Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Lêi më ®Çu ViÖt Nam lµ n­íc ®ang ph¸t triÓn, ®ang trong thêi kú thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Do ®ã, ®Æt ra rÊt nhiÒu th¸ch thøc cho nÒn kinh tÕ trong hiÖn t¹i còng nh­ trong t­¬ng lai. Mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng, then chèt cña nÒn kinh tÕ ®ã lµ tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé qu¶n lý vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. §©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cña nÒn kinh tÕ mét quèc gia v× chóng ta ®ang trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, víi nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i ®ßi hái ng­êi sö dông ph¶i cã tr×nh ®é cao míi ®¸p øng ®­îc.VËy ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ tr×nh ®é chóng ta ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. H¬n n÷a nguån nh©n lùc vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña mçi quèc gia.Sù ®Çu t­ cho con ng­êi th«ng qua c¸c ho¹t ®éng gi¸o, ®µo t¹o ®­îc xem lµ ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ nhÊt, quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng cña mét quèc gia. Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸, sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c n­íc ngµy cµng quyÕt liÖt h¬n. Trong cuéc c¹nh tranh nµy vò khÝ cã hiÖu qu¶ nhÊt ®ã lµ ph¸t huy ®­îc tèi ®a nguån lùc con ng­êi. Do vËy, chØ cã t¨ng c­êng ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th× míi cã thÓ tËn dông ®­îc nh÷ng c¬ héi cña toµn cÇu ho¸ ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Do nhËn thÊy tÇm quan träng cña vÊn ®Ò ®èi víi nÒn kinh tÕ cña c¶ n­íc nãi chung vµ cña doanh nghiÖp nãi riªng nªn em ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu : “Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt t¹i c«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè 1 Hµ Néi”. B»ng ph­¬ng ph¸p luËn vµ ph­¬ng ph¸p thèng kª, ®Ò tµi bao gåm 3 phÇn: PhÇn I: Sù cÇn thiÕt cña hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trong c¸c tæ chøc. PhÇn II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt t¹i c«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng Sè1 Hµ Néi. PhÇn III: Gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt t¹i c«ng ty L¾p M¸y vµ X©y dùng sè1 Hµ Néi. §Æng ThÞ H¶i – QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc PhÇn I Sù cÇn thiÕt cña hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trong c¸c tæ chøc T¹i sao cÇn ph¶i ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn? §©y lµ mét c©u hái kh«ng khã tr¶ lêi ®èi víi hÇu hÕt mäi tæ chøc. Bëi nã ®· trë thµnh nhu cÇu thiÕt yÕu ®èi víi mäi tæ chøc. Mét c«ng ty míi ®­îc thµnh lËp th× vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn lµ v« cïng cÊp b¸ch vµ quan träng bëi c«ng viÖc míi mÎ víi nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ tinh vi nÕu kh«ng ®­îc ®µo t¹o con ng­êi sÏ kh«ng thÓ øng dông ®­îc. Ng­îc l¹i, víi nh÷ng c«ng ty l©u ®êi, vÊn ®Ò ®µo t¹o l¹i lµ båi d­ìng thªm kinh nghiÖm, kiÕn thøc cßn thiÕu trong thùc hiÖn c«ng viÖc. Nh­ng ®Ó hiÓu ®­îc vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, chóng ta tr­íc hÕt cÇn ph¶i lµm râ c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n. I. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n C¸c kh¸i niÖm vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cã rÊt nhiÒu, chóng ta xem xÐt mét sè quan ®iÓm nµy. 1. Quan ®iÓm qu¶n trÞ tµi nguyªn nh©n sù – NguyÔn H÷u Th©n. Theo quan ®iÓm nµy, danh tõ ®µo t¹o nãi lªn c¸c ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých n©ng cao tay nghÒ hay kü n¨ng cña mét c¸ nh©n ®èi víi c«ng viÖc hiÖn hµnh hoÆc liªn hÖ. Gi¸o dôc nãi lªn c¸c ho¹t ®éng nh»m c¶i tiÕn n©ng cao sù thµnh thùc khÐo lÐo cña mét c¸ nh©n mét c¸ch toµn diÖn theo mét h­íng nhÊt ®Þnh nµo ®ã v­ît ra ngoµi c«ng viÖc hiÖn hµnh. Ph¸t triÓn bao gåm c¸c ho¹t ®éng nh»m chuÈn bÞ cho c«ng nh©n theo kÞp víi c¬ cÊu tæ chøc khi nã thay ®æi va ph¸t triÓn. 2. Quan ®iÓm cña gi¸o tr×nh qu¶n trÞ nh©n lùc Theo quan ®iÓm nµy th× ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh ®Ó c¸c tæ chøc cã thÓ ®øng v÷ng vµ th¾ng lîi lµ ph¶i ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn v× nã lµ c¸c ho¹t ®éng ®Ó duy tr× §Æng ThÞ H¶i – QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc vµ n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc. Qua ®ã thÊy ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn trong tæ chøc. §µo t¹o ®­îc hiÓu lµ c¸c ho¹t ®éng häc tËp nh»m gióp cho ng­êi lao ®éng cã thÓ thùc hiÖn hiÖu qu¶ h¬n chøc n¨ng,nhiÖm vô cña m×nh. §ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh häc tËp lµm cho ng­êi lao ®éng n¾m v÷ng h¬n vÒ c«ng viÖc cña m×nh, lµ nh÷ng ho¹t ®éng häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, kü n¨ng cña ng­êi lao ®éng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cã hiÖu qu¶ h¬n. Gi¸o dôc lµ c¸c ho¹t ®éng häc tËp ®Ó chuÈn bÞ cho con ng­êi b­íc vµo mét nghÒ nghiÖp hoÆc chuyÓn sang mét nghÒ míi thÝch hîp h¬n trong t­¬ng lai. Ph¸t triÓn lµ c¸c ho¹t ®éng häc tËp v­ît ra khái ph¹m vi c«ng viÖc tr­íc m¾t cña ng­êi lao ®éng, nh»m më ra cho hä nh÷ng c«ng viÖc míi dùa trªn c¬ së nh÷ng ®Þnh h­íng t­¬ng lai cña tæ chøc. 3. Quan ®iÓm cña b¶n th©n Còng theo hai quan ®iÓm trªn th× ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña tæ chøc trong hiÖn t¹i còng nh­ trong t­¬ng lai. NhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi mµ nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nh­ vò b·o th× vÊn ®Ò ®µo tµo vµ ph¸t triÓn cµng trë nªn cÇn thiÕt vµ quan träng. V× vËy, ph¶i ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tay nghÒ thùc hiÖn c«ng viÖc trong hiÖn t¹i, cßn ph¸t triÓn lµ ®Ó chuÈn bÞ cho viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc trong t­¬ng lai. II. T¸c dông vµ ý nghÜa cña c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc 1. T¸c dông §èi víi tæ chøc, tr­íc hÕt nã phôc vô nhu cÇu ®¸p øng tr×nh ®é cñac«ng viÖc ®ßi hái hay nãi c¸ch kh¸c lµ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc.§èi víi mét c«ng ty míi thµnh lËp víi nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ míi, tinh vi ®ßi hái ng­êi lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®é míi cã thÓ vËn hµnh ®­îc, do ®ã ph¶i ®µo t¹o cÊp b¸ch. Ng­îc l¹i, ®èi víi mét c«ng ty ®· tån t¹i l©u ®êi ®· cã b¶n ph©n tÝch c«ng viÖc, m« t¶ c«ng viÖc th× vÊn ®Ò ®µo t¹o lóc nµy lµ ®µo t¹o l¹i nh÷ng c«ng nh©n cò hoÆc ®µo t¹o míi cho c«ng nh©n míi ®­îc tuyÓn vµo hoÆc c«ng nh©n cò lµm c«ng viÖc míi. §Æng ThÞ H¶i – QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc Ngµy nay, c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp. Do ®ã, doanh nghiÖp nµo m¹nh sÏ ®øng v÷ng, doanh nghiÖp yÕu sÏ bÞ lo¹i trõ. §Ó ®øng v÷ng trªn th­¬ng tr­êng, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu x· héi, doanh nghiÖp chØ cßn c¸ch ®µo t¹o ng­êi lao ®éng cña m×nh ®Ó theo kÞp tr×nh ®é ph¸t triÓn nhan chãng.VËy t¸c dông cña ®µo t¹o lµ gióp doanh nghiÖp t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh cho m×nh. Khi ng­êi lao ®éng ®· ®ñ tr×nh ®é ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh, nã sÏ lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Ng­êi lao ®éng ý thøc ®­îc hµnh vi lao ®éng cña m×nh ,®iÒu ®ã sÏ gióp cho doanh nghiÖp gi¶m bít ®­îc sè l­îng c¸n bé gi¸m trong bé phËn gi¸m s¸t - ®iÒu mµ mäi tæ chøc lu«n mong ®îi v× nã lµm gi¶m chi phÝ cho tæ chøc. Cßn ®èi víi ng­êi lao ®éng, sau khi ®­îc ®µo t¹o hä sÏ lµm viÖc tù tin h¬n víi tay nghÒ cña m×nh.Tr×nh ®é tay nghÒ cña hä ®­îc c¶i t¹o vµ n©ng cÊp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng viÖc. ViÖc ®µo t¹o chuyªn m«n, nghiÖp vô cho ng­êi lao ®éng t¹o ra tÝnh chuyªn nghiÖp cho hä.Nãi tãm l¹i lµ ng­êi lao ®éng ®­îc trang bÞ thªm kiÕn thøc t¹o ra sù thÝch øng víi c«ng viÖc hiÖn t¹i còng nh­ trong t­¬ng lai. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn lao ®éng kh«ng chØ cã t¸c dông ®èi víi doanh nghiÖp vµ lao ®éng mµ nã cßn cã t¸c dông to lín ®èi víi nÒn kinh tÕ. Mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn lµ nÒn kinh tÕ cã ngµnh c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. V× nã sÏ t¹o ra nhiÒu cña c¶i, vËt chÊt cho x· héi, lµm giµu cho x· héi. Vµ ®iÒu quan träng h¬n c¶ lµ nã n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho ®éi ngò lao ®éng cña c¶ n­íc, lµm cho nÒn kinh tÕ kh«ng bÞ tôt hËu mµ theo kÞp víi thêi ®¹i. 2. ý nghÜa Víi nh÷ng t¸c dông nh­ trªn th× ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ cã ý nghÜa v« cïng to lín. §èi víi mét tæ chøc th× quan hÖ gi÷a tæ chøc vµ ng­êi lao ®éng sÏ ®­îc c¶i thiÖn, g¾n kÕt víi nhau h¬n, n©ng cao tÝnh æn ®Þnh vµ n¨ng ®éng cña tæ chøc; t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Vµ nã cßn cã ý nghÜa v« cïng lín ®èi víi doanh nghiÖp ®ã lµ cã thÓ ®¹t ®­îc môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña m×nh. §Æng ThÞ H¶i – QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc §èi víi ng­êi lao ®éng, ®­îc ®i ®µo t¹o hä c¶m thÊy m×nh cã vai trß quan träng trong tæ chøc, tõ ®ã t¹o ra mét sù g¾n bã gi÷a hä vµ tæ chøc. §iÒu quan träng lµ nã ®· t¹o ®éng lùc lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng v× nã ®· ®¸p øng nhu cÇu, nguyÖn väng ph¸t triÓn cña hä. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn sÏ t¹o cho ng­êi lao ®éng c¸ch nh×n, c¸ch t­ duy míi trong c«ng viÖc cña hä vµ còng lµ c¬ së ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng trong c«ng viÖc. §èi víi nÒn kinh tÕ, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã ý nghÜa thiÕt thùc ®ã lµ t¹o ra mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh víi c¸c n­íc trong vµ ngoµi khu vùc. Trong giai ®o¹n héi nhËp nµy, cµng ®ßi hái ng­êi lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®é cao, muèn vËy, ph¶i ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. III. Néi dung cña ho¹t ®éng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, mçi ph­¬ng ph¸p ®Òu cã nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm riªng. Tuy nhiªn, tuú theo ®iÒu kiÖn, nhu cÇu cña mçi tæ chøc mµ lùa chän ph­¬ng ph¸p cho phï hîp. Sau ®©y, chóng ta sÏ xem xÐt c¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®ang ®­îc ¸p dôngtrong n­íc vµ n­íc ngoµi. 1. C¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc 1.1. §µo t¹o trong c«ng viÖc Lµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o trùc tiÕp t¹i n¬i lµm viÖc, ng­êi häc sÏ häc nh÷ng kiÕn thøc tõ c«ng viÖc thùc tÕ t¹i n¬i lµm viÖc d­íi sù h­íng dÉn cña c«ng nh©n lµnh nghÒ. Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ®­îc ¸p dông bëi chi phÝ kh«ng cao, ng­êi häc viªn cã thÓ n¾m b¾t ngay bµi häc. Hä ®­îc thùc hµnh ngay nh÷ng g× mµ tæ chøc tr«ng mong ë hä sau kho¸ ®µo t¹o. Ph­¬ng ph¸p nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho häc viªn lµm viÖc víi nh÷ng ®ång nghiÖp t­¬ng lai cña hä, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng viÖc sau nµy, hä cã thÓ b¾t ch­íc nh÷ng hµnh vi lao ®éng tèt cña ®ång nghiÖp. H¬n n÷a, trong khi häc, häc viªn ®­îc lµm viÖc vµ cã thu nhËp. Tuy nhiªn còng cã nh­îc ®iÓm, ®ã lµ lý thuyÕt kh«ng ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ, cã §Æng ThÞ H¶i – QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc hÖ thèng. Vµ trong khi lµm viÖc cïng víi c«ng nh©n lµnh nghÒ th× häc viªn cã thÓ b¾t ch­íc nh÷ng hµnh vi lao ®éng xÊu. H¬n n÷a, do thùc hµnh ngay t¹i n¬i lµm viÖc cã thÓ sÏ g©y háng hãc m¸y mãc, dÉn ®Õn ®Ýnh trÖ c«ng viÖc. a. §µo t¹o theo kiÓu chØ dÉn §©y chÝnh lµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o t¹i chç hay chÝnh t¹i n¬i lµm viÖc. C«ng nh©n häc nghÒ sÏ ®­îc ph©n c«ng lµm viÖc víi mét c«ng nh©n lµnh nghÒ, cã tr×nh ®é, cã kinh nghiÖm h¬n. Ng­êi d¹y tr­íc tiªn sÏ giíi thiÖu, gi¶i thÝch vÒ môc tiªu cña c«ng viÖc. Sau ®ã h­íng dÉn tØ mØ cho häc viªn quan s¸t, trao ®æi, häc hái vµ cho häc viªn lµm thö cho tíi khi thµnh th¹o d­íi sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña ng­êi d¹y. Ng­êi häc võa ph¶i häc võa ph¶i quan s¸t, l¾ng nghe nh÷ng lêi chØ dÉn vµ lµm theo cho ®Õn khi thuÇn thôc míi th«i.Trong qu¸ tr×nh häc, ng­êi häc còng nh­ ng­êi d¹y ®Òu ph¶i cã sù nç lùc cao, ng­êi d¹y ph¶i cã tay nghÒ v÷ng ch¾c, t¹o sù tin t­ëng vÒ tay nghÒ cña m×nh ®èi víi häc viªn, ngoµi ra cßn ph¶i biÕt l¾ng nghe nh÷ng th¾c m¾c cña ng­êi häc.Nh­ vËy, ph¶i cã sù kÕt hîp cña c¶ ng­êi d¹y vµ ng­êi häc míi ®µo t¹o ra ®­îc häc viªn cã tr×nh ®é nh­ mong muèn. Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ kh«ng ®ßi hái ph¶i cã mét kh«ng gian riªng, còng nh­ m¸y mãc, thiÕt bÞ ®Æc thï ®Ó phôc vô cho viÖc häc. §ång thêi gióp cho viªn n¾m b¾t nhanh kiÕn thøc v× ®­îc thùc hµnh ngay sau khi h­íng dÉn. Tuy nhiªn, nh­îc ®iÓm lµ can thiÖp vµo tiÕn tr×nh s¶n xuÊt, cã thÓ lµm h­ h¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ do ch­a quen viÖc, ch­a quen sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ võa häc. b. §µo t¹o theo kiÓu häc nghÒ §©y thùc chÊt lµ ph­¬ng ph¸p kÌm cÆp cña c«ng nh©n lµnh nghÒ ®èi víi ng­êi häc. Ph­¬ng ph¸p nµy rÊt phæ biÕn ë ViÖt Nam, nã th­êng ®­îc ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc thñ c«ng, cÇn sù khÐo lÐo, tØ mØ nh­ thî nÒ, thî ®iÖn… Ch­¬ng tr×nh häc b¾t ®Çu b»ng viÖc trang bÞ kiÕn thøc lý thuyÕt trªn líp sau ®ã ®­îc ®­a ®Õn lµm viÖc d­íi sù h­íng dÉn cña c«ng nh©n lµnh nghÒ; ®­îc trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng viÖc thuéc nghÒ cÇn häc cho tíi khi thµnh §Æng ThÞ H¶i – QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc th¹o tÊt c¶ c¸c kü n¨ng nghÒ. Qu¸ tr×nh häc cã thÓ kÐo dµi tõ mét tíi s¸u n¨m tuú theo ®é phøc t¹p cña nghÒ. Trong qu¸ tr×nh häc nghÒ, häc viªn cã thÓ ®­îc tr¶ c«ng b»ng mét nöa th¸ng l­¬ng cña c«ng nh©n chÝnh thøc vµ ®­îc t¨ng ®Õn 95% vµo lóc gÇn kÕt thóc kho¸ häc. Ph­¬ng ph¸p nµy dïng ®Ó d¹y mét nghÒ hoµn chØnh cho c«ng nh©n. ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p :Häc viªn ®­îc trang bÞ kiÕn thøc mét c¸ch cã hÖ thèng c¶ lý thuyÕt vµ thùc hµnh. Do ®ã, chÊt l­îng ®µo t¹o tèt, sau kho¸ häc, häc viªn cã kü n¨ng thuÇn thôc. Ngoµi ra, ph­¬ng ph¸p nµy cßn cã ­u ®iÓm lµ cã chç häc lý thuyÕt vµ thùc hµnh riªng, kh«ng ¶nh h­ëng tíi c«ng viÖc ®ang thùc hiÖn t¹i doanh nghiÖp. Nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p lµ tèn kÐm c¶ vÒ thêi gian vµ tiÒn b¹c do ph¶i tæ chøc líp häc riªng, trang thiÕt bÞ riªng cho viÖc häc. ViÖc ®µo t¹o lµ toµn diÖn vÒ kiÕn thøc nªn cã phÇn kh«ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng viÖc. c. KÌm cÆp vµ chØ b¶o Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ¸p dông cho c¸n bé qu¶n lý hoÆc nh©n viªn gi¸m s¸t. Trong mét vµi tr­êng hîp còng cã thÓ sö dông ®Ó ®µo t¹o c«ng nh©n s¶n xuÊt. §©y còng lµ ph­¬ng ph¸p mµ ng­êi häc còng ®­îc ng­êi thî giái, ng­êi thî lµnh nghÒ chØ b¶o trong qu¸ tr×nh cïng lµm viÖc. Ph­¬ng ph¸p nµy gióp häc viªn nhanh chãng lÜnh héi ®­îc kiÕn thøc, cã ®iÒu kiÖn ®Ó lµm c«ng viÖc thËt nh­ng kh«ng thùc sù ®­îc lµm c«ng viÖc ®ã mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ cã thÓ sÏ b¾t ch­íc ph­¬ng ph¸p, c¸ch thøc lµm viÖc kh«ng tiªn tiÕn. d. Lu©n chuyÓn vµ thuyªn chuyÓn c«ng viÖc §èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt th× viÖc lu©n chuyÓn vµ thuyªn chuyÓn c«ng viÖc lµ nh»m chèng l¹i sù nhµm ch¸n trong c«ng viÖc.Cã nh÷ng c«ng viÖc do thêi gian thùc hiÖn mét thao t¸c, ®éng t¸c qu¸ ng¾n lµm cho ng­êi lao ®éng c¶m thÊy nhµm ch¸n v× vËy chuyÓn hä sang lµm mét c«ng viÖc kh¸c cïng ph©n x­ëng hoÆc kh¸c. Tuy nhiªn, ph­¬ng ph¸p nµy chñ yÕu dµnh cho lao ®éng qu¶n lý nh»m cung cÊp cho hä nh÷ng kinh nghiÖm lµm viÖc ë nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau §Æng ThÞ H¶i – QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc trong tæ chøc.Môc ®Ých cña qu¸ tr×nh ®µo t¹o nµy lµ gióp ng­êi häc cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®­îc nh÷ng c«ng viÖc cao h¬n trong t­¬ng lai. Ph­¬ng ph¸p nµy gióp ng­êi häc häc ®­îc nhiÒu c«ng viÖc, ®­îc lµm thËt nhiÒu c«ng viÖc vµ tr¸nh ®­îc sù nhµm ch¸n. Tuy nhiªn, chØ lµ lu©n chuyÓn vµ thuyªn chuyÓn nªn thêi gian lµm mét c«ng viÖc hay mét vÞ trÝ lµ ng¾n dÉn ®Õn kh«ng hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ mét c«ng viÖc. 1.2.§µo t¹o ngoµi c«ng viÖc. a. Tæ chøc c¸c líp c¹nh doanh nghiÖp. §©y lµ ph­¬ng ph¸p thay v× ®µo t¹o t¹i n¬i lµm viÖc b»ng c¸ch më mét líp häc riªng còng víi nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ, quy tr×nh lµm viÖc Êy nh­ng chØ phôc vô cho häc tËp. Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi nh÷ng nghÒ t­¬ng ®èi phøc t¹p hoÆc c¸c c«ng viÖc cã tÝnh ®Æc thï mµ ph­¬ng ph¸p kÌm cÆp t¹i chç kh«ng ®¸p øng ®­îc. Ph­¬ng ph¸p nµy cã ch­¬ng tr×nh häc chia lµm hai phÇn: lý thuyÕt vµ thùc hµnh. PhÇn lý thuyÕt do c¸c kü s­ , c¸n bé kü thuËt phô tr¸ch cßn phÇn thùc hµnh th× ®Õn x­ëng riªng d­íi sù h­íng dÉn cña kü s­ hoÆc c«ng nh©n lµnh nghÒ. ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p: Häc viªn ®­îc trang bÞ kiÕn thøc mét c¸ch cã hÖ thèng c¶ lý thuyÕt lÉn thùc hµnh. Do cã x­ëng thùc hµnh riªng nªn qu¸ tr×nh thùc hµnh cña häc viªn kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn c«ng viÖc s¶n xuÊt.Tuy nhiªn, ph­¬ng ph¸p nµy ®ßi hái kh«ng gian riªng cho häc tËp dÉn ®Õn chi phÝ tèn kÐm céng thªm viÖc mua s¾m thiÕt bÞ riªng cho häc tËp. b. Cö ®i häc ë c¸c tr­êng chÝnh quy. Víi nh÷ng nghÒ phøc t¹p, ®ßi hái tr×nh ®é cao, tæ chøc cã thÓ cö ng­êi lao ®éng ®i häc ë tr­êng d¹y nghÒ cã thÓ trong vµi th¸ng hoÆc lªn tíi 2-3 n¨m. Häc viªn cã thÓ ph¶i tù bá tiÒn ra ®i häc nÕu xÐt thÊy lîi Ých to lín cña viÖc ®i häc hoÆc tæ chøc hç trî mét phÇn häc phÝ. Ph­¬ng ph¸p nµy còng trang bÞ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ kiÕn thøc c¶ lý thuyÕt vµ thùc hµnh cho häc viªn. §©y lµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o cã hÖ thèng nhÊt, mang l¹i kiÕn thøc toµn diÖn nhÊt. Tuy nhiªn, chi phÝ rÊt tèn kÐm. §Æng ThÞ H¶i – QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc c. C¸c bµi gi¶ng, c¸c héi nghÞ hoÆc c¸c héi th¶o. Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho c¸n bé qu¶n lý nhiÒu h¬n, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®Þnh kú tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o, héi nghÞ nh»m trao ®æi kiÕn thøc, kinh nghiÖm lµm viÖc. C¸c buæi héi th¶o cã thÓ ®­îc tæ chøc riªng hoÆc kÕt hîp víi ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o kh¸c.Häc viªn sÏ th¶o luËn theo tõng chñ ®Ò d­íi sù h­íng dÉn cña ng­êi l·nh ®¹o nhãm, qua ®ã hä häc ®­îc nh÷ng kiÕn thøc, kinh nghiÖm cÇn cã ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p: §¬n gi¶n, dÔ tæ chøc, kh«ng ®ßi hái trang thiÕt bÞ riªng, häc viªn häc hái ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng viÖc còng nh­ phong c¸ch bµy tá, thÓ hiÖn ý kiÕn cña m×nh tr­íc ®¸m ®«ng. Nh­îc ®iÓm: Tèn nhiÒu thêi gian, ph¹m vi hÑp. d. §µo t¹o theo kiÓu ch­¬ng tr×nh ho¸ víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh. Ngµy nay, c«ng nghÖ th«ng tin ®· trë thµnh ph­¬ng tiÖn d¹y vµ häc rÊt tiÖn dông, ®©y lµ ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i mµ nhiÒu c«ng ty ë nhiÒu n­íc ®ang sö dông. Trong ph­¬ng ph¸p nµy, c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®­îc ng­êi lËp tr×nh so¹n s½n vµ ghi lªn ®Üa mÒm ch­¬ng tr×nh häc, häc viªn chØ viÖc më ®Üa qua m¸y vi tÝnh vµ lµm theo h­íng dÉn trong ®ã. Ph­¬ng ph¸p nµy ®ßi hái ng­êi häc ph¶i tèn nhiÒu thêi gian vµo tù häc vµ ®Ó so¹n th¶o ra mét ch­¬ng tr×nh th× rÊt tèn kÐm, nã chØ cã hiÖu qu¶ khi cã sè lín häc viªn tham gia ch­¬ng tr×nh. Ngoµi ra, häc viªn còng ph¶i ®a n¨ng míi cã thÓ häc ®­îc. ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ ®µo t¹o ®­îc nhiÒu kü n¨ng mµ kh«ng cÇn ng­êi d¹y. Häc viªn cã thÓ tù s¾p xÕp thêi gian häc cho m×nh mét c¸ch hîp lý, néi dung ch­¬ng tr×nh häc ®a d¹ng nªn cã nhiÒu c¬ héi lùa chän vµ ®Æc biÖt lµ cung cÊp tøc thêi th«ng tin ph¶n håi ®èi víi c©u tr¶ lêi cña ng­êi häc lµ ®óng hay sai, cã ®¸p ¸n ngay gióp ng­êi häc gi¶i quyÕt v­íng m¾c. e. §µo t¹o theo ph­¬ng thøc tõ xa. §µo t¹o tõ xa lµ ph­¬ng thøc ®µo t¹o mµ ng­êi häc tù häc qua s¸ch, tµi liÖu hoc tËp, b¨ng h×nh b¨ng ®Üa CD vµ VCD, internet. Khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin cµng ph¸t triÓn th× c¸c ph­¬ng tiÖn trung gian cµng ®a d¹ng. Trong ch­¬ng tr×nh nµy ng­êi häc vµ ng­êi d¹y kh«ng gÆp nhau t¹i mét ®Þa ®iÓm, §Æng ThÞ H¶i – QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò ¸n m«n häc cïng thêi gian mµ ng­êi häc tù s¾p xÕp thêi gian häc cho m×nh. §©y chÝnh lµ mét ­u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p ®ã lµ ng­êi häc cã thÓ chñ ®éng bè trÝ thêi gian häc tËp cho phï hîp víi kÕ ho¹ch cña m×nh; ng­êi häc ë xa trung t©m vÉn cã thÓ häc ®­îc mµ kh«ng mÊt chi phÝ ®i l¹i; chÊt l­îng ®µo t¹o cao tuy nhiªn h×nh thøc ®µo t¹o nµy ®ßi hái c¬ së ®µo t¹o ph¶i cã sù ®Çu t­ lín ®Ó chuÈn bÞ bµi gi¶ng. f. §µo t¹o theo kiÓu phßng thÝ nghiÖm. Ph­¬ng ph¸p nµy ®µo t¹o cho c¸n bé qu¶n lý c¸ch gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng cã thÓ x¶y ra trong thùc tÕ ®­îc m« h×nh ho¸ qua c¸c bµi tËp t×nh huèng, diÔn kÞch, m« pháng trªn m¸y tÝnh, trß ch¬i qu¶n lý… th«ng qua c¸c cuéc héi th¶o.¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p lµ ngoµi häc ®­îc nh÷ng kiÕn thøc vÒ thùc hµnh, häc viªn cßn cã c¬ héi ®­îc ®µo luyÖn nh÷ng kü n¨ng thùc hµnh, n©ng cao kh¶ n¨ng lµm viÖc víi con ng­êi vµ ra quyÕt ®Þnh. Tuy nhiªn, ph­¬ng ph¸p nµy ®ßi hái tèn nhiÒu c«ng søc, tiÒn cña, thêi gian ®Ó x©y dùng lªn c¸c t×nh huèng mÉu. g. M« h×nh ho¸ hµnh vi. §©y lµ ph­¬ng ph¸p diÔn c¸c vë kÞch ®­îc thiÕt kÕ s½n ®Ó m« h×nh ho¸ c¸c hµnh vi hîp lý trong c¸c t×nh huèng ®Æc biÖt. h. §µo t¹o kü n¨ng xö lý c«ng v¨n, giÊy tê §©y lµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o, huÊn luyÖn cho ng­êi lao ®éng c¸ch ra quyÕt ®Þnh nhanh chãng trong c«ng viÖc hµng ngµy. Häc viªn khi võa tíi n¬i lµm viÖc sÏ nhËn ®­îc mét lo¹t c¸c tµi liÖu, c¸c b¶n ghi nhí, c¸c t­êng tr×nh, b¸o c¸o, dÆn dß cña cÊp trªn vµ c¸c th«ng tin kh¸c vµ hä ph¶i cã tr¸ch nhiÖm xö lý nhanh chãng vµ ®óng ®¾n. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông cho c¸n bé qu¶n lý, gióp hä nhanh chãng cã kü n¨ng lµm viÖc vµ ra quyÕt ®Þnh. Nh­ng ®«i khi cã thÓ g©y ra nh÷ng thiÖt h¹i cho tæ chøc vµ ¶nh h­ëng tíi c«ng viÖc cña bé phËn. Tuú theo vµo nhu cÇu ®Æc ®iÓm nghÒ còng nh­ tr×nh ®é c«ng nh©n mµ tæ chøc lùa chän ph­¬ng ph¸p phï hîp víi nguån tµi chÝnh cña m×nh.V× mçi §Æng ThÞ H¶i – QTNL 43B