Quyết định số 29/QĐ-QLD

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 24 | Page: 2 | FileSize: 0.00 M | File type: DOC
Quyết định số 29/QĐ-QLD. Quyết định số 29/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 01 thuốc dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - đợt 159 bổ sung. Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;
BY T
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
CC QUN LÝ DƯỢC
Đc lp ­ T do ­ Hnh phúc
­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­
S: 29/QĐ­QLD
Hà Ni, ngày 08 tháng 01 năm 2018
QUYT ĐNH
VVIC BAN HÀNH DANH MC 01 THUC DƯỢC LIU SN XUT TRONG NƯỚC
ĐƯỢC CP SĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TI VIT NAM ­ ĐT 159 BSUNG
CC TRƯỞNG CC QUN LÝ DƯỢC
Căn c Lut Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn c Ngh đnh s 75/2017/NĐ­CP ngày 20/6/2017 ca Chính ph quy đnh chc năng, nhim
v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Y tế;
Căn c Quyết đnh s 3861/QĐ­BYT ngày 30/9/2013 ca B trưởng B Y tế quy đnh chc năng,
nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca Cc Qun lý Dược thuc B Y tế;
Căn c Thông tư s 44/2014/TT­BYT ngày 25/11/2014 ca B Y tế quy đnh vic đăng ký thuc,
Căn c ý kiến ca Hi đng tư vn cp giy đăng ký lưu hành thuc, nguyên liu làm thuc ­
B Y tế;
Xét đ ngh ca Trưởng phòng Đăng ký thuc ­ Cc Qun lý Dược,
QUYT ĐNH:
Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết đnh này danh mc 01 thuc dược liu sn xut trong nước
được cp sđăng ký lưu hành ti Vit Nam ­ Đt 159 bsung.
Điu 2. Công ty sn xut và công ty đăng ký có thuc lưu hành phi in sđăng ký được BY tế
cp tên nhãn thuc và phi chp hành đúng các quy đnh có liên quan ti sn xut và lưu hành
thuc. Các sđăng ký có ký hiu V…­H12­18 có giá trđến hết ngày 31/12/2018.
Điu 3. Quyết đnh này có hiu lc ktngày ký ban hành.
Điu 4. Giám đc SY tế các Tnh, thành phtrc thuc trung ương và giám đc công ty sn
xut và công ty đăng ký có thuc ti Điu 1 chu trách nhim thi hành Quyết đnh này.
KT. CC TRƯỞNG
Nơi nhn:
PHÓ CC TRƯỞNG
­ Như Điu 4;
­ BT. Nguyn ThKim Tiến (đb/c);
­ TT. Trương Quc Cường (đb/c);
chu
­ Cc Quân y ­ BQuc phòng, Cc Y tế ­ BCA;
­ Cc Y tế giao thông vn ti ­ BGTVT;
­ Tng Cc Hi Quan ­ BTài Chính;
­ Bo him xã hi Vit Nam;
­ VPháp chế, Cc Qun lý Y Dược ctruyn, Cc Qun lý
Đ Văn Đông
Khám, cha bnh ­ BY tế; Thanh tra BY tế;
­ Vin KN thuc TƯ và VKN thuc TP.HCM;
­ Tng Công ty Dược VN ­ CTCP
­ Các bnh vin, Vin có giường bnh trc thuc BYT;
­ Website ca Cc QLD, Tp chí Dược Mphm ­ Cc QLD;
­ Lưu: VT, KDD, ĐKT (15b).
DANH MC
01 THUC DƯỢC LIU SN XUT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CP SĐĂNG KÝ HIU LC
ĐN HT NGÀY 31/12/2018 ­ ĐT 159 BSUNG
Ban hành kèm theo quyết đnh s: 29/QĐ­QLD, ngày 18/01/2018
1. Công ty đăng ký: Cơ s Đng Nguyên Đường (Đ/c: 240 đường Bch Đng, Ph. 24 ­ Q.
Bình Thnh ­ TP. H Chí Minh ­ Vit Nam)
1.1 Nhà sn xut: Cơ s Đng Nguyên Đường (Đ/c: 240 đường Bch Đng, Ph. 24 ­ Q. Bình
Thnh ­ TP. H Chí Minh ­ Vit Nam)
STT
Tên thuc
Hot cht
chính ­ Hàm
lượng
Dng Tui Tiêu
bào chế th n
Quy cách
đóng gói
S đăng ký
1
Bthn thượng
Mi chai 30g
Viên hoàn
24
TCCSHp 1 chai
V143­H12­
phương
hoàn cng
cng
tháng
30g
18
cha: Câu k
t9g; Bct
ch7,5g; Đ
trng 6g; Dâm
dương hoc
5,4g; Lc
nhung 1,5g
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
24 lần xem

Quyết định số 29/QĐ-QLD. Quyết định số 29/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 01 thuốc dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - đợt 159 bổ sung. Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;.

Nội dung

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ­­­­­­­ Số: 29/QĐ­QLD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­ Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 01 THUỐC DƯỢC LIỆU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ­ ĐỢT 159 BỔ SUNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ­CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ­BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế; Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT­BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc, Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc ­ Bộ Y tế; Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc ­ Cục Quản lý Dược, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 01 thuốc dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam ­ Đợt 159 bổ sung. Điều 2. Công ty sản xuất và công ty đăng ký có thuốc lưu hành phải in số đăng ký được Bộ Y tế cấp tên nhãn thuốc và phải chấp hành đúng các quy định có liên quan tới sản xuất và lưu hành thuốc. Các số đăng ký có ký hiệu V…­H12­18 có giá trị đến hết ngày 31/12/2018. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Giám đốc Sở Y tế các Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và giám đốc công ty sản xuất và công ty đăng ký có thuốc tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: ­ Như Điều 4; ­ BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c); ­ TT. Trương Quốc Cường (để b/c); KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG ­ Cục Quân y ­ Bộ Quốc phòng, Cục Y tế ­ Bộ CA; ­ Cục Y tế giao thông vận tải ­ Bộ GTVT; ­ Tổng Cục Hải Quan ­ Bộ Tài Chính; ­ Bảo hiểm xã hội Việt Nam; ­ Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ­ Bộ Y tế; Thanh tra Bộ Y tế; ­ Viện KN thuốc TƯ và VKN thuốc TP.HCM; ­ Tổng Công ty Dược VN ­ CTCP ­ Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT; ­ Website của Cục QLD, Tạp chí Dược Mỹ phẩm ­ Cục QLD; ­ Lưu: VT, KDD, ĐKT (15b). Đỗ Văn Đông DANH MỤC 01 THUỐC DƯỢC LIỆU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2018 ­ ĐỢT 159 BỔ SUNG Ban hành kèm theo quyết định số: 29/QĐ­QLD, ngày 18/01/2018 1. Công ty đăng ký: Cơ sở Đặng Nguyên Đường (Đ/c: 240 đường Bạch Đằng, Ph. 24 ­ Q. Bình Thạnh ­ TP. Hồ Chí Minh ­ Việt Nam) 1.1 Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường (Đ/c: 240 đường Bạch Đằng, Ph. 24 ­ Q. Bình Thạnh ­ TP. Hồ Chí Minh ­ Việt Nam) Hoạt chất STT Tên thuốc chính ­ Hàm lượng Dạng Tuổi Tiêu bào chế thọ n Quy cách đóng gói Số đăng ký 1 Bổ thận thượng phương Mỗi chai 30g hoàn cứng chứa: Câu kỷ tử 9g; Bổ cốt chỉ 7,5g; Đỗ trọng 6g; Dâm dương hoắc 5,4g; Lộc nhung 1,5g Viên hoàn 24 TCCSHộp 1 chai cứng tháng 30g V143­H12­ 18