DUNG
D CH
KHOAN
XI
MĔNG
Bài giảng được soạn bởi
Bộ môn Khoan Khai thác Dầu khí
Khoa Kỹ thuật Đ a ch t và D u khí
Đ i h c Bách Khoa TP. HCM
Tel: (08) 8647256 ext. 5767
GEOPET
N I
DUNG
1.
Dung
d ch
khoan
2.
Th y
lực
khoan
3.
Xi
mĕng
4.
Các
ph ng
pháp
trám
xi
mĕng
GEOPET
Dung dịch khoan xi măng
2
1.
DUNG
D CH
KHOAN
GEOPET
Dung dịch khoan xi măng
3