THIẾT
BỊ
DỤNG
CỤ
KHOAN
Bài giảng được soạn bởi
Bộ môn Khoan Khai thác Dầu khí
Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí
Đại học Bách Khoa TP. HCM
Tel: (08) 8647256 ext. 5767
GEOPET
NỘI
DUNG
1.
Các
loại
giàn
khoan
2.
Các
hệ
thống
thiết
bị
trên
giàn
khoan
3.
Bộ
khoan
cụ
GEOPET
Thiết bị dụng cụ khoan
2
MỤC
TIÊU
Sau
khi
học
xong
chương
này,
học
viên
sẽ
các
kiến
thức
bản
về:
Các
loại
giàn
khoan
phạm
vi
ứng
dụng
của
chúng.
Các
hệ
thống
thiết
bị
chính
trên
giàn
khoan
dầu
khí
chức
năng
của
từng
hệ
thống.
Các
thành
phần
của
bộ
khoan
cụ.
GEOPET
Thiết bị dụng cụ khoan
3