Nghị định số 104/2018/NĐ-CP

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 24 | Page: 8 | FileSize: 0.60 M | File type: PDF
Nghị định số 104/2018/NĐ-CP. Nghị định số 104/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014
o
~I
a
CHINHPHU
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA
VI~T
NAM
DQc l~p - Tlf
do
- H~nh
phuc
86: l04/2018/ND-CP
Ha N(Ji,ngay
08 thimg
8 nam 2018
CONG TMONG TIN DI~N TU CHiNK PHU
f)EN Go10:.. C. .
Ngay:40J.8 .I.WI 8 .
Quy dinh
chi
NGHIDINH
ti~t mQt s8 di~u ~uaLu~t
slfa
dBi, bB sung
mQt s8 di~u cua
Lu~t
CO'quan
d~i di~n nlfO'CCQng
hoa
xa
hQi chu
nghia
Vi~t Nam
{y nlfO'c ngoai
Can cu Lu(lt t6 chuc
Chinh phu
ngay
19 thcmg 6 nam 2015;
Can cu B(Jlu(lt lao il(Jngngay 18 thang 6 nam 2012,'
Can cu Lu(lt ngdn sach nha nuac
ngay 25 thang
6 nam 2015;
Can cu Lu(lt adu tu cong ngay 18 thang 6 nam 2014;
Can
cu
Lu(lt
CO'
quan
ac;lidi?n
nuac
C(Jng hoa
xii
h(Ji chu
nghfa
Vi?t
Nam a nuac ngoai ngay 18 thang 6 nam 2009 va Lu(lt sua a6i, b6 sung m(Jt
s6ai~u cua Lu(lt CO' quan ac;Zdii?n nuac C(Jnghoa xii h(Jichu nghfa Vi?tNam
a nuac
ngoai
ngay 21 thang
11nam 2017;
Theo a~ nghj cua B(Jtruang
B(JNgoq,i giao,'
sua
Chinh phu ban hanh Nghj iljnh quy ajnh chi ait m(Jt s6 ai~u cua Lu(lt
a6i, b6 sung m(Jts6 ili~u cua Lu(lt CO' quan aq,i di?n nuac C(Jnghoa xii
h(Jichu nghfa
Vi?tNam a nuac
ngoai.
ChlfO'ng I
QUY DJNH CHUNG
Di~u
1. Ph~m
vi
di~u chinh
Nghi
dinh
llC1Y
quy
dinh
chi ti@tmQt s6 diSu cua Lu~t
sua
d6i, b6
sung
mQt s6 diSu cua Lu~t Co quan d~i di~n nuac CQng hoa xa hQi chu nghla
Vi~t Nam nuac ngmli vS vi~c l~p d\f tmin, qmin ly, su dvng va quy@ttoan
kinh phi ho~t dQng thuemg xuyen, kinh phi ho~t dQng chuyen mon d~c thli
trong
lInh V\fCthuang
m~i (sau day gQichung
la kinh phi ho~t dQngtrong lInh
V\fCthuang m~i) t~i co quan d~i di~n nuac CQng hoa xa hQi chu nghla
Vi~t Nam anuac ngoai (sau day gQila co quan d~i di~n), vi~c quan ly cac d\f
an dAutu
t~i co
quan
d~i di~n va truemg hgp
d~c bi~t b6
nhi~m
D~i Slr d~c
m~nh
toan quySn.