Nghị định số 107/2018/NĐ-CP

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 33 | Page: 28 | FileSize: 1.74 M | File type: PDF
Nghị định số 107/2018/NĐ-CP. Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ban hành về kinh doanh xuất khẩu gạo. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014
G"
EN
I'"
g.
rwf(~)
CHtNHPHU
CONG
HOA
xA HOI
CHU
NGHiA
VI~T
NAM
DQcl~p - Tlf do - H~nh
phuc
86:
107/2018/ND-CP
Ha NQi, ngay
15thimg 8 nam 2018
IC6NG THONGTIN DI~N TVCHiNH ~HU
D,,' Id: \..... .
Ngay: .2.0fg.l2.or
NGHIDINH
V~ kinh
doanh
x~~t
khAu g~o
Can cu Lu(lt t6 chuc
Chinhphu
ngay
19 thimg
6 nam 2015;
Can cu Lu(lt a6u tu ngay 26 thimg 11 nam 2014;
Can eu Lu(lt doanh
nghi?p ngay 26 thimg
11 nam 2014;
Can eu Lu(lt Quan If; ngor.;ztihuang
ngay
12 th!mg 6 nam 2017;
Can eu Lu(lt thuang
mr.;znigay 14 thang 6 nam 2005;
Can eu Lu(lt gia ngay 20 thang 6 nam 2012;
Theo ad nghi eua BQtruang
Be}Cong Thuang;
Chinh phu
ban hanh Nghi ainh quy ainh vd kinh doanh xudt
khdu gr.;zo.
ChU'O'ngI
QUY DJNH
CHUNG
Di~u
1. Ph~m
vi di~u chinh
1. Nghi
dinh
mly quy
dinh
vS kinh
doanh
xu~t khfiu thoc,
g~o cac
lo~i
(sau day gQichung
la g~o).
2. Ho~t d(>ngnh?P khfiu,~m
nh?P tai xu~t, t~m xu~t tai nh?P, chuy~n kh~u,
qua canh, gia cong g~o cho nuac
ngoai; ho~t dQngxu~t kh~u phi m?u dich, vi~n
trQ',biSu, $lg
g~o khong thuQcph~
vi diSu chinh cua Nghj dinh nay.
Di~u 2. D8i tU'Q'ngap dl}ng
Nghi
dinh
nay
ap
d\lng
d6i
vai
thuong
nhan
theo
quy
dinh
cua
Lu?t
thuong
m~i;
cac
co
quan,
t6
chuc
co trach
nhi~m
trong
qmin ly,
diSu
hanh xu~t kh~u g~o va cac t6 chuc,
ca nhan khac co lien quan.