KỸ
NĂNG
GIAO
TIẾP
&
TỔ
CHỨC
CUỘC
HỌP
HIỆU
QUẢ
MỤC
TIÊU
Giúp
các
thành
viên
nhóm
quản
tổ
viên
hiểu
được
sao
thông
tin
trong
giao
tiếp
truyền
đạt
thể
bị
sai
lệch
Tổ
biết
phải
làm
để
giao
tiếp
đặc
biệt
tổ
chức
cuộc
họp
trong
tổ
đạt
hiệu
quả
Giao
tiếp
gì?
Sự
chia
sẻ
những
hiểu
biết,
ý
tưởng,
cảm
nghĩ,
kinh
nghiệm…
giữa
người
này
với
người
khác
Nói
chuyện
giữa
người
này
với
người
khác
bằng lời
hoặc
không lời