Nghị định số 97/2018/NĐ-CP

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 37 | Page: 38 | FileSize: 2.46 M | File type: PDF
Nghị định số 97/2018/NĐ-CP. Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ban hành về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014
~
11'';
CHINHPHiJ
CQNG HOA xA HQI cHiJ
NGHiA VI~T NAM
DQcl~p - TV do - H~nh
phuc
s6: 97/20 18/ND-CP
Ha N(Ji,ngay 30 thimg
6nam 2018
COtlG THONG TINOI~N TUCHiNH PHU
DENGid: c ,.
Ngay: .05.1.1/2.otS ..
v cho vay
l~i van
NGIDDINH
vay ODA, vay dii
nmyc ngoai
Clla Chinh
phll
Can eu LUtj.tt6 ehue
Chinh phil ngay 19 thimg 6 nam 2015;
Can eu Luq.t Quan Iy n(1eong ngay 23 thang
11nam 2017;
Can eu Luq.t ngan saeh nha nuae
ngay 25 thang 6 nam 2015;
Can eu Luq.t ddu tu eong ngay 18thang 6 nam 2014;
Theo dJ nghj eila B(Jtruimg B(JTai ehinh;
Chinh phil
ban hanh Nghj
djnh vJeho vay Ir;zwi in vay
ODA, v6n vay uu
diii nuae
ngoai
eila Chinh phil.
ChU'O'ngI
QUY DJNH CHUNG
Di~u
1. Ph~m
vi di~u chinh
Nghi
dinh
mly quy
dinh v8 quan
Iy, thgc
hi~n vi~c cho
yay
I~i, thu h6i
v6n cho yay l~i v6n yay aDA, v6n yay uu dffinuac
ngoai
cua Chinh phu.
Di~u 2. Dai
tU'Q'ngap dl}ng
1. Ben yay I~iv6n yay aDA, yay uu dffinuac
ngoai
cua Chinh phu theo
quy dinh cua Lu~t Quan Iy nQ'congo
2. Be>Tai chinh va co quan duQ'cBe>Tai chinh uy quy8n cho yay I~i.
3. Co
quan,
t8 chuc,
ca nhan
co lien quan trong
qua trinh
quan Iy, thgc
hi~n vi~c cho yay I~iva thu h6i v6n cho yay I~iv6n yay aDA, v6n yay uu dffi
nuac
ngoai cua Chinh phu.
Di~u 3. Ghii
thich
til' ngfr
Ngoai
cac ill ngu dfiduQ'cquy diM trong Lu~t Quan Iy nQ'cong, t~i Nghi
dinh nay, cac ill ngu
duai
day duQ'ChiSu nhu
sau:
2
1. "Thoa
thu~
yay nuac
ngoai"
la cac hi~p dinh,
hQ'Pd6ng,
thoa
thu~
yay v8n kYk8t OOandanh Nha nuac,
Chinh phu vm ben cho yay nuac
ngoai.
2. "HQ'Pd6ng
cho yay l~i" la hQ'Pd6ng ho~c hi~p diOOyay ph\! kYgifta
BQTai chiOOho~c co quan dugc
uy quyBn cho yay l~i vm ben yay l~i vBvi~c
cho yay 1~i.
3. "HQ'Pd6ng
uy quyBn cho yay
l~i" la hQ'Pd6ng
kY gifta BQ Tai chiOO
vm
co
quan
dugc
uy
quyBn cho yay
l~i d8 uy quyBn vi~c thvc
hi~n cho yay
l~i, quan
ly khoan
yay
l~i va thu
h6i
ng,
bao
g6m
ca phuang
thuc
co
quan
dugc
uy quyBn cho yay l~i chiu nii ro tin d\lllg.
4. "Thai
gian an h~"
la khoang thai
gian theo do ben yay
l~i dii oo~ ng
va chua
phai tra g8c khoan
yay l~i OOungphai tra dAydu cac khoan
liii va phi
phat
sinh theo hQ'Pd6ng cho yay 1~i.
f)i~u
4. Xay
dt}'ngh~n muc cho vay I~i 05 nam
1. Xay
dvng
h~
muc
cho yay l~i 05 nam d8i vai
dan
vi S\l nghi~p cong
l~p, doaOOnghi~p:
Truac
ngay 30/6 nam thu nam cua k8 ho~ch yay, tra ng cong 05 nam, d8
dang kYk8 ho~ch yay l~icho 05 nam ti8p theo, dan vi sv nghi~p cong l~p, doanh
nghi~p (sau day gQichung la Ben yay 1~) giriBQTai chinh cac tii
li~u sau:
a) Danh
gia tinh
hiOOth\lC hi~n, tiOOhinh
giai ngan
cac khoan
cho yay
l~i diikYk8t, d\l ki8n t6ng s8 giai ngan trong giai do~
05 nam hi~n ~i;
b) Dang
kYOOucAugiai ngan
cac khoan
cho yay
l~i dii kYk8t, OOucAu
yay
mai
d8 cho yay
l~i giai do~
05 nam ti8p theo;
kem
theo
daOOgia so bQ
vBkha nang b8 tri ngu6n
tra ng;
c) Y ki8n
cua
co quan
chu quan
vB dang kY OOucAu giai
ngan
cua
cac
chu dv an d8i vai
cac doanh nghi~p va dan vi S\l nghi~p cong l~p.
2. Xay dvng h~muc
cho yay l~i05 nam d8i vm Uy ban OOandan cliptinh
H~
muc
cho yay l~i 05 nam d8i vai Uy ban OOandan clip tiOOla mQtbQ
ph~n
trong
k8 ho~ch
yay,
tra
ng
05 nam
cua
chinh
quyBn dia
phuang.
Quy
trinh xay dvng h~
muc
cho yay l~i th\lChi~n theo quy dinh cua Nghi
dinh vB
quan ly ng chinh quyBn dia phuang.
3. Can cll chi tieu an tom ng cong; chi tieu t6ng muc yay va bQi chi cua
ngan sach dia phuang trong kS ho~ch tai chinh 05 nam d8i vai phftn cho yay
l~i Uy ban nhan
dan clip tiOO,BQTai chinh t6ng
hQ'Pnhu
cAucua cac bQ, co
quan trung
uang,
dia phuang,
xay dvng h~
muc
cho yay l~i 05 nam, bao cao
Chinh
phu d8 trinh Uy ban thuang
V\lQu8c hQi, Qu8c hQi.