BÀI 4: KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG SỞ
Nội dung
Mục tiêu
Giao tiếp ứng xử – một biểu hiện của
Sau khi kết thúc bài học, sinh viên sẽ:
văn hóa doanh nghiệp.
Chỉ ra được một số vấn đề ứng xử giao tiếp
Ứng xử trong một số mối quan hệ cơ
trong môi trường làm việc, các (loại hình) tổ
bản trong doanh nghiệp.
chức, doanh nghiệp;
Kỹ
thuật
giao
tiếp
văn
hóa
nơi
Xác định được tầm quan trọng của việc xây
công sở.
dựng những mối quan hệ ứng xử tốt đẹp trong
Kênh giao tiếp trong doanh nghiệp.
doanh nghiệp, qua đó có áp dụng các cách ứng
xử phù hợp và làm việc hiệu quả;
Nhận diện được văn hóa giao tiếp trong công
sở ở Việt Nam, đồng thời trang bị một số kỹ
năng trong giao tiếp nội bộ doanh nghiệp.
Hướng dẫn học
Đọckỹtài liệu vànghe bài giảng để nắm được
những ý tưởng chính;
Thực hành giao tiếp thường xuyên và vận
dụng những kiến thức đã học ở bài 3.
PPH101_Bai4_v1.0018109225
1
TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP
Lan là một nhân viên kinh doanh giỏi. Khi tiếp xúc với khách hàng, Lan rất tự tin, khéo
léo, biết cách lắng nghe, đặt câu hỏi dẫn dắt khách hàng một cách hiệu quả nhờ vận dụng
các quy luật tâm lý trong dịch vụ khách hàng.
Nhưng khi ở công ty, trong giao tiếp với đồng nghiệp thì Lan lại lúng túng, không thoải
mái và thiếu tự tin nên rất miễn cưỡng khi tiếp xúc với đồng nghiệp.
Câu hỏi: Lan cần phải làm gì để cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp?
PPH101_Bai4_v1.0018109225
2
Giao tiếp ứng xử một biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp
Giao tiếp ứng xử trong doanh nghiệp bao gồm các mối quan hệ ứng xử giữa cấp trên với
cấp dưới, giữa các đồng nghiệp với nhau, giữa con người với công việc. Các mối quan hệ
này có sự tác động qua lại lẫn nhau. Nếu mối quan hệ này được kết hợp hài hòa với mục
tiêu vì lợi ích chung của doanh nghiệp sẽ tạo nên sức mạnh thúc đẩy doanh nghiệp
phát triển.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp ứng xử trong doanh nghiệp
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp ứng xử của mọi người trong môi trường doanh
nghiệp như:
Loại hình doanh nghiệp, tổ chức: Yếu tố này ảnh hưởng đến việc hình thành cơ cấu tổ
chức,điềulệdoanhnghiệp...vàtừđóảnhhưởngđếncácmốiquan hệtrongdoanhnghiệp.
Việc góp vốn: Số lượng và nguồn gốc vốn góp là một trong những yếu tố quan trọng
ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp.
Một trong những nguồn lực quan trọng trong doanh nghiệp là nguồn vốn. Quan niệm
“Mạnh vì gạo, bạo vì tiền” đã ăn sâu vào tiềm thức con người. Do đó, yếu tố tài chính
quyết định nhiều vấn đề trong doanh nghiệp. Mối quan hệ con người cũng bị chi phối
bởi yếu tố này.
Vấnđềđavăn hoá: Đa vănhóathể hiện những tập tục, truyền thống, lối sống và cách hành
xửkhácnhau.Tínhchấtđavănhóaảnhhưởngtrựctiếpđếncácmốiquanhệgiaotiếptrong
doanh nghiệp, đặc biệt ở các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.
Ảnh hưởng của phong tục, thói quen, truyền thống, văn hóa Việt Nam tại địa phương
nơi doanh nghiệp hoạt động: có tác động lớn đến sự hình thành văn hóa giao tiếp ứng
xử trong doanh nghiệp.
Các góc độ giao tiếp trong nội bộ doanh nghiệp
Xét từ góc độ nhân
Con người là nhân tquan trng nhất, nhân tquyết định mi vấn đề trong mt tchc.
Một tổ chức, một doanh nghiệp vận hành được là nhờ sự vận động của các mối quan hệ
giữa người với người trong tổ chức đó.
Phấn đấu đạt các mục tiêu cá nhân: Mối quan hệ hành xử của mỗi cá nhân đều hướng
theo các mục tiêu khác nhau và thay đổi theo không gian cũng như thời gian.
Ví dụ: Trong doanh nghiệp có người chỉ chú trọng đến vấn đề chuyên môn mà không
quan tâm đến các mối quan hệ khác, có người có quan niệm làm việc để kiếm tiền, bằng
mọi giá phải có tiền người khác thì quan tâm đến sự thăng tiến…
Mục tiêu phấn đấu riêng của mỗi cá nhân trên thực tế ảnh hưởng đến văn hóa giao tiếp
trong công sở.
Thỏa mãn các nhu cầu cá nhân: Theo quan điểm của Maslow, nhu cầu của con người
không ngừng tăng lên. Khi các nhu cầu cơ bản (nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn) được
thỏa mãn thì con người có nhu cầu được mọi người trong xã hội thừa nhận và kính
trọng…
Theo
đó,
con
người
tự
điều
chỉnh
hành
vi
để
đạt
được
điều
mình
mong muốn.
PPH101_Bai4_v1.0018109225
3