Đề án: Kinh tế chính tr
LI NÓI ĐẦU
Công nghip hoá- Hin đại hoá là con đường tt yếu phi tiến hành
đối vi bt cnước nào, nht là nhng nước có xut phát đim tnn nông
nghip kém phát trin mun xây dng nn kinh tế phát trin hin đại.
Hin nay nhiu nước, nht là nước đang phát trin, phát trin công
nghip nông thôn được coi là vn đề tt yếu có ý nghĩa chiến lược lâu dài.
Đối vi Vit nam là mt quc gia lc hu, hơn 80% dân ssng nông
thôn vi mt cơ cu kinh tế độc canh thun nông, năng sut lao động thp,
nhu cu vic làm rt bc bách. Đại hi ln IX Đảng Cng sn Vit nam đã
khng định tính đúng đắn đường li CNH- HĐH nước ta, trong đó đặc bit
coi trng phát trin công nghip nông thôn, từ đó làm chuyn dch cơ cu
kinh tế thc hin CNH- HĐH nông nghip, nông thôn.
Tthc tin và trên cơ stham kho các tài liu, em đã quyết định t
chn đề tài Công nghip hoá- Hin hoá nông nghip nông thôn nước
ta hin nay để nghiên cu.
Vi đề tài này em mong góp phn vào nhng cgng chung đáp ng
nhu cu nghiên cu tình hình phát trin công nghip nông thôn trong công
cuc Công nghip hoá- Hin đại hoá đất nước.
Ngoài phn mở đầu, kết lun, đề tài gm 3 phn:
I-
Vai
trò
ca
công
nghip
nông
thôn
trong
quá
trình
Công
nghip hoá- Hin đại hoá nông thôn.
II- Thc trng công nghip nông thôn Vit nam.
III-
Phương
hướng,
mc
tiêu
và
gii
pháp
phát
trin
công
nghip nông thôn Vit nam đến năm 2010.
2
Đề án: Kinh tế chính tr
CHƯƠNG I
VAI TRÒ CA CÔNG NGHIP NÔNG THÔN TRONG
QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIP HOÁ- HIN ĐẠI HOÁ
NÔNG THÔN VIT NAM.
I-/
CÔNG NGHIP NÔNG THÔN TRONG CHUYN DCH CƠ CU KINH
T VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN.
1-/
Cơ cu kinh tế nông thôn và công nghip nông thôn.
Trong lch svà cho đến nay, cơ cu kinh tế Vit nam được tchc
gn lin vi các ngành nghvà lãnh thnhư sau:
(1)
Làng xã thun nông.
(2)
Làng nông nghip, kiêm thêm nghph.
(3)
Làng chuyên các ngành nghtruyn thng (Làng gm s, làng
dt)
(4)
Làng nghmi hình thành (ven đô th, ven trc đường giao thông ).
(5)
Các cơ svà doanh nghip phi nông nghip (trang tri, xí nghip
phi
nông nghip các thtrn, tht).
(6)
Các xí nghip công thương nghip dch vca tnh (quy mô nh)
(7)
Các xí nghip công thương nghip dch vca Trung ương đặt ti
địa bàn tnh và các thành ph(Quy mô ln).
Trong cơ cu kinh tế hin ti Vit nam, có mt thc thbao gm
các hot động phi nông nghip nông thôn vi phm vi tri rng tcác
3
Đề án: Kinh tế chính tr
dng hình tchc hot động kinh tế t(2) đến (5) được quy ước là các
dng hot động công nghip nông thôn.
2-/ Vai trò công nghip nông thôn trong chuyn dch cơ cu kinh tế
và thc hin công nghip hoá.
-
Công nghip nông thôn là mt bphn ca công nghip vi các trình
độ khác nhau, phân bổ ở nông thôn, gn lin vi sphát trin kinh tế
xã hi nông thôn, bao gm nhiu ngành ngh, đan xen cht chvi .
-
Kinh tế nônhg thôn, nht là sn xut nông nghip. Công nghip nông
hôn không phi là toàn bcác hot động phi nông nghip hoc bó hp
trong các tiu thcông nghip nông thôn mà bao gm bphn sn xut
công nghip và các dch vcó tính cht công nghip.
-
Công nghip nông thôn có vai trò ngày càng to ln, hin đang thu hút
60% tng slao động và to ra khong 40% giá trtng sn lượng ca tiu
thcông nghip trong cnước. Công nghip nông thôn thúc đẩy s.
-
Hình thành hoàn thin và mrng thtrường, góp phn nâng cao trình
độ kthut, mrng quy mô ca quá trình sn xut và tái sn xut kinh tế
nông thôn. công nghip nông thôn gn cht chvi sphát trin kinh tế xã
hi nông thôn, nó có tác động đến sn xut nông nghip cả đầu vào ln
đầu ra trong sn xut nông nghip.
*
Nhng thách thc đ i vi nông nghip Vit nam trong quá
trình phát trin.
4