Phn 2: Làm thế nào đ xác lp và phát trin các giá tr văn hóa ct lõi ca doanh nghip?
Đxác lp giá trvăn hóa ct lõi, doanh nghip có thsdng quy trình sau:
Xác đnh đi tượng điu tra
Xác đnh phương pháp và công c
Tiến hành điu tra và xlý dliu
Hi tho
Quyết đnh tp giá trvăn hóa ct lõi
Bước 1: Xác đnh đi tượng điu tra.
Đi tượng điu tra phc vxác lp tp giá trvăn hóa ct lõi có thbao gm:
­
Các chuyên gia và nhng cá nhân có kinh nghim trong xây dng văn hóa doanh nghip.
­
Khách hàng và các đi tác ca doanh nghip.
­
Tp thcán bnhân viên ca công ty.
Quá trình xác lp tp giá trvăn hóa ct lõi ca doanh nghip được trin khai như mt hot
đng qung bá hình nh ca doanh nghip. Quá trình này cho phép nm bt được cm nhn
ca các cá nhân có liên quan vdoanh nghip trong mi quan hvi môi trường kinh doanh.
Vi khách hàng và các đi tác, doanh nghip xác lp có chn lc và mang tính đi din.
Vi các đi tượng đến tbên trong doanh nghip, điu tra nên được tiến hành trên din
rng.
Nếu doanh nghip có quy mô nhân sxp x100 người, nên tiến hành điu tra toàn th.
Vi doanh nghip có quy mô nhân sln, điu tra chn mu có thđược tiến hành. Tuy
nhiên, mu nghiên cu phi đm bo đi din tt ccác thế hvà các cp đnhân s. Vi
doanh nghip có quy mô nhân snhhơn 50, nên sdng bsung ý kiến các chuyên gia.
Bước 2: Xác đnh phương pháp và công cđiu tra
Giá trvăn hóa ct lõi ca doanh nghip có thđược tiến hành theo hai phương pháp ch
yếu:
Phương pháp chuyên gia: Sdng ý kiến ca các chuyên gia có kinh nghim trong xây
dng văn hóa doanh nghip đla chn các giá trct lõi. Các chuyên gia thường dùng
phương pháp brainstorming đđưa ra các giá tr, sau đó tho lun, hi tho đthng nht.
Phương pháp điu tra xã hi hc (thường s dng bng hi và phng vn): Doanh nghip
tiến hành điu tra xã hi hc các đi tượng có liên quan bên trong và bên ngoài doanh
nghip đlàm rõ nhng giá trvăn hóa ct lõi ca doanh nghip.
Doanh nghip có thsdng mt hoc kết hp chai phương pháp nêu trên. Thông
thường, phương pháp chuyên gia được sdng đxác lp các tp các giá trban đu. Trên
cơ stp các giá trnày, chuyên gia sxây dng bng hi đtiến hành điu tra xã hi hc
trên din rng đkim chng và la chn các giá trquan trng nht.
Bng hi là phương pháp được sdng phbiến trong điu tra xác lp tp giá trvăn hóa
ct lõi ca doanh nghip (Corporate Culture Questionnaire). Bng hi được thiết kế s
dng thang bc Likert, vi cp đt5 ­10. Kết quxlý thng kê các dliu cho phép
đúc rút ra được tp các giá trvăn hóa ct lõi.
Ví dmt phn bng hi được sdng trong điu tra xác lp tp giá trvăn hóa ct lõi ca
doanh nghip ti Ngân hàng Vietinbank:
Anh, ChÞ h·y cho biÕt quan ®iÓm cña riªng
Rt
Đún
Gn
Khôn
G
Sai
Sai
m×nh vÒ c¸c nhËn ®Þnh sau vÒ c¸c gi¸ trÞ
sau Ng©n hµng
đún
g
g
đúng
g ý
kiến
n
sai
hoàn
toàn
7
6
5
4
3
2
1
ThÝch thó víi ®æi míiS½n sµng chÞu rñi roCã ý thøc vÒ chÊt lîng§Þnh híng theo kh¸ch hµng caoCã t duy chiÕn lîc dµi h¹nC¸c c«ng viÖc ®îc tiÕn hµnh kh«ng quan
liªuMøc ®é phi tËp trung ho¸, trao quyÒn cho
c¸c ®¬n vÞ caoC¬ cÊu tæ chøc ®¬n gi¶n, gän nhÑ vµ tiÕt
kiÖm chi phÝ hµnh chÝnhSè lîng c¸c cÊp l·nh ®¹o lµ tèi uLinh ho¹t trong kÕ ho¹chRa quyÕt ®Þnh cã sù tham gia cña tËp thÓ§¸nh gi¸ thµnh tÝch mang tÝnh x©y dùngL·nh ®¹o rÊt g¬ng mÉuC¸c nhµ l·nh ®¹o rÊt cëi mëChó träng ®Õn vai trß cña c¸ nh©n(Ngun: Lê Quân)
Bng hi được thiết kế phù hp vi tng đi tượng điu tra. Vi các đi tượng đến tbên
ngoài doanh nghip, bng hi thường được thiết kế gin lược, tp trung vào thu nhn
thông tin đnh vcác giá trdoanh nghip đã, đang và nên mang li cho khách hàng, cho các
đi tác khác.
Bước 3: Tiến hành điu tra và x lý d liu
Quá trình điu tra được tiến hành đng thi vi các hot đng truyn thông nhm lôi kéo
stham gia ca mi người vào cuc. Quá trình điu tra được tiến hành khuyết danh. Ngày
nay, nhiu doanh nghip tiến hành điu tra thông qua các bng hi điu tra trc tuyến. Mt
sdin đàn trao đi trên mng ni b, bn tin… ca doanh nghip được sdng như
nhng công ctruyn thông ni brt tt cho quá trình này.
2
Dliu thu được được xlý thng kê. Các phn mm xlý thng kê phbiến hin nay là
Excel, SPSS… Các phân tích PCA, typology, discriminant được sdng phbiến trong xác
đnh tp giá trvăn hóa ct lõi ca doanh nghip.
5.8
5.6
5.4
5.2
5
4.8
4.6
4.4
4.2
Sáng tạo
Định
Học hỏi
Hợp tác
Công bằng
Truyền
Chất
Kỷ luật
hướng
thống
lượng
khách
hàng
Nhìn vào biu đtrên, có ththy ba giá trquan trng là tinh thn hp tác, truyn thng,
sáng to và cht lượng được đcao nht (vch ngang thhin mc trung bình).
Bước 4: Hi tho. Các bui hi tho nhm hai mc đích: truyn thông vphát trin văn
hóa doanh nghip và ly ý kiến đhoàn chnh tp giá trvăn hóa ct lõi ca doanh nghip.
Bước 5: Quyết đnh tp giá trvăn hóa ct lõi ca doanh nghip. Lãnh đo doanh nghip
da trên cơ skết quđiu tra, ý kiến ca các thành viên đquyết đnh la chn các giá tr
văn hóa. Mt sgiá trđược la chn đang được tha nhn sđược doanh nghip duy trì
và phát trin. Vi mt sgiá trkhác, doanh nghip stiến hành xây dng các chương trình
hành đng nhm phát trin và tôn vinh.
TS. Lê Quân – Ch tch Hi đng chuyên gia EduViet
3