To dng và duy trì khát vng cá nhân

 

Khát vng cá nhân (Personal Passion) không thhin tính khoa hc hay phn ánh bng các con svà cũng không thđo lường hoc đnh lượng mt cách cth.

Tuy nhiên, nếu không có khát vng cá nhân thì mi hot đng kinh doanh chcó thđt được mc trung bình là cùng, nếu không mun nói là dcó nguy cơ tht bi.

 

 

Trong khi bn cht ca kinh doanh đòi hi phi chú ý đến các hthng, các nghi thc, các con svà nghthut kinh doanh, thì mt hot đng có kế hoch không thđt được thành công, nếu cháp dng thun túy các bin pháp khoa hc. Vic to dng và duy trì môi trường kinh doanh có khát vng tht slà mt nghthut và nghthut này đòi hi phi có nghiên cu công phu và phi có nhng hành đng có chđnh. Nói vy tc là, vic phát huy mang tính hình thc các quan nim ca khoa hc kinh doanh skhó dn đến thành công. Như vy, nghthut và khoa hc trong kinh doanh có thcoi là các yếu tâm và yếu tdương trong mi thành công ca doanh nghip.

Nghthut to dng và duy trì khát vng cá nhân trong kinh doanh phthuc vào vic nuôi dưỡng mt môi trường, trong đó các hthng, thái đvà văn hóa không ngng sinh ra và nhân lên nhng cm xúc tích cc đmi người trong doanh nghip thương yêu, gn bó vi nhau như trong gia đình.

Nhng nhân viên có khát vng cá nhân biết rng, hsđược khen ngi, đánh giá cao, thăng tiến và được hưởng nhng kích thích vt cht tha đáng cho nhng nlc hết mình và thành tích cao trong vic thc hin nhim v. Đcó thto thành công trong kinh doanh, là chdoanh nghip, bn cn nuôi dưỡng và to thun li đmi người thhin và phát huy nhng khát vng cá nhân ca mình.