DỰ ÁN CÂU LẠC BỘ HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
Vì sự phát triển toàn diện của trẻ
S TAY 6
K NĂNG
Làm
giảng
viên
Ni, 2014
Trung tâm Nghiên cứu và Đào
tạo Phát triển Cộng đồng
Quỹ GCC Canada
Hội liên hiệp phụ nữ
tỉnh Hà Nam
Trường đại học Monash
Trường đại học Melbourne
DỰ ÁN CÂU LẠC BỘ HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
Vì sự phát triển toàn diện của trẻ
STAY 6
K NĂNG LÀM GIẢNG VIÊN
Hà Nội, 2014
1
2