70
Xã hội học số 1 (117), 2012
SỰ BIẾN ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC LÀNG VIỆT QUA CÁC
GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ
(Trường hợp làng Tam Sơn)
LÊ MẠNH NĂM0F1*
1. Một số lưu ý về luận
Trong tác phẩm “Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ” (1984), Trần
Từ đã mô tả năm “tập họp người” và lý giải vì sao chúng có thể “vận hành như một tổng
thể”. Tác giả không nói rõ đã lựa chọn hoặc vận dụng lý thuyết nào mà chỉ cho biết “Điều
duy nhất có thể làm được trong lúc này là nêu lên theo những trật tự nào đó (có phần võ
đoán) những câu hỏi mà tôi (tác giả) đã vấp phải trong quá trình tìm hiểu thực địa”. Tuy
vậy, công trình này gợi ra những khía cạnh lý luận quan trọng như nguyên lý về sự tập
họp xã hội của con người. Để sinh sống, con người đã tập họp lại thành những nhóm xã
hội khác nhau. Nhìn vào bất cứ tập họp người nào cũng thấy ẩn chứa những cơ sở, những
nguyên tắc mà ai cũng phải tuân theo. Chẳng hạn, những người sống trên cùng địa vực,
cùng huyết thống, cùng sở thích hoặc cùng mục đích chính trị… đã tập họp thành các tổ
chức tương ứng là ngõ-xóm, họ, phe-phường-hội và đảng phái.
Các câu ngạn ngữ như “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”, “một giọt máu đào hơn
ao nước lã”, “buôn có bạn, bán có phường”, “một người làm quan cả họ được nhờ”… như
đã nói lên cơ sở khác nhau cho những tập họp người. Phải chăng, tính tự trị làng xã, cát
cứ địa phương và sự trị vì đất nước “th eo cha truyền con nối” là sự thống trị của nguyên
lý địa vực và huyết thống trong xã hội cổ truyền? Xã hội hiện đại đã ra đời từ sự phát
triển ngày càng đa dạng các tập họp người dựa theo lòng tự nguyện tham gia của cá nhân.
Nhưng các tập họp người nảy sinh từ xã hội cổ truyền vẫn không hoàn toàn mất đi nên
cần tìm hiểu các hình thức thể hiện hoặc biến thái của nó.
Theo chúng tôi, nhìn cơ cấu tổ chức xã hội theo các nguyên lý “tập họp xã hội” có
thể bổ sung cho cách nhìn theo quan điểm giai cấp. Rất có thể, những thay đổi về giai cấp
cũng mới chỉ phản ánh một khía cạnh sự biến đổi cơ cấu tổ chức làng Việt. Là một “tế
bào sống” nảy sinh từ xã hội cổ truyền của người Việt, tính tự trị của làng xã ở Bắc Bộ
Việt Nam đã cho phép nó dung nạp nhiều loại hình tổ chức khác nhau trong thế độc lập
tương đối với bộ máy tập quyền trung ương và dù được cải tạo XHCN những cơ sở của
sự tập họp người đó vẫn chi phối diên mạo cơ cấu tổ chức xã hội tại làng xã. Hiện nay,
trong điều kiện phát triển theo kinh tế thị trường thì cùng với khu vực tổ chức nhà
nước cũng đang hình thành khu vực tổ chức xã hội dân sự. Đó là những diễn biến
đang đòi hỏi những cơ sở vận hành mới, sự ra đời và chi phối của những nguyên lý tập
* ThS, Viện hội học.
Bản quyền thuộc Viện Xã hội học, www.ios.org.vn
Mạnh Năm
71
họp xã hội mới. Nghiên cứu về biến đổi cơ cấu tổ chức, vì thế, sẽ
cho thấy sự biến đổi
cơ cấu xã hội Việt Nam.
2. Làng Tam Sơn sự biến đổi diện mạo tổ chức qua các giai đoạn lịch sử
a) Làng Tam Sơn: địa bàn, đặc điểm, tên gọi.
Tam Sơn là tên gọi một làng xã đồng bằng, nay thuộc huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Sách cổ viết: “Núi Tam Sơn ở cách huyện Đông Ngàn 10 dặm về phía Tây Bắc. Giữa
đồng bằng nối vọt lên ba ngọn núi như chuỗi hạt châu. Xã Tam Sơn là nhân tên núi mà
gọi” (Đại Nam nhất thống chí, tập III: 71).Từ quang cảnh và địa danh Tam Sơn vẫn khiến
người bên ngoài dễ lẫn lộn giữa ba cấp hành chính là thôn (làng), tổng Tam Sơn1F1.
Sự lẫn lộn còn do làng Tam Sơn xưa vốn “nhất xã nhất thôn”, dù đã sát nhập thêm 3 làng
xã khác, vẫn lấy tên là xã Tam Sơn, nhưng làng Tam Sơn cổ xưa đến nay vẫn tồn tại khá
độc lập và nằm ở vị trí trung tâm xã.
Các làng ở xã Tam Sơn hiện vẫn còn cách biệt nhau bởi ruộng lúa và các khóm
tre. Mỗi làng vẫn lưu giữ các công trình cổ truyền là đình, đền, chùa, nhà thờ họ cùng
những sinh hoạt lễ hội, giỗ chạp được tổ chức riêng theo lịch hàng
năm (Biểu 1). Đổi
mới, qua phong trào khôi phục phong tụctín ngưỡng tại các làng xã (Lê Mạnh Năm,
2003) đã cho thấy sự trỗi dậy của ý nghĩa “khái niệm làng” với những đặc điểm và sắc
thái văn hóa của nó.
Biểu 1: Các làng cổ truyền trong Tam Sơn các di tích vật thể
S
Làng
Số xóm
Đình; thành hoàng
Đền
Chùa
Ngày lễ hội,
TT
(thôn)
(hiện nay)
làng
Ngày giỗ
6 xóm
-7 gian
Nguyễn
- Cảm ứng
- Lễ hội từ 8
(Núi,
- Sơn thần
Quan
(xây dựng lại
12/1
Trước,
- Nguyễn Tự Cường
Quang (trên
2007)
- Giỗ Nguyễn
1
Tam
Đông,
(Tiến sĩ 1514)
núi Vường)
- Linh Khánh
Quan Quang
Sơn
Xanh, Ô,
- Nguyễn Quan
(đã hỏng)
22/1
Tây)
Quang (trạng
- Giỗ Nguyện
nguyên 1246)
Tự Cường 16
18/8
3 xóm
-7 gian (sửa chữa
- Sùng Khánh
- Lễ hội từ 12 -
(Trúc, Chi,
1891)
(xây dựng
18/1
2
Dương
Tự)
- Thánh Tam Giang
1679)
- Giỗ 10/4
Sơn
(TK VI)
1 xóm
-5 gian (sửa chữa
- Diên Phúc
- Lễ hội từ 7
3
Thọ
(Thọ Trai)
1800)
(xây dựng
18/1
Trai
- Thánh Gióng
1757)
- Khánh hạ khao
(Hùng Vương thứ 6)
quân 12/10
1 xóm
-7 gian (xây dưng
- Diên Phúc
- Lễ hội từ 7
Phúc
(Phúc Tinh)
1902)
(xây dựng,
10/2
4
Tinh
- Trương Hống,
sửa chữa 1911)
Trương Hát
1 Các văn bản hành chính cũ ghi theo thứ tự: …Tam Sơn tổng, Tam Sơn xã, Tam Sơn thôn.
Bản quyền thuộc Viện Xã hội học, www.ios.org.vn
72
Sự biến đổi cấu tổ chức làng Việt qua các giai đoạn lịch sử
Làng Tam Sơn năm 2008 có 930 hộ với 3500 khẩu, một tập họp gồm 6 xóm trong
tổng số 11 xóm của xã. Người trong làng vẫn kể cho nhau nghe những sự tích về sự hình
thành, khai phá đất đai, mở mang sản xuất và về phong tục tập quán. Và, “hiểu được làng
Việt là trong tay có cơ sở tối thiểu và cần thiết để tiến lên tìm hiểu xã hội Việt nói riêng
và xã hội Việt Nam… cả trong những phản ứng của nó trước tình huống mà lịch sử
đương đại đặt nó vào” (Trần Từ, 1984: 12).
b) Những thay đổi trong các “thông số bản” của làng
Từ cơ sở kinh tế và hợp thể giai cấp Trần Từ (1984) đã nêu thành “những thông số
cơ bản” của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ. Phỏng theo đó, các thông số cơ bản tại làng
Tam Sơn qua các giai đoạn được chúng tôi tóm tắt như sau (Biểu 2):
Biểu 2: Các thông số bản làng Tam Sơn qua các giai đoạn lịch sử
Ruộng đất
Giai cấp
Đặc điểm kinh tế xã hội
(chế độ sở hữu)
(mức độ tồn tại)
(nổi bật)
Trước
“Chế độ ruộng đất tư và sự tồn
tại của công điền.”
“Đã phân hoá giai cấp”.
- Địa chủF122: 23,0%
“Một xã hội tiểu nông, tư
hữu”
1945
- Ruộng công: 20%
- Phú và trung nông: 50%
- Nông nghiệp (trồng trọt)
- Ruộng tư :80%
- Bần và cố nông 27,0%
- Nghề dệt vải
Giai
“Ruộng tập thể” và “đất kinh tế
“Thực hiện xóa bỏ giai cấp”
“Một xã hội kế hoạch hoá tập
đoạn
phụ gia đình”
- Bộ phận lãnh đạo, quản lý
chung bao cấp, bình quân (
hợp
- Ruộng tập thể: 95%
(Đảng, cơ quan, hợp tác
công xã )”
tác
- Ruộng 5% gia đình
xã..)
- Nông nghiệp + TTCN...
hoá
- Xã viên hợp tác xã.
Từ
“Chế độ đất đai sở hữu toàn
“Đã và đang phân hoá xã
“Một xã hội tiểu hỗn hợp và
1986
dân”: 100% (1993)
hội”
quyền sử dụng đất”.
đến
- Giao QSD ruộng canh tác 20
- Phân hóa giàu nghèo
- Đa dạng các thành phần.
nay
năm. BQ 3 sào/lao động.
- Phân tầng xã hội
- Chuyển dịch cơ cấu k.tế
- Xuất hiện “địa chủ” mới.
Qua diễn biến giữa “các thông số cơ bản” ta thấy có sự thay đổi đột ngột mang tính
xáo trộn và đứt đoạn tại những năm đầu của giai đoạn hợp tác hóa. Trước năm 1945, chế
độ ruộng tư ở Tam Sơn đã áp đảo vì ruộng công chỉ còn 20%. Nếu so với con số chung
24,5% thống kê từ 3.653 xã ở miền Bắc vào năm 1953 (Trần Từ, 1984) thì tỷ lệ ruộng
công ở Tam Sơn còn ít hơn. Ngoài số ruộng ở làng, địa chủ Tam Sơn còn mua thêm
50/124 mẫu ruộng làng Thọ Trai và 200/526 làng Phúc Tinh (UBND xã Tam Sơn, 1993:
23). Phân hóa về ruộng đất là nội dung chủ yếu của phân hóa giai cấp. Nhưng sau năm
1945, Cải cách ruộng đất và cải tạo XHCN ngay từ đầu đã nhanh chóng xóa bỏ quá trình
tích tụ, tư hữu ruộng đất đã diễn ra chậm chạp qua nhiều thế kỷ và kéo theo đó cũng là sự
xóa bỏ giai cấp. Từ năm 1986 đến nay, việc hộ gia đình nhận lại “quyền sử dụng đất”
cũng đã mang ý nghĩa một phần của chế độ sở hữu ruộng tư trước năm 1945. Ngày nay,
người ta cũng đang nói tới sự phân hóa giàu-nghèo, sự xuất hiện của “địa chủ mới” ở
nông thôn.
2
Từ 3 mẫu ruộng trở lên là
địa chủ, dưới 3 mẫu, nếu bóc lột 241 công/năm là phú nông, dưới 240
công/năm là trung nông lớp trên - Tỷ lệ ở ô này là tính chung cả xã gồm 4 làng.
Bản quyền thuộc Viện Xã hội học, www.ios.org.vn
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

Sự biến đổi cơ cấu tổ chức làng Việt qua các giai đoạn lịch sử

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 20 | Page: 0 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
20 lần xem

Sự biến đổi cơ cấu tổ chức làng Việt qua các giai đoạn lịch sử. Bài viết đề cập những diễn biến, cơ sở vận hành mới, sự ra đời và chi phối của những nguyên lý tập họp xã hội mới. Bên cạnh đó, nghiên cứu về biến đổi cơ cấu tổ chức, cơ cấu xã hội Việt Nam..

Nội dung

70 Sự biến đổi cơ cấu tổ chức làng Việt qua các giai đoạn lịch sử SỰ BIẾN ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC LÀNG VIỆT QUA CÁC GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ (Trường hợp làng Tam Sơn) LÊ MẠNH NĂMF10* 1. Một số lưu ý về lý luận Trong tác phẩm “Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ” (1984), Trần Từ đã mô tả năm “tập họp người” và lý giải vì sao chúng có thể “vận hành như một tổng thể”. Tác giả không nói rõ đã lựa chọn hoặc vận dụng lý thuyết nào mà chỉ cho biết “Điều duy nhất có thể làm được trong lúc này là nêu lên theo những trật tự nào đó (có phần võ đoán) những câu hỏi mà tôi (tác giả) đã vấp phải trong quá trình tìm hiểu thực địa”. Tuy vậy, công trình này gợi ra những khía cạnh lý luận quan trọng như nguyên lý về sự tập họp xã hội của con người. Để sinh sống, con người đã tập họp lại thành những nhóm xã hội khác nhau. Nhìn vào bất cứ tập họp người nào cũng thấy ẩn chứa những cơ sở, những nguyên tắc mà ai cũng phải tuân theo. Chẳng hạn, những người sống trên cùng địa vực, cùng huyết thống, cùng sở thích hoặc cùng mục đích chính trị… đã tập họp thành các tổ chức tương ứng là ngõ-xóm, họ, phe-phường-hội và đảng phái. Các câu ngạn ngữ như “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”, “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, “buôn có bạn, bán có phường”, “một người làm quan cả họ được nhờ”… như đã nói lên cơ sở khác nhau cho những tập họp người. Phải chăng, tính tự trị làng xã, cát cứ địa phương và sự trị vì đất nước “th eo cha truyền con nối” là sự thống trị của nguyên lý địa vực và huyết thống trong xã hội cổ truyền? Xã hội hiện đại đã ra đời từ sự phát triển ngày càng đa dạng các tập họp người dựa theo lòng tự nguyện tham gia của cá nhân. Nhưng các tập họp người nảy sinh từ xã hội cổ truyền vẫn không hoàn toàn mất đi nên cần tìm hiểu các hình thức thể hiện hoặc biến thái của nó. Theo chúng tôi, nhìn cơ cấu tổ chức xã hội theo các nguyên lý “tập họp xã hội” có thể bổ sung cho cách nhìn theo quan điểm giai cấp. Rất có thể, những thay đổi về giai cấp cũng mới chỉ phản ánh một khía cạnh sự biến đổi cơ cấu tổ chức làng Việt. Là một “tế bào sống” nảy sinh từ xã hội cổ truyền của người Việt, tính tự trị của làng xã ở Bắc Bộ Việt Nam đã cho phép nó dung nạp nhiều loại hình tổ chức khác nhau trong thế độc lập tương đối với bộ máy tập quyền trung ương và dù được cải tạo XHCN những cơ sở của sự tập họp người đó vẫn chi phối diên mạo cơ cấu tổ chức xã hội tại làng xã. Hiện nay, trong điều kiện phát triển theo kinh tế thị trường thì cùng với khu vực tổ chức nhà nước cũng đang hình thành khu vực tổ chức xã hội dân sự. Đó là những diễn biến đang đòi hỏi những cơ sở vận hành mới, sự ra đời và chi phối của những nguyên lý tập * ThS, Viện Xã hội học. Bản quyền thuộc Viện Xã hội học, www.ios.org.vn Lê Mạnh Năm 71 họp xã hội mới. Nghiên cứu về biến đổi cơ cấu tổ chức, vì thế, sẽ cho thấy sự biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam. 2. Làng Tam Sơn và sự biến đổi diện mạo tổ chức qua các giai đoạn lịch sử a) Làng Tam Sơn: địa bàn, đặc điểm, tên gọi. Tam Sơn là tên gọi một làng xã đồng bằng, nay thuộc huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sách cổ viết: “Núi Tam Sơn ở cách huyện Đông Ngàn 10 dặm về phía Tây Bắc. Giữa đồng bằng nối vọt lên ba ngọn núi như chuỗi hạt châu. Xã Tam Sơn là nhân tên núi mà gọi” (Đại Nam nhất thống chí, tập III: 71).Từ quang cảnh và địa danh Tam Sơn vẫn khiến người bên ngoài dễ lẫn lộn giữa ba cấp hành chính là thôn (làng), xã và tổng Tam Sơn1F1. Sự lẫn lộn còn do làng Tam Sơn xưa vốn “nhất xã nhất thôn”, dù đã sát nhập thêm 3 làng xã khác, vẫn lấy tên là xã Tam Sơn, nhưng làng Tam Sơn cổ xưa đến nay vẫn tồn tại khá độc lập và nằm ở vị trí trung tâm xã. Các làng ở xã Tam Sơn hiện vẫn còn cách biệt nhau bởi ruộng lúa và các khóm tre. Mỗi làng vẫn lưu giữ các công trình cổ truyền là đình, đền, chùa, nhà thờ họ cùng những sinh hoạt lễ hội, giỗ chạp được tổ chức riêng theo lịch hàng năm (Biểu 1). Đổi mới, qua phong trào khôi phục phong tục–tín ngưỡng tại các làng xã (Lê Mạnh Năm, 2003) đã cho thấy sự trỗi dậy của ý nghĩa “khái niệm làng” với những đặc điểm và sắc thái văn hóa của nó. Biểu 1: Các làng cổ truyền trong xã Tam Sơn và các di tích vật thể S Làng TT (thôn) 1 Tam Sơn 2 Dương Sơn 3 Thọ Trai Phúc 4 Tinh Số xóm (hiện nay) 6 xóm (Núi, Trước, Đông, Xanh, Ô, Tây) 3 xóm (Trúc, Chi, Tự) 1 xóm (Thọ Trai) 1 xóm (Phúc Tinh) Đình; thành hoàng làng -7 gian - Sơn thần - Nguyễn Tự Cường (Tiến sĩ 1514) - Nguyễn Quan Quang (trạng nguyên 1246) -7 gian (sửa chữa 1891) - Thánh Tam Giang (TK VI) -5 gian (sửa chữa 1800) - Thánh Gióng (Hùng Vương thứ 6) -7 gian (xây dưng 1902) - Trương Hống, Trương Hát Đền Nguyễn Quan Quang (trên núi Vường) Chùa - Cảm ứng (xây dựng lại 2007) - Linh Khánh (đã hỏng) - Sùng Khánh (xây dựng 1679) - Diên Phúc (xây dựng 1757) - Diên Phúc (xây dựng, sửa chữa 1911) Ngày lễ hội, Ngày giỗ - Lễ hội từ 8 – 12/1 - Giỗ Nguyễn Quan Quang 22/1 - Giỗ Nguyện Tự Cường 16 – 18/8 - Lễ hội từ 12 -18/1 - Giỗ 10/4 - Lễ hội từ 7 – 18/1 - Khánh hạ khao quân 12/10 - Lễ hội từ 7 – 10/2 1 Các văn bản hành chính cũ ghi theo thứ tự: …Tam Sơn tổng, Tam Sơn xã, Tam Sơn thôn. Bản quyền thuộc Viện Xã hội học, www.ios.org.vn 72 Sự biến đổi cơ cấu tổ chức làng Việt qua các giai đoạn lịch sử Làng Tam Sơn năm 2008 có 930 hộ với 3500 khẩu, một tập họp gồm 6 xóm trong tổng số 11 xóm của xã. Người trong làng vẫn kể cho nhau nghe những sự tích về sự hình thành, khai phá đất đai, mở mang sản xuất và về phong tục tập quán. Và, “hiểu được làng Việt là trong tay có cơ sở tối thiểu và cần thiết để tiến lên tìm hiểu xã hội Việt nói riêng và xã hội Việt Nam… cả trong những phản ứng của nó trước tình huống mà lịch sử đương đại đặt nó vào” (Trần Từ, 1984: 12). b) Những thay đổi trong các “thông số cơ bản” của làng Từ cơ sở kinh tế và hợp thể giai cấp Trần Từ (1984) đã nêu thành “những thông số cơ bản” của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ. Phỏng theo đó, các thông số cơ bản tại làng Tam Sơn qua các giai đoạn được chúng tôi tóm tắt như sau (Biểu 2): Biểu 2: Các thông số cơ bản làng Tam Sơn qua các giai đoạn lịch sử Ruộng đất (chế độ sở hữu) “Chế độ ruộng đất tư và sự tồn Trước tại của công điền.” 1945 - Ruộng công: 20% - Ruộng tư :80% Giai “Ruộng tập thể” và “đất kinh tế đoạn phụ gia đình” hợp - Ruộng tập thể: 95% tác - Ruộng 5% gia đình hoá Từ “Chế độ đất đai sở hữu toàn 1986 dân”: 100% (1993) đến - Giao QSD ruộng canh tác 20 nay năm. BQ 3 sào/lao động. Giai cấp (mức độ tồn tại) “Đã phân hoá giai cấp”. - Địa chủ21F2: 23,0% - Phú và trung nông: 50% - Bần và cố nông 27,0% “Thực hiện xóa bỏ giai cấp” - Bộ phận lãnh đạo, quản lý (Đảng, cơ quan, hợp tác xã..) - Xã viên hợp tác xã. “Đã và đang phân hoá xã hội” - Phân hóa giàu nghèo - Phân tầng xã hội - Xuất hiện “địa chủ” mới. Đặc điểm kinh tế xã hội (nổi bật) “Một xã hội tiểu nông, tư hữu” - Nông nghiệp (trồng trọt) - Nghề dệt vải “Một xã hội kế hoạch hoá tập chung bao cấp, bình quân ( công xã )” - Nông nghiệp + TTCN... “Một xã hội tiểu hỗn hợp và quyền sử dụng đất”. - Đa dạng các thành phần. - Chuyển dịch cơ cấu k.tế Qua diễn biến giữa “các thông số cơ bản” ta thấy có sự thay đổi đột ngột mang tính xáo trộn và đứt đoạn tại những năm đầu của giai đoạn hợp tác hóa. Trước năm 1945, chế độ ruộng tư ở Tam Sơn đã áp đảo vì ruộng công chỉ còn 20%. Nếu so với con số chung 24,5% thống kê từ 3.653 xã ở miền Bắc vào năm 1953 (Trần Từ, 1984) thì tỷ lệ ruộng công ở Tam Sơn còn ít hơn. Ngoài số ruộng ở làng, địa chủ Tam Sơn còn mua thêm 50/124 mẫu ruộng làng Thọ Trai và 200/526 làng Phúc Tinh (UBND xã Tam Sơn, 1993: 23). Phân hóa về ruộng đất là nội dung chủ yếu của phân hóa giai cấp. Nhưng sau năm 1945, Cải cách ruộng đất và cải tạo XHCN ngay từ đầu đã nhanh chóng xóa bỏ quá trình tích tụ, tư hữu ruộng đất đã diễn ra chậm chạp qua nhiều thế kỷ và kéo theo đó cũng là sự xóa bỏ giai cấp. Từ năm 1986 đến nay, việc hộ gia đình nhận lại “quyền sử dụng đất” cũng đã mang ý nghĩa một phần của chế độ sở hữu ruộng tư trước năm 1945. Ngày nay, người ta cũng đang nói tới sự phân hóa giàu-nghèo, sự xuất hiện của “địa chủ mới” ở nông thôn. 2 Từ 3 mẫu ruộng trở lên là địa chủ, dưới 3 mẫu, nếu bóc lột 241 công/năm là phú nông, dưới 240 công/năm là trung nông lớp trên - Tỷ lệ ở ô này là tính chung cả xã gồm 4 làng. Bản quyền thuộc Viện Xã hội học, www.ios.org.vn Lê Mạnh Năm 73 Thấy rõ những cách thức thay đổi mang tính xáo trộn và đứt đoạn trong các “thông số cơ bản của xã hội” là cơ sở quan trọng không chỉ để thấy sự biến đổi cơ cấu tổ chức mà cả trong tổng kết lý luận về thực tiễn Đổi mới hiện nay. c) Diễn biến diện mạo các tổ chức xã hội qua các giai đoạn. Dựa vào các nguồn tư liệu và khảo sát hồi cố, diễn biến diện mạo các tổ chức xã hội qua các giai đoạn được tóm tắt tại Biểu 3. ● Về tập họp người trên địa vực (XÓM – NGÕ) Làng xóm Tam Sơn hiện nay vẫn lấy theo địa danh cổ truyền. Các nguồn tư liệu cho biết xóm Núi và xóm Xanh là xóm gốc, về sau do dân số và mở mang đất ở mà hình thành thêm các xóm có tên theo phương hướng: Tây, Đông, Trước. Khi lên hợp tác toàn xã, xóm trở thành đội sản xuất, mang tên đội 5, 6, 7, 8, 9, 10, nhưng đến nay người dân vẫn quen gọi theo tên xóm cổ xưa. Biểu 3 : Diện mạo các tổ chức làng Tam Sơn qua các giai đoạn. Ngõ, xóm Họ Phe, Phường Hội Chính quyền và các tổ chức mở rộng Trước năm 1945 -3 thôn: Tây, Xanh, Lẻ. -6 xóm: Tây,Xanh,Ô,Núi , Trước, Đông. - “Phân bố thành khối chặt…” - Khoảng 20 dòng họ lớn bé - Họ lớn Ngô Sách, Ngô Đồng Đường, Ngô Đức… - Phân bố khá tập trung theo xóm hoặc ngõ - Phường thịt lợn, phường hụi, phường bát âm. - Phe tư văn, phe giáp. -Hội bản tuổi, hội quan họ, hội vãi quy - Hội Đồng lý dịch: lý trưởng, phó lý, thư ký, thủ quỹ, trưởng bạ. - Hội Đồng kỳ mục: tiến chỉ, thứ chỉ và đại diện các xóm, các họ. Giai đoạn hợp tác hóa - 6 đội sản xuất (6 xóm) - Dân số tăng lên nhiều hơn ở xóm Tây, Đông, Ô.. - Sau 1945: thêm họ Đào, họ Dương - 1975: thêm họ Dư - Tổ chức họ mờ nhạt, nhiều họ không sinh hoạt -Xóa bỏ phần lớn phe, phường, hội trước 1945 -Còn bàn kèn, nhưng tư cách tổ chức không rõ ràng - 1 Chi bộ thôn, 6 tổ Đảng - 6 đội SX nông nghiệp - HTX ngành nghề ( gạch, hộp giấy, đan lát, chuổi…) Từ năm 1986 đến nay - Xuất hiện dẫy nhà mới dọc đường đầu làng. - Từ 2002: có 60 trưởng ngõ và 49 tổ liên gia - Tổ chức và sinh hoạt họ khôi phục lại - Các nhà thờ đều được sửa chữa hoặc làm mới - Khôi phục và xuất hiện các tổ chức xã hội tự nguyện (khoảng 20 tổ chức: nhóm, hội, câu lạc bộ, đoàn…) - 6 Chi bộ xóm. - Trưởng thôn. - HTX dịch vụ thôn - các tổ chức chính trị-xã hội Đi vào các xóm ta còn thấy các ngõ hẹp cổ truyền lát gạch nghiêng. Quan sát cách phân bổ ngõ-xóm thấy có kiểu phân bổ “lẻ tẻ” tại xóm Núi và xóm Tây và kết hợp kiểu “ô bàn cờ” tại các xóm khác. Thực trạng ngõ -xóm phản ánh những kiến tạo theo từng địa vực, kết hợp từ thế đất, sức ép dân số cùng sự hiệp sức khai phá, thỏa hiệp của người làng xã qua các giai đoạn lịch sử. Qúa trình đó cũng tạo ra quan hệ xóm giềng và những liên kết nhóm ẩn tàng theo ngõ-xóm. Các cụ cho biết, các tuyến ngõ xưa đều có trưởng ngõ để phối hợp bảo vệ an ninh. Thời hợp tác hóa không có trưởng ngõ, nhưng có bảo vệ xóm. Từ năm 2002 làng lại cử ra trưởng ngõ và trưởng liên gia. Khi có công việc, như Bản quyền thuộc Viện Xã hội học, www.ios.org.vn 74 Sự biến đổi cơ cấu tổ chức làng Việt qua các giai đoạn lịch sử làm đường thì trưởng ngõ đứng ra thu tiền, rồi đôn đốc công tác vệ sinh... Còn tổ liên gia lại tổ chức theo cụm nhà ở, nhằm phối hợp với trưởng ngõ. Người dân cho biết, quan hệ xóm giềng trước hết là người trong cụm ngõ rồi mới ra xóm ra làng. Có quan hệ với ai ở làng khác là do có họ hàng hoặc làm ăn gì đó với nhau. “Ở gần nhau, mình không quan tâm đến họ thì lúc hoạn nạn, khó khăn, lúc có hiếu có hỷ ai người ta đến với mình” (Phỏng vấn sâu nữ, 40 tuổi, xóm Tây). Câu nói xưa: “hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau”…, xem thế, vẫn còn là thế ứng xử của người làng Tam Sơn, phản ánh những tập họp người theo địa vực. ● Tập họp người theo huyết thống (HỌ) Họ là tập họp người dựa vào nguồn “cộng cảm huyết thống”, với quan niệm tự nhiên: liên hệ giữa những người cùng máu mủ ruột rà, dù xa hay gần, vẫn khác so với người không cùng huyết thống ("khác máu tanh lòng", "một giọt máu đào hơn ao nước lã"). Xóm Núi, xóm Xanh còn di tích đền, miếu minh chứng nơi lập nghiệp sớm của họ Ngô, họ Nguyễn. Làng có khoảng 20 dòng họ lớn bé và phần lớn đều cư trú từ lâu đời, nhưng cũng có vài họ bên ngoài đến muộn hơn, như họ Đào đến sau năm 1945, họ Dư đến sau 1975. Họ là tổ chức vốn được coi trọng trong xã hội cổ truyền nhưng sau cách mạng sinh hoạt theo tổ chức dòng họ không còn được khuyến khích. Từ khi Đổi mới tổ chức họ ở Tam Sơn nổi lên qua việc tu sửa, xây dựng lại nhà thờ họ, tìm lại gia phả và tổ chức giỗ họ. Một cụ kể: “làng Tam Sơn vẫn còn lưu giữ được 8 nhà thờ họ xây dựng từ trước 1945. Có nhà thờ bị hỏng hết vẫn đang giữ đất để xây dựng lại như của họ Ngô Bá xóm Tây…” (Phỏng vấn sâu nam, 83 tuổi, xóm Xanh). Một cụ khác tự hào kể: “Họ tôi ở đây gia phả ghi chép được 16 đời, khoảng 400 năm có 30 lý hào, 1 tuần phủ, 3 chánh tổng, 1 phó tổng, 8 lý đường”… “các họ Ngô khác như Ngô đồng đường ghi được 15 đời, Ngô gia 11 đời… Giỗ của họ cỡ trung bình, như họ Ngô văn, cũng tới 45 mâm, họ lớn có năm tới 100 mâm, nhiều người ở xa vẫn về” (Phỏng vấn sâu nam, 78 tuổi, xóm Ô). Thực tế trên khiến ta nhớ lại, vẫn câu hỏi Trần Từ (1984: 42) đặt ra: “liệu chất men cộng cảm dấy lên từ quan hệ đồng huyết giữa những người cùng họ còn có ích gì cho từng gia đình nhỏ sống và lao động giữa nhiều gia đình nhỏ khác không nhất thiết cùng huyết thống, thuộc địa vực của ngõ, của xóm, của làng?”. Tại làng Tam Sơn, chúng tôi thấy việc khôi phục lại tổ chức dòng họ vẫn chưa mạnh so với số làng có kinh tế phát triển như Đồng Kỵ, làng Bát Tràng. Nội dung khái niệm "gia đình nhỏ” ở Tam Sơn là khá ứng hợp với gia đình hạt nhân13F3 chỉ gồm vợ, chồng và con cái chưa lập gia đình, nên việc “nhen lại ngọn lửa cộng cảm” cũng là mở rộng liên hệ huyết thống với những người ở bên ngoài gia đình hạt nhân đó, để phối hợp mở mang ngành nghề phát triển kinh tế. Nhiều họ ở làng Tam Sơn đã lập ra quỹ khuyến học để động viên con em mình học giỏi, thi cử đỗ đạt. 3 Bình quân 1 hộ ở làng Tam Sơn chỉ 3.8 khẩu (1992) và 4,08 khẩu (2006) trong khi ở làng Đồng Kỵ là 5,2 khẩu (2006). Bản quyền thuộc Viện Xã hội học, www.ios.org.vn Lê Mạnh Năm 75 Những khảo sát khác đã cho thấy, họ hàng vẫn là đầu mối hỗ trợ nhiều nhất trong liên kết sản xuất (Mai Văn Hai, 2000), vẫn là nguồn hỗ trợ số 1 không chỉ là về vật chất mà cả tinh thần khi các thành viên trong họ gặp rủi ro như ốm đau, tai nạn, tử vong và khi có việc lớn như cưới xin, khao vọng làm nhà (Lê Mạnh Năm và Nguyễn Phan Lâm, 2007). Đó cũng chính là sự nối lại mạch huyết thống sau một thời gian bị đứt đoạn. ● Tập hợp người dựa trên lòng tự nguyện (PHE-PHƯỜNG-HỘI). Điều tra hồi cố tại làng cũng kiểm chứng được các tập họp người dựa trên lòng tự nguyện tham gia của các cá nhân với các tên gọi: phe, phường, hội... Tam Sơn là làng có truyền thống khoa bảng nên phe tư văn có vị trí nổi bật, ám chỉ về sự thành đạt, danh giá. Người có chức vị cũng muốn vào phe tư văn. Vì thế, đây cũng là kiểu tập họp nhóm dễ tạo không khí phe phái nhiều nhất trong làng. Một cụ kể: “Muốn có hàng xã phải mua, bố tôi bán một sào ruộng để mua chức xã cho tôi. Có hàng xã thì khi có hội lễ không phải khênh vác nặng mà được mặc áo mũ đỏ để lễ. Có hàng xã mới được đăng ký cai đám, tham gia vào phe tư văn, nói được cái thế của mình với người khác, xóm mình với xóm khác...” (Phỏng vấn sâu nam, 83 tuổi, xóm Xanh) Phường là tổ chức hoạt động mang tính nghề nghiệp, gắn với lợi ích kinh tế. Làng có phường bát âm, phường kèn, thường có từ 5 đến 7 người, khi phục vụ đám hiếu thì họ được trả công; có phường hụi (hay bát họ) để góp vốn cho ai khi có việc lớn; có phường thịt lợn... Về Hội, làng có hội quan họ, nhằm đáp ứng đời sông tinh thần của người dân , nhất là vào dịp hội làng hay đi hát vào dịp hội Lim; có hội vãi quy do nhà chùa tổ chức đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng; có hội bản tuổi, tập hợp những người đồng niên, đồng tuế… Như vậy, trước năm 1945 các tập họp người dựa trên lòng tự nguyện cá nhân của người dân làng Tam Sơn cũng đã khá phong phú, đa dạng cùng với những phát triển cá tính riêng của họ. Nó cũng cho thấy văn hóa làng xã cổ truyền đã có không khí dân chủ, tôn trọng quyền và sở thích riêng người dân. Sau năm 1945 các tổ chức phe, phường, hội kể trên cũng không còn điều kiện để hoat động và người dân được hướng dẫn sinh hoạt trong các tổ chức CT-XH do chính quyền mới lập ra. Từ khi đổi mới, làng Tam Sơn đã và đang tự phát hình thành khá đa dạng các tổ chức xã hội tự nguyện. Khảo sát cho thấy có hơn 20 tổ chức, có tên gọi nhóm, hội, câu lạc bộ, ban, đoàn… thể hiện đặc trưng về kinh tế, xã hội, văn hóa như sau: - Kinh tế (nghề nghiệp): có các nhóm liên kết mộc, nề, nhóm làm dịch vụ, nhóm chăn nuôi. - Xã hội: Hội đồng niên, đồng ngũ, thanh niên xung phong, lính Trường sơn, câu lạc bộ cựu quân nhân (107 người) - Văn hóa (giáo dục, thể thao, giải trí, tôn giáo…): Hội khuyến học, hội thơ (34 người), câu lạc bộ Vầng trăng, câu lạc bộ quan họ (24 người), phường tuồng cổ. Câu lạc bộ dưỡng sinh (47 người), câu lạc bộ xe đạp, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông (32 người). Bản quyền thuộc Viện Xã hội học, www.ios.org.vn 76 Sự biến đổi cơ cấu tổ chức làng Việt qua các giai đoạn lịch sử Hội vãi quy, hội giáo chức (56 người), phường bát âm (8 người), đoàn dâng hương (19 người), đội tế nam (18 người). Phần lớn các tổ chức kể trên ra đời từ sau năm 1995. Trong đó, có một số tổ chức như nhóm liên kết nghề nghiệp, hội khuyến học, câu lạc bộ dưỡng sinh, hội thơ đang có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển chung của làng xã. ● Tập hợp người theo lớp tuổi (GIÁP) Giáp là tổ chức khá đặc biệt vì nó đóng vai trò cầu nối trung tâm giữa chính quyền và người dân. Diện mạo tổ chức giáp trước năm 1945 ở làng xã Tam Sơn cung cấp cho ta một kiểu dạng biến đổi sớm so với nhiều làng xã khác ở châu thổ Bắc Bộ: làng có tới 18 giáp lớn bé và chức năng còn lại của nó là phục vụ đám hiếu. Một cụ cao tuổi cho biết còn nhớ tên một số giáp lớn như giáp (phe) Đầu Làng, giáp Trung Thịnh, giáp Trung Hòa, giáp Ngoại Cường… Tuy mọi quy định của giáp vẫn giữ như cũ, như tuổi gánh vác vẫn từ 18–49; vẫn bố ở giáp nào con vẫn ở giáp ấy, vẫn anh nào nhiều tuổi hơn là đàn anh… nhưng vì ruộng công ít dần nên làng phải kêu gọi đóng góp thêm của người nhiều ruộng. Phe to nhất ngày rằm tháng giêng có phúc ết (thông báo) việc cả năm, nếu nhiều ruộng ăn không phải bổ… Một cụ khác giải thích thêm vào năm Duy Tân thứ 5 (1911), do số lượng giáp khá nhiều lại lớn bé khác nhau nên gây khó khăn cho việc phân bổ điều hành việc làng. Các cụ bô lão đã họp và dựa vào cơ sở xóm, cụm xóm cũ mà lập ra ba thôn, gồm thôn Tây (xóm Tây), thôn Xanh (xóm Xanh và xóm Ô), thôn Lẽ (xóm Núi, xóm Trước và xóm Đông) để phân bố việc làng ở đình4F14. Từ đó, nhiệm vụ của giáp chỉ còn là phục vụ đám hiếu. Những biến thái của phe, giáp ở làng Tam Sơn đã phản ánh những mâu thuẫn chính trị thường nhật ở làng. Khi mà mức độ tư hữu và phân hóa xã hội đã lên cao thì con đường tiến thân theo quy định tự nhiên của tổ chức giáp, chỉ thuận theo lớp tuổi, cũng không khỏi bị biến dạng. Làng vẫn có người tiến thân bằng con đường học hành, khoa bảng, số khác lại khẳng định vị thế qua gia bản, ruộng đất và đi xâm canh; những người có điều kiện sẽ mua xã (chức xã) để vào phe tư văn... Những phân hóa đã tạo mâu thuẫn ngay trong lòng giáp, trong việc đăng cai đám, làm cho giáp vốn có vị trí đảm nhiệm một góc đình cũng bị chia tách thành nhiều giáp nhỏ hơn... Bởi tính chất đặc biệt và diễn biến phe phái, sau này, ta sẽ thấy giáp sẽ dễ mất đi và không thể khôi phục. ● Tập hợp người trong bộ máy chính quyền và “cánh tay nối dài” Trước năm 1945, Tam Sơn là đơn vị hành chính cấp xã nên bộ máy chính quyền cũng gồm 2 bộ phận chính là hội đồng kỳ mục và hội đồng lý dịch. Một cụ cao tuổi vẫn còn nhớ rõ hoạt động của hội đồng 2 khoá cuối cùng, mỗi khoá 3 năm, cách thức phân bổ công việc cùng tên tuổi các vị hội đồng5. “Về nguyên tắc, hội đồng kỳ mục sẽ đưa ra chủ 4 Giáp Đầu làng nhiều ruộng, nên có câu:“Sống làm cụ phe (giáp) đầu làng...”. 5 Về hội đồng kỳ mục khoá trước, Ngô Minh Chiến là tiên chỉ, Ngô G ia Phái là thứ chỉ. Dưới 2 ông này là 11 người chia ra: xóm Tây 4 người, xóm Núi, xóm Đông bé chỉ được cử 1; các xóm còn lại mỗi xóm cử 2 người. Nguyên tắc kết hợp xóm với họ...Ở khoá sau, Ngô Sách Ban tiên chỉ, thứ chỉ là Nguyễn Tự Lan… Về hội đồng kỳ mục, ông Lý Bạch họ Ngô là Lý trưởng cuối cùng... (Phỏng vấn sâu nam, 83 tuổi). Bản quyền thuộc Viện Xã hội học, www.ios.org.vn Lê Mạnh Năm 77 trương, biện pháp, để theo đó mà lý dịch thi hành. Lý trưởng phải do dân bầu, tiêu chuẩn tối thiểu phải là người hàng xã. Việc bầu có vận động, cạnh tranh giữa các họ, nhưng cũng có chuyện hối lộ với quan phủ, hay do thân với tiên chỉ, thứ chỉ...” (Phỏng vấn sâu nam, 73 tuổi, xóm Đông). Dù có cạnh tranh phe phái, nhưng với tổ chức theo hai cấp hội đồng và đặc biệt chức lý trưởng phải do dân bầu, cũng gợi ra những liên tưởng về không khí “dân chủ” và quyền của người dân làng xã cổ truyền. Sau Cách mạng tháng Tám, do sát nhập, làng xã Tam Sơn cũ không có bộ máy chính quyền riêng. Vào thời kỳ hợp tác hoá các đội sản xuất trong làng bộc lộ dần những yếu kém. Khi Đổi mới, làng Tam Sơn được lập lại vai trò của trưởng thôn, do chính người dân bầu lên16F6. Việc lập lại vai trò trưởng thôn, một lần nữa như khẳng định lại vị trí vai trò của làng trong cơ cấu xã hội ở nông thôn Bắc Bộ hiện nay. Theo ý kiến vị bí thư chi bộ xóm, vốn đã nhiều năm đứng đầu cấp xã, thì tổ chức cán bộ cấp thôn Tam Sơn chính thức có: trưởng thôn, mặt trận thôn, và HTX dịch vụ thôn. Chức năng, nhiệm vụ mỗi tổ chức là theo văn bản nhà nước qui định. Nhưng ông nhận định: “tổ chức cán bộ cấp thôn thực tế đang có nhiều khập khiễng và mâu thuẫn... Do đảng viên đông, tác dụng lãnh đạo lại không phát huy được nên từ tháng 11/2006 chi bộ được chuyển về các xóm. Trước HTX dịch vụ do chi bộ thôn lãnh đạo, nay chi bộ thôn không có, nên khập khiễng... Về nguyên tắc, HTX do Uỷ ban Nhân dân xã quản lý, người dân vẫn phải đóng góp 8,5 kg/sào cho HTX, nhưng dịch vụ lại không theo luật, không quản lý được nên nảy sinh thắc mắc, mâu thuẫn... Nay làng xã cũng đang nóng lên về chuyện nhà nước buôn bán đất đai. Vì cách đây 3 năm, tỉnh duyệt cắt 15-16 ha của Dương Sơn để làm khu công nghệ cao và dịch vụ, trả cho dân 2,8 triệu/sào. Nay họ ke ra từng mảnh 100 m để bán với giá lên tới 1 tỉ/sào nên dân họ coi dự án chỉ là buôn bán bất động sản”. (Phỏng vấn sâu nam, 70 tuổi) Với những câu chuyện chính trị thường nhật ở làng, việc giải quyết không thể thiếu vai trò trưởng thôn. Phỏng vấn trưởng thôn, ông cho biết “công việc phải làm thì nhiều, đủ loại việc, kể cả thượng vàng hạ cám...” (Phỏng vấn một trưởng thôn nam, 45 tuổi). Qua những câu chuyện ông kể, từ việc phải quán triệt chính sách đến việc tham gia hòa giải mâu thuẫn đánh chửi nhau, đã cho thấy vai trò nhiều mặt của nhân vật trưởng thôn. Đối với nhiều người dân, làng vẫn là không gian nhận diện xã hội quan trọng, là nơi gắn bó và gửi gắm nhiều mặt đời sống. Trưởng thôn, với tư cách là người đại diện cho dân làng, có vai trò quyết định, tất phải có tiếng nói quan trọng khi người dân cần đến. Bản thân vị trưởng thôn Tam Sơn cũng là một Đảng viên, nhưng theo ông điều đó không hẳn quyết định mọi việc. Điều ông nói, luôn phải suy nghĩ, là vì người dân tín nhiệm, bầu ra làm đại diện cho họ. Về “chính quyền thôn”, ông cho biết hiện có: Bộ phận cán bộ có 8 người (trưởng thôn, 4 công an viên, 1 mặt trận, 1 kế toán và 1 thủ quỹ), hoạt động thường trực. Ban quản lý thôn 18 người (5 chi uỷ, 5 đoàn thể, 6 trưởng xóm, 1 mặt trận, 1 an 6 Làng Thọ Trai (xã Tam Sơn) đã” tự phát” bầu trưởng thôn sớm nhất năm 1987. Bản quyền thuộc Viện Xã hội học, www.ios.org.vn

Tài liệu liên quan