Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn luËt KT2 Lêi më ®Çu Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ, mang l¹i nhiÒu lîi Ých vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña nhiÒu quèc gia trªn c¬ së mét nÒn th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ c«ng b»ng. Nh­ng trong khi c¸c quèc gia thµnh viªn WTO ®ang ph¶i dÉn dì bá c¸c rµo c¶n thuÕ quan vµ thuÕ ho¸ c¸c rµo c¶n phi thuÕ quan th× c¸c biÖn ph¸p tù vÖ, thuÕ chèng ph¸ gi¸ vµ thuÕ ®èi kh¸ng vÉn ngµy cµng ®­îc nhiÒu quèc gia ph¸t triÓn ¸p dông mét c¸ch triÖt ®Ó, nhÊt lµ, nhiÒu n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ kÐm ph¸t triÓn ph¶i ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng hµng ho¸ nhËp khÈu b¸n ph¸ gi¸ t¹i thÞ tr­êng cña m×nh, vµ g¸nh chÞu nh÷ng thiÖt h¹i cho s¶n xuÊt trong n­íc. ViÖc t×m c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m th­¬ng m¹i c«ng b»ng - biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸, ®ang ®­îc rÊt nhiÒu n­íc quan t©m, kÓ c¶ c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i n­íc nµo còng ¸p dông biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸ mét c¸ch ®óng ®¾n, ®«i khi mang tÝnh chñ quan ¸p ®Æt mang tÝnh chÝnh trÞ.... Hµng ho¸ cña ViÖt Nam còng ®· gÆp ph¶i nh÷ng biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸ mµ n­íc së t¹i ¸p dông. Sù viÖc ®ã còng ®· ¶nh h­ëng ®Õn xuÊt khÈu hµng ho¸ cña chóng ta. Trong bµi tiÓu luËn nµy em xin ®Ò cËp tíi vÊn ®Ò “HiÖp ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO vµ LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Hoa kú. Nh÷ng th¸ch thøc, khã kh¨n cã liªn quan trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam.” Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c« trong khoa LuËt ®· gióp em rÊt nhiÒu trong viÖc hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy. HiÖp ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO vµ luËt b¸n ph¸ gi¸ cña hoa Kú . nh÷ng th¸ch thøc , khã kh¨n cã liªn quan trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn luËt KT2 Néi dung I. HiÖp ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO vµ LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Hoa kú. 1. C¸c c¸ch hiÓu vÒ ph¸ gi¸: MÆc dï hiÖn t¹i ph¸ gi¸ vµ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®· ®­îc WTO thèng nhÊt vµ ®­a ra c¸c tiªu chÝ vµ thñ tôc ®Ó ®¸nh gi¸ song khi nãi ®Õn ph¸ gi¸, giíi kinh doanh vÉn cã nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau: - Ph¸ gi¸ lµ gi¶m gi¸ ®Ó tranh giµnh thÞ tr­êng hoÆc tiªu diÖt ®èi thñ c¹nh tranh. - Ph¸ gi¸ lµ b¸n d­íi gi¸ thµnh. - Ph¸ gi¸ lµ b¸n d­íi møc gi¸ b×nh th­êng. §Þnh nghÜa vÒ ph¸ gi¸ vµ c¸ch x¸c ®Þnh ph¸ gi¸ cña WTO ®· ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña GATT: “ Ph¸ gi¸ lµ hµnh vi mµ s¶n phÈm cña mét quèc gia ®­îc b¸n ë quèc gia kh¸c t¹i møc thÊp h¬n gi¸ trÞ th«ng th­êng vµ lµm thiÖt h¹i hay ®e do¹ lµm thiÖt h¹i vÒ mÆt vËt chÊt mét ngµnh cña quèc gia kh¸c hoÆc lµm chËm trÔ sù thiÕt lËp mét ngµnh ë quèc gia kh¸c”. Hai kh¸i niÖm quan träng quy ®Þnh nµy lµ gi¸ trÞ th«ng th­êng vµ thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt. Mét quèc gia bÞ cho lµ ®· b¸n s¶n phÈm cña m×nh ë mét quèc gia kh¸c t¹i møc thÊp h¬n gi¸ trÞ th«ng th­êng nÕu: (1) Gi¸ ®ã thÊp h¬n møc gi¸ t­¬ng ®èi trong ®iÒu kiÖn th­¬ng m¹i th«ng th­êng ®èi víi s¶n phÈm t­¬ng tù t¹i n­íc xuÊt khÈu. HiÖp ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO vµ luËt b¸n ph¸ gi¸ cña hoa Kú . nh÷ng th¸ch thøc , khã kh¨n cã liªn quan trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn luËt KT2 (2) NÕu kh«ng thÓ x¸c ®Þnh møc gi¸ néi ®Þa ®ã th×: + Møc gi¸ ®ã thÊp h¬n møc gi¸ t­¬ng ®èi cao nhÊt ®­îc xuÊt khÈu tíi mét n­íc thø ba trong ®iÒu kiÖn th­¬ng m¹i th«ng th­êng. + Møc gi¸ ®ã thÊp h¬n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i n­íc xuÊt khÈu céng víi mét tû lÖ hîp lý chi phÝ vµ lîi nhuËn b¸n hµng. 2. BiÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸ trong th­¬ng m¹i quèc tÕ Trong th­¬ng m¹i quèc tÕ, khi hµng ho¸ bÞ xem lµ b¸n ph¸ gi¸ th× chóng cã thÓ bÞ ¸p ®Æt c¸c biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸ (antiduming) nh­ thuÕ chèng ph¸ gi¸, ®Æt cäc hoÆc thÕ chÊp, can thiÖp h¹n chÕ ®Þnh l­îng hoÆc ®iÒu chØnh møc gi¸ cña nhµ xuÊt khÈu nh»m triÖt tiªu nguy c¬ g©y thiÖt h¹i cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc nhËp khÈu, trong ®ã thuÕ chèng b¸n ph¸p gi¸ vµ biÖn ph¸p phæ biÕn nhÊt hiÖn nay. VÒ thùc chÊt, thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ lµ mét lo¹i thuÕ nhËp khÈu bæ sung ®¸nh vµo nh÷ng hµng ho¸ bÞ b¸n ph¸ gi¸ ë n­íc nhËp khÈu nh»m h¹n chÕ nh÷ng thiÖt h¹i do viÖc b¸n ph¸n gi¸ ®­a ®Õn cho ngµnh s¶n xuÊt cña n­íc ®ã nh»m b¶o ®¶m sù c«ng b»ng trong th­¬ng m¹i (nãi chÝnh x¸c ®ã lµ mét sù b¶o hé hîp lý cho s¶n xuÊt trong n­íc). ThuÕ nµy ®¸nh vµo c¸c nhµ s¶n xuÊt riªng lÎ chø kh«ng ph¶i lµ thuÕ ¸p ®Æt chung cho hµng ho¸ cña mét quèc gia. Nguyªn t¾c chung nªu ra nh÷ng HiÖp ®Þnh cña WTO lµ kh«ng ®­îc ph©n biÖt ®èi xö khi ¸p dông thuÕ chèng ph¸ gi¸, tøc lµ nÕu hµng ho¸ bÞ b¸n ph¸ gi¸ ®­îc xuÊt khÈu tõ nh÷ng quèc gi¸ kh¸c nhau víi cïng biªn ®é ph¸ gi¸ nh­ nhau th× sÏ ¸p ®Æt møc thuÕ chèng ph¸ gi¸ thuéc vµo biªn ®é ph¸ gi¸ cña tõng nhµ xuÊt khÈu chø kh«ng ph¶i ¸p dông b×nh qu©n (ngay c¶ khi HiÖp ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO vµ luËt b¸n ph¸ gi¸ cña hoa Kú . nh÷ng th¸ch thøc , khã kh¨n cã liªn quan trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn luËt KT2 c¸c nhµ xuÊt khÈu tõ cïng mét quèc gia) vµ kh«ng ®­îc phÐp v­ît qu¸ biªn ®é ph¸ gi¸ ®· ®­îc x¸c ®Þnh. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i bÊt kú tr­êng hîp b¸n ph¸ gi¸ nµo còng bÞ ¸p ®Æt c¸c biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸. Theo quy ®Þnh cña WTO vµ luËt ph¸p cña rÊt nhiÒu n­íc th× thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ chØ ®­îc ¸p ®Æt khi hµng ho¸ ®­îc b¸n ph¸ gi¸ g©y thiÖt h¹i ®¸ng kÓ hay ®e do¹ g©y thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt ë n­íc nhËp khÈu. Nh­ vËy, nÕu mét hµng ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh lµ cã hiÖn t­îng b¸n ph¸ gi¸ nh­ng kh«ng g©y thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt mÆt hµng ®ã ë n­íc nhËp khÈu th× sÏ kh«ng bÞ ¸p ®Æt thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ vµ c¸c biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸ kh¸c. ThiÖt h¹i cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc ®­îc hiÓu lµ t×nh tr¹ng suy gi¶m ®¸ng kÓ vÒ sè l­îng, møc tiªu thô trong n­íc, lîi nhuËn s¶n xuÊt, tèc ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt, viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, ®Çu t­ tíi c¸c chØ tiªu kh¸c cña ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc hoÆc dÉn ®Õn khã kh¨n cho viÖc h×nh thµnh s¶n xuÊt trong n­íc. B¸n ph¸ gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo 2 yÕu tè c¬ b¶n lµ: Mét lµ biªn ®é ph¸ gi¸ tõ 2% trë lªn; hai lµ sè l­îng, trÞ gi¸ hµng ho¸ b¸n ph¸ gi¸ tõ mét n­íc v­ît qu¸ 3% tæng khèi l­îng hµng nhËp khÈu (ngo¹i trõ tr­êng hîp sè l­îng nhËp khÈu cña c¸c hµng ho¸ t­¬ng tù míi n­íc cã khèi l­îng d­íi 3%, nh­ng tæng sè c¸c hµng ho¸ t­¬ng tù cña c¸c n­íc kh¸c nhau ®­îc xuÊt khÈu vµo n­íc bÞ b¸n ph¸ gi¸ chiÕm trªn 7%). Theo quy ®Þnh cña WTO, biªn ®é ph¸ gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua viÖc so s¸nh víi møc gi¸ cã thÓ so s¸nh ®­îc cña hµng ho¸ t­¬ng tù ®­îc xuÊt khÈu sang mét n­íc thø ba thÝch hîp, víi ®iÒu kiÖn lµ møc gi¸ cã thÓ so s¸nh ®­îc nµy mang tÝnh ®¹i diÖn, hoÆc ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua so s¸nh víi chi phÝ s¶n xuÊt t¹i n­íc xuÊt xø hµng ho¸ céng thªm kho¶n chi phÝ hîp lý cho qu¶n trÞ, b¸n hµng, c¸c chi phÝ HiÖp ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO vµ luËt b¸n ph¸ gi¸ cña hoa Kú . nh÷ng th¸ch thøc , khã kh¨n cã liªn quan trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn luËt KT2 chung kh¸c vµ mét kho¶n lîi nhuËn. Nh­ vËy, cã thÓ hiÓu r»ng biªn ®é ph¸ gi¸ lµ møc chªnh lÖch gi¸ th«ng th­êng cña hµng ho¸ t­¬ng tù víi møc gi¸ xuÊt khÈu hiÖn t¹i. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ th«ng th­êng ®­îc tÝnh to¸n rÊt phøc t¹p dùa trªn c¬ së sæ s¸ch vµ ghi chÐp cña nhµ xuÊt khÈu hoÆc nhµ s¶n xuÊt lµ ®èi t­îng ®ang ®­îc ®iÒu tra víi ®iÒu kiÖn lµ sæ s¸ch nµy phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n ®­îc chÊp nhËn réng r·i vµ ph¶n ¸nh ®­îc mét c¸ch hîp lý cña chi phÝ. §Ó x¸c ®Þnh hµng ho¸ cã bÞ b¸n ph¸ gi¸ hay kh«ng ? ViÖc b¸n ph¸ gi¸ cã thÓ g©y thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc hay kh«ng ®Ó ¸p ®Æt c¸c biÖn ph¸p chèng ph¸ gi¸ th× ®iÒu quan träng nhÊt vµ phøc t¹p nhÊt nµy ë qu¸ tr×nh ®iÒu tra vÒ b¸n ph¸p gi¸. ë nh÷ng quèc gia kh¸c nhau, viÖc ®iÒu tra sÏ ®­îc thùc hiÖn bë c¸c c¬ quan chøc n¨ng kh¸c nhau. Theo quy ®Þnh trong HiÖp ®Þnh vÒ chèng b¸n ph¸p gi¸ cña WTO th× viÖc ®iÒu tra chØ ®­îc tiÕn hµnh khi cã ®¬n yªu cÇu b»ng v¨n b¶n cña ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc hoÆc cña ng­êi d©n dµnh cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc. §¬n yªu cÇu sÏ ®­îc coi lµ ®ñ t­ c¸ch ®¹i diÖn cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc nÕu nh­ ®¬n nµy nhËn ®­îc sù ñng hé bëi c¸c nhµ s¶n xuÊt chiÕm tèi thiÓu 50% tæng s¶n l­îng cña s¶n phÈm t­¬ng tù ®­îc b¾t ®Çu nÕu nh­ c¸c nhµ s¶n xuÊt bµy tá ý kiÕn t¸n thµnh ®iÒu tra chiÕm Ýt h¬n 25% tæng s¶n l­îng cña s¶n phÈm t­¬ng tù ®­îc ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc lµm ra. Trªn thùc tÕ, qu¸ tr×nh ®iÒu tra vÒ b¸n ph¸ gi¸ cña EU, Mü vµ mét sè n­íc kh¸c cho thÊy viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ th«ng th­êng cña hµng ho¸ ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh biªn ®é ph¸ gi¸ qu¸ phøc t¹p vµ ®«i khi kh«ng minh b¹ch, vÉn cßn rÊt nhiÒu ¸p ®Æt. Theo luËt ph¸p cña Mü th× mét khi kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ th«ng th­êng t¹i n­íc xuÊt khÈu, ng­êi ta cã thÓ lÊy møc gi¸ cña hµng ho¸ t­¬ng tù trong ®iÒu kiÖn th­¬ng m¹i b×nh th­êng ë mét n­íc thø ba cã ng­êi tr×nh ®é HiÖp ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO vµ luËt b¸n ph¸ gi¸ cña hoa Kú . nh÷ng th¸ch thøc , khã kh¨n cã liªn quan trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn luËt KT2 ph¸t triÓn nh­ cña n­íc bÞ ®iÒu tra b¸n ph¸ gi¸. §©y chÝnh lµ c¸i c¬ quan träng mµ trong vô kiÖn phi lý vÒ Th­¬ng m¹i Mü ®· tÝnh to¸n gi¸ trÞ th«ng th­êng theo gi¸ t¹i B¨ng - la - ®Ðt víi lËp luËn r»ng. ViÖt Nam ch­a cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, v× vËy c¸c chi phÝ vµ c¸c sè liÖu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cung cÊp lµ kh«ng ph¶n ¶nh trung thùc vµ kh«ng tin cËy ®­îc. Cã thÓ nãi r»ng, thuÕ chèng b¸n ph¸ gÝa lµ mét c«ng cô b¶o hé rÊt m¹nh vµ rÊt lîi h¹i. 3. C¬ chÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü §o¹n 800-801 cña §¹o LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü quy ®Þnh: “BÊt cø ng­êi nµo thùc hiÖn hay gióp ®ì thùc hiÖn viÖc nhËp khÈu hµng ho¸ n­íc ngoµi vµo Mü mét c¸ch phæ biÕn vµ cã hÖ thèng ®Ó b¸n nh÷ng hµng ho¸ ®ã ë møc gi¸ thÊp h¬n ®¸ng kÓ gi¸ thùc tÕ thÞ tr­êng, hay gi¸ b¸n bu«n cña nh÷ng hµng ho¸ ®ã t¹i thÞ tr­êng n¬i nã ®­îc s¶n xuÊt hay t¹i thÞ tr­êng n­íc ngoµi kh¸c mµ c¸c hµng ho¸ ®ã th­êng ®­îc xuÊt khÈu sau khi ®· céng gi¸ b¸n bu«n, chi phÝ vËn t¶i, thuÕ, vµ c¸c chi phÝ vµ lÖ phÝ cÇn thiÕt kh¸c ®Òu bÞ coi lµ vi ph¹m ph¸p luËt nÕu nh÷ng hµnh vi kÓ trªn ®­îc thùc hiÖn víi dù ®Þnh ph¸ ho¹i, hay g©y tæn thÊt mét ngµnh cña Mü, hay ng¨n c¶n viÖc thiÕt lËp mét ngµnh t¹i Mü, hay t¹o sù kiÒm chÕ hoÆc ®éc quyÒn vÒ hµng ho¸ ®ã t¹i Mü”. C¸c thñ tôc hµnh chÝnh ¸p dông cho viÖc chèng ph¸ gi¸ ®­îc quy ®Þnh trong §¹o LuËt chèng ph¸ gi¸ 1916; §¹o luËt chèng ph¸ gi¸ 1921; Môc VII cña §¹o LuËt thuÕ 1930. Thñ tôc chñ ®¹o ®ã lµ: thay v× dùa trªn hµnh ®éng cña chÝnh phñ hay c¸ nh©n tr­íc toµ ¸n, luËt chèng ph¸ gi¸ cho phÐp thùc hiÖn c¸c thñ tôc tè tông. Cô thÓ lµ, nh÷ng ng­êi ®¹i diÖn cho mét ngµnh ë Mü cã thÓ lÊy c¸c l¸ phiÕu biÓu quyÕt vµ tr×nh cho Bé Th­¬ng M¹i Mü HiÖp ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO vµ luËt b¸n ph¸ gi¸ cña hoa Kú . nh÷ng th¸ch thøc , khã kh¨n cã liªn quan trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn luËt KT2 (DOC). DOC sÏ quyÕt ®Þnh cã tån t¹i viÖc ph¸ gi¸ hay kh«ng vµ ITC cã tr¸ch nhiÖm t×m kiÕm b»ng chøng vµ chøng minh sù tån t¹i c¸c tæn thÊt. Yªu cÇu vÒ viÖc cã dù ®Þnh hay kh«ng cã dù ®Þnh tõ phÝa bªn bÞ kh«ng quan träng. NÕu ITC ph¸t hiÖn ra tån t¹i ph¸ gi¸ vµ tæn thÊt ph¸ gi¸, thuÕ ch«ng ph¸ gi¸ sÏ ®­îc ¸p dông. Bªn bÞ sÏ kh«ng ph¶i chÞu c¸c trõng ph¹t d©n sù hay h×nh sù nµo. II. nh÷ng th¸ch thøc vµ khã kh¨n cã liªn quan trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam . ViÖc b¸n ph¸ gi¸ ®ang diÔn ra ngµy cµng nhiÒu ë hÇu hÕt c¸c quèc gia kÓ c¶ c¸c quèc gia ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn. MÆc dï lµ n­íc ®ang ph¸t triÓn ë tr×nh ®é thÊp, nh­ng vµi n¨m trë l¹i ®©y hµng ho¸ cña ViÖt Nam ®· dÇn th©m nhËp vµo c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau vµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng ®· bÞ n­íc ngoµi tiÕn hµnh ®iÒu tra b¸n ph¸ gi¸ tíi 8 lÇn (tÝnh tõ 1994 - 2002). Trong sè 8 vô c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam bÞ ¸p ®Æt thuÕ chèng ph¸ gi¸. Vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ c¸ tra, c¸c ba - sa cña ViÖt Nam t¹i Mü (n¨m 2002) ®­îc coi lµ mét vô kiÖn cã quy m« lín vµ cã rÊt nhiÒu ¸p ®Æt bÊt c«ng tõ phÝa Mü. C¸c ngµnh ®· tõng bÞ kiÖn ph¸ gi¸ cña ViÖt Nam lµ tái, giµy dÐp, bét ngät, c¸ tra, c¸ basa, bËt löa gas. Canada kiÖn ViÖt Nam hai vô liªn quan tíi giµy dÐp vµ tái. ThuÕ chèng ph¸ gi¸ ¸p dông cho tái cña ViÖt Nam lµ 1,48 CA§/kg. EU kiÖn ViÖt Nam hai vô liªn quan tíi giµy dÐp vµ bét ngät. Møc thuÕ chèng ph¸ ®èi víi bét ngät lµ 16,8%. Riªng ®èi víi mÆt hµng giµy dÐp, EU ®· kh«ng ®¸nh thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®èi víi ViÖt Nam v× tèc ®é t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam thÊp h¬n c¸c quèc gia kh¸c lµ Trung Quèc, In®«nªxia vµ Th¸i Lan. HiÖp ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO vµ luËt b¸n ph¸ gi¸ cña hoa Kú . nh÷ng th¸ch thøc , khã kh¨n cã liªn quan trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn luËt KT2 Ba Lan kiÖn ViÖt Nam mét vô vÒ bËt löa gas. ThuÕ chèng ph¸ gi¸ lµ 0,09 EUR/chiÕc. Mü kiÖn ViÖt Nam mét vô vÒ c¸ tra, c¸ basa. ThuÕ chèng ph¸ gi¸ ¸p ®Æt cho ViÖt Nam tõ 38% ®Õn 64%. Ph­¬ng thøc mµ HiÖp héi c¸ tra, c¸ ba sa (CFA) cña Mü ®· thùc hiÖn trong vô tranh chÊp víi ViÖt Nam cã thÓ tãm t¾c nh­ sau: + Tr­íc hÕt, CFA ®· g©y søc Ðp b¾t c¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam ph¶i thay ®æi tem d¸n ®Ó ph©n biÖt c¸c cña ViÖt Nam víi c¸ cña Mü. + Sau ®ã, CFA kiÖn ViÖt Nam ®· ph¸ gi¸ c¸ tra, c¸ basa trªn thÞ tr­êng Mü. G¹o cña ViÖt Nam ®· tõng bÞ Columbia kiÖn vµo n¨m 1994 víi biªn ph¸ gi¸ lµ 9,7% nh­ng sau ®ã Columbia quyÕt ®Þnh r»ng ViÖt Nam ®· kh«ng g©y thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt víi viÖc s¶n xuÊt g¹o cña Columbia nªn kh«ng ¸p dông thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸. ViÖt Nam cßn rÊt Ýt kinh nghiÖm trong viÖc ®­¬ng ®Çu víi c¸c vô kiÖn ph¸ gi¸ vµ vËn dông c¬ chÕ chèng b¸n ph¸ gi¸. Qua c¸c vô kiÖn ph¸ gi¸ chóng ta cã c¬ héi nh×n nhËn râ h¬n thùc tr¹ng th­¬ng m¹i quèc tÕ hiÖn nay. EU ®· b¸c bá vô kiÖn DN ViÖt Nam b¸n ph¸ gi¸ bËt löa gas vµo thÞ tr­êng nµy víi lý lÏ, DN ViÖt Nam ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Trong khi ®ã, Hoa Kú l¹i kÕt luËn ViÖt Nam cã nÒn kinh tÕ phi thÞ tr­êng. ViÖc xem xÐt ViÖt Nam lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hay phi thÞ tr­êng hoµn toµn mang tÝnh chÝnh trÞ, kh«ng phô thuéc vµo yÕu tè kü thuËt, mÆc dï phÝa Mü cã ®­a ra 5 yÕu tè kü thuËt ®Ó xem xÐt. Nh­ vËy, kinh tÕ thÞ tr­êng chØ lµ c¸i cí mµ nguyªn nh©n s©u xa chÝnh lµ gi¸ b¸n. Víi møc gi¸ 1kg c¸c basa kho¶ng 3USD th× c¸c DN Hoa Kú c¹nh tranh næi, khi ®ã h×nh thøc kiÖn ph¸ gi¸ ®­îc sö dông nhiÒu nhÊt. Chñ nghÜa b¶o hé mËu dÞch Hoa Kú ®· ph¸t triÓn ®Õn HiÖp ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO vµ luËt b¸n ph¸ gi¸ cña hoa Kú . nh÷ng th¸ch thøc , khã kh¨n cã liªn quan trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn luËt KT2 mét møc tinh vi víi c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, ®«i khi l¹i tr¾ng trîn theo lèi ®¬n ph­¬ng - ¸p ®Æt, nhÊt lµ víi c¸c nÒn kinh tÕ nhá bÐ. C¸ch tèt nhÊt lµ chóng ta kh«ng kh«ng ®Ó x¶y ra kiÖn c¸o b¸n ph¸ gi¸. Thùc tÕ chóng ta kh«ng b¸n ph¸ gi¸ nh­ng kh«ng t×m hiÓu xem ®èi t¸c cña ta ë n­íc së t¹i chi phÝ s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo, b¸n gÝa bao nhiªu. NÕu chóng ta nghiªn cøu kü, sÏ ®­a ®­îc møc gi¸ phï hîp, kh«ng g©y m©u thuÉn vÒ lîi Ých víi DN Hoa kú th× ch¾c ch¾n viÖc kiÖn c¸o sÏ Ýt s¶y ra. MÆt kh¸c, ngay c¶ trong t×nh h×nh xuÊt khÈu thuËn lîi, chóng ta còng nªn san sÎ sang c¸c thÞ tr­êng kh¸c, bëi cø gia t¨ng s¶n l­îng xuÊt khÈu vµo mét thÞ tr­êng sÏ bÞ DN n­íc së t¹i ph¶n øng mét c¸ch tiªu cùc. V¨n phßng Ng©n s¸ch Quèc héi Mü míi ®©y ®· cã b¸o c¸o kÕt luËn r»ng luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ trªn thùc tÕ ®· g©y tæn hao cho nÒn kinh tÕ Mü nhÊt lµ qua vô kiÖn t«m ®­îc nhiÒu n­íc quan t©m hiÖn nay, John McQuaid c«ng t¸c t¹i tê “The Times picayune” ®· tËp hîp ý kiÕn cña c¸c nhµ kinh tÕ nh»m chØ ra nh÷ng ®iÓm phi lý trong luËt chèng b¸n ph¸ gi¸ cña Mü. “B¸n ph¸ gi¸” gîi lªn h×nh ¶nh C«ng ty n­íc ngoµi theo ®uæi chiÕn l­îc cã chñ ý, cã sù ph©n phèi hîp nh»m c¶n trë DN trong n­íc b»ng hµng NK gi¸ rÎ trµn ngËp thÞ tr­êng. §©y chÝnh lµ ®iÖp khóc mµ ngµnh c«ngnghiÖp ®¸nh b¾t t«m ë Mü viÖn lµm lý do kh¬i kiÖn. Ng­ d©n ®¸nh b¾t t«m ë Mü nãi riªng hä bÞ ¸p ®¶o bëi xu h­¬ng hµng NK b¸n ph¸ gi¸ tõ 6 n­íc nu«i t«m ®ang gia t¨ng, khiÕn mÆt hµng t«m r¬i gi¸. Liªn minh t«m miÒn nam n­íc Mü (SSA), ®¹i diÖn cho 8 bang trong ®ã Louisiana, ®· ®Ö ®¬n theo luËt chèng ph¸ gi¸, yªu cÇu chÝnh phñ Mü ¸p thuÕ ®èi víi mÆt hµng t«m NK vµ trî gi¸ s¶n phÈm cña hä. Trªn thùc tÕ, luËt chèng ph¸ gi¸ cña Mü kh«ng ®ßi hái b»ng chøng cho thÊy c¸c C«ng ty n­íc ngoµi bÞ c¸o buéc b¸n ph¸ gi¸ ®ang HiÖp ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO vµ luËt b¸n ph¸ gi¸ cña hoa Kú . nh÷ng th¸ch thøc , khã kh¨n cã liªn quan trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TiÓu luËn luËt KT2 phèi hîp hµnh ®éng hay cã ý ®Þnh ®Èy mÆt hµng cña hä trµn ngËp thÞ tr­êng Mü. C¸c nhµ kinh tÕ nãi r»ng luËt chèng ph¸ gi¸ ®­îc so¶n th¶o kh¸i qu¸t vµ nhiÒu tr×nh tù cho luËt nµylµ thñ tôc ho¹t ®éng tiªu chuÈn ®æi míi c¸c DN t¹i Mü vµ trªn thÕ giíi. Sù kh¸c biÖt gi÷a v¨n b¶n luËt vµ thùc tiÔn lµ ®iÒu b×nh th­êng trong thÕ giíi cña chèng ph¸ mµ nh÷ng ng­êi ®¸nh b¾t t«m ë Mü b­íc vµo. Khi toµn cÇu ho¸ g©y ra lµn sãng ®æ vì xuyªn suèt nÒn kinh tÕ Mü. Th­¬ng m¹i quèc tÕ ®· trë thµnh vÊn ®Ò chÝnh trÞ t¹i Lousiana, còng nh­ víi nhiÒu bang kh¸c ph¶i chèng chäi víi nguy c¬ mÊt viÖc lµm do sù c¹nh tranh tõ n­íc ngoµi. LuËt chèng ph¸ gi¸ më ra ph­¬ng thøc gióp c¸c ngµnh c«ng nghiÖp gÆp khã kh¨n cã ®­îc kho¶n trî cÊp kinh tÕ t¹m thêi. LuËt nµy còng ®­îc xem xÐt lµ mét chiÕc van an toµn vÒ chÝnh trÞ. MÆc dï c¸c quyÕt ®Þnh vÒ chèng ph¸ gi¸ cã ¶nh h­ëng trªn toµn thÕ giíi, nh­ng chóng l¹i ®­îc quyÕt ®Þnh trong ph¹m vi mét nhãm nhá, thiÓn cËn ë Oashinht¬n. Nh÷ng ý kiÕn chØ trÝch nãi r»ng c¸c vô kiÖn bÞ chi phèi bëi nh÷ng quy ®Þnh mµ Ýt ng­êi bªn ngoµi cã thÓ hiÓu ®­îc vµ ®Çy rÉy nh÷ng m©u thuÉn. Nh÷ng ng­êi ®Ò x­íng viÖc kiÖn tông nãi r»ng luËt chèng ph¸ gi¸ cã thÓ “lµm c©n b»ng s©n ch¬i” th­¬ng m¹i quèc tÕ, n¬i lµm c¸c C«ng ty n­íc ngoµi th­êng kh«ng ch¬i c«ng b»ng vµ c¸ch ch¬i cña hä ®e d¹o viÖc lµm cña Mü. LuËt chèng ph¸ gi¸ mµ Quèc héi Mü ban hµnh ®­îc xem nh­ mét vò khÝ tù vÖ cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp. Môc tiªu cña luËt nµy lµ ®Ó c©n b»ng th­¬ng m¹i bÊt c«ng. Kh¸i niÖm luËt chèng ph¸ gi¸ còng t­¬ng tù nh­ luËt chèng ®éc quyÒn, nã cã t¸c dông s¾p xÕp l¹i thÞ tr­êng nh»m duy tr× kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ b¶o vÖ ng­êi tiªu dïng vÒ l©u dµi. NhiÒu ý kiÕn chØ trÝch, trong ®ã cã nh÷ng ng­êi ñng hé th­¬ng m¹i tù do vµ nhiÒu nhµ kinh tÕ chñ ®¹o, ®ång t×nh r»ng th­¬ng m¹i HiÖp ®Þnh chèng b¸n ph¸ gi¸ cña WTO vµ luËt b¸n ph¸ gi¸ cña hoa Kú . nh÷ng th¸ch thøc , khã kh¨n cã liªn quan trong viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam.