XÂY
DNG
VĂN
HOÁ
DOANH
NGHIP
TS.
PHM
VĂN
PH
Chuyên
gia
EduViet
Consultancy
Nguyên
Vin
trưởng
vin
nghiên
cu
kinh
tế
và
kinh
doanh
Hà
Ni
HỌC
VẤN
VĂN
HOÁ
Được
sống
giữa
những
con
người
văn
hoá
bao
giờ
cũng
một
cuộc
sống
dễ
chịu,
hạnh
phúc
đáng
ước.
người
học
vấn
cao
nhưng
chưa
chắc
đã
văn
hoá,
ngược
lại,
người
tuy
học
ít
nhưng
sống
văn
hoá.
(Sống
văn
hoá.
Báo
Phụ
nữ
Thế
Giới)
HỌC
VẤN
VĂN
HOÁ
VÀNG
TRẮNG
NHA
TRANG
(1)
...Tạo
hoá
sinh
ra
muôn
loài,
nhưng
chẳng
loài
nào
làm
nhà
bằng
máu
thịt
của
chính
mình
như
yến
Hàng.
Suốt
một
năm,
chúng
đi
sớm
về
khuya
để
tích
luỹ
thứ
nhựa
sống
kỳ
diệu.
Đông
y
gọi
thứ
nhựa
ấy
“Tâm
dịch”,
“Ngọc
dịch”
hay
“Huyền
tương”,
ta
gọi
thứ
nhựa
ấy
nước
dãi.
Trước
tết
Nguyên
đán,
chim
yến
“rút
ruột”
làm
tổ.
Chúng
nhả
ra
dòng
“Tâm
dịch”
trong
suốt,
“đan”
thành
chiếc
tổ
xinh
xắn,
trắng
ngà.
Yến
Hàng
sống
với
nhau
tử
tế
“văn
hoá
cao”:
chim
đực,
chim
mái
cùng
nhau
làm
tổ,
ấp
trứng,
nuôI
con.
Đặc
biệt,
yến
Hàng
không
bao
giờ
tranh
giành
tổ
của
nhau,
bởi
vậy,
trong
hội
loài
yến
không
xung
đột,
khiếu
kiện
về
đất
đai,
nhà
cửa.