kÕt hîp ®ång ®¹i lý. C«ng ty VTKTXM chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc m¹ng l­íi cöa hµng, quÇy hµng ®¶m b¶o l­u th«ng, tiªu thô xi m¨ng theo ®Þnh h­íng kÕ ho¹ch ®­îc giao vµ hîp ®ång mua b¸n víi kh¸ch hµng, ®­îc tæ chøc hÖ thèng ®¹i lý b¸n lÎ xi m¨ng trªn c¬ së sù lùa chän c¸c chñ thÓ ®ñ n¨ng lùc, ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh xi m¨ng vµ cã quy chÕ ®¹i lý chÆt chÏ. - Tæ chøc c«ng t¸c tiÕp thÞ tèt ®Ó n¾m b¾t nhu cÇu tiªu thô xi m¨ng trong c¸c th¸ng, quý,vµ c¶ n¨m ë Hµ Néi, lËp kÕ ho¹ch khai th¸c nguån hµng s¸t ®óng yªu cÇu, ký hîp ®ång víi c¸c c«ng ty s¶n xuÊt xi m¨ng còng nh­ víi kh¸ch hµng vµ víi c¸c ®¹i lý cña C«ng ty nh»m thùc hiÖn môc tiªu kh«ng ®Ó x¶y ra biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ xi m¨ng. - Tæ chøc vµ qu¶n lý lùc l­îng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, bèc xÕp cña ®¬n vÞ còng nh­ tËn dông søc lao ®éng ngoµi x· héi mét c¸ch hîp lý ®Ó ®­a xi m¨ng tõ ga c¶ng vÒ kho dù tr÷, c¸c cöa hµng b¸n lÎ vµ tíi ch©n c«ng tr×nh. Khoa Marketing 4 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - Tæ chøc hÖ thèng kho tµng, ®¶m b¶o kÕ ho¹ch giao hµng cña c¸c c«ng ty s¶n xuÊt, th­êng xuyªn cã ®ñ l­îng xi m¨ng dù tr÷ theo ®Þnh møc ®Ò phßng biÕn ®éng ®ét xuÊt, gãp phÇn b×nh æn thÞ tr­êng xi m¨ng. - X©y dùng phÝ ®¹i lý (hoa hång) hîp lý trªn c¬ së tho¶ thuËn víi c¸c ®aÞ lý b¸n cña C«ng ty. - Quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt, qu¶n lý thÞ tr­êng, c¸c cÊp,c¸c ngµnh cã liªn quan ®Ó phèi hîp trong viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ xö lý c¸c vi ph¹m, gãp phÇn duy tr× trËt tù kû c­¬ng trong lÜnh vùc kinh doanh tiªu thô xi m¨ng. - Qu¶n lý sö dông hîp lý tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn, c¸c ph­¬ng tiÖn ®­îc giao theo ®óng chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh, ph¸p lÖnh kÕ to¸n, thèng kª. - LËp kÕ ho¹ch kinh doanh, tµi chÝnh hµng n¨m tr×nh cÊp trªn duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn. - §µo t¹o, båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt, tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, b¶o ®¶m quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng vµ hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. 2.HÖ thèng tæ chøc vµ qu¶n lý cña c«ng ty. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty VTKTXM Khoa Marketing 5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp 2.1 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ a- Ban gi¸m ®èc: Gåm gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh vµ phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kho vËn. Trong ®ã:  Gi¸m ®èc: Lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt tr­íc Tæng c«ng ty vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Gi¸m ®èc cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong C«ng ty.  Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh: Phô tr¸ch c¸c lÜnh vùc - NghiÖp vô kinh doanh kÕ ho¹ch - Hîp ®ång kinh tÕ, thanh lý hîp ®ång, kiÓm tra vµ quyÕt ®Þnh vËt t­. C«ng t¸c néi chÝnh, thanh tra.  Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kho vËn: Phô tr¸ch c¸c lÜnh vùc - Kü thuËt xe t¶i, c«ng t¸c ®Þnh møc trong kh©u vËn t¶i trong toµn C«ng ty. - ChÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸, kü thuËt giao nhËn, bèc xÕp, l­u kho. - VËt t­ néi bé, quy tr×nh, quy ph¹m, c¸c quy chÕ vÒ an toµn trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, c«ng t¸c ®µo t¹o, c«ng t¸c khoa häc kü thuËt, c¶i tiÕn, s¸ng kiÕn, c«ng t¸c ®Çu t­ söa ch÷a lín. b- C¸c phßng ban chuyªn m«n nghiÖp vô  Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: - KÕ to¸n tr­ëng: Cã nhiÖm vô gióp ban gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c ph¸p lÖnh vÒ kÕ to¸n thèng kª vµ ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n cña Nhµ n­íc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - ChØ ®¹o lËp chøng tõ ban ®Çu vµ lËp sæ s¸ch h¹ch to¸n t¹i C«ng ty theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ cña cÊp trªn. - Qu¶n lý vèn, tiÒn hµng sö dông cã hiÖu qu¶. - ChØ ®¹o vÒ c«ng nî vµ thu håi c«ng nî, kh«ng h¹n chÕ nî khã ®ßi. - Gi¸m s¸t c¸c chøng tõ chi tiªu ®¶m b¶o theo ®óng tiÕn ®é cña Nhµ n­íc. - Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty kh«ng bÞ ¸ch t¾c trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Khoa Marketing 6 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - Cïng tham gia víi phßng Kinh tÕ kÕ ho¹ch x©y dùng c¸c dù th¶o ho¹t ®éng kinh tÕ, mua b¸n vËn chuyÓn, giao nhËn xi m¨ng, x©y dùng gi¸, phÝ l­u th«ng. - Thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é b¸o c¸o cña Nhµ n­íc, cÊp trªn, kÞp thêi trung thùc. N¾m b¾t kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cã liªn quan tíi hÖ thèng kÕ to¸n cña C«ng ty. Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng - X©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. - Tæ chøc lao ®éng hîp lý vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty.  Phßng ®iÒu ®é vµ qu¶n lý kho Thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu ®é, tiÕp nhËn vµ vËn chuyÓn xi m¨ng phôc vô c«ng t¸c b¸n lÎ, b¶o ®¶m møc dù tr÷ vµ b¸n theo hîp ®ång kinh tÕ, vËn chuyÓn ®Õn tËn ch©n c«ng tr×nh.  Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch - X©y dùng kÕ ho¹ch, giao kÕ ho¹ch cho c¸c phßng ban - X©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt - Qu¶n lý c«ng t¸c x©y dùng vµ söa ch÷a lín.  Phßng qu¶n lý thÞ tr­êng Gióp gi¸m ®èc C«ng ty n¾m b¾t nhu cÇu xi m¨ng trªn c¸c ®Þa bµn chñ yÕu lµ Hµ Néi, theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng thÞ tr­êng vÒ gi¸ c¶, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn tiªu thô xi m¨ng.  Phßng kü thuËt ®Çu t­ TiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc vÒ söa ch÷a lín cho c«ng ty, ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n.  Phßng tiªu thô - Tæ chøc,qu¶n lý mäi ho¹t ®éng cña c¸c cöa hµng, ®¹i lý. Khoa Marketing 7 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - §Èy m¹nh b¸n lÎ xi m¨ng trªn ®Þa bµn Hµ Néi theo quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty, phôc vô theo nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, ®¶m b¶o b×nh æn gi¸ c¶ thÞ tr­êng. - Cã chøc n¨ng tiªu thô xi m¨ng, më réng m¹ng l­íi b¸n lÎ, phôc vô thuËn tiÖn cho ng­êi tiªu dïng, ®¶m b¶o b×nh æn gi¸ c¶ thÞ tr­êng.  XÝ nghiÖp vËn t¶i - Thùc hiÖn vËn chuyÓn xi m¨ng tõ c¸c nhµ m¸y, ga c¶ng vÒ c¸c kho, cöa hµng vµ ®Õn ch©n c«ng tr×nh, b¶o d­ìng ,söa ch÷a ph­¬ng tiÖn ®¶m b¶o phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh tiªu thô xi m¨ng cña c«ng ty. - Thùc hiÖn ho¹t ®éng tiªu thô xi m¨ng chñ yÕu víi c¸c ®¬n hµng cã khèi l­îng lín vµ vËn chuyÓn th¼ng.  V¨n phßng C«ng ty - V¨n th­, l­u tr÷ hå s¬, qu¶n lý con dÊu - C«ng t¸c qu¶n trÞ, mua s¾m v¨n phßng phÈm, in Ên. 2.2 §iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt, nh©n sù vµ kh¶ n¨ng vèn liÕng. a. §iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2000 lµ: 2 -DiÖn tÝch kho chøa xi m¨ng : 5810m - Xe vËn t¶i (tõ 1,5 tÊn ®Õn 13,5 tÊn) : 147 chiÕc - Tæng sè cöa hµng vµ ®¹i lý : 195. b. §iÒu kiÖn vÒ nh©n sù  TÝnh ®Õn 31/12/2000 tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 944 ng­êi Trong ®ã: + C¸n bé qu¶n lý : 87 ng­êi + Nh©n viªn gi¸n tiÕp : 320 ng­êi + Nh©n viªn trùc tiÕp b¸n hµng : 367 ng­êi + L¸i xe vËn t¶i vµ thî söa ch÷a :170 ng­êi Khoa Marketing 8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp  VÒ møc thu nhËp b×nh qu©n: N¨m 2000 lµ 990000 ®/ ng­êi/ th¸ng, cao h¬n 40000®/ng­êi/ th¸ng so víi n¨m 1999 (n¨m 1999 lµ 950000 ®/ng­êi/ th¸ng) c. §iÒu kiÖn vÒ kh¶ n¨ng vèn liÕng. §­îc m« t¶ qua b¶ng sau B¶ng 1: B¶ng vèn cña C«ng ty tõ n¨m 1996 ®Õn 2000 §¬n vÞ tÝnh: tû ®ång N¨m 1996 1997 1998 1999 2000 Lo¹i vèn Tæng vèn kinh doanh 27,96 32,15 36 37,81 40,12 Vèn cè ®Þnh 21,1 24,59 27,3 27,81 29,04 + Ng©n s¸ch cÊp 3,636 5,52 5,6 5,7 5,8 + Tù bæ xung 17,464 19,07 21,7 22,1 23,24 Vèn l­u ®éng 4,66 5,1 6 6,87 7,6 + Ng©n s¸ch cÊp 0,5 0 0 0 0 + Tù bæ xung 4,16 5,1 6 6,87 7,6 Vèn §TXDCB 2,2 2,46 2,7 3,13 3,48 + Ng©n s¸ch cÊp 1,45 2,15 2,1 2,2 2,5 +Tù bæ xung 0,75 0,31 0,6 0,93 0,98 Nguån : Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh 3. C¸c vÊn ®Ò chñ yÕu vÒ c¬ chÕ qu¶n lý cu¶ Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam ®èi víi C«ng ty vËt t­ kü thuËt xi m¨ng 3.1 C¬ chÕ vÒ ®Þa bµn kinh doanh. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña Tæng c«ng ty, tõng b­íc ph©n c«ng hîp lý gi÷a kh©u s¶n xuÊt vµ kh©u tiªu thô, trªn c¬ së ph­¬ng ¸n c¶i tiÕn tæ chøc l­u th«ng tiªu thô xi m¨ng, tiÕn tíi chuyªn m«n ho¸ trªn tõng kh©u kinh doanh trong Tæng c«ng ty, ®¶m b¶o ®¸p øng tèt cho thÞ tr­êng, kh«ng g©y x¸o trén cho s¶n Khoa Marketing 9 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp xuÊt vµ l­u th«ng tiªu thô. Tæng c«ng ty ®· ®Ò ra quy ®Þnh vÒ ®Þa bµn kinh doanh cho c¸c c«ng ty thµnh viªn mét c¸ch hîp lý. Trong ®ã ®Þa bµn kinh doanh cña C«ng ty VTKTXM bao gåm thµnh phè Hµ Néi vµ 13 tØnh( Hµ T©y, Hoµ B×nh, VÜnh Phóc, Th¸i Nguyªn,S¬n La, Lai Ch©u, Yªn B¸i, Hµ Giang, Cao B»ng, B¾c C¹n, Tuyªn Quang, Lµo Cai) trong ®ã tËp trung chñ yÕu vµo thÞ tr­êng Hµ Néi. Tæng c«ng ty chÝnh v× vËy còng ®Ò ra quy chÕ nghiªm ngÆt ®èi víi hiÖn t­îng x©m ph¹m ®Þa bµn kinh doanh. C«ng ty VTKTXM chØ ®­îc phÐp ho¹t ®éng kinh doanh trªn nh÷ng ®Þa bµn ®· ®­îc quy ®Þnh vµ cã tr¸ch nhiÖm b×nh æn gi¸ c¶ thÞ tr­êng theo ®Þa bµn cña m×nh. 3.2 C¬ chÕ qu¶n lý vÒ gi¸ Xi m¨ng lµ mÆt hµng ®­îc Nhµ n­íc kiÓm so¸t chÆt chÏ vµ ®­îc qu¶n lý theo c¬ chÕ mét gi¸ b¸n bu«n do Uû ban vËt gi¸ Nhµ n­íc th«ng qua Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam cã sù thèng nhÊt ý kiÕn víi Bé x©y dùng tøc lµ ®Æt ra møc gi¸ trÇn vµ gi¸ sµn ®èi víi gi¸ b¸n xi m¨ng theo khu vùc. Nh×n chung gi¸ b¸n xi m¨ng theo khu vùc ®­îc x¸c ®Þnh: Gi¸ b¸n xi m¨ng = Gi¸ thµnh hîp + Chi phÝ l­u +Lîi + ThuÕ theo khu vùc lý mçi lo¹i XM th«ng b×nh qu©n nhuËn VAT Nh­ vËy, theo c¬ chÕ qu¶n lý gi¸ xi m¨ng hiÖn nay chñ yÕu nh»m vµo viÖc khèng chÕ, qu¶n lý nh÷ng c¬n sèt xi m¨ng cã thÓ x¶y ra. C«ng ty VTKTXM ngoµi viÖc ph¶i nghiªm chØnh tu©n thñ c¬ chÕ gi¸ nµy mÆt kh¸c vÉn ph¶i lu«n linh ho¹t trong ®Æt gi¸ (giao ®éng gi÷a møc gi¸ trÇn vµ gi¸ sµn) nh»m phï hîp víi t×nh h×nh thÞ tr­êng vµ c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. ChÝnh v× vËy ®èi víi C«ng ty vµ ®Æc thï cña s¶n phÈm xi m¨ng truyÒn thèng gi¸ vÉn lµ c«ng cô ®Ó giµnh lîi thÕ c¹nh tranh hiÖu qu¶. 3.3 C¬ chÕ qu¶n lý l­îng xi m¨ng mua vµo, b¸n ra Trªn c¬ së ®Þa bµn ph©n c«ng, c¨n cø vµo kh¶ n¨ng kinh doanh vµ nhu cÇu tiªu thô trªn tõng ®Þa bµn. Tæng c«ng ty sÏ giao kÕ ho¹ch tiªu thô cô thÓ vÒ mçi lo¹i xi m¨ng mua vµo, b¸n ra cho hµng quý, hµng th¸ng. §©y còng lµ mét quy ®Þnh mµ C«ng ty VTKTXM ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt vµ ph¶i lu«n cè g¾ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch mµ Tæng c«ng ty ®Æt ra. Do vËy C«ng ty VTKTXM buéc ph¶i th­êng xuyªn ký kÕt hîp ®ång mua xi m¨ng víi c¸c C«ng ty s¶n xuÊt xi m¨ng thµnh viªn cña Tæng c«ng ty. Th«ng qua hÖ thèng c¬ cÊu tæ chøc, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt, nh©n sù, vèn liÕng còng nh­ c¬ chÕ qu¶n lý cña Tæng C«ng ty phÇn nµo thÓ hiÖn n¨ng lùc kinh doanh cña C«ng ty VTKTXM lu«n ®­îc duy tr× vµ cã nguån vèn t­¬ng ®èi Khoa Marketing 10