Chöông trình ñaøo taïo NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC LAÕNH ÑAÏO CHAÂN DUNG  NHAØ LAÕNH ÑAÏO (tt) PACE’s Copyright ­ 2006 2- Nhà Lãnh đạo đóng những vai trò gì ? 2- Nhà Lãnh đạo đóng những vai trò gì ? NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG BOSS NGƯỜI TRUYỀN LỬA CEO CEO THỦ LĨNH NHẠC TRƯỞNG THẦN TƯỢNG HUẤN LUYỆN VIÊN NGƯỜI THẦY MẪU MỰC TÁC NHÂN XÚC TÁC 3 - Đối tượng lãnh đạo 3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? của Nhà lãnh đạo là gì ? CHỦ THỂ : NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP 3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? 3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? CHỦ THỂ : Kết hợp, sắp xếp NHÀ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP các đối tượng lãnh đạo theo : - Con người - Công việc - Phương tiện MARKET & - Thời gian & MANAGEMENT INFORMATION ENVIRONMENT Không gian MAN - THỊ TRƯỜNG & THÔNG TIN QUẢN MAN - CON MÔI TRƯỜNG TRỊ CON NGƯỜI NGƯỜI THIÊN THỜI THIÊN THỜI ĐỊA LỢI MACHINE - MÁY MÓC ĐỊA LỢI MATERIAL - NGUYÊN LIỆU NHÂN HÒA NHÂN HÒA MONEY - TÀI CHÍNH METHODOLOGY - KỸ THUẬT MISCELLANEOUS - TÀI SẢN KHÁC (THƯƠNG HIỆU, UY TÍN…) 3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? 3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? Tính thuần thục của Những nhân viên Những yếu tố đặc điểm Nhu cầu tình huống cá tính Nhân viên ảnh hưởng tới tính hiệu quả của nhà lãnh Năng lực đạo nòng cốt Cấu trúc của nhà Ra nhiệm vụ lãnh đạo quyết định Loại hình và Quan hệ Cách sử dụng Lãnh đạo – quyền lực Nhân viên 3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? 3 - Đối tượng lãnh đạo của Nhà lãnh đạo là gì ? Hành vi Lãnh đạo :  Tầm nhìn  Định dạng khung sườn  Phong cách ấn tượng Hành vi nhân viên : Yếu tố tình huống : ■ Nhận thức về tầm nhìn của lãnh đạo ■ Khủng hoảng ■ Mức độ cảm nhận ■ Nhu cầu thúc đẩy ■ Hài lòng về sự phân quyền cùng nhau đạt đến ■ Suy xét đối với những chỉ đạo mù tầm nhìn mới quáng ■ Thay đổi quan trọng về tổ chức ■ Mức độ nỗ lực của nhân viên cao hơn ■ Sự thoả mãn của nhân viên lớn hơn ■ Tính liên kết, phối hợp tập thể tăng cao hơn 4- Đâu là chức năng / công việc 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo? của Nhà Lãnh đạo? CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO LÀ KHOA HỌC HAY NGHỆ THUẬT ? KHOA HỌC NGHỆ THUẬT Tính Quy luật Tính sáng tạo Tính nguyên tắc Tính linh họat Tính hệ thống “Tùy cơ ứng biến” Khả năng ứng xử, ứng dụng khoa học trong mỗi tình huống cụ thể 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo ? 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo ? MÔI TRƯỜNG KINH DOANH PLAN ORGANIZATION LEADER CONTROLS LEADER AL Leading Controll Planning Organizing Leading TĨNH ing (Ổn Dự báo Thiết kế hệ thống, Ra quyết địnhCác giá trị định Ra quyết định công việc - sơ đồ Ảnh hưởng KPI trong Xây dựng chiến tổ chức Chức vụ Quyền Các chuẩn 1 giai lược - kế hoạch - Ra quyết định lực mực đọan) mục tiêu tổng thể Vận hành hệ Sử dụng quyền Ra quyết Đặt Mục tiêu từng thống - quy trình lực định giai đọan công việc Truyền thoâng Đo lường ĐỘNG Thực hiện kế họach Quy chế chức Điều tiết – điều So sánh đối năng -nhiệm vụ - phối chiếu ? Tạo lập Quy chế, quyền hạn Động viên Đánh giá chính sách Phân công Xử lý mâu thuẫn Phân tích Vận dụng chính Mô tả công việc Đối phó khủng Điều chỉnh sách Phân quyền hoảng Quy định các thủ tục, cách thực hiện 4- Đâu là chức năng / công việc 4- Đâu là chức năng / công việc của Nhà Lãnh đạo? của Nhà Lãnh đạo? 1. ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN 2. TRUYỀN ĐẠT TẦM NHÌN 1. TẬP HỢP, THU HÚT, LÔI CUỐN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI 1. QUYẾT SÁCH – TUYỂN CHỌN CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN MỤC TIÊU 1. ĐỘNG VIÊN, THÚC ĐẨY MỌI THÀNH VIÊN 2. GiẢI QUYẾT XUNG ĐỘT – MÂU THUẨN NỘI BỘ 3. ĐỐI PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG KHỦNG HOẢNG