Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HÖ thèng qlcl iso-9000 vµ viÖc ¸p dông nã vµo trong c¸c dnvn Lêi nãi ®Çu Trong bèi c¶nh xu thÕ thêi ®¹i, ®Ó t¨ng c­êng sù héi nhËp nªn kinh tÕ n­íc ta víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ thÕ gi¬Ý, viÖc ®æi míi nhËn thøc, c¸ch tiÕp cËn vµ x©y dùng m« h×nh QLCL míi, phï hîp víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam lµ mét ®ßi hái cÊp b¸ch. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i ®øng tr­íc sù lùa chän. “ChÊt l­îng hay lµ chÕt” trong s©n ch¬i vµ luËt ch¬i quèc tÕ mét c¸ch b×nh ®¼ng, chÊp nhËn sù c¹nh tranh gay g¾t, kh«ng khoan nh­îng víi mäi ®èi thñ c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng. Tuy nhiªn, sù “chuyÓn m×nh” cña hÖ thèng QLCL trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam thêi gian qua mÆc dï ®· cã nhiÒu tiÕn bé, nh­ng ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ. Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi vµ x©y dùng m« h×nh QLCL trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ c¶n trë. Trong sè c¸c m« h×nh QLCL mµ doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· vµ ®ang ¸p dông th× m« h×nh QLCL theo tiªu chuÈn ISO - 9000 lµ m« h×nh kh¸ phæ biÕn. §Ó muèn hiÓu thªm vÒ m« h×nh nµy, em xin chän ®Ò tµi vÒ vÊn ®Ò : “HÖ thèng QLCL theo tiªu chuÈn ISO - 9000 vµ viÖc ¸p dông nã vµo trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam”. §Ò ¸n nµy ®­îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì, chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy h­íng dÉn GS-TS NGUYÔN §×NH PHAN. Em v« cïng c¶m ¬n v× nh÷ng gióp ®ì quý b¸u ®ã ®Ó em hoµn thµnh tèt ®Ò ¸n m«n häc cña m×nh. T«i còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« trong khoa "QTKD” ®· gi¶ng d¹y t«i trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng §HKTQD - Hµ Néi nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n chuyªn ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh. 1 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HÖ thèng qlcl iso-9000 vµ viÖc ¸p dông nã vµo trong c¸c dnvn PhÇn I C¬ së lý luËn vÒ QLCL vµ hÖ thèng qlcl ISO - 9000 I. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n. 1. Kh¸i niÖm vÒ QLCL. QLCL lµ mét lÜnh vùc cßn kh¸ míi ®èi víi n­íc ta, nhÊt lµ tõ khi n­íc ta chuyÓn h­íng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, mét sè nhËn thøc vÒ chÊt l­îng còng nh­ vÒ QLCL kh«ng cßn phï hîp víi giai ®o¹n m¬i, ®ång thêi xuÊt hiÖn mét sè kh¸i niÖm míi mµ ta ch­a t×m ®­îc thuËt ng÷ TiÕng ViÖt thÝch hîp ®Ó hiÓu ®­îc nã. Quan niÖm riªng vÒ chÊt l­îng vµ ®Þnh nghÜa vÒ chÊt l­îng ®· ®­îc thay ®æi vµ më réng theo tõng thêi kú ph¸t triÓn cña phong trµo chÊt l­îng. Tæng qu¸t l¹i cã 3 quan ®iÓm s¶n xuÊt vµ dùa trªn nhu cÇu ng­êi tiªu dïng. Song ë ®©y ta kh«ng nghiªn cøu chi tiÕt vÒ chóng mµ tæng qu¸t l¹i, ta chØ ®­a ra kh¸i niÖm vÒ QLCL. Theo tiªu chuÈn quèc gia liªn x« th× QLCL lµ viÖc x©y dùng ®¶m b¶o vµ duy tr× møc chÊt l­îng tÊt yÕu cña s¶n phÈm khi thiÕt kÕ, chÕ t¹o, l­u th«ng vµ tiªu dïng. Theo tiªu chuÈn c«ng nghiÖp nhËt b¶n th× QLCLlµ hÖ thèng ph­¬ng ph¸p t¹o ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt tiÕt kiÖm nh÷ng hµng ho¸ cã chÊt l­îng tho¶ m·n nhu cÇu ng­êi tiªu dïng . * Theo tæ chøc tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ ISO, mét hÖ thèng tiÕp thu s¸ng t¹o c¸c luång t­ t­ëng, kinh nghiÖm thùc hµnh hiÖn ®¹i dùa trªn c¸ch tiÕp nhËn khoa häc, logic ®· kh¸i niÖm nh­ sau: QLCL lµ tËp hîp nh÷ng ho¹t ®éng cña chøc n¨ng qu¶n lý chung, x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch chÊt l­îng, môc ®Ých tr¸ch 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HÖ thèng qlcl iso-9000 vµ viÖc ¸p dông nã vµo trong c¸c dnvn nhiÖm vµ thùc hiÖn chóng th«ng qua c¸c biÖn ph¸p nh­ lËp kÕ ho¹ch chÊt l­îng, ®¶m b¶o vµ c¶i tiÕn chÊt l­îng trong khu«n khæ cña hÖ thèng chÊt l­îng . 2. Kh¸i niÖm cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. QLCL ®­îc nh×n nhËn mét c¸ch toµn diÖn trªn c¬ së QLCL c«ng viÖc ë tõng giai ®o¹n, tõng ng­êi tõ kh©u Marketing, thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, ph©n phèi ®Õn dÞch vô sau b¸n. Qu¸ tr×nh ®ã ®­îc m« t¶ d­íi d¹ng s¬ ®å hay cßn gäi lµ m« h×nh QLCL. M« h×nh QLCL lµ mét tËp hîp d­íi d¹ng s¬ ®å c¸c yÕu tè, c¸c giai ®o¹n vµ c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l­îng, mèi quan hÖ h÷u c¬ nh»m h×nh thµnh vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng tèi ­u trong suèt chu kú sèng cña s¶n phÈm vµ phï hîp víi quan ®iÓm vÒ QLCL ®· lùa chän. Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng lo¹i doanh nghiÖp, ®Æc tr­ng c¬ cÊu ngµnh hµng, tr×nh ®é ph¸t triÓn còng nh­ chiÕn l­îc ph¸t triÓn t­¬ng lai cña nã, mµ c¸c m« h×nh QLCL Cã møc ®é phøc t¹p kh¸c nhau. 3. Mèi quan hÖ gi÷a hÖ thèng Qu¶n lý chÊt l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. Còng nh­ quan niÖm vÒ chÊt l­îng QLCL còng nh­ tiÕp cËn vµ thùc hiÖn theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau, cã xu h­íng më réng vµ ph¸t triÓn qua c¸c thêi kú lÞch sö kh¸c nhau. Nã phô thuéc vµo quan ®iÓm, sù ph¸t triÓn vÒ tr×nh ®é nhËn thøc vµ ®Æc thï riªng cña mçi nÒn kinh tÕ. QLCL mµ ngµy nay ®ang ®­îc ¸p dông trªn thÕ giíi lµ kÕt qu¶ cña c¶ mét qu¸ tr×nh ch­a khÐp l¹i. Nã lµ thµnh qu¶, lµ sù ®óc kÕt cña qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn kh«ng mÖt mái cña c¸c chuyªn gia vµ c¸c nhµ khoa häc vÒ vÊn ®Ò chÊt l­îng. Sù thay ®æi ®Ó tiÕn tíi m« h×nh QLCL toµn diÖn QLCL toµn cÇu lµ mét cuéc c¸ch m¹ng vÒ t­ t­ëng vµ hµnh ®éng cña c¸c nhµ Qu¶n lý. C¸ch tiÕp cËn vÒ QLCL ®­îc ph¸t triÓn dÇn dÇn bëi mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thùc tÕ qua hµng lo¹t c¸c kÕt qu¶ ®Ët ®­îc trong suèt nh÷ng n¨m dµi cña cuèi thÕ kû qua. 3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HÖ thèng qlcl iso-9000 vµ viÖc ¸p dông nã vµo trong c¸c dnvn II.HÖ thèng QLCL theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO - 9000. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c nhµ nghiªn cøu vµ c¸c nhµ Qu¶n lý rÊt quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng hÖ thèng chÊt l­îng nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu hay môc tiªu kh¸c nhau. Bé tiªu chuÈn ISO - 9000 do tæ chøc quèc tÕ vÒ tiªu chuÈn ho¸ (ISO) ban hµnh lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m 1987 nh»m ®­a ra mét m« h×nh ®­îc chÊp nhËn ë cÊp quèc tÕ vÒ hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ cã thÓ ¸p dông réng r·i trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, kinh doanh vµ dÞch vô. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña bé tiªu chuÈn ISO - 9000. ISO - 9000 lµ sù thõa kÕ cña c¸c tiªu chuÈn ®· tån t¹i vµ ®­îc sö dông réng r·i tr­íc tiªn lµ trong lÜnh vùc quèc phßng. Bé tiªu chuÈn ISO - 9000 ®Ò cËp ®Õn c¸c lÜnh vùc chñ yÕu trong Qu¶n lý chÊt l­îng nh­ chÝnh s¸ch chÊt l­îng, thiÕt kÕ triÓn khai s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh cung øng, kiÓm so¸t, qu¸ tr×nh bao gãi, ph©n phèi, kiÓm so¸t tµi liÖu, ®µo t¹o...ISO-9000 lµ tËp hîp kinh nghiÖm qu¶n lý tèt nhÊt ®· ®­îc c¸c quèc gia trªn thÕ giíi vµ khu vùc chÊp nhËn thµnh tiªu chuÈn quèc tÕ. 2. C¸ch tiÕp cËn vµ triÕt lý cña bé tiªu chuÈn ISO - 9000. a.C¸ch tiÕp cËn cña bé tiªu chuÈn ISO-9000 ®­îc thÓ hiÖn b»ng mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau: - Thø nhÊt: ISO - 9000 cho r»ng chÊt l­îng s¶n phÈm vµ chÊt l­îng qu¶n trÞ cã mèi quan hÖ nh©n qu¶. ChÊt l­îng s¶n phÈm do chÊt l­îng qu¶n trÞ quy ®Þnh. ChÊt l­îng qu¶n trÞ lµ néi dung chñ yÕu cña QLCL. - Thø hai: Ph­¬ng ch©m chiÕn l­îc cña ISO - 9000 lµ lµm ®óng ngay tõ ®Çu, lÊy phßng ngõa lµm ph­¬ng ch©m chÝnh. Do ®ã, doanh nghiÖp cÇn tËp trung ®Èy ®ñ vµo ph©n hÖ thiÕt kÕ vµ ho¹ch ®Þnh s¶n phÈm míi. 4 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HÖ thèng qlcl iso-9000 vµ viÖc ¸p dông nã vµo trong c¸c dnvn - Thø ba: VÒ chi phÝ, ISO - 9000 khuyªn c¸c doanh nghiÖp tÊn c«ng vµo c¸c l·ng phÝ n¶y sinh trong toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt lµ c¸c chi phÝ Èn. CÇn cã kÕ ho¹ch lo¹i trõ vµ phßng ngõa c¸c l·ng phÝ b»ng viÖc lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn, xem xÐt vµ ®iÒu chØnh trong suèt qu¸ tr×nh. - Thø t­: ISO - 9000 lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra hÖ th«ng “mua b¸n tin cËy” trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ. C¸c c¬ quan chÊt l­îng cã uy tÝn trªn thÕ giíi sÏ ®¸nh gi¸ vµ cÊp giÊy chøng nhËn phï hîp víi tiªu chuÈn ISO - 9000 cho c¸c doanh nghiÖp. Vµ ®ã lµ giÊy th«ng hµnh ®Ó v­ît qua c¸c rµo c¶n th­¬ng m¹i trªn th­¬ng tr­êng ®i tíi th¾ng lîi. b. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c¸ch tiÕp cËn nãi trªn, bé tiªu chuÈn ISO - 9000 ®­îc x©y dùng dùa trªn c¸c nguyªn t¾c sau: - Thø 1: Ph­¬ng h­íng tæng qu¸t cña bé tiªu chuÈn ISO-9000 lµ thiÕt lËp hÖ thèng QLCL hîp lý nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm - dÞch vô cã chÊt l­îng ®Ó tho¶ m·n mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - Thø 2: Bé tiªu chuÈn ISO - 9000 lµ c¸c tiªu chuÈn vÒ hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng, nã kh«ng ph¶i lµ tiªu chuÈn, quy ®Þnh kü thuËt vÒ s¶n phÈm. Tuy nhiªn nh÷ng thuéc tÝnh kü thuËt ®¬n thuÇn cña s¶n phÈm kh«ng thÓ ®¶m b¶o tho¶ m·n mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. HÖ thèng chÊt l­îng cña bé tiªu chuÈn ISO - 9000 sÏ bæ sung thªm vµo c¸c thuéc tÝnh kü thuËt cña s¶n phÈm nh»m tho¶ m·n tèt nhÊt mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - Thø 3: Bé tiªu chuÈn ISO - 9000 nªu ra nh÷ng h­íng dÉn ®Ó x©y ®ùng mét hÖ thèng chÊt l­îng cã hiÖu qu¶, chø kh«ng ¸p ®Æt mét hÖ thèng chÊt l­îng ®èi víi tõng doanh nghiÖp. V× vËy, hÖ thèng chÊt l­îng cña tõng doanh nghiÖp tuú thuéc vµo tÇm nh×n, v¨n ho¸, c¸ch qu¶n trÞ, c¸ch thùc hiÖn, ngµnh s¶n xuÊt dinh doanh, lo¹i s¶n phÈm hay dÞch vô vµ phï hîp víi tõng hoµn c¶nh cô thÓ. Do ®ã m« h×nh nµy rÊt linh ho¹t, cã thÓ ¸p dông trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng, c¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh lÉn trong c¸c lÜnh vùc dÞch vô, hµnh chÝnh vµ c¸c tæ chøc x· héi. 5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HÖ thèng qlcl iso-9000 vµ viÖc ¸p dông nã vµo trong c¸c dnvn HÖ thèng QLCL theo ISO - 9000 dùa trªn m« h×nh Qu¶n lý theo qu¸ tr×nh lÊy phßng ngõa lµm ph­¬ng ch©m chñ yÕu trong suèt qu¸ tr×nh, suèt vßng ®êi s¶n phÈm tõ thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, ph©n phèi, tiªu dïng. 3. KÕt cÊu cña bé tiªu chuÈn ISO - 9000. Bé tiªu chuÈn ISO - 9000 kh«ng ph¶i lµ mét tiªu chuÈn duy nhÊt mµ gåm 26 tiªu chuÈn kh¸c nhau. Trong ®ã cã thÓ nãi, c¸c yªu cÇu cña hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng bao gåm 3 tiªu chuÈn chÝnh cña bé tiªu chuÈn ISO - 9000 lµ c¸c tiªu chuÈn. - ISO - 9001: tiªu chuÈn vÒ hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­¬ng trong thiÕt kÕ, triÓn khai, s¶n xuÊt, l¾p ®Æt vµ dÞch vô. - ISO - 9002: HÖ thèng chÊt l­îng - m« h×nh ®¶m b¶o chÊt l­îng trong s¶n xuÊt, l¾p ®Æt vµ dÞch vô. - ISO - 9003: HÖ thèng chÊt l­îng - m« h×nh ®¶m b¶o chÊt l­îng trong kiÓm tra vµ thö nghiÖm cuèi cïng. 4. Lîi Ých cña viÖc chøng nhËn hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng theo ISO - 9000. Ba lîi Ých quan träng nhÊt cña ISO - 9000 cã thÓ nhËn thÊy râ lµ: - KiÓm so¸t qu¶n lý tèt h¬n. - NhËn thøc mét c¸ch ®Çy ®ñ h¬n vÒ c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh hÖ thèng. - Cã gi¸ trÞ qu¶ng c¸o, giíi thiÖu c«ng ty ®èi víi x· héi vµ quèc tÕ. 5. So s¸nh ISO-9000 phiªn b¶n 2000 víi phiªn b¶n 1994. Theo quy ®Þnh cña ISO, tÊt c¶ c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ cÇn ph¶i ®­îc xem xÐt l¹i 5 n¨m mét lÇn ®Ó x¸c ®Þnh l¹i sù phï hîp víi tõng giai ®o¹n. ChÝnh v× vËy, bé tiªu chuÈn ISO - 9000 còng ®· ®­îc tiÓu ban kü thuËt ISO/TC 176 quyÕt ®Þnh so¸t xÐt l¹i vµo c¸c thêi ®iÓm thÝch hîp. LÇn söa ®æi thø 3 ®ang ®­îc tiÕn 6 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HÖ thèng qlcl iso-9000 vµ viÖc ¸p dông nã vµo trong c¸c dnvn hµnh vµ dù tÝnh sÏ ban hµnh tiªu chuÈn ISO - 9000 phiªn b¶n n¨m 2000 chÝnh thøc vµo n¨m 2000. So víi bé tiªu chuÈn ISO - 9000 n¨m 1994 bé tiªu chuÈn ISO - 9000 phiªn b¶n n¨m 2000 cã nh÷ng thay ®æi rÊt quan träng. §ã lµ c¸ch tiÕp cËn míi, cÊu tróc vµ c¸c yªu cÇu míi. Nh÷ng thay ®æi chñ yÕu cña tiªu chuÈn cña cÆp tiªu chuÈn 7 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HÖ thèng qlcl iso-9000 vµ viÖc ¸p dông nã vµo trong c¸c dnvn PhÇn II thùc tr¹ng vÒ qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn iso-9000 vµ viÖc ¸p dông hÖ thèng nµy trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ë n­íc ta hiÖn nay I. Sù tiÕp cËn cña c¸c doanh nghiÖp víi hÖ thèng tiªu chuÈn quèc tÕ ISO - 9000. 1.Quan ®iÓm cña l·nh ®¹o vµ mét sè ho¹t ®éng tÇm vÜ m« vÒ QLCL. Tõ sau n¨m 1986 ®Õn nay, víi qu¸ tr×nh chuyÓn nhanh sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc më réng, c¸c tiÓm n¨ng cña con ng­êi ®­îc kh¬i dËy, quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng vµ kh¸ch hµng ngµy cµng ®­îc ®Ò cao vµ ®­îc ph¸p luËt b¶o vÖ. T×nh h×nh míi nµy ®ßi hái sù thay ®æi néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh QLCL s¶n phÈm còng cã vai trß quan träng. Cã thÓ nãi r»ng, v¨n b¶n ®Çu tiªn ®Ó ®æi míi c¸c ho¹t ®éng QLCL trong thêi kú míi lµ chØ thÞ ngµy 6/8/1989 cña chñ tÞch H§BT vÒ c¸c biÖn ph¸p cÊp b¸ch nh»m cñng cè vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c Qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸. Trong ®ã nªu râ vµ biÓu d­¬ng nh÷ng tiÕn bé vÒ chÊt l­îng vµ QLCL trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®ång thêi còng phª ph¸n hiÖn t­îng chÊt l­îng kÐm, kh«ng ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng. TiÕp theo lµ ph¸p lÖnh ®o l­êng do héi ®ång Nhµ n­íc ban hµnh ngµy 16/7/1990 vµ ph¸p lÖnh chÊt l­îng hµng ho¸ ®­îc c«ng bè ngµy 02/01/1991 lµ nh÷ng v¨n b¶n quan träng thÓ hiÖn quan ®iÓm, nhËn thøc cña l·nh ®¹o Nhµ n­íc vÒ QLCL. §Æc biÖt cuèi n¨m 1999 vµ ®Çu n¨m 2000, cïng víi viÖc ®æi míi s©u s¾c hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p lÖnh Nhµ n­íc ®· bæ sung, söa ®æi hai v¨n b¶n, ph¸p lÖnh chÊt l­îng hµng ho¸ vµ ph¸p lÖnh ®o l­êng. V¨n b¶n ph¸p lÖnh míi nµy sÏ cã hiÖu lùc thi hµnh tõ 01/7/2000. §iÒu ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ®æi míi ho¹t ®éng QLCL trong giai ®o¹n ph¸t triÓn míi. 8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HÖ thèng qlcl iso-9000 vµ viÖc ¸p dông nã vµo trong c¸c dnvn Nh÷ng c¶i tiÕn b­íc ®Çu vÒ QLCL ®­îc thùc hiÖn tõ nh÷ng c¬ quan Nhµ n­íc vµ c¸c c¬ së kinh doanh theo tinh thÇn ph¸p lÖnh trªn ®· ®em l¹i nh÷ng s¾c th¸i míi, t¹o ra sù phong phó, ®a d¹ng cho thÞ tr­êng, vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù chuyÓn biÕn vÒ nhËn thøc cña c¸c nhµ l·nh ®¹o, c¸c cÊp qu¶n lý vµ c¸c nh©n viªn cña doanh nghiÖp vÒ c«ng t¸c QLCL. Kh«ng mét nhµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp nµo cßn nghi ngê vÒ yÕu tè c¹nh tranh cña chÊt l­îng. §ã lµ sù sèng cßn cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp muèn v­¬n ra thÞ tr­êng quèc tÕ. §Ó c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng nh»m n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng. MÆt kh¸c, còng víi nh÷ng ®æi míi quan träng vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vÜ m«, hÖ thèng QLCL cÊp Nhµ n­íc ®· ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng t­¬ng ®èi cã hiÖu qu¶ trong thêi gian qua. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tr­íc nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao nhËn thøc vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp, cho c¸c tæ chøc x· héi tiÕp cËn víi tiªu chuÈn quèc tÕ, t¹o ®µ cho sù chuyÓn biÕn c«ng t¸c QLCL trong c¶ n­íc, tæng côc tiªu chuÈn - ®o l­êng chÊt l­îng phèi hîp víi c¸c tæ chøc quèc tÕ, còng ®· ®Ò ra rÊt nhiÒu ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, huÊn luyÖn c¸c cuéc héi th¶o, c¸c héi nghÞ chÊt l­îng. C¸c ch­¬ng tr×nh nµy xoay quanh vÊn ®Ò: x©y dùng vµ ¸p dông bé tiªu chuÈn ISO - 9000 cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, nhËn thøc chung vÒ ISO - 9000. Qua c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, huÊn luyÖn nµy ®· phæ cËp, tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ nh÷ng kiÓu thøc, c¸ch tiÕp cËn míi vÒ cho c¸c cÊp qu¶n lý, c¸c giíi chuyªn m«n còng nh­ c¸c nh©n viªn míi vÒ QLCL cho c¸c cÊp qu¶n lý, c¸c giíi chuyªn m«n còng nh­ c¸c nh©n viªn cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¬ quan nghiªn cøu, ®µo t¹o vµ tæ chøc x· héi. §ång thêi qua ®ã c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¬ quan còng cã ®iÒu kiÖn dông ph­¬ng thøc QLCL míi theo ISO - 9000 vµo thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. 2. C¸ch thøc tæ chøc vµ ¸p dông bé tiªu chuÈn ISO - 9000 trong c¸c doanh nghiÖp. 9 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HÖ thèng qlcl iso-9000 vµ viÖc ¸p dông nã vµo trong c¸c dnvn a. NhËn thøc vÒ ISO - 9000. Bé tiªu chuÈn ISO - 9000 ®­îc biÕt ®Õn ë ViÖt Nam tõ nh÷ng n¨m 1989, 1990, nh­ng viÖc tæ chøc nghiªn cøu, tuyªn truyÒn, phæ biÕn vµ ¸p dông vµo c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã thÓ nãi lµ chËm ch¹p. Cho ®Õn nh÷ng n¨m 1995 - 1996 mÆc dï ®· qua h¬n n÷a thËp kû tõ khi bé tiªu chuÈn ISO - 9000 cã mÆt ë ViÖt nam nh­ng hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp kh«ng biÕt ISO - 9000 lµ g×, ngay c¶ khi trªn ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cßn nhÇm lÉn ISO - 9000 víi tiªu chuÈn chÊt l­îng hµng ho¸. C¸c xÝ nghiÖp còng kh«ng biÕt nªn lµm thÕ nµo ®Ó ¸p dông tiªu chuÈn nµy hay ai lµ ng­êi sÏ t­ vÊn, tæ chøc nµo sÏ cÊp giÊy chøng nhËn cho hä. Thùc tr¹ng vÒ nhËn thøc ®­îc thÓ hiÖn qua kÕt qu¶ ®iÒu tra ban ®Çu cña Uû ban kinh tÕ x· héi khu vùc Ch©u ¸ th¸i b×nh d­¬ng (gäi t¾t lµ ESCAP) trong ch­¬ng tr×nh hç trî c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong viÖc ¸p dông tiªu chuÈn ISO - 9000 trong b¶ng d­íi ®©y B¶ng 1: KÕt qña ®iÒu tra ban ®Çu nhËn thøc vÒ tiªu chuÈn ISO - 9000. TT Tªn doanh nghiÖp S¶n phÈm chÝnh Sè l® NhËn thøc vÒ ISO-9000 1 XÝ nghiÖp dÖt len Sµi Gßn QuÇn ¸o len dÖt 400 0 (SAKNITEX) 2 C«ng ty Thiªn T©n Ch¨n len máng 80 0 3 HTX may mÆc TiÕn bé QuÇn ¸o may s½n 200 RÊt Ýt 4 Nhµ m¸y dÖt T©n TiÕn Kh¨n ¨n, kh¨n mÆt 60 RÊt Ýt 5 XN th¶m len §èng §a Th¶m len, may mÆc 510 0 6 C«ng ty TNHH Ngäc Ph­¬ng QuÇn ¸o may s½n 125 RÊt Ýt 7 Trung t©m may gia c«ng Con gièng nhåi 417 RÊt Ýt KiÕn An b«ng 8 C«ng ty TNHH §¹i Phong May mÆc 217 0 9 C«ng ty HERPO QuÇn ¸o may s½n 170 0 10 C«ng ty TNHH HiÖp H­ng Thªu ren, may s½n 600 0 11 C«ng ty TNHH Nam Thanh Hµng dÖt len 200 0 NhËn thøc ®­îc ®ßi hái cÊp b¸ch cña thùc tÕ, nhiÒu thÞ tr­êng trªn thÕ giíi yªu cÇu ng­êi cung øng ph¶i lµ tæ chøc ®­îc chøng nhËn tiªu chuÈn ISO - 9000 vµ sù tôt hËu cña ViÖt Nam so víi c¸c n­íc trong khu vùc vÒ lÜnh vùc 10