CHOÒNG
KHOAN
Bài giảng được soạn bởi
Bộ môn Khoan Khai thác Dầu khí
Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí
Đại học Bách Khoa TP. HCM
Tel: (08) 8647256 ext. 5767
GEOPET
NỘI
DUNG
Phân
loại
chung
Choòng
chóp
xoay
Choòng
liền
khối
Choòng
lấy
mẫu
Choòng
doa
GEOPET
Choòng khoan
2
PHÂN
LOẠI
CHUNG
Phân
loại
theo
tiêu
chí:
Cấu tạo: nh dẹt (đuôi cá), chóp xoay, liền khối.
Đặc tính phá hủy đất đá: cắt, đập, thủy lực.
Công dụng: phá mẫu, lấy mẫu, đặc biệt (doa, phá, cứu sự cố).
Vật liệu chế tạo răng hoặc hạt cắt: răng phay, răng đính, kim cương.
Theo
đặc
tính
phá
hủy
đất
đá,
choòng
khoan
được
phân
loại
theo
3
nhóm:
Nguyên lý cắt - ch
Nguyên lý đập - ch
Nguyên lý cắt - i
GEOPET
Choòng khoan
3