KHÓA
HỌC
TRIỂN
LẬP KẾ HOẠCH
KHAI CÔNG VIỆC HIỆU
QUẢ
Giảng viên: Nguyễn Tuấn Anh
TRÒ
CHƠI
ĐI TÌM MỘT NỬA TRÁI TIM
MỤC
TIÊU
Biết
được
lợi
ích
tầm
quan
trọng
của
lập
kế
hoạch;
Lập kế
hoạch
tổ chức
công
việc
theo
quy
trình;
Xây
dựng
kế
hoạch
công
việc
hàng
ngày
hiệu
quả;
Sắp
xếp
công
việc,
quản
thông
tin
hiệu
quả;