K NĂNG LÁI XE MÁY AN TOÀN NGUN: HONDA.COM.VN  1. Kim tra xe Cn kim tra các b phn an toàn ca xe mô tô và xe gn máy hàng ngày. Khi ñã làm quen vic kim tra ch m t 1 ñ n 2 phút. 2. Trang phc lái xe ð i vi các bn n, khi ñiu khin xe s , giy cao gót có nh hưng r t nhiu ñ n v trí ñ chân, do ñó s nh hưng ñ n vic chuyn s và phanh xe. Khi ñi nhng ñôi giy có gót dài, khó khăn ñu tiên chúng ta gp phi là ñ chân sao cho ñúng tư th . N u ch ñ phn gót hoc phn mũi giy lên thanh ñ chân, chân chúng ta s  trong tình trng không vng trãi, như vy khi phanh hoc chuyn s s d b trưt chân. N u kp phn gót vào thanh ñ chân thì khi phanh và chuyn s s không hiu qu vì b vưng, chân không linh hot. ði giày/dép cao gót khin bn khó ñ chân ñúng tư th an toàn Chân s không linh hot, d b trư t chân gây tai nn ð tránh tình trng này, khi ñiu khin xe chúng ta nên ñi giy có gót bt, hoc giy có gót th p, khi ñó chân chúng ta có th linh hot cho vic phanh và chuyn s . N u có th thì các bn cũng nên trang b cho mình ñôi giy ñi xe riêng hoc nhng ñôi giy có ñ không trưt. 3. Vưt xe an toàn Vưt xe là mt tình hu ng giao thông nguy him, khi tham gia giao thông trên ñưng, chúng ta phi luôn chú ý phòng tránh va chm và tai nn khi vưt xe khác và khi b xe khác vưt. ð phòng tránh va chm khi vưt xe khác, chúng ta làm theo nhng cách sau ñây : 1. Duy trì t c ñ  phía sau xe ñnh vưt 2. Kim tra an toàn phía trưc, phi ñm bo ñ ñiu kin an toàn, khi phía trưc có xe ñi ngưc chiu thì chúng ta không ñưc vưt 3. Kim tra an toàn phía sau 4. Báo hiu xin vưt 5. Tránh sang bên trái 6. Tăng t c ñ ñ vưt xe bn ñnh vưt 7. Dùng còi ñ báo hiu cho xe b vưt bi t là bn ñang vưt 8. Sau khi vưt xe, xin ñưng bên phi, chuyn hưng v bên phi và tr li t c ñ ban ñu Trên ñây là trình t ñ có th vưt xe khác mt cách an toàn, ñim lưu ý quan trng nh t ñó là chúng ta phi kim tra an toàn phía trưc, n u phía trưc không ñ ñiu kin an toàn, ví d ñưng b hp, ñưng có chưng ngi vt, ñang có xe ñi ngưc li thì tuyt ñ i không ñưc vưt. Khi phía trưc có chưng ngi vt, xe bn ñnh vưt cũng s có nhng tín hiu báo cho bn bi t không ñ ñiu kin an toàn ñ vưt. 4. S dng ô S! d ng ô khi ñiu khin xe môtô xe gn máy s to ra nhng b t li như: ô thưng cn gió, phi ñiu khin xe b"ng mt tay vì mt tay phi cm ô, như vy khi gp nhng tình hu ng b t ng, vic x! lý s không ñưc chính xác, vì ngưi lái xe b vưng vào vic gi ô. Ngưi ñiu khin xe máy s! d ng ô còn làm khu t tm nhìn ca ngưi tham gia giao thông khác trên ñưng. Theo khon e) m c 1. ñiu 9, ngh ñnh 146/2007/ NðCP ngày 14 tháng 9 năm 2007 ca Chính ph v Quy ñnh x! pht vi phm hành chính trong lĩnh vc giao thông ñưng b, thì ngưi ñiu khin xe môtô, xe gn máy, xe máy ñin, các loi xe tương t môtô và các loi xe tương t xe gn máy s b cnh cáo hoc pht tin t% 40.000 ñ&ng ñ n 60.000 ñ&ng ñ i vi hành vi s! d ng ô khi ñiu khin xe Như vy, khi ñiu khin xe trên ñưng, chúng tay không nên s! d ng ô ñ tránh b pht và lái xe an toàn. 5. Tư th lái xe máy Khi ng&i không ñúng tư th , ngưi lái xe d b m'i mt khi ñiu khin xe ñi mt quãng ñưng dài, ñ&ng thi khi gp nhng tình hu ng b t ng, phn (ng ca ngưi lái xe s b chm hoc không chính xác, ví d vi thao tác phanh, n u tay và chân ngưi lái xe không  v trí ñúng, hiu qu phanh s gim hoc thm chí không phanh ñưc. Sau ñây là nhng chú ý cơ bn v tư th lái xe 1. V trí ngi: Dng chân ch ng gia ca xe, ñ(ng th)ng lên thanh ñ chân và t% t% ng&i xu ng, ñng tác này giúp chúng ta ng&i ñưc vào gia yên xe, không b lch sang trái hoc sang phi, xác ñnh xem có ng&i quá v phía sau hoc phía trưc hay không b"ng cách xoay h t tay lái v bên phi và bên trái, n u th y khu*u tay thúc vào mng sưn thì có nghĩa là chúng ta ng&i quá gn so vi cn lái hoc n u th y tay căng thì chúng ta ñã ng&i quá xa so vi cn lái, cn ñiu ch nh li cho phù hp. 2. Tay và m t: Khi ñiu khin xe, mt nhìn th)ng phía trưc ñ có tm bao quát rng và kp thi ti p thu,x! lý các thông tin. Tay nm tròn, không gác ngón tay lên cn phanh ñ tránh trưng hp khi ñi vào ñưng xóc, bàn tay b bt ra kh'i thanh ñiu khin, hoc khi ñt 1 hoc 2 ngón tay lên cn phanh, khi phanh, cn phanh b vưng vào ngón tay, hiu qu phanh s không ñt 100%, Hai cánh tay khép nh mt góc t nhiên 3. Chân: Hai ñùi khép nh vào yên, to thành 2 ñưng th)ng song song, to cho ngưi và xe thành mt kh i th ng nh t, 2 mũi bàn chân hưng ra phía trưc, 2 lòng bàn chân ñt trên thanh ñ chân, mũi bàn chân phi ñt nh lên cn phanh ñ có th s+n sàng phanh trong nhng tình hu ng b t ng  6. An toàn cho ngư i ngi sau Tư th ca ngưi ng&i sau ngưi lái xe môtô có nh hưng khá ln ñ n vic ñiu khin xe ca ngưi lái xe. Khi ñi trên ñưng, n u ngưi ng&i sau nghiêng bên này, nghiêng bên kia, ngưi lái xe s b nh hưng, khó có th ñiu khin xe mt cách cân b"ng. Trên nhng ñon ñưng ph(c tp như ñưng g& gh, ñưng trơn trưt, n u ngưi lái xe và ngưi ng&i sau không to thành mt kh i th ng nh t vi xe thì vic ñiu khin s khó khăn hơn. ð giúp ngưi lái xe d dàng trong vic ñiu khin phương tin thì ngưi ng&i sau nên tham kho nhng cách sau ñây 1. Hai ñùi: khép vào hông ngưi lái xe 2. Hai tay: ôm nh vào eo ca ngưi lái xe, hoc mt tay ôm vào eo và mt tay bám vào tay bám phía sau xe